CHILDREN AND LAW

Child law can be described as the sum of all the law that in any way handles or regulates children’s life situations, including children’s rights as expressed in the UN Convention on the Rights of the Child.

Child law has a distinct interdisciplinary character and lies at the interstices of public and private law. Child law addresses issues concerning, e.g., a child’s legal status within the family, a child’s relationship with parents or guardians, and also involves the responsibility and authority for the state to act for the protection of children and how legal proceedings should be adapted to better fit the needs of children. Child law also has clear and inevitable links to international law – both as children move across borders, but also because of the different international conventions regulating children’s rights. Child law research is also multi-disciplinary and includes everything from a psychological perspective on how to talk to children and child development, to the impact of welfare interventions, and, for example, how environmental aspects affect children specifically. Child law is thus not fixed but consists of a moving and multi-disciplinary research field, constantly open to the research perspectives that society generates.

Recent publications and basic books:

Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken

januari 2020
354 pagina's
Auteur: M.R. Bruning D.J.H. Smeets
ISBN: 9789462405592

Meijers-reeks 335 - 

In dit boek staan de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures centraal. In dergelijke procedures kan al snel sprake zijn van een (mogelijk) conflict van belangen tussen die van ouders en van minderjarigen, terwijl er voor minderjarigen veel op het spel staat. Is het mogelijk dan wel wenselijk om de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in het Nederlandse familie- en jeugdrecht uit te breiden en zo ja, op welke wijze? Deze vraag zal worden beantwoord door in te gaan op het juridische kader in Nederland, relevante inter-nationale standaarden en relevante neurocognitieve, psychologische en pedagogische inzichten. Tevens zullen de uitkomsten worden gepresen-teerd van een onderzoek naar de huidige praktijk en de wensen ten aan -zien van het hoorrecht van minderjarigen en hun procespositie volgens jongeren, ouders, rechters, advocaten, bijzondere curatoren, mede-werkers van de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Kinder- en Jongerenrechtswinkels. Geconcludeerd wordt dat de noodzakelijke stap moet worden gezet van communicatie naar effectieve participatie van – ook jonge – minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam in het familie- en jeugdrecht, alsmede voor wetenschappers en studenten op dit terrein.


Hervorming van het jeugdstelsel

Privacy in overweging

November 2019
Auteur: Houda Anane
ISBN: 9789462405561

 

Een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie (EU), dat is wat de General Data Protection Regulation (GDPR) beoogt. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland komt de Europese Richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG) ofwel Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) derhalve definitief te vervallen.

 

De Rijksoverheid maakt in het kader van de uitvoering van wettelijke en publieke taken gebruik van persoonsgevoelige data. Dit impliceert dat daar waar de Nederlandse overheid in uitvoering van een wettelijke plicht of publieke taak persoonsgegevens verwerkt, er daartoe een rechtmatige grondslag in bijzondere wet-en regelgeving moet zijn zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet en Belastingwetten.

Deze monografie behelst een wetenschappelijk betoog over de hoge complexiteit van de AVG in coherentie met de Jeugdwet. Integratie van beide wetten maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Hoezeer ook een gemeenteambtenaar zo accuraat mogelijk te werk wenst te gaan op het gebied van de hem toekomende wettelijke en publieke taak, de veronderstelde juridische kennis en kundigheid, alsook de omvang en complexiteit van de rechtsregel zijn niet de minste. Het is bepaald geen sinecure om de gelaagdheid en complexiteit van de Europese en nationale wetgeving in kaart te brengen en om vast te stellen hoe het normatieve kader voor verwerking van persoonsgegevens juridisch, op accurate en correcte wijze kan worden uitgevoerd.

Dit handboek leidt u door alle onderdelen heen, van de toeleidingsprocedure tot aan de rechtspositie van belanghebbenden en van het bezigen van de juiste terminologie en het waarborgen van gegevensbeschermingsbeginselen tot aan risicogebaseerde maatregelen. Met deze uitgave beschikt u op overzichtelijke wijze over alle relevante informatie. De monografie sluit naadloos aan bij de praktijk, de artikelen waarmee u het meest te maken heeft worden het meest uitgebreid behandeld. In de monografie staat de juridische informatie uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden, adviezen en best practices. Tevens bevat de monografie twee bijlagen: een transponeringstabel om eenvoudig te kunnen schakelen tussen de AVG en Wbp en volledigheidshalve de wettekst van de AVG.


