WONDERFUL BOOKS IN CRIMINAL LAW

Over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele n bestuurszaken
Kempen, P.H.P.H.M.C. van
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500342

Product Description

Het hoogste rechtsorgaan, het Europees Hof van de rechten van de mens, kan een klager in het gelijk stellen, maar dat garandeert in Nederland geen rechtsherstel. Zo bepaalde het Hof op 4 februari dat drugshandelaar Kobus L. zes jaar lang inhumaan en mensonwaardig is behandeld in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, maar er bestaat in het strafrecht geen juridische procedure waarmee Kobus L. strafvermindering of schadevergoeding kan eisen.

In de laatste decennia zijn meermaals uitspraken en procedures van de Nederlandse rechterlijke macht onrechtmatig verklaard door het Europees Hof voor de rechten van de mens. Bekend is bijvoorbeeld ook de zaak-Van Mechelen, waarin de anonieme getuigenis van politieambtenaren onrechtmatig werd verklaard en zes beruchte criminelen vrijkwamen. Wanneer het EHRM een rechtszaak onrechtmatig verklaart, ontstaat er een juridisch probleem: het verwerkingsprobleem. De rechtszaak is volgens het Nederlands recht afgesloten. Hoe moet het rechtsherstel voor de klager en anderen in vergelijkbare situatie dan verlopen? Van Kempens speciale regeling kan leiden tot schadevergoeding of strafvermindering voor de gedupeerden, maar ook tot heropening van de strafzaak bij de Hoge Raad zodat veroordeelden ook niet `zomaar` vrijkomen.

Eind 2002 is een mogelijkheid tot herziening bij uitspraken van het EHRM (artikel 457) ingevoerd in het Nederlands strafrecht, maar volgens Van Kempen voldoet deze niet. De herziening geldt namelijk alleen voor de klager en eventuele medeplichtigen, niet voor anderen in vergelijkbare situaties.

The case of the illicit art and antiquities trade
A.J.G. Tijhuis

ISBN 13: 978-90-5850-195-0

How does transnational crime interact with legal companies and governments?
Are legal actors primarily victimized by transnational criminals
or are the two connected by collaborative relationships? And how are these crimes transformed into legitimate activities?
This book seeks to answer these and related questions. The research presented is based on a thorough study of the literature on transnational crime as well as an empirical study of the illicit art and antiquities trade.
Transnational crime in this study includes, besides the illicit art and
antiquities trade, for example drug trafficking, cigarette smuggling, the trade in ‘blood diamonds’, human trafficking and international terrorism. The study of the illicit art and antiquities trade is based on data that were gathered in the Netherlands, France, Italy and the United Kingdom. The data sources included official files as well as interviews with archaeologists, museum curators, art dealers and other persons in and around the art and antiquities trade.
Edgar Tijhuis (1976) studied Law, Political Science and American Studies at the University of Amsterdam. He currently works as a lawyer at Pontius Lawyers in Amsterdam. The present research was conducted at the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement in Leiden.

Met wil en dank

€50.00

Met wil en dank

€50.00

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven.
Gillavry, E.C. mac
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1350 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500687

Product Description

De medewerking aan strafvordering door bedrijven is van groot belang voor de opsporing van strafbare feiten. Niet alleen beschikken bedrijven over gegevens die inzicht geven in het handelen van hun cliënten, ook kunnen zij ten behoeve van de strafvordering actief gegevens over hun cliënten verzamelen. De medewerking aan strafvordering door bedrijven is echter met vragen omgeven. Wanneer zijn bedrijven bevoegd om mee te werken aan strafvordering? Welke mogelijkheden hebben opsporingsambtenaren om bedrijven tot medewerking te verplichten? Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de privacy van de burger?

In dit boek wordt de medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht door zowel het juridisch kader als de praktijk in kaart te brengen. Leidraad vormt daarbij de medewerking aan strafvordering door banken en Internet Service Providers. Dit onderzoek beperkt zich echter niet tot de medewerking aan strafvordering in Nederland. Ook in Duitsland en Engeland worden de juridische vormgeving en de praktijk van medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat het juridisch kader de medewerking aan strafvordering door bedrijven in veel mindere mate beheerst dan mag worden verwacht. Dit schaadt de belangen van de burger die voorwerp van het onderzoek is.

 

A.F. Herlé
Pages: 272 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 09-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501868

Product Description

Als we kunnen achterhalen wat er zich afspeelt in het hoofd van een (potentiële) crimineel, dan kunnen we ook voorspellen hoe hij zich gaat gedragen. Dan kan recidive eerder worden voorkomen, wat een betere bescherming oplevert voor de samenleving.

Volgens promovendus Nol Herlé kan dit worden gerealiseerd door proefpersonen naar filmbeelden te laten kijken, zodat de mate van empathie kan worden gemeten. Het Nederlandse strafrecht is retrospectief van aard: eerst moet een misdrijf zijn gepleegd, daarna volgt de veroordeling. Het kwaad is al geschied voordat de dader naar de gevangenis gaat.

Het strafrecht is sterk georiënteerd op hetgeen in het verleden is gebeurd. Volgens jurist Nol Herlé is dat een verkeerde benadering. Hem staat een prospectief strafrecht voor ogen: niet de vergelding (achteraf) maar de bescherming (vooraf) van de samenleving hoort voorop te staan. Misdrijven moeten dus worden voorkomen.

Risicotaxatie van (potentiële) delinquenten is een van de mogelijkheden om dat te bereiken: kijken in het hoofd van de crimineel, om zo zijn intenties en motivaties te leren kennen. Herlé vertrekt vanuit een belangrijke mentale drijfveer: de empathie. Daaronder verstaat hij `het verlangen de ander gevoelsmatig te verstaan`. Empathie verwijst naar normen en moraal en bepaalt ons sociaal handelen. Empathie - of het ontbreken ervan - zegt iets over het karakter van een mens. Wie geen empathie voelt, gaat zich onverschillig gedragen tegenover de medemens, hij behandelt en gebruikt slachtoffers als een voorwerp. Dat kan als boosaardig worden bestempeld. Boosaardige agressie is een permanente en wrede mentaliteit, en een bedreiging voor de gemeenschap. Er is dus een duidelijke relatie tussen empathie en criminaliteit. Maar kwade intenties zijn niet strafbaar. Alleen als er sprake is van bepaalde mentale stoornissen, kan onder andere dwangverpleging worden opgelegd.

Het mad-begrip is veel ruimer en houdt ook de tijdelijke mentale stoornissen in, zoals blinde woede. Bad (boosaardig) duidt op gewild crimineel gedrag. Herlé wil beide begrippen juridisch scheiden. Omdat empathiegebreken ons iets kunnen leren over de oorzaken van deviant - crimineel - gedrag, is het de uitdaging (de mate van) empathie te meten gemeten.

In zijn proefschrift toont Herlé aan dat dat mogelijk is, ook al moeten er in de praktijk nog een aantal hindernissen worden overwonnen. Empathie gaat immers gepaard met emoties: de bloeddruk verandert, evenals spierspanning, hartritme en huidgeleiding. Deze fysieke grootheden noemt Herlé een peiler van de empathie-analyse. Die kan worden uitgevoerd door proefpersonen filmbeelden te laten bekijken. Angst, medeleven en onverschilligheid zijn emoties die vervolgens kunnen worden gemeten. Was een man die zijn vrouw ernstig heeft mishandeld door emoties overmand of was die mishandeling een uiting van een permanente behoefte zich te doen gelden? De uitkomst zegt iets over de kans dat deze man in herhaling valt. De psychofysiologische meting kan dus uitsluitsel geven over het morele gehalte van proefpersonen. `Bad`- en `mad`-componenten worden zichtbaar, vergeldingsreacties worden tijdig onderkend en recidive kan trefzekerder worden voorspeld.

Op deze manier voorziet Herlé ook minder straffen voor de `incidenteel ontspoorden` die spijt hebben betuigd. Wel erkent Herlé dat een verdere medicalisering van het strafrecht onvermijdelijk zal zijn.

Peter J.P. Tak bundel
Y. Buruma, J. Fleuren, PH van Kempen, F. Kusters, T. Mertens
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504203

Product Description

 

Op het rechte pad. Deze titel schetst een paar kenmerken van Peter Tak, de man aan wie deze bundel is opgedragen. Tak is een reiziger, die het Nederlandse strafrecht in de wijde wereld heeft uitgedragen. Hij liet bijvoorbeeld sporen na in Japan, waar zijn artikelen over de Nederlandse euthanasie bij herhaling zijn vertaald en geannoteerd. Tak is ook gezagsgetrouw. De wet moet worden gehandhaafd. Boeven moeten worden gevangen. Als hij kritisch is – en dat is hij regelmatig – dan is dat, omdat hij meent dat het beter kan. Tak wil anderen op het rechte pad krijgen en houden. Dat blijkt niet alleen uit zijn belangstelling voor de penitentiaire kanten van het strafrecht, maar ook uit zijn streven de eerstejaars studenten een goede werkhouding bij te brengen. En Tak is ietwat rechtlijnig. Die eigenschap is nuttig als hij optreedt in de media. Hij draait er niet om heen, maar hij blijft een professor.

In drie delen wordt de inhoud van dit werk vormgegeven: 
I Inleiding en recht algemeen
II Rechtsvergelijking en criminologie
III Fundamentel rechten en strafrecht

Diverse auteurs schetsen daarbij een beeld van een veelvoud aan onderwerpen; strafprocesrecht, sanctierecht, legaliteit, jurystelsel in Japan, witte-boorden criminaliteit, internationaal recht en vrijheidbeneming, strafrechtspraak in Indonesië, maar ook op Curacao.

 

Pet af

€60.00

Pet af

€60.00

Liber amicorum DH de Jong
B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503404

Product Description

 

Dirk Herman de Jong nam onlangs afscheid van de Universiteit van Groningen, departement strafrecht en criminologie. Bij zijn afscheid ontving hij deze bundel met de bijdragen op uiteenlopende terreinen van het strafrecht.

Inhoud:
Inleiding
Enkele opmerkingen over de voorwaardelijke modaliteit J.P. BALKEMA
Wetende dat H. DE DOELDER
Persoonlijke verschijning ter griffie bij het aanwenden van een rechtsmiddel H.K. ELZINGA
Oud (worden) in de gevangenis J.P.S. FISELIER
De antonimiteit van daderschap en zorgvuldig gedrag E. GRITTER
Een kwestie van kwaliteit Integrale strafrechtswetenschap en de discussie over de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid W.J.M. DE HAAN
Bevestigen of vernietigen A.E. HARTEVELD
Strafproces en feitsbegrip of: Hoe de inrichting van het strafproces de uitleg van de regel ne bis in idem kleurt W.F. VAN HATTUM
Doel(matig) getroffen maar ook vernietigd? Lotgevallen van strafzaken met terecht voorstelde cassatiemiddelenJ. HIELKEMA
Inspiratie uit de West voor een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafrecht J. DE HULLU
‘Symbolisch strafrecht’ en ‘Symbolisch straffen’C. KELK
Beschikkingsmacht centraal bij functioneel plegenBeschouwingen naar aanleiding van het drijfmestarrest M. KESSLER
Artikel 140 Sr. Vier internationale ontwikkelingen en een begrafenis? B.F. KEULEN
Tot oordelen bevoegd G. KNIGGE
Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast H.G.M. KRABBE
De opzet van het opzet N.J.M. KWAKMAN
De rol van het slachtoffer bij het ICC bekeken vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid J.B.J. VAN DER LEIJ
Toerekeningsvatbaarheid en de vraag naar het kwaad, A.W.M. MOOIJ
Straffen en verplichtingen Herkansing voor de taakstraf als voorwaarde? J. A. NIJBOER
Het terugdringen van hoger beroep in strafzaken H.M. OTTE
Uren, dagen, maanden, jaren Een essay over de TBS-longstay als deel van het geheel B.C.M. RAES
Criteria voor toerekening J.M. REIJNTJES
Hoge bomen vangen (nog) geen wind Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers,vervolgbaarheid van publiekrechtelijke Rechtspersonen en de positie van de minister van Justitie E. SIKKEMA 
De voortzetting van de voorlopige hechtenis ex art. 75 Sv E.F. STAMHUIS
Tirannie en territoir G.A.M. STRIJARDS
Detentie, tussen politiek en praktijk J.J.J. TULKENS
Strafrechtersrecht: rechtersregelingen in het strafprocesF. VELLINGA-SCHOOTSTRA
De positie van de verdachte in de cassatiefase anno 2007 W.H. VELLINGA
Enkele opmerkingen over vrijwillig terugtreden bij deelneming H.D. WOLSWIJK

 

Groenhuijsen, M.S. ; Simmelink, J.B.H.M.
Pages: 660 pages
Shipping Weight: 1500 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500472

Product Description

Jaap de Hullu is al op relatief jonge leeftijd een coryfee van de strafrechtswetenschap. Hij vestigde zijn naam met een dissertatie over rechtsmiddelen in strafzaken (1989). In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2000 schreef hij een handboek over materieel strafrecht. ‘Glijdende schalen` is naar goed wetenschappelijk gebruik ontleend aan het oeuvre van de vertrekkende hoogleraar. Hij heeft steeds gezocht naar de nuance in het strafrecht; hij is wars van boude generalisaties. Zo heeft hij moeite met harde scheidslijnen tussen de delictscategorieën misdrijf en overtreding, tussen opzet en schuld en een starre afbakening van bijvoorbeeld medeplegen en medeplichtigheid. Zijn gevoel voor de finesse in het recht brengt hem er dan regelmatig toe om een leerstellige dichotomie in te ruilen voor een glijdende schaal. Die glijdende schaal staat dan borg voor een rijkere rechtsbeschouwing, voor vooruitgang in de rechtswetenschap.

Pages: 642 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508188

Product Description

Moeten we martelen niet een beetje toestaan?, Wat doen we met de Nederlandse oorlogsmisdadiger in de oorlog in Irak?, Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? In ‘Praktisch Strafrecht’ Liber Amicorum voor Jan Reijntjes, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit, komen deze onderwerpen onder meer aan de orde. Met veertig actuele, grensoverschrijdende, historische, strafprocessuele en rechtsfundamentele bijdragen verleent het boek een onmisbaar inzicht in hedendaagse aspecten van straf- en strafprocesrecht.

Dit liber amicorum bevat de volgende bijdragen:
Bijzondere strafrechtspleging in de strijd tegen het terrorisme- Over de rechtmatigheid van detentie en berechting van vermeende terroristen in de Verenigde Staten P.L. Bal
Strafbaarstellingen in de strijd tegen terrorisme - Werving ten behoeve van de gewapende strijd en samenspanning tot terroristische misdrijven M.J. Borgers
Trial by media: publiciteit in het vooronderzoek C.H. Brants
Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties voor verkeersfeiten A.J.H. de Bruijn
Terreurbestrijding en asymmetrische oorlogsvoering Y. Buruma
Artikel 12 Sv als laatste strohalm G.J.M. Corstens
De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel H. de Doelder
Past de ISD-maatregel in ons sanctiestelsel? D.H. van EkelenburgG.A. van Hamel
Zijn nalatenschap in het Nationaal Archief en in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam C.J.C.F. Fijnaut
Het nemo teneturbeginsel en het Nederlandse straf(proces)recht J.W. Fokkens & W.J.V. Spek
De tekortschietende raadsman A.A. Franken
Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
Supranationale criminologie R.H. Haveman
Over de betekenis van strafprocedurele grondrechten in het post-Khan tijdperk P. de Hert & S. Gutwirth
Fijnchemie, organisatiecriminaliteit en bedrijfsculturen G. van den Heuvel
Een cumulatie van problematische onderwerpen bij strafbare voorbereiding - Enkele opmerkingen naar aanleiding van de noot van Jan Reijntjes onder HR 17 februari 2004, NJ 2004, 400 J. de Hullu
Corruptie en strafrecht - De rol van het strafrecht bij het bewaken van de integriteit van het openbaar bestuur in de verschillende landen van het koninkrijk D.H. De Jong
Gedachten over de videoconferentie A.H.E.C. Jordaans
Alternatieven voor voorarrest vanuit Europees perspectief P.H.P.H.M.C. van Kempen & F.G.H. Kristen
Het anticipatiegebod bij voorlopige hechtenis: houden of wegdoen? B.F. Keulen
Enige opmerkingen van historische aard aangaande een vrij rechtshulpverkeer en de verdragseis in de wederzijdse rechtshulp in strafzaken A.H. Klip
Verdachte en verdenking G. Knigge
De samenloop van rechtspraak en semi-wetgevende macht binnen het systeem van internationale en gemengde straftribunalen: een spanningsveld? G.G.J. Knoops
Het politieverhoor P.W. van der Kruijs
Het EVRM als juridisch sextant bij vraagstukken van rechterlijke onpartijdigheid in ‘pre-trial decisions’ M. Kuijer
De terugkeer van de bestuurlijke partij in het strafproces A. de lange
Alweer getuigen A.J.M. Machielse
Strafrecht, EVRM en Grondwet Enkele gedachten over het belang, de ontwikkeling en de versterking van een algemeen toetsingskader voor veranderingen binnen het strafrecht P.A.M. Mevis
Een beetje tortuur voor het goede doel- Bespiegelingen over het tortuurverbod, nemo tenetur en vermeende tikkende bommen B.E.P. Myjer
De overtuigingsparadox en het compensatoir straffen- Enkele speculatieve opmerkingen over een rechtspsychologisch onderzoek J.F. Nijboer
De verantwoordelijkheden van de zittingsrechter voor de gang van zaken in het vooronderzoek E. Prakken
De strafrechtsjurist en de retorica Th. A. de Roos
Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? Een korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische euthanasiewetgeving met betrekking tot hulp bij zelfdoding T.M. Schalken
Raadsman bij politieverhoor- De dimensie van het internationale strafprocesrecht G.H. Sluiter
De rolverdeling bij de uitvoering van buitenlandse verzoeken tot bijstand in het opsporingsonderzoek E.F. Stamhuis
Van bamzaaien, haatzaaien en uitingsdelicten- Strafbepalingen over ‘aanzetten tot haat, agressie en geweld’ G.A.M. Strijards
Strafprocessen niet of nauwelijks te volgen? - Iets over eisen aan de motivering van het strafvonnis in het bijzonder in verband met uitdrukkelijk onderbouwde standpunten P.C. Vegter
Over een Hollandse zakenman en een Irakese massamoordenaar H.G. van der Wilt
Geweld dat huiselijk wordt genoemd- M.W. Wolleswinkel
Over het onderbreken en schorsen van het onderzoek ter terechtzitting J. Wöretshofer