CARIBBEAN LAW

juni 2020
146 pagina's
Redacteur: Alfred H.A Soons
ISBN: 9789462405806

Deze bundel bevat de teksten van de voordrachten die zijn gehouden tijdens een symposium in de aula van de University of Curaçao op 27 februari 2019.

Het symposium vond plaats naar aanleiding van de oratie van de nieuwbenoemde buitengewoon hoogleraar internationaal publiekrecht, Prof. Dr. Wouter Werner, en het afscheid van zijn voorganger, Prof. Mr. Fred Soons.

De voordrachten belichten het belang en de relevantie van het internationaal publiekrecht voor de Caribische delen van het Koninkrijk, aan de hand van vier actuele thema’s: Mensenrechten, Migratie, Internationaal recht van de zee en het Zelfbeschikkingsrecht.

Tekstuitgave van de fundamentele regelingen
Onder redactie van en ingeleid door prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin
Pages: 617 pages
Shipping Weight: 600 gram
Published: 01-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402065

Product Description

 

Onder redactie van en ingeleid door prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

Op 10 oktober 2010 is een ingrijpende wijziging van het op 15 december 1954 ondertekende Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het meest opvallende kenmerk daarvan is dat Curaçao en Sint Maarten de status van land in het Koninkrijk hebben verkregen, naast het al in 1986 verzelfstandigde Aruba. Dit betekende het einde van het land de Nederlandse Antillen en dus ook van de opmerkelijke deels constitutionele, deels organieke wet die als Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) al sinds 1951 van kracht was en sindsdien vele malen herzien. De drie eilanden die geen land werden – Bonaire, Sint Eustatius en Saba, afgekort BES – gingen vanaf datzelfde moment als openbare lichamen deel uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. 10 oktober 2010 is niet alleen de einddatum van een langdurig herzieningsproces, maar ook het beginpunt van verdere ontwikkelingen. De constitutionele verankering van de in 2010 tot stand gekomen veranderingen wordt pas goed zichtbaar als men verder kijkt dan de tekst van het Statuut (wat trouwens altijd al gold voor het staatsrecht van het Koninkrijk).

Wie het constitutionele bestel van het Koninkrijk wil doorgronden, moet het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de vier grondwetten, de wet die de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba regelt, een reeks organieke rijkswetten en de relevante bepalingen van de Europese Unie in onderlinge samenhang kunnen raadplegen. Al deze documenten zijn te vinden in de voorliggende bundel, die daarmee op dezelfde manier van nut wil zijn als de tientallen jaren lang gebruikte tekstuitgave van de basisregelingen, getiteld "De Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden". Na 1986 was deze bundel niet meer herzien.  

 

Pages: 348 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2019
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462405288

 

Dit werk bevat een beschrijving van het Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht zoals dat sinds 2012 in Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is.


In Aruba en Suriname is de invoering ervan in behandeling.


De nieuwe wet kiest in Titel 6 voor de beleggingsleer bij het redresseren van verschuivingen tussen de privévermogens en/of de huwelijksgemeenschap en geeft regels voor de berekening. Titel 7 kent voortaan als wettelijk stelsel niet meer algehele, maar een beperkte gemeenschap van goederen. In Titel 8 vindt men o.m. hoofdregels voor huwelijksvoorwaarden met een verrekenbeding.


In 2016 verscheen bij deze uitgever de 2e druk van zijn Nederlands Caribisch Erfrecht.

prof. mr. Gregor van der Burght
Pages: 458 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402874

 

Dit werk bevat een beschrijving van het Nederlands Caribisch erfrecht zoals dat sinds 2012 in Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is.
In Aruba en Suriname is invoering van dit Caribisch erfrecht in behandeling.

Prof. mr. Gregor van der Burght is adviseur voor (o.m.) de rechtspraktijk en ADR-registermediator.

Van 1978 tot 2009 was hij hoogleraar privaat- en notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en van 1982 tot 2013 parttime aan de University of Curaçao (voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen). Hij doceerde als visiting professor aan McGill University te Montreal en aan de Katholieke Universiteit Leuven; en voorts aan universiteiten in Indonesië, Zuid-Afrika, China en Canada; tot april 2014 was hij raadsheer plv. in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Zie nl.linkedin.com/in/vanderburght.

Een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen
Lachman Soedamah
Pages: 259 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 02-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400894

Product Description

Het grensgeschil tussen Suriname en zijn buurlanden is al meer dan een eeuw een telkens terugkerend probleem voor de regio. In dit boek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de grensgeschillen die Suriname heeft met zijn buurlanden. Deze grenskwesties zijn een erfenis uit het koloniale verleden. Het onderzoek richt zich op de oorzaken en problemen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen. Om een volledig beeld te krijgen omtrent de grensproblematiek van Suriname, zijn naast de bespreking van het grensconflict tussen Suriname en Guyana ook de land- en maritieme grensgeschillen tussen Suriname en Frans-Guyana behandeld. De grensregeling van 1891 tussen Suriname en Frans-Guyana en de grensregeling van 1906 tussen Suriname en Brazilië komen eveneens aan de orde. Ingegaan wordt op de beslechting van grensconflicten in het regionaal volkenrecht, meer in het bijzonder in Latijns-Amerika. Met het behandelen van de verschillende grensgeschillen in Latijns-Amerika is nagegaan op welke wijze de landen hun problemen hebben aangepakt om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn verschillende invalshoeken en perspectieven aan de orde gekomen die ook bij de mogelijke oplossing van de Surinaamse grensgeschillen een rol zouden kunnen spelen.

Lachman Soedamah is advocaat bij Soedamah Advocaten te Amsterdam. Vanaf begin 2009 heeft hij de advocatuur gecombineerd met het promotieonderzoek over de Surinaamse grensgeschillen dat hij als buitenpromovendus heeft verricht aan de Open Universiteit.

Jeroen Adeler & Jacques Gankema
Pages: 300+ pages
Shipping Weight: 810 gram
Published: 01-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504654

Product Description

 

Het Nederlands-Antilliaanse formele belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is, ook daadwerkelijk betaald wordt. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor deze formele aspecten, vooral door de invoering van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) in 2001.

In dit boek geven de auteurs een artikelsgewijze toelichting op alle bepalingen van de ALL en de belangrijkste bepalingen van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR), alsmede een nadere toelichting op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel in de Nederlands-Antilliaanse fiscale rechtspraak.

Inhoud:

1. Algemene inleiding
2. Algemene bepalingen (Artt. 1 t/m 5 ALL)
3. De heffing van belasting (Artt. 6 t/m 17 ALL)
4. Administratieve boeten (Artt. 18 t/m 28 ALL )
5. Bezwaar en beroep (Artt. 29 t/m 32A ALL)
6. Bijzondere bepalingen (Artt. 33 t/m 39 ALL)
7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing(Artt. 40 t/m 48 ALL)
8. Bepalingen van strafrecht en strafvordering (Artt. 49 t/m 57 ALL)
9. Bepalingen van internationaal recht (Artt. 58 t/m 65 ALL)
10. Overgangs- en slotbepalingen (Artt. 66 t/m 79 ALL)
11. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Lijst van gebruikte afkortingen
Literatuurlijst
Lijst van aangehaalde rechtspraak
Tekst van de Algemene landsverordening Landsbelastingen
Register

Jeroen Adeler (1974) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en werkte na zijn studie onder andere bij PricewaterhouseCoopers in zowel Nederland als de Nederlandse Antillen en vanaf 2003 bij Deloitte in eveneens Nederland en de Nederlandse Antillen. Hij heeft in de loop van de jaren eveneens een aantal artikelen geschreven over Nederlands-Antilliaans fiscaal recht. Sinds 2008 is hij werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte in Londen (Verenigd Koninkrijk).

Jacques Gankema (1971) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde vervolgens de aantekening advocatuur in Nijmegen. Hij begon zijn loopbaan als belastingadviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs. Van 2002 tot en met 2006 was hij werkzaam bij de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem en het belastingteam van de Rechtbank Arnhem. Voor de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) heeft hij enkele artikelen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen becommentarieerd. Voorts heeft hij meerdere uitspraken geannoteerd. Sinds 2007 is hij senior beleidsmedewerker/wetgevingsjurist bij de Directie Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën van de Nederlandse Antillen.

 

Verzamelde artikelen over het Surinaams familierecht 1997-2008
M. Veira
Pages: pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 10-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504432

Product Description

Op 1 maart 2009 heeft de Commissie Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek haar werkzaamheden afgerond. Het concept Surinaams Burgerlijk wetboek is hiervanhet resultaat. Tussen de benoeming van de commissie in augustus2005 en het eindigen van het mandaat van deze commissie in 2009 zijn er verschillende versies van dit concept verschenen.

De laatste artikelen in dit boek hebben betrekking op voorgestelde wijzigen in het concept Surinaams Burgerlijk Wetboek. De andere artikelen zijn voor de totstandkoming van het concept Burgerlijk Wetboek geschreven, maar betreffen ook de aanpassing van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Met de afronding van het werk van de commissie en de indiening van het concept bij de Nationale Assemblee wordt de brede algemene discussie geopend. Hierbij is het van belang dat de resultaten dan wetenschappelijk onderzoek voorhanden zijn om de discussie op een gedegen wijze te kunnen voeren.

Met dit boek wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Surinaamsfamilierecht dat aan de ene kant een weerspiegeling zou moeten zijn van debehoeften van het merendeel van de bevolking en aan de andere kant eeninstrument om het rechtsleven te reguleren.

Een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht
Monique Veira
Pages: 191 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501776

Product Description

 

In dit boek wordt de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht vergeleken met de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht.

 

Juridische aandachtspunten over het Surinaamse familierecht
M. A. Veira
Pages: 118 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403192

Product Description

In deze derde publicatie van de schrijver worden juridische aandachtspunten in het Surinaams familierecht aan de orde gesteld. Het betreft in deze aan de tijd aangepaste publicaties die tussen 2010 en 2015 in verschillende uitgaven van het oudste Surinaams juridisch tijdschrift, “Surinaams Juristenblad”, verschenen. De onderwerpen lijken op het eerste oog nogal uiteenlopend, maar zijn stuk voor stuk wezenlijke – uit het leven gegrepen – zowel juridisch als maatschappelijk interessante kwesties die nader onderzoek rechtvaardigen.

Uit de drie gepubliceerde werken, kan opgemaakt worden dat Monique Veira een diepgang en helderheid van begrip van de samenleving in relatie tot wet en regelgeving in de Surinaamse context demonstreert. De subtiele manier waarop zij redelijkheid en billijkheid binnen het rechtsbestel door bespreking inhoud geeft, indiceert haar cognitieve en gevoelsmatige diepe beleving van rechtvaardigheid.

“Dit boek ademt de intentie uit zowel leek als ingewijde naar een ander begrips- en belevingsniveau te willen brengen.”- Ir. Dennis C. Wip

Monique Veira promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam en bracht het proefschrift getiteld: “de langstlevende echtgenoot. Een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende echtgenoot in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht” als boek uit. In 2009 publiceerde zij haar tweede boek: “Onderweg naar een nieuw Burgerlijk Wetboek. Verzamelde artikelen over het Surinaamse familierecht 1997 -2008”.

 

A.G. Croes
Pages: 511 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501738

Product Description

 

In december 2004 is vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gevierd, of misschien beter gezegd, herdacht. In het driedelige werk van Oostindie en Klinkers met de alleszeggende titel ‘Knellende Koninkrijksbanden’ wordt in ruim 1500 pagina’s de relatie tussen de rijksdelen in de periode 1940-2000 beschreven. De Koninkrijksbanden knelden van meet af aan. De dekolonisatie binnen het Koninkrijk verliep moeizaam. Vanaf het begin was er bij Nederland sprake van onverschilligheid tegenover de ‘West’. Het Nederlands beleid was in eerste instantie gericht op het behoud van ‘Indië’ en vanaf die periode was er bij de Caribische rijksdelen sprake van gevoelens van teleurstelling en wantrouwen ten aanzien van het Nederlandse beleid.

Voor het formuleren van een nieuw perspectief voor het Koninkrijk is het noodzakelijk om gezamenlijk, los van de historische frustraties, en geabstraheerd van de huidige knellende banden (met de inherente conflicten en irritaties) die hun oorsprong vinden in het verleden, de kaders te bepalen waarbinnen het Koninkrijk en de rijksdelen in de toekomst zullen functioneren. Daarnaast dienen ook de belangen die de partners bij de toekomstige samenwerking binnen Koninkrijksverband kunnen hebben te worden vastgesteld. Juist dit ‘eigen belang’, in materiele en/of immateriële zin, lijkt een conditio sine qua non voor een betere samenwerking in de toekomst. Rekening houdende met de verschillende aspecten, ontwikkelingen en belangen in de toekomst zullen de rijksdelen strategische beslissingen dienen te nemen ten aanzien van de toekomstige samenwerking in Koninkrijksverband. De Caribische rijksdelen staan hierbij ook voor de lange-termijn keuze ten aanzien van hun relatie met de EU. Pas als er tussen de rijksdelen politieke consensus bestaat over het nieuwe perspectief voor het Koninkrijk kan de juridische uitwerking daarvan aan bod komen.

Deze studie gaat dan ook niet over alle verschillende staatsrechtelijke knelpunten in het Koninkrijksbestel die in het verleden zijn gesignaleerd en hoe die met technisch-juridische aanpassingen verholpen zouden kunnen worden. Deze studie gaat ook niet over staatsrechtelijke ‘modellen’ maar over langetermijn strategische keuzes die gemaakt moeten worden en over factoren en omstandigheden waarmee daarbij rekening gehouden moet worden.BoekInleiding en probleemstelling

DEEL I De rechtsorde van het Koninkrijk
DEEL II Het Koninkrijk integreert in Europa
DEEL III De regionale context van de Nederlandse Antillen en Aruba
DEEL IV Het Koninkrijk en de globalisering
DEEL V Een toekomstperspectief voor het Koninkrijk der Nederlanden:
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 De globaliserende wereld
Hoofdstuk 3 Het regionale kader van de Caribische rijksdelen
Hoofdstuk 4 Geopolitieke ontwikkelingen
Hoofdstuk 5 De Europese context
Hoofdstuk 6 De herdefiniëring van het Koninkrijk
Hoofdstuk 7 De strategische benadering van het proces tot herdefiniëring van het Koninkrijk Engelse samenvatting/Summary

 

Mevis, P.A.M.; Korenhof, A.N.J.
Pages: 550 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501264

Product Description

 

`Capita Strafrecht, Nederlands-Antilliaanse Editie` is een bewerking naar Nederlands-Antilliaans recht van het boek `Capita Strafrecht` en bevat een thematische inleiding in het Nederlands-Antilliaanse strafrecht en is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Tevens wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen. Van de thema’s wordt telkens de invloed op de systematiek van de regelgeving van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt dit boek duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen