FORENSIC SCIENCE

Forensic scientists are involved in examination of physical traces that might be useful for excluding or concluding the person who is suspected in committing a crime. Forensic science is the branch usually involved in investigation.  

Forensic science, also known as criminalistics is the application of science to criminal and civil laws, mainly—on the criminal side—during criminal investigation, as governed by the legal standards of admissible evidence and criminal procedure.

Forensic scientists collect, preserve, and analyze scientific evidence during the course of an investigation. While some forensic scientists travel to the scene of the crime to collect the evidence themselves, others occupy a laboratory role, performing analysis on objects brought to them by other individuals.

In addition to their laboratory role, forensic scientists testify as expert witnesses in both criminal and civil cases and can work for either the prosecution or the defense. While any field could technically be forensic, certain sections have developed over time to encompass the majority of forensically related cases.

Forensic science is a combination of two different Latin words: forensis and science. The former, forensic, relates to a discussion or examination performed in public. Because trials in the ancient world were typically held in public, it carries a strong judicial connotation. The second is science, which is derived from the Latin word for 'knowledge' and is today closely tied to the scientific method, a systematic way of acquiring knowledge. Taken together, then, forensic science can be seen as the use of the scientific methods and processes in crime solving.


Recent publications:

Psychiatrie en de forensische invalshoek; 

Persoonlijke snippers

Prof. Dr. T.I. Oei

Publicatie 2020

ISBN: 9789462405844

Ook deze bundel wordt gekenmerkt door een gevarieerd aantal onderwerpen die zijn ontleend aan de dagelijkse actuele berichtgeving.
Er is geen selectie vooraf gebeurd, dan uiteraard alleen de persoonlijke voorkeur en associaties zoals zij zich aandienden tijdens het schrijven.

De Snippers zijn voornamelijk in het jaar 2018 vorm gegeven. Veel dank heb ik gehad aan de inbreng van zoveel collega’s in den lande. Ik mag wederom hopen dat de lezer zich ergens in kan herkennen, wat het onderwerp ook aangaat.

Het is als ware ik rechtstreeks zou willen praten met het hart van de lezer.


Psychiater/jurist;
‘Op de (zomer)avonden zal ik (weer) genieten van je snippers.’

Klinisch psycholoog/leeranalyticus en supervisor:
‘Ik blijf vol bewondering voor je stamina en “zest for living” zoals De Blécourt in Voorwoord I opmerkt. Je bent er het levende bewijs van dat de ouderdom een heel productieve en creatieve tijd kan zijn (Van Praag p. 148), en inderdaad, waarom zou je als je boven de zeventig bent ophouden met werken?’

Klinisch psycholoog/onderzoeker:
‘Je hebt heel veel geschreven en naar ik meen heb je meer, maar ook sneller geschreven dan God kan lezen én schrijven.’

Socioloog:
‘Knap dat je zoveel gegevens en citaten tot 1 geheel weet te maken. En dan ook nog met vermelding van de herkomst van al die gevarieerde teksten.’


Het begint voordat het gebeurt

Een exploratie van romantische grensoverschrijdingen in de forensische geestelijke gezondheidszorg
F.D.A. den Besten, 2020

Het aangaan van een romantische relatie valt moeilijk te rijmen met de taak van medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zijn diens reputatie en carrière en de veiligheid in de instelling op het spel te zetten voor een relatie met een patiënt. Desalniettemin is het in elke beroepsgroep waarin mensen nauw en langdurig met elkaar samenwerken mogelijk, wellicht zelfs natuurlijk, dat romantische gevoelens ontstaan. Je kunt je dus afvragen: is het wel zo verbazend dat dit fenomeen ook voorkomt in het werkveld van de forensische psychiatrie?

 

In deze kwalitatieve en exploratieve studie wordt onderzocht welke factoren en processen het mogelijk maken dat romantische grensoverschrijdingen tussen sociotherapeuten en forensisch psychiatrische patiënten voorkomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen factoren die een rol spelen in het ontstaan van romantische gevoelens voor een patiënt en die welke de opbouw naar romantische grensoverschrijdingen laten voortduren en voorkomen dat er op een professionele manier met dit fenomeen wordt omgegaan. Met het in kaart brengen van deze factoren wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de kennis van romantische grensoverschrijdingen in de forensische psychiatrie en aan te zetten tot een constructieve, sensitieve en effectieve benadering van dit fenomeen.

 

Femke den Besten is criminoloog en werkzaam bij de Dr. S. van Mesdagkliniek, Groningen en voorheen de Forensisch Psychiatrische Kliniek, Assen

 


Het Europese witwasverbod geduid

Een onderzoek naar de betekenis van de verbodsbepaling van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen voor het Nederlandse strafrecht

Senna Kerssies, 2020

De afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven rechtsinstrumenten geïntroduceerd. In deze monografie staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van) witwassen. Hoe verhoudt de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen zich tot de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn?

Vervolgens wordt de betekenis en werking van de verbodsbepaling van de richtlijn vastgesteld. Daartoe bevat de monografie een diepgaande en gedetailleerde beschrijving en analyse van de verschillende onderdelen van de verbodsbepaling. Ook de Nederlandse bepalingen inzake opzetwitwassen (artikel 420 bis en artikel 420bis.1 Sr) komen uitvoerig aan bod. Per bestanddeel wordt nagegaan of de Nederlandse interpretatie EU-conform is en, zo nee, of dit consequenties heeft. Al met al is de inhoud van deze monografie relevant voor zowel rechtswetenschap als rechtspraktijk.

Senna Kerssies is momenteel als promovenda verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar zij onderzoek doet naar hoge transacties in strafzaken. De scriptie die zij in 2019 schreef ter afsluiting van de Master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht vormt de basis voor deze monografie.

Er is een aparte website waar u meer informatie over dit boek kan vinden!


Januari 2019
Auteur: Karel Oei
ISBN: 9789462405011

 

In the years 2014, 2015, 2016, and 2017 snippets written by me regularly appeared as weblog information in the digital bulletins of the NPaV (the Dutch Psycho-analytic Association). This book, Everyday Forensic Psychiatry and Psychodynamics – Personal snippets, contains most of the snippets of these years. One preface is by Jan Meerdinkveldboom, child and youth psychiatrist and system therapist, the second preface is by Dick Dondorp, former Member of the Board GGZ Centrum, the epilogue is by Dr Jaap A. van Vliet.

Diederik Aben & Steven Van Overbeke
Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor
Strafrecht 2018
ISBN: 9789462404861 – Softcover/paperback

Zoals in de meeste andere landen die zich ontwikkeld noemen, zijn de forensische wetenschappen ook in België aan de orde van de dag. Geavanceerde criminalistiek en forensisch bewijs zijn dan ook onontbeerlijk geworden in de strijd tegen de moderne criminaliteit. Het is dan ook enigszins verwonderlijk dat het forensisch bewijs als
zodanig in België nog niet echt het voorwerp uitmaakt van veel juridische reflectie.


In het Belgische preadvies wordt stilgestaan bij het ontstaan van de forensische activiteit in België alsook op de huidige organisatie ervan: welke instanties houden zich bezig met forensische  opsporing en forensisch onderzoek, en wat precies is de taak van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP)? Voorts wordt aandacht besteed aan de totstandkoming en de rechtsgeldigheid van het forensisch onderzoek en bewijs naar Belgisch recht. Ten slotte wordt onderzocht hoe het moderne
forensische bewijs wordt ingepast in het Belgische strafrechtssysteem: hoe verhoudt het beginsel van de onaantastbare rechterlijke beoordeling van de bewijswaarde zich tot het wetenschappelijk verantwoorde waarschijnlijkheidsdenken, en hoe springen we in België in de 21ste eeuw om met het hier te lande toch unieke begrippenpaar bewijswaardebewijskracht?
In zijn preadvies getiteld ‘het geluid van stille getuigen’ gaat Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, in op de toepassing van forensisch bewijs in de Nederlandse strafrechtspleging. Hij doet dat
vanuit een historisch en kentheoretisch perspectief op
het bewijsrecht en het bewijzen, waarbij het forensisch
bewijs centraal staat. Wat is forensisch bewijs? Hoe
komt dit tot stand? Wat zijn de grondslagen ervan? Wat
zegt het bewijsrecht over de manier waarop rechters
de bewijsvraag moeten benaderen? En hoe moeten
rechters überhaupt ‘bewijzen’? Ligt dat voor forensisch
bewijs anders dan voor de overige typen van bewijs?
Bij de zoektocht die hij onderneemt komt de lezer langs
het bewijsrecht van Lodewijk Napoleon, langs het werk
van Francis Galton en Aphonse Bertillon, langs Dreyfusaffaire,
tot aan recente wetenschappelijke kritiek op de
huidige forensische disciplines. Is het werkelijk zo slecht
gesteld met het forensisch bewijs? Tussendoor loopt als
rode draad het Bayesiaanse model waarmee forensisch
bewijs wordt gewaardeerd door de deskundige, en zo
mogelijk ook door de rechter.

