CRIMINAL LAW

Criminal law is the body of law that relates to crime. It proscribes conduct perceived as threatening, harmful, or otherwise endangering to the property, health, safety, and moral welfare of people inclusive of one's self. Most criminal law is established by statute, which is to say that the laws are enacted by a legislature. Criminal law includes the punishment and rehabilitation of people who violate such laws.

Criminal law varies according to jurisdiction, and differs from civil law, where emphasis is more on dispute resolution and victim compensation, rather than on punishment or rehabilitation.

Criminal procedure is a formalized official activity that authenticates the fact of commission of a crime and authorizes punitive or rehabilitative treatment of the offender.

We published a lot of books related to Criminal Law. On these pages you can find the books that we published and in the side of the web page you can find subjects, authors and institutions that we have connected.

Below you will find the recent publications and at the back-list you will find all titles that we published in Criminal Law.

Recent publications:


We hebben een bijzonder boek over Euthanasie uitgegeven. Voor meer informatie kijk hier!

MARINOU ARENDS

ISBN: 978-94-6240-636-0

Publicatie: November 2020

Aangeklaagd voor Euthanasie is het unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen.


Het boek geeft een inkijkje in het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van vele patiënten verhalen zien we hoe deze integere arts tot het inzicht komt dat euthanasie soms de enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor euthanasie en de tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na een strijd van bijna vier jaar oordeelt de strafrechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel en vernietigt ook de uitspraak van de tuchtrechter.

 


Juridische grondslagen, populatiekenmerken, gedragsverandering en recidive

September 2020
92 pagina's
Auteur: J Reef M. Jeltes
ISBN: 9789462406087

Meijers-reeks

 

De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maat-regel betreft een langdurige vrijheidsbenemende behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ont-wikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar feit. De PIJ-maatregel kan worden opgelegd als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid van personen of goederen en in het belang wordt geacht van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel samenhangt met een verbetering wat betreft persoonskenmerken, gedrag en vaardigheden van de jeugdigen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de behandeling samenhangt met factoren die relevant zijn voor recidive. Hiervoor zijn 178 PIJ-dossiers onderzocht van jeugdigen met een PIJ-maatregel die in de periode 2013-2016 de justitiële jeugdinrichting hebben verlaten. Het onderzoek probeert ook inzicht te geven in de doelmatigheid van de PIJ-maatregel, in het licht van de wettelijke gronden en doelen van deze maatregel. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan om de behandeling van jeugdigen met een PIJ-maatregel te verbeteren.

Willem Pompe Junior Podium 13 - De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
Voldoen de Wwft-normen, gericht aan banken, ten aanzien van het cliënten-onderzoek en de meldingsplicht, aan het bepaaldheidsgebod?

juni 2020
94 pagina's
Auteur: Gijs A.F.J. Bronzwaer
ISBN: 9789462405837


Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressat en de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressat en niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?

Anita Böcker en Paul Minderhoud (red.)
ISBN: 9789462405493

Op 28 juni 2019 werd ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga als universitair hoofddocent rechtssociologie aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen het seminar ‘Reguleren en procederen’ gehouden.
De bijdragen aan dit seminar zijn in dit boekje gebundeld.

March 2020
256 pages
Niyibizi Tite
ISBN: 9789462405745

Despite the fact that Rwanda has ratified regional and international human rights instruments that provide for the right to habeas corpus and compensation for unlawful detention, unlawfully detained persons in Rwanda do not claim compensation or obtain release through national, regional and international mechanisms. This study tries to identify obstacles that unlawfully detained persons in Rwanda face in obtaining release and compensation through current national, regional and international mechanisms. It also suggest mechanisms which might be introduced in Rwanda to ensure release from unlawful detention and provide compensation to victims of unlawful detention, learning from the procedures and laws of international human rights organizations and other countries.

Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden
Cybercrime en cyberwarfare in het Belgische en Nederlandse strafrecht
Preadviezen NVVS 2020
Catherine Van De Heyning, Arno Kentgens & Evert Stamhuis

ISBN: 9789462406131 (softcover)

226 pagina's, gepubliceerd in oktober 2020

 

Het preadvies voor de jaarvergadering van de NVVS 2020 heeft als onderwerp cybercrime en cyberwarfare. In 2020 stonden cyberaanvallen, digitale gijzeling en cybermisdrijven in het brandpunt van het nieuws. Aspecten van criminologie, victimologie en internationaal recht zijn door de auteurs van dit preadvies toegevoegd aan het Belgische en Nederlandse strafrecht. Zo geven zij een beeld van de huidige en toekomstige digitalisering van recht en onrecht.

De drie onderzoeksvragen zijn:

1. welke instrumenten zijn ingevoegd in het strafrecht ter bestrijding van digitale dreigingen;

2. hoe moet de strafrechtelijke respons worden ingesteld op actuele en te verwachten ontwikkelingen in de criminaliteit;

3. hoe kan het strafrecht een rol toekomen in de context van cyberoperaties in de nationale verdediging?

Persoonlijke snippers

Prof. Dr. T.I. Oei

Publicatie 2020

ISBN: 9789462405844

2020

Ook deze bundel wordt gekenmerkt door een gevarieerd aantal onderwerpen die zijn ontleend aan de dagelijkse actuele berichtgeving.
Er is geen selectie vooraf gebeurd, dan uiteraard alleen de persoonlijke voorkeur en associaties zoals zij zich aandienden tijdens het schrijven.

De Snippers zijn voornamelijk in het jaar 2018 vorm gegeven. Veel dank heb ik gehad aan de inbreng van zoveel collega’s in den lande. Ik mag wederom hopen dat de lezer zich ergens in kan herkennen, wat het onderwerp ook aangaat.

Het is als ware ik rechtstreeks zou willen praten met het hart van de lezer.


Psychiater/jurist;
‘Op de (zomer)avonden zal ik (weer) genieten van je snippers.’

Klinisch psycholoog/leeranalyticus en supervisor:
‘Ik blijf vol bewondering voor je stamina en “zest for living” zoals De Blécourt in Voorwoord I opmerkt. Je bent er het levende bewijs van dat de ouderdom een heel productieve en creatieve tijd kan zijn (Van Praag p. 148), en inderdaad, waarom zou je als je boven de zeventig bent ophouden met werken?’

Klinisch psycholoog/onderzoeker:
‘Je hebt heel veel geschreven en naar ik meen heb je meer, maar ook sneller geschreven dan God kan lezen én schrijven.’

Socioloog:
‘Knap dat je zoveel gegevens en citaten tot 1 geheel weet te maken. En dan ook nog met vermelding van de herkomst van al die gevarieerde teksten.’

Het Europese witwasverbod geduid; Een onderzoek naar de betekenis van de verbodsbepaling van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen voor het Nederlandse strafrecht
Senna Kerssies

ISBN: 9789462405967

September 2020

174 pagina's

De afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven rechtsinstrumenten geïntroduceerd. In deze monografie staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van) witwassen. Hoe verhoudt de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen zich tot de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn? Vervolgens wordt de betekenis en werking van de verbodsbepaling van de richtlijn vastgesteld. Daartoe bevat de monografie een diepgaande en gedetailleerde beschrijving en analyse van de verschillende onderdelen van de verbodsbepaling. Ook de Nederlandse bepalingen inzake opzetwitwassen (artikel 420 bis en artikel 420bis.1 Sr) komen uitvoerig aan bod. Per bestanddeel wordt nagegaan of de Nederlandse interpretatie EU-conform is en, zo nee, of dit consequenties heeft. Al met al is de inhoud van deze monografie relevant voor zowel rechtswetenschap als rechtspraktijk.

een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende) ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen


Willem Pompe Junior Podium 10 -
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
Anne-Jetske Schaap 
ISBN 9789462404458


Dit boek doet verslag van de mogelijkheden en onmogelijkheden die het Nederlandse strafrecht biedt om ondernemingen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij. Hierbij staat de notoir lastige strafbaarstelling van mensenhandel van artikel 273f Sr centraal. Via een onderzoek naar de bepalingen van rechtsmacht wordt de toepasselijkheid van deze strafbaarstelling onderzocht voor drie categorieën van gevallen: i) moderne slavernij door Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland, ii) moderne slavernij door Nederlandse ondernemingen in het buitenland, en iii) moderne slavernij door buitenlandse ondernemingen in het buitenland. Ook worden de Nederlandse mogelijkheden vergeleken met de mogelijkheden die de Engelse Modern Slavery Act 2015 biedt.

De studie leidt hiermee tot originele bevindingen en draagt daarmee bij aan de body of knowledge inzake de betekenis en de reikwijdte van artikel 273f Sr, de extraterritoriale toepassings¬mogelijkheden van deze strafbepaling, en de mogelijkheden om ondernemingen, via het jurisprudentiële beoordelingskader voor de vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, op grond van overtreding van een of meer normen van artikel 273f Sr binnen het bereik van de strafwet te brengen.

Anne-Jetske Schaap rondde haar Bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit Utrecht en heeft aan de Universiteit van Valencia en aan de Universiteit van Cambridge gestudeerd. In april 2016 behaalde zij de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht. Anne-Jetske is sinds 1 mei 2016 als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). Haar promotieonderzoek richt zich op de rol en betekenis van zorgplichten van ondernemingen ter voorkoming van strafbare feiten.

a narrative on victims of terrorism to build a case for support

Author: Laura Dolci

ISBN: EAN9789462404601

Publication: 2018

2nd edition 2020

On 19 August 2003, Laura Dolci lost her husband, Jean-Sélim Kanaan, in the terrorist attack against the United Nations headquarters in Baghdad, Iraq. They were a 'UN couple' of young humanitarians, who had met in war-torn Bosnia. On the day of the blast, he was 33, she was 33. Their son was 28 days old. "A Victimless Crime?" juxtaposes the author's personal story with thorough research on victims of terrorism, whom she calls "the silent protagonists of our times". Today, victims of terrorism are in all continents and belong to all communities, races, gender, ages, professional backgrounds and creeds. Yet, in most countries they are not recognized or assisted. At the international level, little has been achieved for their acknowledgment and assistance. In a 'problem without passports' as is global terrorism today, the author argues that victims fall increasingly between the cracks as if they were everybody's and, paradoxically, nobody's responsibility. This book brings them to the fore, taking the reader through the experience of victims of terrorism. It convincingly makes the case for greater understanding and action by states, civil society and the UN.

"A courageous victim lending her story to advance the cause of an ever-growing number of victims of terrorism. A must-read for policymakers and for anyone who wants to learn about the consequences of terrorism. A passionate one-of-a-kind human rights book."

Zeid Ra'ad Al Hussein United Nations High Commissioner for Human Rights

Transfer of Judgments of Conviction in the European Union and the Respect for Individual's Fundamental Rights

September 2018
462 pagina's
Redacteur: Tony Marguery
Co-redacteur: Brenda Oude Breuil
ISBN: 9789462404991

This book addresses the question of how, in the post-trial context, respect for fundamental rights affects mutual recognition and mutual trust in EU criminal law. It is the final outcome of research jointly funded by the European Commission and five major European Universities (the Research Institute on Judicial Systems of the National Research Council of Italy, the University of Babes Bolyai in Romania, the University of Lund in Sweden, the University of Wrocław in Poland and Utrecht University in the Netherlands). Leading scholars in these five countries focus on the Framework Decision on the European Arrest Warrant, Framework Decision 2008/909 on the Transfer of Prisoners and Framework Decision 2008/947 on judgments and probation decisions. The study has applied a multidisciplinary approach (law and social sciences) for the identification of the problems affecting mutual trust and the implementation of mutual recognition. Interviews with practitioners and sentenced persons have therefore been conducted. In particular, the book analyses to what extent not only the right guaranteed by Article 3 ECHR is protected, but also whether the principle of mutual trust and, consequently, mutual recognition can be affected by the rights to family life and the right to a fair trial. Concerning the latter right, special attention is paid to Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings, Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation. The editor, Tony Marguery, is lecturer in EU law at Utrecht University in the Netherlands.

Verschijningsdatum maart 2016
300 pagina's
Johannes Bijlsma
ISBN: 9789462402843

In Stoornis en strafuitsluiting wordt onderzocht wanneer een psychisch gestoorde verdachte niet gestraft mag worden voor een strafbaar feit.

Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht sluit een verdachte van straf uit als een feit hem wegens zijn stoornis niet kan worden toegerekend. De voorwaarden waaronder de rechter een beroep op ontoerekenbaarheid mag aanvaarden zijn echter onduidelijk. Deze onduidelijkheid is problematisch, onder andere omdat daardoor vergelijkbare gevallen verschillend kunnen worden behandeld. In Stoornis en strafuitsluiting wordt daarom gezocht naar een toetsingskader dat het bereik van deze strafuitsluitingsgrond afbakent. Recente ontwikkelingen in de forensische gedragswetenschappen maken dit vraagstuk bijzonder actueel.


Door middel van rechtsvergelijkend onderzoek naar tests voor de insanity defense in het Amerikaanse strafrecht worden verschillende bestaande toetsingskaders geïnventariseerd en vergeleken. Vervolgens wordt een op het Nederlandse strafrecht toegespitst toetsingskader ontwikkeld.


Johannes Bijlsma doceert strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 was hij visiting scholar aan de Columbia University in New York. Van 2006 tot en met 2009 was hij advocaat in Den Haag. Hij studeerde Nederlands recht (strafrecht en rechtsfilosofie) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Criminal Law books:

Disclosure of Information in Criminal Proceedings

A comparative analysis of national and international criminal procedural systems and human rights law
B.M. Fiori
ISBN (softcover) : 9789462402140

Ontnemingsrecht
Toepassing van de ontnemingsmaatregel in de praktijk

M.D. Nuis & J.D.L. Nuis
ISBN (softcover) : 9789462402195

Terrorisme Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest
ISBN (hardcover) : 9789462404359
ISBN (softcover) : 9789462404281

Go to: NVVS to see all the publications

The many Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling it
Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462404366

A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law China, US, England, Singapore and the Council of Europe
Q. Wang
ISBN (softcover) : 9789462403451

Crimmigration law in the European Union (Part 2) The Return Directive: return decision and detention
A. Pahladsingh
ISBN (softcover) : 9789462403406

Onze manier van straffen
Essays van geestelijke verzorgers bij justitie
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries, Niels den Toom (red.)
ISBN (softcover) : 9789462403864

Go to: Justitiepastoraat to find all the issues in this series

Sturen zonder Schuren
De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp
B. Bröcking
ISBN (softcover) : 9789462403109

Crimmigration law in the European Union 

The Return Directive and the entry ban
A. Pahladsingh & J. Waasdorp
ISBN (softcover) : 9789462403239

Narratives on Organised Crime in Europe 

Criminals, Corrupters & Policy
P. Van Duyne, M. Scheinost, G. Antonopoulos, J. Harvey & K. Von Lampe (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462403161

De weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering 

Een vergelijking en kritische evaluatie in het licht van het beginsel van wederzijdse erkenning
Vincent Glerum
ISBN (softcover) : 9789058509338

Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis, Theo de Roos
ISBN (softcover) : 9789462404618

Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum

Version 2.0
Jacques Claessen, John Blad, Gert Jan Slump, Theo de Roos, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis
ISBN (softcover) : 9789462404878

Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
John Blad, Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Theo de Roos
ISBN (softcover) : 9789462403697

The Doctrine of Command Responsibility and the Need to Avoid Arbitrary Punishments
D. Civico
ISBN (softcover) : 9789462403482

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming
M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek & B.T.M. Bahlmann
ISBN (softcover) : 9789462403512

Life Imprisonment
A European Overview
Caterina Scalise
ISBN (softcover) : 9789462403079

BLURRED LINES
Over de schimmige scheidslijn tussen sensuele seductie en strafwaardige misleiding en de opneming van het laatstgenoemde in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht
D. McLean
ISBN (softcover) : 9789462403208

Ernstig gevaar
Een juridisch-empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de Wet Bibob
B. van der Vorm
ISBN (softcover) : 9789462402768

Naar een geloofwaardige TBS
Aangrijpingspunten voor de optimalisatie van de behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte
Aart Goosensen
ISBN (softcover) : 9789462402706

Vergeving in het strafrecht
via de implementatie van herstelbemiddeling
Jacques Claessen
ISBN (softcover) : 9789462402638

Disclosure of Information in Criminal Proceedings
A comparative analysis of national and international criminal procedural systems and human rights law
B.M. Fiori
ISBN (softcover) : 9789462402140

Tender IV
Dr. Jacques Lucieer
ISBN (softcover) : 9789462402300

Ontnemingsrecht
M.D. Nuis & J.D.L. Nuis
ISBN (softcover) : 9789462402195

Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion
Martine Herzog-Evans
ISBN (softcover) : 9789462401976

Hybride overname van strafvervolging
Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de overname van strafvervolging van een internationaal gerecht en nationale berechting van internationale misdrijven door Nederland en Bosnië-Herzegovina
Marjon Dammers
ISBN (softcover) : 9789462400290

Vervaardigers van kinderporno
F. Pecht
ISBN (softcover) : 9789058509468