Sexual Violence Against Child Soldiers

An Analysis of the Development of International Criminal and Humanitarian Law

April 2018
Chiun Min Saeh

ISBN: 9789462405004

 

The subjects of child soldiers and conflict-related sexual violence have recurrently been explored but issue of child soldiers who are being sexually violated during armed warfare seem to be a legal gap in international criminal and humanitarian law. International humanitarian law does not generally regulate the conduct of combatants towards other combatants in the same armed group as the conduct of fighters towards soldiers on the same side of the conflict would presumably be monitored by their own internal discipline framework. Whilst there may be a universal understanding that any harmful attacks would be against the enemy, sexual violence is inflicted extensively on both sides equally and in this context, against child soldiers who have limited protection by the law and their own militaries.

 

On that account, this book examines how international criminal law punishes perpetrators who sexually abuse child soldiers within their own troops and how international humanitarian law protects these victims. The distinction between direct/indirect and active participation and its significance/consequences is explored as well as question of when sexual slavery begins and ends with regards to participation of child soldiers and the issue of membership of child soldiers in armed forces. This book also investigates if children who were conscripted and enlisted as child soldiers have separate standards of accountability for the crimes they commit, specifically with regards to the ongoing case of Dominic Ongwen at the International Criminal Court as its point of convergence.

Despite the promising progress Bosco Ntaganda’s case at the ICC has made, it falls short with engaging in these complex legal questions as it assumes that sexual slavery and participation in hostilities occur at separate times when neither of these exist in a vacuum. Therefore, the limits of international criminal law and humanitarian law in this sphere is delved into with reference to relevant case laws.

 


Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming
M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek & B.T.M. Bahlmann
Pages: 144 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403512


Product Description

Jaarlijks verlaten naar schatting enkele honderden kwetsbare jongvolwassenen de kinderbescherming. In de praktijk bestaan zorgen om deze jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit boek staat centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de kinderbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Tevens verschaft dit boek een antwoord op de vraag of dit juridisch instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke.

 

Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam met jongeren en jongvolwassenen in en rondom de jeugdhulp, alsmede voor wetenschappers en studenten op het terrein van jeugd(gezondheids)recht, jeugdbescherming en jeugdhulp en het ter rein van mensenrechten in relatie tot gedwongen hulp.

 

Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma’s ‘Coherent Privaatrecht’ en ‘Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’.

 


100 years of Child Protection

Stan Meuwse
ISBN (softcover) : 9789058502933

Children in need are the concern of parents, professionals, policymakers, society and, last but not least, of children themselves. Children in need, including children who cause serious problems, are entitled to protection and assistance. What is the future of child protection? In 1905, legislation on children and people came into force in the Netherlands: a law concerning the removal of children from parental care and control: a juvenile justice act: and a law on child protection measures. In the same period, similar laws were adopted in other European countries. The Century of the Child, declared by Ellen Key, had just begun. One hundred years later it is time for retrospection, and for reflection and new perspectives, taking guidence from the Convention on the Rights of the Child. This important international human rights treaty was adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 november 1989, and provides standards and procedures that should form the minimum basis for the protection of children.

In this book, professionals from a variety of disciplines share their ideas, experiences solutions and visions, concerning the past and the future, between East and West, and North and South. The book concludes with a set of inspiring recommendations and principles for everyone working with and for children to fully realise the right to child protection.


Children's Rights; Selected Documents

E. Hilwig & C. Tofan
2 volumes 1500 pages 
ISBN (hardcover) : 9789058870056

Children are young human beings. As human beings children evidently have a certain moral status. There are things that should not be done to them for the simple reason that they are human. At the same time children are different from adult human beings and it seems reasonable to think that there are things children can not do that adults are permitted to do. In the majority of jurisdictions, for instance, children are not allowed to vote, to marry, to buy alcohol, to have sex, or to engage in paid employment.

