Jacques Claessen

Op deze pagina treft u een selectie van de werken van Jacques Claessen aan. Onze website zal in juli 2020 volledig werken waardoor u met een simpele click op het boek de publicatie kan bestellen. 

Mocht u interesse hebben in het bestellen van een geprinte of elektronische versie van een van de boeken stuur ons dan even een mail naar: info@wolfpublishers.nl en wij zullen zorg dragen dat u het boek binnen een paar dagen in huis heeft en de elektronische versie binnen een paar uur. Ook kan u onderaan de website de speciale mailgadget gebruiken om de boeken te bestellen.

De gedrukte versie van het boek Misdaad en Straf is wel via deze website verkrijgbaar en u kan dat doen door op de "order"-button te drukken.


Misdaad en straf

Een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief

J. Claessen

Pages: 609 pages
ISBN (softcover) : 9789058505095

Dit boek gaat over de legitimiteitscrisis van het strafrecht. Beschreven wordt hoe het huidige publiekrechtelijke strafsysteem in de inquisitie en de Verlichting wortelt en welk mens- en wereldbeeld oorspronkelijk aan het strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Nagegaan wordt hoe dit beeld in de loop van de tijd is veranderd en welke gevolgen dit voor de benadering van misdaad en misdadigers heeft gehad. Het boek bespreekt op kritische wijze zowel de heersende straftheorieën als de huidige strafpraktijk en legt de belangrijkste beperkingen en tekortkomingen ervan bloot. Het zijn vooral de overschatting van de criminaliteit bestrijdende werking en het vermeend morele karakter van het strafrecht die in deze studie aan de kaak worden gesteld.

Naast een fundamentele kritiek op het strafrecht biedt dit boek ook een alternatief voor de defaitistische misdaadaanpak van nu. In de mystiek en het mens- en wereldbeeld dat hiermee samenhangt, vindt de auteur een nieuwe impuls die als grondslag kan dienen voor een theoretische en praktische herbezinning op het strafrecht. Zoals het Verlichtingsdenken richtinggevend is geweest voor het strafrecht, zo blijkt het mystieke denken te wijzen in de richting van een herstelrechtelijke benadering van misdaad. In deze studie wordt een aanzet gegeven tot een mystiek misdaadrecht waarin niet straf maar herstel van schade en relaties centraal staat. Tegelijkertijd worden de mystieke grondslagen van het herstelrecht geëxpliciteerd. Belangrijke concepten binnen deze context zijn verbondenheid, berouw, vergeving en verzoening.


DOWNLOAD het boek gratis:

Druk op de download-know en het boek komt naar u toe. Als u een gedrukte versie zou willen ontvangen druk dan op de order-button. 

MISDAAD EN STRAF
PDF – 6,1 MB 273 downloads

BEKIJK het boek hier:

ORDER gedrukte versie:

J. Claessen
Pages: 609 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 2010
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505095


Selectie van overige publicaties


Misdaad, straf en herstel

een herbezinning op het strafrecht en een aanzet tot een op herstel georiënteerd misdaadrecht

Jacques Claessen
ISBN (softcover) : 9789058506658

Dit boek gaat over de legitimiteitscrisis van het strafrecht. Beschreven wordt hoe het huidige publiekrechtelijke strafsysteem in de inquisitie en de Verlichting wortelt en welk mens- en wereldbeeld oorspronkelijk aan het strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Nagegaan wordt hoe dit beeld in de loop van de tijd is veranderd en welke gevolgen dit voor de benadering van misdaad en misdadigers heeft gehad. Het boek bespreekt op kritische wijze zowel de heersende straftheorieën als de huidige strafpraktijk en legt de belangrijkste beperkingen en tekortkomingen ervan bloot. Het zijn vooral de overschatting van de criminaliteit bestrijdende werking en het vermeend morele karakter van het strafrecht die in deze studie aan de kaak worden gesteld. Naast een fundamentele kritiek op het strafrecht biedt dit boek ook een alternatief voor de defaitistische misdaadaanpak van nu. Dit alternatief bestaat uit een herstelrechtelijke benadering. Dit boek geeft een aanzet tot een misdaadrecht in het kader waarvan niet straf maar herstel (van schade en relaties) centraal staat. Belangrijke concepten binnen deze context zijn verbondenheid, berouw, vergeving, verzoening en pacificatie.


Humaan strafwerk

Liber Amicorum Gerard de Jonge

Jacques Claessen en Dorris de Vocht (red.)
ISBN (softcover) : 9789462400146

In deze vriendenbundel wordt duidelijk hoe verscheidene van Gerards(oud-)collega’s over misdaad en straf denken. Allerlei facetten van genoemd thema komen in dit boek aan de orde, en wel vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, waaronder de penologie, het detentierecht, de criminologie, het jeugdrecht, de mensenrechtentraditie, het herstelrecht,

de rechtsfilosofie en de neurowetenschap. Deze verscheidenheid aan onderwerpen en perspectieven is niet zonder reden: Gerard heeft zich op veel van de genoemde terreinen zelf begeven en voor de overige toont hij ieder geval belangstelling. Op veel van genoemde gebieden geeft hij zelf vaak aan een ‘dilettant’ te zijn. De vraag is evenwel: betreft het hier oprechte bescheidenheid of een manier om een ander de wind uit de zeilen te nemen, wanneer die ander iets op zijn werk heeft aan te merken?
Hoewel lang niet alle (oud-)collega’s van Gerard tegen elke vorm van vergelding gekant zullen zijn, laten de bijdragen in deze bundel zien dat zij allen staan voor een verstandige, effectieve en menselijke misdaadaanpak. De auteurs zijn ervan doordrongen dat straf(recht) ultimum remedium dient te zijn en dat zoveel mogelijk naar andersoortige interventies dient te worden gezocht. Dit standpunt delen zij met Gerard. Het is aan de lezer om voor zichzelf uit te maken in hoeverre hij of zij aansluit bij het ‘humane strafwerk’ dat Gerard ons nalaat.


Vergeving in het strafrecht

via de implementatie van herstelbemiddeling

Jacques Claessen
ISBN (softcover) : 9789462402638

In deze monografie wordt gepleit voor de integratie van vergeving in het strafrecht via de implementatie van herstelgerichte praktijken, waaronder slachtofferdaderbemiddeling. Hoewel vergeving noch doel mag zijn noch mag worden afgedwongen, dient het misdaadrecht wel ruimte te bieden voor vergeving. Anders dan vergelding in de betekenis van proportionele wraakneming kan vergeving namelijk in praktijk wel een bijdrage leveren aan conflictoplossing en de weg vrijmaken voor verzoening. Het is tijd dat het strafrecht werk gaat maken van pacificatie, wat onvermijdelijk aanzienlijke wijzigingen van het straf(proces)recht met zich zal brengen. Moraal, recht en politiek dienen uiteindelijk te zijn gericht op de realisering van een harmonieuze, vreedzame en zoveel mogelijk geweldloze samenleving. Beschaving reikt verder dan het verruilen van ongebreidelde wraakneming voor proportionele wraakneming. Aan de horizon prijken vergelding van kwaad met goed, herstel en vergeving als idealen. In deze monografie wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: wat is vergeving? Hoe komt zij tot stand? Zijn vergelding en vergeving elkaars tegenpolen? Waarom is vergeving belangrijk? Met welk mensbeeld gaat zij gepaard? Hoort vergeving thuis in het publieke domein? Hoe valt zij in te passen in het strafrecht? En welke rol speelt herstelrecht in dat verband?

74 pagina's - 2015 - € 14.95

Forgiveness in criminal law through incorporating restorative mediation

Jacques Claessen

ISBN (softcover) : 9789462404502
ISBN (Epub) : 9789462404465

In this monograph, the author argues for the integration of the concept of forgiveness into criminal law through incorporating restorative justice practices such as victim-offender mediation. Although forgiveness is not a purpose in itself nor can it be enforced, criminal law should provide room for forgiveness. Contrary to retribution, in the sense of channelled revenge, forgiveness has, after all, proven its practical usefulness in conflict resolution and in paving the way for reconciliation. The author contends that it is about time that criminal law is aimed at peace-making. This will inevitably entail significant changes to substantive and procedural criminal law. Ultimately, morality, law and politics should focus on achieving a harmonious, peaceful and, wherever possible, non-violent society. Civilisation is about more than merely substituting unbridled revenge by channelled revenge (retribution). The ideals glimmering on the horizon are repaying evil with goodness, restoration and forgiveness.

This monograph discusses the views of several ethicists, philosophers, theologians, psychologists and legal scholars and seeks to provide answers to the following questions: what is forgiveness? How is it brought about? Are retribution and forgiveness each other’s opposites? Why is forgiveness important? Which view of mankind does it reflect? Does forgiveness belong to the public domain? How can it be shaped to fit into the criminal justice system? And what role does restorative justice play in this regard?

Dr. Jacques Claessen (Maastricht, 1980) is an Associate Professor of Criminal Law at the Department of Criminal law and Criminology of the Faculty of Law at Maastricht University and serves as a substitute judge at the Limburg District Court in Maastricht, the Netherlands. In 2012, he was awarded with the very first Bianchi Restorative Justice Prize.

Forewords by dr. John Blad, former Associate Professor of Criminal Law at the Faculty of Law of Erasmus University Rotterdam, and Nico Tydeman, Zen teacher and spiritual leader of the Amsterdam Zen Centre.

 

116 pagina's - 2017 - Softcover : € 24.95 - Epub : € 24.95


Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum

Version 2.0

Jacques Claessen, John Blad, Gert Jan Slump, Theo de Roos, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis
ISBN (softcover) : 9789462404878

This publication contains the revised version of a legislative proposal, drafted by and at the initiative of citizens, to introduce restorative justice provisions into the Dutch Code of Criminal Procedure. The initiative to this Legislative Proposal and its Explanatory Memorandum was taken within the framework of the impending introduction of the new Dutch Code of Criminal Procedure. It was drafted by an Initiator Group consisting of persons working for Maastricht University and the Dutch Restorative Justice Foundation in collaboration with a think tank made up of professionals from the fields of criminal law and restorative justice. This legislative draft was presented to the Minister of Legal Protection, drs S. Dekker, and to the members of the Permanent Commission for Justice and Security of the Lower Chamber on 27 June 2018. The authors feel that the official legislative process can begin in earnest, now that a revised version of the Legislative Proposal has been completed. Being able to deal with criminal matters in a more restorative manner is after all not a luxury, but a necessity.  

 

‘This initiative has generated an incentive and a standardisation that are of value to an evolving justice practice. The role which this revised version has assigned to the Mediation Offices is in tune with the way in which mediation in criminal cases is organised in the work processes of Public Prosecutors’ Offices and the Courts.” 

mr Judith Uitermark -

judge and national coordinator mediation in criminal cases. 

 

86 pagina's - 2018 - € 9.95


Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrecht-voorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting

Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis, Theo de Roos

ISBN (softcover) : 9789462404618

In deze publicatie treft u de herziene versie aan van het voorstel van wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, opgesteld op initiatief van en door burgers. Het is een wetsvoorstel, inclusief Memorie van Toelichting, waartoe wij het initiatief hebben genomen in het kader van de aanstaande invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering. Het voorstel van wet is geschreven door een initiatiefgroep (Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland) in samenwerking met een denktank bestaande uit strafrecht- en herstelrechtprofessional. De proeve van wetgeving is in juni 2018 aangeboden aan Minister voor Rechtsbescherming drs. S. Dekker en aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Met deze herziene versie van het voorstel van wet kan het formele wetgevingsproces wat ons betreft echt van start. De mogelijkheid om zaken in het strafrecht op een meer herstelgerichte manier af te doen is immers geen luxe, maar een noodzaak. 

“De stimulans en de uniformering die van dit initiatief uitgaat is waardevol voor de zich ontwikkelende rechtspraktijk. Door de rol die in deze herziene versie is toebedeeld aan de mediationbureaus wordt aangesloten bij de wijze waarop mediation in strafzaken is geregeld in de werkprocessen van OM en ZM”. 

mr. Judith Uitermark

– rechter en landelijk coördinator mediation in strafzaken. 

 

74 pagina's - 2018  - € 9.95


Wraak, herstel en verzoening aan de hand van enkele Griekse mythen

Lezing in het kader van Musica Sacra Maastricht 2018

ISBN: 9789462405080

 

De Griekse mythologie kent veel verhalen over goddelijke en menselijke wraakneming. Denk maar aan de verhalen over Prometheus, Tantalos, Sisyphos, Ixion, Tityos en de Danaïden respectievelijk die over Medea en Orestes.

De vraag is of deze verhalen de toenmalige realiteit weergeven: was excessieve wraakneming inderdaad de standaardreactie na begaan onrecht? In ieder geval bij de mensen lijkt het er humaner aan toe te zijn toegegaan.

Lange tijd kende de Westerse wereld namelijk een privaat strafrecht, waarin slachtoffer en dader na gepleegd onrecht primair met elkaar rond de tafel gingen zitten om via onderhandelingen tot herstel en verzoening te komen. Pas wanneer partijen er niet uitkwamen, had het slachtoffer het recht om proportioneel wraak te nemen. De angst voor wederwraak weerhield veel slachtoffers er echter van daadwerkelijk wraak te nemen.

Tegen het einde van de Middeleeuwen begon de overheid de afhandeling van uit strafbare feiten ontstane conflicten naar zich toe te trekken. De officiële reden hiervoor was het gevaar voor eigenrichting, de werkelijke reden: het machtsstreven van de vorsten. Gevolg van het ontstaan van het publieke strafrecht was dat het slachtoffer buitenspel werd gezet en dat strafbare feiten exclusief conflicten tussen overheid en verdachte werden.

Het stramien volgens welke de publiekrechtelijke afhandeling van strafbare feiten plaatsvond, is tot op heden in de kern hetzelfde gebleven: na bewezenverklaring van de misdaad volgt bestraffing van de dader door de overheid.

Ratio overheerst in het publieke strafrecht dat tot bloei is gekomen tijdens de Verlichting (the Age of Reason) – er is weinig ruimte voor emoties. Toch was het oorspronkelijk de bedoeling om via dit publieke strafrecht de negatieve emoties die doorgaans na een ernstige misdaad bij het slachtoffer en de samenleving ontstaan, te kanaliseren. Evenals het theater in de klassieke Oudheid heeft de rechtbank een louterende functie (catharsis).

De vraag is echter of het publieke strafrecht in staat is om emoties als woede, angst en verdriet te kanaliseren en herstel en verzoening mogelijk te maken.

Reeds in de mythe over Orestes, die na de moord op zijn moeder wordt achtervolgd door de wraakgodinnen, wordt gepleit voor publiek strafrecht en redelijke rechtspraak: het is de door Pallas Athena, godin van de wijsheid, opgerichte rechtbank (de Areopagos) die de zaak tegen Orestes zal beslechten. Wanneer Orestes wordt vrijgesproken, leggen de wraakgodinnen zich uiteindelijk – na intensieve overreding door Pallas Athena – neer bij het oordeel in de zaak en bij het nieuwe rechtssysteem. Maar laten emoties zich overreden?

Zijn er andere wijzen van rechtdoen die beter recht doen aan de emoties en de achterliggende behoeften van het slachtoffer en de samenleving – zonder een escalatie ervan te veroorzaken?

Aan de hand van de mythe over Demeter en Korè laat Jacques Claessen zien wat herstelrecht en bemiddeling inhouden en welke constructieve piste zij kunnen vormen wat betreft de kanalisering van negatieve emoties én de stimulering van positieve emoties na gepleegd onrecht. Emoties dienen in ieder geval serieus te worden genomen, anders bestaat er een reële kans op een geweldsexplosie vergelijkbaar met de wraakneming van Medea.

28 pagina's - 2018 - € 9.95


BESTELLING PLAATSEN

Als u meer informatie zou willen hebben over de bovenstaande boeken plaats dan uw mededeling in het opmerkingen vak. Als u de bovenstaande boeken zou willen  bestellen vink dan de boeken aan die u wilt ontvangen en wij nemen meteen contact met u op.

To contact us please use: info@wolfpublishers.nl or info@wolfpublishers.eu for more contact details click here

© 2020 wolfpublishers.eu