Verschijningsdatum maart 2016
300 pagina's
Johannes Bijlsma
ISBN: 9789462402843

In Stoornis en strafuitsluiting wordt onderzocht wanneer een psychisch gestoorde verdachte niet gestraft mag worden voor een strafbaar feit.

Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht sluit een verdachte van straf uit als een feit hem wegens zijn stoornis niet kan worden toegerekend. De voorwaarden waaronder de rechter een beroep op ontoerekenbaarheid mag aanvaarden zijn echter onduidelijk. Deze onduidelijkheid is problematisch, onder andere omdat daardoor vergelijkbare gevallen verschillend kunnen worden behandeld. In Stoornis en strafuitsluiting wordt daarom gezocht naar een toetsingskader dat het bereik van deze strafuitsluitingsgrond afbakent. Recente ontwikkelingen in de forensische gedragswetenschappen maken dit vraagstuk bijzonder actueel.


Door middel van rechtsvergelijkend onderzoek naar tests voor de insanity defense in het Amerikaanse strafrecht worden verschillende bestaande toetsingskaders geïnventariseerd en vergeleken. Vervolgens wordt een op het Nederlandse strafrecht toegespitst toetsingskader ontwikkeld.


Johannes Bijlsma doceert strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 was hij visiting scholar aan de Columbia University in New York. Van 2006 tot en met 2009 was hij advocaat in Den Haag. Hij studeerde Nederlands recht (strafrecht en rechtsfilosofie) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Regelgeving, praktijk en Europese standaarden
Eline Gremmen
Pages: 410 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2018
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462405134

Product Description

Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke momenten en op welke wijze er in het Nederlandse strafproces tegemoetgekomen kan worden aan de kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte. Er wordt bekeken of de Nederlandse regelgeving en de praktische uitvoering daarvan consistent en adequaat zijn in het licht van Europese standaarden.

Hierdoor wordt er inzicht verkregen op welke manier er gedurende het strafproces wordt omgegaan met de verdachte die lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, of de wettelijke regelingen voldoende waarborgen bieden om de kwetsbaarheid van deze verdachte te compenseren en op welke wijze en op welk moment de kwetsbaarheid van deze verdachte gecompenseerd wordt. Dit leidt tot verschillende aanbevelingen en het voorstel voor één nieuw artikel dat ziet op de vervolging en berechting van procesonbekwame verdachten.

Eline Gremmen studeerde Nederlands Recht aan het Utrecht Law College en aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 2011 tot 2015 was zij werkzaam bij het arrondissementsparket Rotterdam. Begin 2015 maakte ze de overstap naar het Landelijk Parket te Rotterdam, waar ze aan het werk ging als senior parketsecretaris met als aandachtsgebieden drugs en witwassen. Sinds november 2016 is zij werkzaam als senior adviseur bij de Centrale Toetsingscommissie. Op 15 maart 2018 promoveerde zij als buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

 

in de spiegel kijken naar het verleden en koersen naar de toekomst
T.I. Oei & L.H.W.M. Kaiser
Pages: 480 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503466


Product Description

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de forensische psychiatrie, op het gebied van ‘psychiatrie en recht’ en op het grensvlak tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg. Wat zal het effect daarvan zijn in de toekomst, wat is de visie op de toekomst en wat zijn de verwachtingen? 

In het boek zijn tendensen in diagnostiek, onderzoek, behandeling en beleidsopvattingen vanuit het nu, en gericht op het komende decennium beschreven. Forensische psychiatrie is, meer dan de algemene psychiatrie, afhankelijk van het tijdsgewricht. In het bijzonder wil de forensische psychiatrie een bijdrage leveren aan de rechtspraktijk en ook aan de perspectieven die de politiek meent te moeten ontwikkelen. Daarnaast is het vak van de forensische psychiatrie afhankelijk van opvattingen, meningen, gewoonten en gedragingen van mensen die vanuit het verleden hun inspiratie voor hun werk ontvangen.

De meningen en de visie op de toekomst van belangrijke geleerden op het vakgebied van forensische gedragskunde, geschiedenis van de psychiatrie, theoretische aspecten van de psychologie, het strafrecht en het gezondheidsrecht evenals de ervaringen van praktijkmensen, verrijken dit boek. Het boek is divers en gevarieerd van aard (alleen de beoogde actualiteit was leidmotief) – maar dat maakt hem alleen maar aantrekkelijker.

Voor al degenen die zich met beleid, ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk van de forensische psychiatrie bezig houden, biedt dit boek een grote hoeveelheid aan informatie.

T.I. Oei, G. Meynen (eds.)
Pages: 200 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506313
ISBN (softcover) : 9789058506177

Product Description

 

Het platform Psychiatrie en Recht (coördinator Prof. dr. Karel T.I. Oei)  van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseert in samenwerking met de faculteit Wijsbegeerte (dr. Gerben Meynen) van de VU een studiedag op 20 januari 2011 over de actuele betekenis van het concept toerekenings-vatbaarheid op grond van ontwikkelingen binnen de filosofie, strafrecht en neuroscience. Aan de orde zullen komen begripsbepaling, ontwikkelingen in neuroscience, strafrecht, filosofie en de gevolgen daarvan voor de praktische toepasbaarheid van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Is er nog toekomst voor de hantering van het begrip toerekeningsvatbaarheid voor het strafrechtelijke forum? In welke mate bepaalt de notie van vrije wil deze toepasbaarheid? Kan de gedragsdeskundige ook zonder de toepassing van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en vrije wil zinvol opereren in het strafrechtelijke discours? In welke mate is de invloed van medicatie/drugs bepalend voor de toerekening van verdachten? Kan de verdachte van een ernstig delict met gebruik van medicatie volledig toerekeningsvatbaar worden geacht, en zo ja, hoe liggen dan zijn verantwoordelijkheden?

 

Selection of publications:

Internet en sociale media
Een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en strafrechtspleging
F. Koenraadt, K. `t Lam & M. Lancel (red.)
ISBN (softcover) : 9789462405387


Gestoorde slaap
Een onschuldig probleem?
Marieke Lancel, Frans Koenraadt & Karel ‘t Lam (red.)
ISBN (softcover) : 9789462403741


Computer Forensics and Digital Evidence
M. Lori
ISBN (softcover) : 9789462403062


Forensic Psychiatry: Day by Day
Personal Snippets
Karel T.I. Oei
ISBN (softcover) : 9789462403475

Go here to the books of Karel Oei


De behandeling van onderscheiden typen brandstichters
L. Dalhuisen, K. `t Lam, F. Koenraadt & L. Hagenauw
ISBN (softcover) : 9789462403352


Sturen zonder Schuren
De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp
B. Bröcking
ISBN (softcover) : 9789462403109


Forensische gedragsdeskundigen in het strafproces
De invloed en toepassing van de Wet deskundige in strafzaken
V.J.A. de Weerd
ISBN (softcover) : 9789462401723


Gewelddadige vrouwen
De schaduwzijde van Venus
Frans Koenraadt, Marike Lancel, Bert de Jager (red.)
ISBN (softcover) : 9789058509543


De weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering Een vergelijking en kritische evaluatie in het licht van het beginsel van wederzijdse erkenning
Vincent Glerum
ISBN (softcover) : 9789058509338


Forensisch DNA-onderzoek
Een balans tussen opsporing en fundamentele rechten
M. Prinsen
ISBN (hardcover) : 9789058503596

Selection of books: