Willem Pompe Junior Podium reeks

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen is de afdeling Strafrecht van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Medewerkers van deze afdeling verzorgen het onderwijs op het terrein van het strafrecht, strafprocesrecht, Europees en internationaal strafrecht, strafrecht en mensenrechten, criminologie, en forensische psychiatrie en psychologie. Ook verrichten zij onderzoek op deze terreinen binnen verschillende onderzoeksprogramma's.

Het instituut heeft een lange geschiedenis. In 1934 is het door de Utrechtse hoogleraar straf(proces)recht Willem Pompe opgericht als Criminologisch Instituut. Van meet af aan hebben medewerkers van verschillende disciplines samengewerkt binnen het verband van het instituut. Thans is het Willem Pompe Instituut gevestigd op de Newtonlaan 201 in Utrecht. Bij het instituut zijn ongeveer 60 medewerkers werkzaam. Zij zijn verdeeld over de secties Strafrecht, Criminologie en Forensische psychiatrie en psychologie.

Hieronder treft u de reeks van het instituut aan en ook kan u meer boeken over strafrecht en Forensische psychiatrie aantreffen ga naar Forensische Psychiatrie.

Tevens publiceren wij boeken voor de "Divisie Forensische Psychiatrie Assen" ook die boeken treft u hieronder aan.


Recente publicaties:

Gevangen in ontembaar verlangen

Patronen van verslaving die leiden tot delinquent gedrag
Karel ’t Lam, Marike Lancel en Frans Koenraadt (red.)

 

Hoeveel tijd verloopt er tussen het opstaan en uw eerste kop koffie, eerste sigaret, eerste glas wijn of tussen het opstaan en uw eerste blik op uw mobiele telefoon. Naarmate de tijd die verstrijkt tussen
het ontwaken en dergelijke routinematige handelingen korter is, kan eerder van afhankelijkheid worden gesproken. Gewoonten die wijzen op lastig te beteugelen verlangens die het bestaan
van mensen niet alleen kunnen reguleren, maar ook verregaand dereguleren, zodanig dat de betrokkene er zelf last en zijn of haar omgeving er overlast van ondervinden. Diverse soorten verslaving kunnen het bestaan van mensen gaan beheersen. Sommigen komen met de strafrechtspleging en de geestelijke gezondheidszorg in aanraking of belanden in penitentiaire en/of psychiatrische instellingen.
In twaalf hoofdstukken worden in dit boek vanuit multidisciplinaire én praktijkgeoriënteerde invalshoeken centrale en pakkende thema’s van verslaving op de grensvlakken van psychiatrie, psychologie, antropologie, seksuologie, psycho-therapie, farmacologie, (straf)-recht en ethiek behandeld. Bij uitstek van betekenis voor mensen werkzaam in de praktijk van de strafrechtspleging, de forensische psychiatrie en de verslavingszorg, dan wel daarvoor in opleiding of geïnteresseerd.

 


Het begint voordat het gebeurt

Een exploratie van romantische grensoverschrijdingen in de forensische geestelijke gezondheidszorg
F.D.A. den Besten, 2020

Het aangaan van een romantische relatie valt moeilijk te rijmen met de taak van medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zijn diens reputatie en carrière en de veiligheid in de instelling op het spel te zetten voor een relatie met een patiënt. Desalniettemin is het in elke beroepsgroep waarin mensen nauw en langdurig met elkaar samenwerken mogelijk, wellicht zelfs natuurlijk, dat romantische gevoelens ontstaan. Je kunt je dus afvragen: is het wel zo verbazend dat dit fenomeen ook voorkomt in het werkveld van de forensische psychiatrie?

 

In deze kwalitatieve en exploratieve studie wordt onderzocht welke factoren en processen het mogelijk maken dat romantische grensoverschrijdingen tussen sociotherapeuten en forensisch psychiatrische patiënten voorkomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen factoren die een rol spelen in het ontstaan van romantische gevoelens voor een patiënt en die welke de opbouw naar romantische grensoverschrijdingen laten voortduren en voorkomen dat er op een professionele manier met dit fenomeen wordt omgegaan. Met het in kaart brengen van deze factoren wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de kennis van romantische grensoverschrijdingen in de forensische psychiatrie en aan te zetten tot een constructieve, sensitieve en effectieve benadering van dit fenomeen.

 

Femke den Besten is criminoloog en werkzaam bij de Dr. S. van Mesdagkliniek, Groningen en voorheen de Forensisch Psychiatrische Kliniek, Assen

 


Het Europese witwasverbod geduid

Een onderzoek naar de betekenis van de verbodsbepaling van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen voor het Nederlandse strafrecht

Senna Kerssies, 2020

De afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven rechtsinstrumenten geïntroduceerd. In deze monografie staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van) witwassen. Hoe verhoudt de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen zich tot de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn?

Vervolgens wordt de betekenis en werking van de verbodsbepaling van de richtlijn vastgesteld. Daartoe bevat de monografie een diepgaande en gedetailleerde beschrijving en analyse van de verschillende onderdelen van de verbodsbepaling. Ook de Nederlandse bepalingen inzake opzetwitwassen (artikel 420 bis en artikel 420bis.1 Sr) komen uitvoerig aan bod. Per bestanddeel wordt nagegaan of de Nederlandse interpretatie EU-conform is en, zo nee, of dit consequenties heeft. Al met al is de inhoud van deze monografie relevant voor zowel rechtswetenschap als rechtspraktijk.

Senna Kerssies is momenteel als promovenda verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar zij onderzoek doet naar hoge transacties in strafzaken. De scriptie die zij in 2019 schreef ter afsluiting van de Master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht vormt de basis voor deze monografie.

Er is een aparte website waar u meer informatie over dit boek kan vinden!


De reeks:

Divisie Forensische Psychiatrie Assen: