ART AND LAW

Art and culture law is the body of law, including domestic and foreign law, and multilateral treaties and conventions, that regulates and is applied to artists, fine art and cultural property. Art can expose society's faults and freedoms and often artistic expression can conflict with cultural and political ideals. Yet equally, art can also make sense of law - advancing dialogues on social injustice.

Publications:

Geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog
Carinne Elion-Valter
Pages: 298 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2017
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403918

Product Description

 

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht?

 

In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is het verschil tussen Trump en Obama?

 

Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit proefschrift toont de vitaliteit van een traditie.

 

Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe en identiteit. Het toont dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek.

 

H.C.F. Schoordijk
Pages: 147 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 06-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505262

Product Description

In 2003 adviseerde de Restitutie Commissie (RC) aan de Minister van OC&W de zogenaamde Koenigs-collectie –een van de grootste tekeningenverzamelingen uit de 15e, 16e en 17e eeuw– niet te restitueren. Christine Koenigs hield mij de beslissing van de RC voor, waarbij mij dadelijk opviel dat Franz Koenigs, die een geringe schuld had aan de joodse L & R-bank en daarin een belang had, zijn collectie in zekerheid aan de bank had overgedragen. Vervolgens droeg Koenigs ter delging van die schuld de collectie in volle eigendom aan de bank over (inbetalinggeving). Dit handelen was gezien de context niet slechts verwonderlijk maarnaar de maatstaven van april 1940 nietig, immers in strijd met Artikel 1200 BW, het zgn verbod van toeeigening. De RC en ook de schrijvers waaronder rechtsgeleerden hebben aan dit aspect geen enkele aandacht besteed, waarschijnlijk omdat vooral het vooroorlogse goederenrecht na de invoering van ons nieuw BW in 1992 voor velen terra incognita is. De ratio van dit verbod dat vanaf het romeinse recht tot nu toe in bijna alle rechtsstelsels voorkomt, is gelegen in bescherming van debiteuren die veelal onder druk (undue influence)

handelen. Zo raakte menig kunstenaar, waaronder Van Gogh, schilderijen voor een appel en een ei kwijt. De rol van de inbetalinggeving in de Koenigs-zaak boeit mij nog steeds. Daarenboven bleek later dat de RC Artikel 1200 BW voor de beoordeling van  restitutieverzoeken irrelevant acht. “De RC gaat daar niet over” – zo werd bij een zitting gesteld. De commissie zou naar ik begrijp louter dienen te oordelen naar billijkheid. Een opvatting waarin ik mij niet kan vinden. Billijkheid mag nooit los gezongen worden van het recht. Ik bracht eerst een legal opinion uit waarin ik Artikel 1200 BW prominent aan de orde stelde, later schreef ik een bijdrage over roofkunst in het algemeen waarin vooral aan het werk en de taak van de RC veel aandacht geschonken wordt. Wellicht kunnen beide stukken van belang zijn voor een groter publiek en steun geven bij de beoordeling van  restitutieclaims, want er is nog steeds veel onrecht.

Een kort opstel over roofkunst, taal en rechtsvinding heb ik hieraan toegevoegd. Als de letter van de wet voor onrecht lijkt te staan, dan mogen wij die wet, indien het door feiten gestaafde recht der werkelijkheid zulks rechtvaardigt, als niet geschreven beschouwen. Restitutie van kunst veronderstelt kennis van de Londense Besluiten E 100 en E 133. Ze zijn voor de meeste lezers niet gemakkelijk te raadplegen. Gemakshalve zijn de meest relevante bepalingen op pag. 111 en volgende opgenomen.

H.C.F. Schoordijk, Goirle, april 2010

United States Low IP-Equilibrium for Fashion Designs: Success or Threat?
D.C.D. de Ruiter
Pages: 96 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 06-2011
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058506610

Product Description

 

Fashion is a big, creative industry which is responsible for sales of almost $200 billion in the United States. While the United States provides good protection through its intellectual property law for works such as books, movies and music, it offers only little protection for fashion designs. Fashion designs in the United States can be easily copied, this concept of copying someone else’s fashion design is known as ‘style piracy’. There are people who think that the lacking system of protection for fashion designs is actually beneficial, this is called the ‘piracy paradox’. Opponents of this piracy paradox argue that style piracy destroys the incentives to create and thereby diminishes innovation. This master thesis will discuss the debate between the supporters and opponents of the ‘low IP-equilibrium’ for fashion designs in the United States. Through a comparative study it will enable the reader to understand the current framework of protection for fashion designs in the United States and the way in which it differs with the European framework. The main focus of this master thesis is to show in what way the United States lacks sufficient protection for fashion designs and whether this protection should be strengthened.

 

 

The case of the illicit art and antiquities trade
A.J.G. Tijhuis
Pages: 234 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 09-2006
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058501950

Product Description


This study focuses on the interfaces between legal and illegal actors engaging in transnational crimes. These interfaces can be quite complex as the cases of Udo Proksch and Cornelius M. illustrate. Due to this complexity, such cases and the related interfaces cannot be caught easily with clear-cut and mutually excluding categories like ‘transnational (organized) crime’ versus ‘legitimate’ businesses and government agencies.

The boundaries between transnational crime, terrorism, corporate crime and state crime fade away as one focuses on such concrete cases. As the rest of this study will show, the characteristics of these cases appear to be far more representative of transnational crimes in general than usually assumed.For a number of reasons, a study that focuses solely on interfaces can be an important and necessary addition to the existing criminological studies. The first reason has to do with the mentioned lack of systematic studies of the interfaces between legal and illegal actors. The second reason has to do with the observation mentioned above. By studying interfaces between legal and illegal actors, the rather thin boundaries between transnational crime, corporate crime and other types of crime become clear. Only after these boundaries are crossed, or even leveled, transnational crimes can be understood from a broader perspective. From such a perspective, transnational crimes are always taking place against a specific background of economic factors, state policies and legislation, as well as other factors. Thirdly, a systematic study of interfaces can help to indicate the different types and causes of interfaces that can be found in different types of transnational crime. Finally, as the role of legal actors with all kinds of transnational crimes is clarified, more effective legislative and policy instruments can be designed to counter this role.

The first half of this study will be based on the literature on transnational crimes. The second half will describe the empirical research of the illicit art and antiquities trade that was done specifically for this study. The illicit art and antiquities trade was chosen for several reasons. On the one hand because it is a type of crime that is known for its interfaces between legal and illegal actors and on the other hand because empirical studies of this type of crime have been scarce, especially from a criminological perspective.

 

Law, language and literature
J. Gaakeer & F. Ost
Pages: 180 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058503732

Product Description

 

Proceedings of the Special Workshop on Law and Literature held at the 23rd World Conference of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), August, 2007, Cracow.Given the theme of the congress, ‘Differences and Similarities between Legal Cultures’, much attention was devoted to interdisciplinary developments in law and legal theory. Within these developments, the interrelation of law, language, and literature takes a prominent place, now that law and literature meet at the foundational level of language, which they share as their instrument. ‘Law as Literature’, then, starts from the claim that developing a feeling for language and literary style benefits any legal professional, and ‘Law in Literature’ is devoted to analyses of literary works with a law-related topic in a broad sense.

Scholars from countries as varied as Brazil, Mexico, Germany, Poland and the United Kingdom found themselves attracted to these topics. The result is this collection that is in itself also a reflection of the wide range of levels at which contemporary discussions in the field take place.

 

Sigrid Hemels

Sigrid Hemels is professor of tax law at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam, guest professor in tax law at Lund University Sweden and member of the tax group of Allen & Overy Amsterdam. She has focused part of her research on tax incentives for charities and the arts and private patronage (mecenaat). She is member of the scientific committee of the Giving in the Netherlands research project of the Free University Amsterdam. Furthermore, she has published and lectured, both in the Netherlands and abroad, on several other topics such as European tax law.

Een onderzoek naar de inzet van belastingsubsidies voor kunst en cultuur in Nederland
Hemels, S.J.C.
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501141

Product Description

Bij overheidssteun voor kunst en cultuur wordt meestal aan subsidies gedacht. In dit boek wordt de andere vorm van overheidssteun besproken: ondersteuning via belastingmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van gunstige regelingen voor filmcv’s en de giftenaftrek. Deze financieringsvorm trekt in Nederland nauwelijks aandacht, terwijl het bedrag dat aan belastingfaciliteiten voor kunst wordt besteed naar schatting het bedrag aan directe subsidies overtreft. Dit boek brengt hierin verandering door de 36 faciliteiten voor kunst en cultuur in de Nederlandse belastingwetten diepgaand te bespreken. Bovendien worden de argumenten die vanuit fiscale hoek zijn aangevoerd tegen deze wijze van overheids-ondersteuning, zoals het gebrek aan democratische controle, afgezet tegen het pleidooi van cultuureconomen voor deze wijze van overheidsfinanciering, te weten het stimuleren van betrokkenheid van het publiek.

Dit boek geeft een analyse van de inzet van belastingmaatregelen voor kunstondersteuning in Nederland. Hieruit blijkt dat deze inzet momenteel niet optimaal is. Er worden echter diverse aanbevelingen gedaan, die het mogelijk maken belastingsubsidies op een verantwoorde wijze te gebruiken voor instandhouding van het draagvlak voor kunstsubsidiering.

Sigrid Hemels (1973) is werkzaam bij de Universiteit Leiden en het advocatenkantoor Allen & Overy. Zij publiceert regelmatig over kunst en belastingen en geeft ook lezingen over dit onderwerp. Allen & Overy ondersteunde de uitgave van dit proefschrift.