CONSTITUTIONAL & ADMINISTRATIVE LAW

Constitutional law is a body of law which defines the role, powers, and structure of different entities within a state, namely, the executive, the parliament or legislature, and the judiciary; as well as the basic rights of citizens and, in federal countries such as the United States and Canada, the relationship between the central government and state, provincial, or territorial governments.

Not all nation states have codified constitutions, though all such states have a jus commune, or law of the land, that may consist of a variety of imperative and consensual rules. These may include customary law, conventions, statutory law, judge-made law, or international rules and norms. Constitutional law deals with the fundamental principles by which the government exercises its authority. In some instances, these principles grant specific powers to the government, such as the power to tax and spend for the welfare of the population. Other times, constitutional principles act to place limits on what the government can do, such as prohibiting the arrest of an individual without sufficient cause.

In most nations, such as the United States, India, and Singapore, constitutional law is based on the text of a document ratified at the time the nation came into being. Other constitutions, notably that of the United Kingdom,[1][2] rely heavily on unwritten rules known as constitutional conventions; their status within constitutional law varies, and the terms of conventions are in some cases strongly contested.

STAATSRECHT & BESTUURSRECHT

Het staatsrecht, grondwettelijk recht of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisa-torisch verband. Het heeft betrekking op de organen van de staat, op de instelling ervan, hun bevoegdheden, hun verhouding tot elkaar en die tot de burgers.

Het staatsrecht is een onderdeel van het publiekrecht.

In zekere zin zou men kunnen zeggen dat het bestuursrecht of administratief recht ondergeschikt is aan het staatsrecht, omdat het bestuursrecht beschrijft hoe organen de bevoegdheden die hen krachtens staatsrecht zijn toebedeeld kunnen gebruiken. Meer verdedigbaar is de opvatting dat het bestuursrecht beperkter is in de zin dat het betrekking heeft op het recht betreffende de uitvoerende macht.


Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR)

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) (ISSN 1879-6664) beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

TvCR verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de Staatsrechtkring, de Nederlandse vereniging voor staatsrecht.

Wilt u een abonnement nemen stuur dan een mail naar: info@wolfpublishers.nl

Contact:

http://www.tvcr.nl/

Individuen kunnen zich aanmelden als lid van de Staatsrechtkring en ontvangen dan TvCR. Daarnaast is het voor instituten, ministeries, bibliotheken et cetera, mogelijk om een abonnement te nemen. Voor een lidmaatschap van de Staatsrechtkring of voor een abonnement kunt u terecht op de website van de Staatsrechtkring.

 

 

Recente editie:


Recente publicaties:

Denken en denkers over wetgeving
Een historisch en systematisch overzicht

G.J. Veerman

ISBN: 9789462406391

Dit boek is bedoeld als een overzicht van denken en denkers over wetgeving, van gedachten en theorieën daarover. Positieve, sceptische en negatieve gedachten. Zeker in Common Law landen zijn die laatste te bespeuren. Daar komt het voor dat wetgeving niet als ‘recht’ (law) wordt beschouwd. Alleen wijze rechtsgeleerden met een pruik op zouden het gebouw van het recht onderhouden, misschien nog wat wetenschappers, maar niet een stel grillige politici, jongens van de straat. ‘Politici zijn erg nuttig om de banale wensen van de mensen te verwoorden, niet om het land met wetten te besturen’, schreef Bernard Shaw. Die houding wekt op zich enige verbazing. Van de Amerikaanse Realisten weten wij dat ook rechters nogal grillig kunnen zijn. En al is ‘het recht’ ooit begonnen met uitspraken in conflicten, ook wetgeving is van oude en eerbiedwaardige komaf. De codex van Hammurabi met 282 wetsartikelen is van ongeveer 1750 v.C. , en dat is nog niet eens de oudst bekende codex. Hij bevat een prachtige preambule over recht en gerechtigheid. Rechters komen er sporadisch in voor, ze worden bedreigd met een forse straf op het maken van fouten. Dat gebeurde kennelijk. Vanwaar die minachting?
Dit boek gaat dus over de ambivalenties over wetten en regels, over hoe die ambivalentie bij onszelf met de paplepel is ingegoten, over de werking en uitvoering van wetgeving, over vroeger en over nu.

Voor wat meer informatie ga naar hier.....

 

Bestel hier:


De Economische Constitutie/The Economic Constitution

De Economische Constitutie Beginselen van de Democratische Rechtsstaat tussen Globalisering en Europeanisering

The Economic Constitution Principles of Constitutional Democracy between Globalisation and Europeanisation

Editor: Leonard F.M. Besselink

 

Staatsrechtconferentie 2019 te Amsterdam

In dit boek treft u een bundeling aan van de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie die plaatsvond aan de Universiteit van Amsterdam op 13 december 2019.


De verschillende bijdragen zijn geschreven ten behoeve van de discussie die plaatsvond in een drietal panels, en zoals ze kort daarna zijn bijgewerkt mede naar aanleiding van de intensieve discussies.

De bijdragen worden voorafgegaan door een weergave in het Nederlands van de openingstoespraak, en de keynote bijdrage van Richard Bellamy.

DOWNLOAD DE OPEN ACCESS VERSIE HIER GRATIS:

De Economische Constitutie The Economic Constitution ISBN 9789462405981
PDF – 1,8 MB 228 downloads

De vele facetten van het staatsrecht; Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange

Na een indrukwekkende academische loopbaan is Professor Roel de Lange op 31 mei 2020 met emeritaat gegaan. Daarbij verliest Erasmus School of Law met jouw vertrek een geweldige collega. Gelukkig blijf je als emeritus-hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht betrokken bij het vakgebied. In dit boek treft u vele interessante artikelen aan. Er is een aparte website met meer informatie click hier


De Staat van Taiwan

Werner Somers

Op 1 oktober 1949 riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit. Daarmee was de Chinese Burgeroorlog beslecht in het voordeel van de communisten. Chiang Kai-shek trok zich met de ‘nationalistische’ Kwomintang terug op Taiwan, dat na de Japanse capitulatie in de Tweede Wereldoorlog werd bezet door China. Zijn regime bleef zichzelf echter ‘Republiek China’ noemen, wat sinds 1912 de officiële benaming van China was. Gedurende decennia waren dit regime en de Volksrepubliek het over alles oneens behalve over het feit dat er slechts één China bestaat en dat Taiwan daarvan deel uitmaakt.


De auteur van dit boek beantwoordt de vraag wat de volkenrechtelijke status is van de huidige Republiek China, waarvan het machtsgebied bestaat uit Taiwan in ruime zin (Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu). Onderzocht wordt met name of Taiwan in ruime zin inderdaad integraal behoort tot de ‘staat China’, alsmede of de huidige Republiek China (inmiddels) kan worden beschouwd als een onafhankelijke staat die dient te worden onderscheiden van de Volksrepubliek.

Daartoe wordt voorafgaandelijk de historische achtergrond van de Taiwankwestie geschetst en wordt uiteengezet hoe staten grondgebied kunnen verkrijgen alsook aan welke criteria een entiteit moet voldoen om als een staat te kunnen worden aangemerkt. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het argument dat Taiwan geen onafhankelijke staat is omdat het geen staat wíl zijn.

Click hier voor meer informatie


Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

April 2020
Auteur: Marc Wever
ISBN: 9789462405738

Naar schatting wordt jaarlijks meer dan twee miljoen keer bezwaar gemaakt tegen besluiten van de overheid. Dit maakt de bezwaarprocedure de meest frequent gebruikte geschilbeslechtingsprocedure van Nederland.

Sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 is de wijze waarop overheden hun bezwaarprocedure benutten, voortdurend bekritiseerd. Zij zouden te formeel, te juridisch en bovenal te weinig oplossingsgericht te werk gaan bij de behandeling van bezwaren. In de loop der jaren zijn allerlei alternatieven ontplooid om het functioneren van de bezwaarprocedure te verbeteren. Van belang daarbij is dat de wetgever bestuursorganen veel vrijheid biedt bij de inrichting van hun bezwaarprocedure. De wet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid wel of juist geen buitenstaanders bij de procedure te betrekken, en om te kiezen voor een meer of minder formeel ingerichte procedure.

Welke soort procedure werkt het beste? En maakt het voor het antwoord op die vraag uit om wat voor soort geschil het gaat? Om die vragen te beantwoorden zijn in dit onderzoek de ervaringen van professionele rechtshulpverleners in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat kwalitatief goede bezwaarbehandeling niet sterk samenhangt met hoe de procedure is ingericht. Wat er meer toe doet, zijn de vaardigheden en de opstelling van de personen die zijn be-last met de behandeling van bezwaren. Als de procedure wordt benut om op zoek te gaan naar het achterliggende probleem van de bezwaarmaker, als wordt geprobeerd duidelijk krijgen waar het geschil nu echt om draait en als wordt gekeken of een oplossing kan worden gevonden voor het probleem dat aanleiding was om bezwaar te maken, gaat dat – ongeacht de kenmerken van het geschil of de inrichting van de procedure – gepaard met een hogere kwaliteit van bezwaarbehandeling.

 

 


De Caribische delen van het Koninkrijk en het internationaal recht

Redacteur: Alfred H.A Soons
ISBN: 9789462405806

Juni 2020

Deze bundel bevat de teksten van de voordrachten die zijn gehouden tijdens een symposium in de aula van de University of Curaçao op 27 februari 2019.

Het symposium vond plaats naar aanleiding van de oratie van de nieuwbenoemde buitengewoon hoogleraar internationaal publiekrecht, Prof. Dr. Wouter Werner, en het afscheid van zijn voorganger, Prof. Mr. Fred Soons.

De voordrachten belichten het belang en de relevantie van het internationaal publiekrecht voor de Caribische delen van het Koninkrijk, aan de hand van vier actuele thema’s:

  • Mensenrechten
  • Migratie
  • Internationaal recht van de zee
  • Zelfbeschikkingsrecht

The Case Bundesverfassungsgericht versus EU Court of Justice; Can the EU function as a democracy without forming a State?

Jaap Hoeksma

ISBN: 9789462406070 

2020

The Case BVerfG v EUCoJ portrays the clash between the German Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union as a collision between two competing visions or Weltanschauungen. While the views of the BVerfG are firmly rooted in the traditional approach, known as the Westphalian system of International Relations, the EU Court of Justice takes the emerging European model of Transnational Governance as its point of departure. The stakes could hardly be higher. The debate between the two Courts focuses on the question whether or not the EU can function as a democracy without forming a state.

In addressing this pivotal question the author introduces the theory of democratic integration as a contemporary political philosophy for the EU. The novelty of the new theory is that it substitutes the civic perspective of democracy and the rule of law in the study of the EU for the diplomatic paradigm of states. The theory of democratic integration holds that, if two or more democratic states agree to share sovereignty in a number of fields with a view to attain common goals, their organization should be democratic too.

The author suggests that the 2007 Lisbon Treaty construes the EU as a dual democracy, in which both the member states and the Union have to comply with stringent demands of democracy and the rule of law. He argues that, although the competences of the European Parliament are far from complete, the EU is gradually outgrowing its notorious democratic deficit and is slowly but steadily on its way to become a democratic Union of democratic States.

This booklet bears all the hallmarks of its genesis. 


Toezicht op integriteit van wethouders

Paul Bovend’Eert/Hansko Broeksteeg
ISBN: 9789462405721
Februari 2020

 

Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling.

 

Dit boek is een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders. Daarin komt de spanning aan bod die bestaat tussen enerzijds de wettelijke integriteitstaak van de burgemeester en anderzijds het hoofdschap van de gemeenteraad.

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een rechtswetenschappelijk onderzoek naar een integriteitsprocedure voor integriteitsvragen en -klachten over wethouders en een empirisch onderzoek naar de integriteitstaak van de burgemeester in relatie tot de benoeming van wethouders.


Als je precies leest…

Vriendenbundel Derk Bunschoten
Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg & Rian de Jong (redactie)
ISBN: 9789462405875

2020

 

Bijna twintig jaar is Derk Bunschoten werkzaam geweest bij de Vaksectie Staatsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Daarvoor was hij zo’n twintig jaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een begenadigd docent. Zowel in onderwijs
als onderzoek getuigt zijn werk niet alleen van engagement maar ook van juridische precisie.


In deze vriendenbundel geven naaste Nijmeegse collega’s alsook oud-collega’s op heel verschillende wijzen hun blijk van waardering. Maar hun artikelen betreffen steeds onderwerpen, die de interesse van Derk Bunschoten hebben, en met een uniforme boodschap, als in de laatste zin van deze bundel: Derk, het ga je goed!


Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht

Auteur: N.S. Efthymiou
ISBN: 9789462404984

2019

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht van de Verenigde Staten, en wel over de manier waarop in dit recht en in de Amerikaanse vakliteratuur over dit recht, wordt omgegaan met en gedacht over het verschijnsel delegatie.

De eerste twee hoofdstukken van het boek gaan over de Amerikaanse staats- en regeringsvorm en over de non-delegatie doctrine, die in het Amerikaanse constitutionele recht is ontwikkeld.

De hoofdstukken drie en vier behandelen jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof over delegatie en de non-delegatie doctrine.

Hoofdstuk vijf gaat over opvattingen over delegatie en de non-delegatie doctrine in de Amerikaanse constitutioneel-rechtelijke literatuur. Hoofdstuk zes bevat een overzicht van centrale kenmerken van delegatie en de non-delegatie doctrine in het Amerikaanse constitutionele recht.

N.S. Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Democratie: nieuwe ontwikkelingen

Publikaties van de Staatsrechtkring 2018

Redacteur: R. de Lange/J. Goossens
ISBN: 9789462405158

2019

In deze bundel zijn de preadviezen verzameld die zijn uitgebracht voor de Staatsrechtconferentie van 14 december 2018 te Rotterdam.

Het thema van deze conferentie was democratie.

Deze publicatie is opgedeeld in vier deelonderwerpen, namelijk methodologische en historische aspecten van democratie, digitalisering van democractie, burgerparticipatie en tot slot organisatieverboden. Over elk deelonderwerp zijn tenminste twee preadviezen uitgebracht en sommige preadviezen sluiten af met een aantal stellingen.

Click hier en u zal alle Staatsrechtkring publicaties vinden.

 


Legislation, a suitable case for policy

Building blocks for an operational theory of legislation
G.J. Veerman
ISBN (softcover) : 9789462403093

2016

Legal norms, if you like them or not, make the behaviour of fellow people and governments more predictable, they may provide some certainty in social life and may lead to fewer conflicts. This predictability and -legal- security are main conditions for undertaking and attempting the risks of life. Therefore, it is important that (new) statutes show some continuity and will be functioning in conformity with the embedded norms. However, it appears to be very difficult to predict how draft statutes will function once they have become enacted statutes, and under which conditions they will operate best. That is quite amazing, considering mankind’s 4000 years tradition of carved or written rules. 

Legislation is considered to be (and to have always been) the juridical vehicle of policy. In preparing legislation the legislator has to understand what is necessary for compliance in terms of clarity of norms, necessary material means and means for ‘human’ enforcement (and control). An effective legislator is an empathetic legislator. In this book a model of the process of legislation is developed, from the idea of making a law (the political and policy part) to its ‘end’: attaining the intended societal goals (the social part). Building blocks have been set in this study, based on evidence as much as possible. The rather elaborate model for analysis may serve a better understanding of the working of legislation (and so to achieve more effective legislation) and may serve as an instrument for new research and new studies.


Ernstig gevaar

Een juridisch-empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de Wet Bibob
B. van der Vorm
ISBN (softcover) : 9789462402768
2016

In juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. In juli 2013 is deze wet uitgebreid naar andere bedrijfstakken. De Wet Bibob wordt beschouwd als controversieel, omdat het op grond van de Wet Bibob mogelijk is dat bestuursorganen beschikkingen, zoals vergunningen, preventief te kunnen weigeren of intrekken, indien sprake is van een ernstig gevaar voor misbruik. Een ernstig gevaar van misbruik van een beschikking wordt – al dan niet na een advies van het Landelijk Bureau Bibob – gebaseerd op strafrechtelijke antecedenten.

De Wet Bibob is daarom een voorbeeld van een bestuursrechtelijke wet in de context van het strafrecht. Met deze wet wordt beoogd om de (georganiseerde) misdaad preventief aan te pakken, zodat de integriteit van het openbaar bestuur wordt beschermd.

Het empirische onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de Wet Bibob wordt toegepast in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn Bibob-adviezen en de hierop gebaseerde besluitvorming geanalyseerd. Het juridische onderzoek richt zich op de analyse van de Wet Bibob vanuit een strafrechtelijke context. In het juridische onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de weigering en intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob dient te worden overgeheveld naar ‘het’ strafrecht.

 


Caught in Between Borders

Citizens, Migrants and Humans. Liber Amicorum in Honour of prof. dr. Elspeth Guild
Paul Minderhoud, Sandra Mantu & Karin Zwaan (eds)


ISBN (hardcover) : 9789462405509


"Caught in between borders: citizens, migrants and humans" reflects the fact that the same individual can be a citizen, a migrant or a human being within the same borders and that this categorization can change just like that. This title captures not only the academic fascination of professor Elspeth Guild for borders but also, to a certain extent, the life of Elspeth herself.

The book contains 33 scientific contributions by (former) colleagues, PhD students and friends of Elspeth Guild, all of whom have had a special connection with the Centre for Migration Law (CMR).

The contributions are divided into five categories: borders, citizens, migrants, asylum and the global compact on migration.

They reflect the versatility of the work and interest of professor Elspeth Guild, who was professor of European Migration Law from 2001-2019 at the Faculty of Law of the Radboud University Nijmegen, the Netherlands.

 


Van Rechtsbescherming naar Machtsbescherming

A.Q.C. (Twan) Tak

Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse bestuursrechtspraak (rechters, bewindslieden, wetenschappers en andere politici) tijdens een ongekende lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse Universiteit jubilerend het glas geheven op het 25-jarig jubileum van deze rechtspraak onder de Awb, de Algemene wet bestuursrecht.
In dit boekwerk (4 delen) wordt het werkelijke beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak anno 2019 getoond. De auteur heeft dit beeld geaccentueerd door de titel van deze laatste druk te wijzigen in ‘Van
rechtsbescherming naar machtsbescherming’. In deze laatste druk wordt het volledige en ware beeld van de Nederlandse bestuursrechtspraak van haar blinddoek ontdaan, met volledige herschrijving en herordening van het (immense) materiaal anno 2019, en treft men bijwerking aan van alle nieuwe wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Voor meer informatie ga naar: www.takbestuursrecht.nl

 

DE AUTEUR
De auteur A.Q.C. (Twan) Tak (1942) is emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht, grondlegger van de ‘Maastrichtse school’ en voormalig raadsheer bij de Centrale Raad van
Beroep (1984-2011).

Flyjer:

Publications:

Degelijk En Betrouwbaar Bestuur

liber amicorum Rudie Hulst

ISBN: 9789462404588


De positie van burgemeesters bij calamiteiten

Aart Resoort
ISBN (softcover) : 9789462402003


Beoordelen van gemeenten

Klaas Abma
ISBN (softcover) : 9789058507587


Federalism and the Accommodation of Diversity in Ethiopia

A Comparative Study
Assefa Fiseha
ISBN (softcover) : 9789058501639


Europa & de toekomst van de nationale wetgever

Liber amicorum Philip Eijlander
R.A.J. van Gestel & J. van Schooten (red.)
ISBN (softcover) : 9789058504067


Opstand en eenwording

Institutionele geschiedenis NL openbaar bestuur
JB. Jacobs, R. Kubben, G.J. Leenknegt
ISBN (softcover) : 9789058502346


Constitutionalism in the Netherlands and South Africa

A Comparative Study
Gerhard van der Schyff
ISBN (softcover) : 9789058503534


Eenheid in drievoud

Een vertoog over macht, scheiding en fragmentatie in het openbaar bestuur
R. Kubben
ISBN (softcover) : 9789058501547


Soevereiniteit of pluralisme?

Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil
J.M.J. van Rijn van Alkemade, J. Uzman (red.)
ISBN (softcover) : 9789058506375


Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

B.J. Schueler, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot, C.B. Modderman, R. Ortlep, H.H.M. Scholtes
ISBN (softcover) : 9789462400672


Grondwet en eerlijk proces

Een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet
B.J.G. Leeuw
ISBN (softcover) : 9789462400030


Bestuurlijk gedonder

Onderzoek naar bestuurlijke probleemgemeenten in Nederland, 1998-2010
Milo Schoenmaker
ISBN (softcover) : 9789058506856