What makes children a special case for philosophical consideration is this combination of their humanity and their youth, or, more exactly, what is thought to be associated with their youth. One very obvious way in which the question of what children are entitled to do or to be or to have is raised is by asking, Do children have rights? If so, do they have all the rights that adults have and do they have rights that adults do not have? If they do not have rights how do we ensure that they are treated in the morally right way? Most jurisdictions accord children legal rights. Most countries — though not the United States of America — are also signatories of the United Nations Convention on the Rights of the Child which was first adopted in 1980. The Convention accords to children a wide range of rights including, most centrally, the right to have their ‘best interests’ be ‘a primary consideration’ in all actions concerning them (Article 3), the ‘inherent right to life’ (Article 6), and the right of a child “who is capable of forming his or her own views … to express these views freely in all matters affecting the child” (Article 12) (United Nations 1989). 

It is however normal to distinguish between ‘positive’ rights, those that are recognised in law, and ‘moral’ rights,those that are recognised by some moral theory. That children have ‘positive’ rights does not then settle the question of whether they do or should have moral rights. Indeed the idea

 

of children as rights holders has been subject to different kinds of philosophical criticism. At the same time there has been philosophical consideration of what kinds of rights children have if they do have any rights at all. The various debates shed light on both the nature and value of rights, and on the moral status of children.

This publication was created with the aim of getting certain answers to the questions above. It contains a collection of all main international and regional legal instruments pertaining to children.Binding as well as non-binding instruments falling within the fields of public as well as private international law are included.

The main issues pointed out in this book are : the use of children as soldiers; the worst forms of child labour; torture of children by police; police violence against street children; conditions in correctional institutions and orphanages; corporal punishment in schools; mistreatment of refugee and migrant children; trafficking of children for labour and prostitution; discrimination in education because of race, gender, sexual orientation,or HIV/AIDS; and physical and sexual violence against girls and boys.

The publication is made of 2 volumes divided into three parts. In part I documents relating to child rights in general have been reproduced. Part II contains documents relating to specific child rights subdivided according to subject matter. Finally, part III consists of documents adopted by youth. Many international legal instruments, which do not relate specifically to children, contain clauses that relate to children. The relevant excerpts of those instruments are included in parts I and II.

Volume 1 ISBN 9789058870056
Volume 2 ISBN 9789058870057

Note that the price listed is for the set. Single volumes are available upon request.

This book has been published in cooperation with the International Courts Association.

 


Publications:

Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter

Beschouwingen over de toepassing van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak
Gerrit Jan Pulles
ISBN (softcover) : 9789462401532

Wegwijs in het jeugdsanctierecht

Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk
M.R. Bruning, M.P. de Jong, T. Liefaard, P.M. Schuyt, J.E. Doek, T.A.H. Doreleijers
ISBN (softcover) : 9789058506214

Dimensions of Personality (Pathology) in Incarcerated Boys

studie naar de samenhang tussen dimensies van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie en variabelen gerelateerd aan delinquent gedrag
Ellemieke Nederlof
ISBN (softcover) : 9789058504159

 

I write with the right

The legal consciousness of Panamanian Ngäbe children migrating to Costa Rica for the coffee harvest and the vernacularization of the UN CRC
Carrie van der Kroon
ISBN (softcover) : 9789462402584

Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie

J.A.E. van Raak
ISBN (hardcover) : 9789058503145

Ingang om de hoek

De wet op de jeugdzorg vanuit het perspectief van de potentiele client belicht
M.F.M. van den Berg
ISBN (hardcover) : 9789058502155

Het elektronisch kinddossier

Onderzoek naar vorm, inhoud en knelpunten van het EKD
J.M.F. van den Munckhof

The rights of children in international criminal law

Children as actor and victim of crime
D. de Ruiter (ed.)
ISBN (softcover) : 9789058870902

Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
J. Auer
ISBN (softcover) : 9789462403154

The Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a Non-EU Parent in their Country of Nationality
A Study in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child
Ellen Nissen
ISBN (softcover) : 9789058509536

Sturen zonder Schuren
De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp
B. Bröcking
ISBN (softcover) : 9789462403109

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming
M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek & B.T.M. Bahlmann
ISBN (softcover) : 9789462403512

Combi-zitting: meer recht doen aan jeugdigen
Een onderzoek naar de pilot gecombineerde zittingen binnen de jeugdrechtspraak in Arnhem
Reyer Baas en Miek Laemers
ISBN (softcover) : 9789058504173

Digitale ontucht met minderjarigen
W. van Weert
ISBN (softcover) : 9789058503411

Overview: