Karel Oei

Karel Oei is al jarenlang een specialist in het forensische vakgebied. Hij maakt al vele jaren samen met onze uitgeverij interessante boeken.

In 2020 kreeg hij van zijn lezers wat interessante opmerkingen over zijn materiaal:

Psychiater/jurist;
‘Op de (zomer)avonden zal ik (weer) genieten van je snippers.’

Klinisch psycholoog/leeranalyticus en supervisor:
‘Ik blijf vol bewondering voor je stamina en “zest for living” zoals De Blécourt in Voorwoord I opmerkt. Je bent er het levende bewijs van dat de ouderdom een heel productieve en creatieve tijd kan zijn (Van Praag p. 148), en inderdaad, waarom zou je als je boven de zeventig bent ophouden met werken?’

Klinisch psycholoog/onderzoeker:
‘Je hebt heel veel geschreven en naar ik meen heb je meer, maar ook sneller geschreven dan God kan lezen én schrijven.’

Socioloog:
‘Knap dat je zoveel gegevens en citaten tot 1 geheel weet te maken. En dan ook nog met vermelding van de herkomst van al die gevarieerde teksten.’

 

Karel is een zeer interessante auteur en hierbeneden kunnen jullie zijn boeken ontdekken.

 


Recente publicaties:

Persoonlijke snippers

Prof. Dr. T.I. Oei

Publicatie 2020

ISBN: 9789462405844

2020

Ook deze bundel wordt gekenmerkt door een gevarieerd aantal onderwerpen die zijn ontleend aan de dagelijkse actuele berichtgeving.
Er is geen selectie vooraf gebeurd, dan uiteraard alleen de persoonlijke voorkeur en associaties zoals zij zich aandienden tijdens het schrijven.

De Snippers zijn voornamelijk in het jaar 2018 vorm gegeven. Veel dank heb ik gehad aan de inbreng van zoveel collega’s in den lande. Ik mag wederom hopen dat de lezer zich ergens in kan herkennen, wat het onderwerp ook aangaat.

Het is als ware ik rechtstreeks zou willen praten met het hart van de lezer.


Psychiater/jurist;
‘Op de (zomer)avonden zal ik (weer) genieten van je snippers.’

Klinisch psycholoog/leeranalyticus en supervisor:
‘Ik blijf vol bewondering voor je stamina en “zest for living” zoals De Blécourt in Voorwoord I opmerkt. Je bent er het levende bewijs van dat de ouderdom een heel productieve en creatieve tijd kan zijn (Van Praag p. 148), en inderdaad, waarom zou je als je boven de zeventig bent ophouden met werken?’

Klinisch psycholoog/onderzoeker:
‘Je hebt heel veel geschreven en naar ik meen heb je meer, maar ook sneller geschreven dan God kan lezen én schrijven.’

Socioloog:
‘Knap dat je zoveel gegevens en citaten tot 1 geheel weet te maken. En dan ook nog met vermelding van de herkomst van al die gevarieerde teksten.’

Persoonlijke snippers
Prof.dr. T.I. Oei

ISBN : 9789462404816

Uitvoering : Paperback

Verschijningsdatum : september 2018

Gewicht : 450

 

In de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 verschenen regelmatig snippers van mijn hand als een weblog informatie in de digitale mededelingen van de NVPA (de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse) en haar voortzetting, de NPaV (de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging).
Als bundeling van de meeste snippers uit deze jaren is dit boek verschenen met als titel: Forensische Psychiatrie en Psychodynamiek van alledag – Persoonlijke Snippers.

Het voorwoord is van Jan Meerdinkveldboom, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut, alsmede van Dick Dondorp, voormalig Directielid GGZ Centrum, het nawoord van Dr. Jaap A. van Vliet.

Januari 2019
Auteur: Karel Oei
ISBN: 9789462405011

 

In the years 2014, 2015, 2016, and 2017 snippets written by me regularly appeared as weblog information in the digital bulletins of the NPaV (the Dutch Psycho-analytic Association). This book, Everyday Forensic Psychiatry and Psychodynamics – Personal snippets, contains most of the snippets of these years. One preface is by Jan Meerdinkveldboom, child and youth psychiatrist and system therapist, the second preface is by Dick Dondorp, former Member of the Board GGZ Centrum, the epilogue is by Dr Jaap A. van Vliet.


Zijn overige werk:

Personal Snippets
Karel T.I. Oei
Pages: 222 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 01-2017
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462403475

Product Description

 

Writing little articles under the heading “snippets” might at the reader’s first glance give the impression that this book is (mainly?) concerned with tearing out (telling) written pieces of paper to present them in a collection as a collage. Or to scatter them over the readers as a sort of “ticker tape parade”.

That term “snippets”, however, is supposed to indicate a sort of personal figure of speech, which primarily serves for digital interaction. They are daily articles from quality newspapers which are sent out to a wide circle of acquaintances under a fitting headline and with the author’s spontaneous reaction. Snippets are supposed to make these recipients think about what drew the author’s attention. They are stimuli that provoke reactions. Often complementary snippets are put together (by means of inserted comments). Sometimes there is a chain.

The original text is distinct from snippets and reactions by means of font size. And more or less extensive footnotes are used.

 

Persoonlijke snippers
T.I. Oei
Pages: 250 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402423

Product Description

Reactie van een gedragsdeskundige over Forensische Psychiatrie van dag tot dag. Het is een boek dat in het kort uit een bonte mengeling bestaat van reacties uit betrokken leeskring, noten en bronvermelding, naast de snippers in engere zin, waar de schrijver al in een eerdere publicatie zijn meesterschap heeft getoond. Het omvat een breed scala aan onderwerpen - bont gemengd - waaruit de persoonlijke interesse blijkt van de schrijver voor het gehele maatschappelijke en politieke gebeuren. Hoewel de psychoanalytische invalshoek van de auteur herkenbaar blijft, laat hij zich ook steeds meer filosofisch doordacht uit. Er is sprake van een duidelijk persoonlijke stijl. De gebruikte bronnen zijn veelzijdig. Behalve ontleend aan de actualiteit van verschillende kwaliteitskranten die Nederland rijk is, worden ook belevenissen, herinneringen, literatuur en (geliefde) filosofische werken van commentaar voorzien. De laatste zijn vaak treffend samengevat. Ondanks dit alles wordt zichtbaar trouw gebleven aan het originele stijlbegrip “snipper”.

Personal snippets
Karel Oei
Pages: 246 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 12-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462400726

Product Description

 

Snippets, that is the term Karel Oei uses for some of his many contributions to psychiatry in general and forensic psychiatry in particular. Snippets, also called cuttings, chips, bits, fragments or tiny pieces.

The fact that Karel published his contributions to the professional and scientific debate as ‘snippets’ strikingly characterizes his modesty. And that whereas these short texts are often literary gems with interesting (forensic) psychiatric reflections.

All these ‘snippets’ also represent Karel’s versatility as a forensic psychiatrist. These snippets provoke the urge to piece these tiny bits together, to link them. In that sense, the challenge that these snippets pose does Karel justice. His ability and his need to connect are after all great.

 

Karel Oei
Pages: 240 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058507075

Product Description

 

Snippers, zo noemt Karel Oei enkele van zijn vele bijdragen aan de psychiatrie in het algemeen en de forensische psychiatrie in het bijzonder. Snippers, ook wel snijdsels, spaanders, beetjes, flarden of kleine stukjes genoemd.

Dat Karel zijn bijdragen aan het professionele en wetenschappelijke debat als ‘snippers’ naar buiten brengt drukt zeer treffend zijn bescheidenheid uit. En dat terwijl deze stukjes tekst vaak literaire juweeltjes zijn met interessante (forensisch) psychiatrische overdenkingen. Al die ‘snippers’ staan echter ook voor de veelzijdigheid van Karel als forensisch psychiater. Snippers roepen daarnaast ook de drang op om al deze kleine stukjes weer aan elkaar te plakken, te verbinden. In die zin wordt in de uitdaging die snippers oproepen Karel zeker recht gedaan. Zijn vermogen en behoefte om te verbinden is immers groot.

De ‘Oei-snippers’ zijn fraaie en tastbare resultaten van Karels professionele en wetenschappelijke werk.

 

T.I. Oei, G. Meynen (eds.)
Pages: 200 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506313
ISBN (softcover) : 9789058506177

Product Description

 

Het platform Psychiatrie en Recht (coördinator Prof. dr. Karel T.I. Oei)  van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseert in samenwerking met de faculteit Wijsbegeerte (dr. Gerben Meynen) van de VU een studiedag op 20 januari 2011 over de actuele betekenis van het concept toerekenings-vatbaarheid op grond van ontwikkelingen binnen de filosofie, strafrecht en neuroscience. Aan de orde zullen komen begripsbepaling, ontwikkelingen in neuroscience, strafrecht, filosofie en de gevolgen daarvan voor de praktische toepasbaarheid van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Is er nog toekomst voor de hantering van het begrip toerekeningsvatbaarheid voor het strafrechtelijke forum? In welke mate bepaalt de notie van vrije wil deze toepasbaarheid? Kan de gedragsdeskundige ook zonder de toepassing van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en vrije wil zinvol opereren in het strafrechtelijke discours? In welke mate is de invloed van medicatie/drugs bepalend voor de toerekening van verdachten? Kan de verdachte van een ernstig delict met gebruik van medicatie volledig toerekeningsvatbaar worden geacht, en zo ja, hoe liggen dan zijn verantwoordelijkheden?

 

Prof. dr. T.I. Oei
Pages: 400+ pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506092

Product Description

In deze bundel komen onderwerpen aan de orde die een brug slaan tussen de psychiatrie en justitie, de forensische psychiatrie. Een brug tussen twee geheel verschillende vakgebieden, met elk zijn eigen doelstelling, maatschappelijke oriëntatie en taal. Alleen al door de wetgeving, maar ook door de organisatievorm en de wijze van financiering vormen deze vakgebieden aparte systemen die lastig met elkaar in verband te brengen zijn.

De klassieke forensisch psychiatrische vraagstellingen van ontoerekeningsvatbaarheid, relatie tussen psychiatrische ziekte en delict, en hetvoorspellen van gevaar alsmede de modernisering van de psychiatrie, waarbij de patiënten niet meer in een inrichting, maar in hun eigen maatschappelijke omgeving kunnen worden behandeld en begeleid, heeft geleid tot het raken van beide vakgebieden aan elkaar. Het is de auteur gelukt allerlei aspecten van de forensische psychiatrie in de vakliteratuur en de media aan de orde te stellen op een manier die zowel voor mensen die werkzaam zijn bij justitie als in de gezondheidszorg verhelderend is, en zo de samenwerking ten voordele van de patiënten bevordert.

Voor studenten en wetenschappers, zowel in de geneeskunde als aan de juridische faculteit, is dit boek met zijn essays en beschouwingen een inspiratiebron om vanuit de forensische psychiatrie professioneelte kijken naar het andere gebied.

Dit boek is verplichte literatuur voor studenten van het Mastervak `Forensische psychiatrie` aan de Universiteit van Tilburg en is de 6e herziene druk

Prof. dr. T.I. Oei is bijzonder Hoogleraar Forensische Psychiatrie, Universiteit van Tilburg

in de spiegel kijken naar het verleden en koersen naar de toekomst
T.I. Oei & L.H.W.M. Kaiser
Pages: 480 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503466


Product Description

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de forensische psychiatrie, op het gebied van ‘psychiatrie en recht’ en op het grensvlak tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg. Wat zal het effect daarvan zijn in de toekomst, wat is de visie op de toekomst en wat zijn de verwachtingen? 

In het boek zijn tendensen in diagnostiek, onderzoek, behandeling en beleidsopvattingen vanuit het nu, en gericht op het komende decennium beschreven. Forensische psychiatrie is, meer dan de algemene psychiatrie, afhankelijk van het tijdsgewricht. In het bijzonder wil de forensische psychiatrie een bijdrage leveren aan de rechtspraktijk en ook aan de perspectieven die de politiek meent te moeten ontwikkelen. Daarnaast is het vak van de forensische psychiatrie afhankelijk van opvattingen, meningen, gewoonten en gedragingen van mensen die vanuit het verleden hun inspiratie voor hun werk ontvangen.

De meningen en de visie op de toekomst van belangrijke geleerden op het vakgebied van forensische gedragskunde, geschiedenis van de psychiatrie, theoretische aspecten van de psychologie, het strafrecht en het gezondheidsrecht evenals de ervaringen van praktijkmensen, verrijken dit boek. Het boek is divers en gevarieerd van aard (alleen de beoogde actualiteit was leidmotief) – maar dat maakt hem alleen maar aantrekkelijker.

Voor al degenen die zich met beleid, ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk van de forensische psychiatrie bezig houden, biedt dit boek een grote hoeveelheid aan informatie.