ECONOMIC AND FINANCIAL LAW

‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler’

Deze zin loopt als rode draad door de carrière van Neerlands meest uitgesproken econoom: Sylvester Eijffinger. Hij vindt het van groot belang de balans te bewaren tussen alle verschillende rollen die hij vervult en daarbij vooral niet mee te huilen met de wolven in het bos. ‘De economisch commentator acteert als de wetenschappelijke weerman die zegt wat ons te verwachten staat, of dat nu zonneschijn is, of een gevaarlijke storm. Maar als onheilsprofeten elkaar de loef afsteken, dan kan het evengoed noodzakelijk zijn de rol van herder aan te nemen die de schaapskudde enigszins tot rust maant. En ja, soms is het belangrijk helemaal je mond te houden’.

De terugblik op een uitzonderlijke carrière van een gedreven wetenschapper en levensgenieter.

Staatsrechtconferentie 2019 te Amsterdam

In dit boek treft u een bundeling aan van de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie die plaatsvond aan de Universiteit van Amsterdam op 13 december 2019.


De verschillende bijdragen zijn geschreven ten behoeve van de discussie die plaatsvond in een drietal panels, en zoals ze kort daarna zijn bijgewerkt mede naar aanleiding van de intensieve discussies.

De bijdragen worden voorafgegaan door een weergave in het Nederlands van de openingstoespraak, en de keynote bijdrage van Richard Bellamy.

Sarah Ikast Kristoffersen

 

This paper uncovers the potential of equity crowdfunding to disrupt the corporate finance sector. While a traditionally conservative sector, new possibility for businesses to obtain funding through usage of technology have erupted in later years making SMEs in particular less dependent on bank lending. The paper analyses the risks and benefits of equity crowdfunding for SMEs and examines how the regulatory and contractual schemes have managed to balance investor protection with entrepreneur flexibility. The paper concludes that such balance has not been achieved and instead
proposes a model that combines equity crowdfunding and venture capital. Following that, the paper analyses the two main advantages of the model proposes; contractual risk mitigation and governance advantages. The article concludes that the combined
model offers significantly better contractual protection for crowd-investors as the addition of a venture capitalists changes the investment contract from adherence based to a negotiated contract with i.a. protection against dilution. While the governance advantages, however, are not equally evident,the paper concludes that this model has the potential of disrupting the corporate financing sector.

Sarah Ikast Kristoffersen holds an LLB from the University of Copenhagen, an LLM in Corporate and Commercial Law from the London School of Economics and Political Science and is currently
pursuing an LLM from the University of Copenhagen.

National, Regional and Global Perspectives
Collins C. Ajibo

Auteur(s) : Collins C Ajibo
Uitgeverij: Wolf Legal Publishers
ISBN : 9789462406063
Uitvoering : Paperback
Aantal pagina's : 510
Verschijningsdatum : augustus 2020
Gewicht : 450

The book assesses the principles of international investment law in
contemporary international investment rule-making and the underlying arbitral practice. While delving into the fragmentation in international investment rule-making and the attendant legitimacy challenges, the book proffers options for normative coherence. The analysis transcends the principles and practice of international investment law and contextualises competing norms, namely: environmental sustainability, labour rights, business and human rights, corporate social responsibility and sustainable development.
The book targets students, instructors, practitioners and policy makers in the fields of International Investment Law, International Economic Law, Oil and Gas Law, Petroleum Law and Energy and Natural Resources Law. The extensive coverage of the regulatory frameworks of international investment from national, regional and international perspectives makes the book a vital material for teaching in every university. The book presents complementarities between the principles and practice and offers a roadmap for the future.

A philosophical exploration of trust in the networked era
Esther Keymolen
Pages: 286 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2016
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462403338

Product Description

 

Governments, companies, and citizens all think trust is important. Especially today, in the networked era, where we make use of all sorts of e-services and increasingly interact and buy online, trust has become a necessary condition for society to thrive. But what do we mean when we talk about trust and how does the rise of the Internet transform the functioning of trust? This books starts off with a thorough conceptual analysis of trust, drawing on insights from -amongst others philosophy and sociology to sharpen our understanding of the topic.

The book explains how the arrival of large systems – such as the internet- has changed the character of trust which today is no longer based on interpersonal interactions but has become completely mediated by technologies. Based on the layered building plan of the Internet itself, a new conceptual lens called 4 Cs is developed to analyse and understand trust in the networked era. The 4Cs refer to the 4 layers which all have to be taken into account to assess trust online, namely: context,code, codification, and curation. The 4cs bring together the firsthand experiences of the user (context), the sort of technology that is being used (code), the legal implication (codification) and business interests (curation) in order to get a clear picture of the trust issues that may arise. In the final part of the book some real-life cases are discussed (digital hotel keys, Airbnb, online personalization) to illustrate how trust –analysed through the 4 Cs lens- might flourish or be challenged in our current networked era.

 

Gerard Gilissen
Pages: 290 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 08-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400160

Product Description

 

Regelmatig verschijnen er in de (financiële) pers publicaties over de trust en over internationale bedrijven en (zeer) vermogende particulieren die door middel van deze enigmatische Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur jaarlijks vele miljarden aan belastingheffing weten te besparen. Het in trusts e.d. ondergebrachte vermogen waarbij Nederlandse belastingplichtigen zijn betrokken, bedraagt naar schatting ruim € 9 miljard. Echter op basis van extrapolatie van de beschikbare informatie wordt verondersteld dat het totaal in de Nederlandse heffing te betrekken vermogen zelfs ca. € 30 miljard bedraagt. Een in tijden van internationale financiële crisis significant bedrag.

Tot deze vermogens, welke zijn ondergebracht in ca. 2500 trusts, 2500 "special purpose funds" en 400 overige doelvermogens (Stiftungen, Foundations, Anstalts en stichtingen), behoren enkele afgezonderde particuliere vermogens die méér dan €  1 miljard bedragen. Schattingen - in rapporten uitgebracht door o.a. OESO, het IMF, Boston Consulting Group - over vermogen in belastingparadijzen en gemiste belastingopbrengsten doen echter vermoeden, dat de gemiste Nederlandse opbrengsten een veelvoud bedragen van hetgeen wordt geschat (Bron: M.v.T., Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, onderdeel "Budgettaire effecten, verdelingseffecten en nalevingseffecten"). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de trust vanwege het in omvangrijke mate ontgaan van belastingheffing doorgaans negatieve associaties oproept.

Echter, aan de vraag "Wat is een trust ?" wordt in publicaties geen of nauwelijks aandacht besteed. Dit boek tracht deze vraag te beantwoorden en daarmee recht te doen aan een rechtsfiguur die in het Anglo-Amerikaanse rechtsgebied reeds eeuwenlang bestaat en aldaar een wezenlijke functie in het financieel/economisch verkeer vervult. Opdat het verschijnsel "trust" beter in zijn volle omvang wordt begrepen, wordt in dit boek de rechtsfiguur in een zodanig breed kader geplaatst dat daardoor een beeld ontstaat van de diverse aspecten die de trust als Anglo-Amerikaanse echtsfiguur kenmerken. Hopelijk wordt daardoor bereikt dat de trust wordt ontdaan van het imago per definitie "dubieus" te zijn.

Allereerst wordt de historische ontwikkeling van de rechtsfiguur beschreven, waarna aandacht wordt besteed aan hetgeen de trust naar Engels recht inhoudt. Daarbij komen aan de orde de doeleinden die een trust kan hebben; de verschillende omschrijvingen van de trust en de kenmerken van de trust. Het begrip trust wordt mede bepaald door de trust te kwalificeren naar de wijze waarop deze ontstaat; naar de obligatoire aspecten van de trustverhouding; naar de aard van het trustfund en de bij de trust betrokken belangen.

Voorts wordt enige aandacht besteed aan international trusts in off shore financial centres. Vervolgens komt de kwalificatie van de trust naar Nederlands privaatrecht aan de orde, waarbij wordt ingegaan op de betekenis van het Haags trustverdrag. Ten slotte wordt onderzocht hoe een verdragstrust in het Nederlands privaatrecht kan worden ingepast en of de verdragstrust als een juridisch zelfstandige entiteit naar Nederlands privaatrecht is te kwalificeren.

De auteur (1948) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1966-1972). Hij was vervolgens (adjunct-)inspecteur van ’s Rijksbelastingen (1972-1981) en partner van PWC (1981-2003). In 2012 promoveerde hij aan de Tilburg University op het proefschrift "De express private trust. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen". Hij is gehuwd en heeft twee (klein)kinderen.

 Gerard Gilissen
Pages: 792 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 10-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508591

Product Description

De fiscale kwalificatie en gevolgen van het ontstaan en bestaan van de Anglo-Amerikaanse trust vormen reeds decennia-lang een punt van discussie in de fiscale wetenschap en praktijk. Dit boek beoogt niet alleen een bijdrage aan deze discussie te leveren, maar ook een spoedige wijziging te bevorderen van de per 1 januari 2010 tot stand gekomen wettelijke regeling betreffende het afgezonderd particulier vermogen (apv), waartoe ook discretionary express private trusts behoren. De als anti-misbruikwetgeving bedoelde wettelijke regelingen betreffende het apv zijn namelijk op onderdelen onaanvaardbaar onevenwichtig vanwege een onjuiste afweging van het rechtszekerheidsbeginsel enerzijds en het rechtvaardigheidsbeginsel en het doel van het recht anderzijds. Voorts geven de wettelijke bepalingen niet de reeds jaren zo gewenste duidelijkheid omtrent de fiscale kwalificatie van de fixed express private trust.Teneinde de fiscale problematiek van het verschijnsel express private trust goed te kunnen begrijpen, is een meer dan vluchtige kennis van de ontstaansgeschiedenis van de trust; de trust naar Engels recht en de Engelse belastingheffing van de trust van wezenlijk belang.Vandaar dat daaraan in dit boek allereerst ruim aandacht wordt besteed.Omdat begrippen die aan het civiele recht worden ontleend in beginsel ook fiscaalrechtelijk hun civielrechtelijke betekenis behouden, tenzij enige factor van rechtsvinding een afwijkende betekenis vereist (leer der rechtseenheid), wordt tevens onderzocht hoe de trust privaatrechtelijk kan worden gekwalificeerd. Het Haags trustverdrag vormt daarbij het uitgangspunt.In het onderzoek naar de fiscale kwalificatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de discretionary en de fixed trust. Daarbij gelden als onderzoekshypothesen dat de discretionary trust wél een fiscale entiteit vormt doch de fixed trust niet. Voorts wordt onderzocht wat de fiscale gevolgen van de kwalificatie voor de heffing van de schenk-, erf-, inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn.Ten slotte wordt wenselijk fiscaal recht beschreven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan regelingen betreffende de trust in een aantal landen die deze lastig te kwalificeren rechtsfiguur wél resp. niet kennen.Gerard (D.L.M.) Gilissen werd geboren op 7 juni 1948 te Tilburg. Gedurende de periode 1960-1966 volgde hij middelbaar onderwijs aan hetVan der Puttlyceum te Eindhoven. Aansluitend studeerde hij fiscaal recht aan de R.U. Leiden. In 1972 studeerde hij af en trad vervolgens in dienst bij de Rijksbelastindienst.Vanaf 1972 liep hij gedurende drie jaar stage in de Directie Limburg. In 1975 werd hij benoemd tot inspecteur van ’s Rijksbelastingen te Eindhoven (inspectie der vennootschapsbelasting).In 1981 trad hij in dienst bij de maatschap van Dien+co/Kammer Luhrman+co.In 1983 werd hij lid van de maatschap.In 2003 werd het partnership met Pricewaterhouse- Coopers (PwC) op zijn verzoek beëindigd. Sindsdien hield hij zich deels bezig met een promotieonderzoek.Hij is sinds 1970 getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinzonen.

Pietet L. Polhuis
Pages: 326 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: /1-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402720

Product Description

Sinds managementtechnieken uit het bedrijfsleven ten voorbeeld werden gesteld aan de overheid, hebben overheidsmanagers massaal gekozen voor planning&control. Toch is de kritiek op planning&control nooit verstomd; zowel vanuit wetenschappelijke hoek, als ook van bestuurders en managers voor wie dit besturingsconcept is ontwikkeld.

Controllers kunnen gezien worden als de borging van het nieuwe gedachtegoed. Peter Polhuis gaat in deze studie na wat – 30 jaar nadat het begrip opgeld deed in Nederland - de stand van zaken is m.b.t. planning&control. Hij doet dat door in een provinciale overheidsorganisatie als het ware naast de controllers te gaan zitten om te zien wat ze feitelijk doen en om met hen na te gaan hoe zij over hun vakgebied denken. Door de gekozen etnografisch-fenomenologische benadering levert dat een indringend beeld van de werkpraktijk en denkwereld van controllers op.

Het boek geeft ook antwoord op de vraag in welke richting planning&control zich verder kan ontwikkelen. Gesteld wordt dat controllers zich niet hebben kunnen losmaken van hun financieeleconomische achtergrond. Daardoor levert controlling een eenzijdige bijdrage aan de sturing en beheersing van organisaties. Polhuis geeft in dit boek een aantal suggesties hoe deze eenzijdigheid kan worden overstegen. Hij bepleit echte integraliteit van planning&control die doordringt tot de kern van managementvoering en controllers in staat stelt hun waarheden tot de machthebbers in de organisatie te spreken. Dat levert een moeilijk dilemma voor zowel machthebbers als voor controllers. In zijn slotbeschouwing geeft de auteur een verrassende oplossing.

 

Peter Polhuis (1949) heeft jarenlang leiding gegeven aan grote overheidsorganisaties en heeft sinds 2005 een bestuurskundig adviesbureau: Dextera Advies. Hij hanteert een humanistische stijl van organisatieverandering waarin voortdurend aandacht is voor de balans tussen de individuele medewerker en de organisatie als geheel. Met dit boek doet hij verslag van zijn promotieonderzoek, blikt hij terug op zijn ervaringen en geeft concrete aanzetten voor een geheel nieuw perspectief op planning&control.

 

 

Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?
R. Slegers
Pages: 230 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403284

Product Description

 

Het begrip sociale markteconomie is in 1946 door Alfred Müller-Armack geïntroduceerd en heeft zijn beslag gekregen in artikel 3 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat in 2009 in werking is getreden. Op grond van het artikel dient een sociale markteconomie mede de basis te vormen voor de duurzame ontwikkeling van Europa. 

Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre het concept sociale markteconomie als ordeningsprincipe (nog) een toekomst heeft in de Europese praktijk. Om tot de beantwoording van deze vraag te kunnen komen wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij het begrip socialemarkteconomie zelf en wordt het daaronder liggende concept  verduidelijkt. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze het begrip zijn beslag in het Verdrag heeft gekregen, hoe het aldaar is ingebed en in hoeverre het vanuit en door de diverse Europese instellingen wordt gebezigd. Daarnaast is op exploratieve wijze geïnventariseerd hoe binnen het Europese discours over het begrip, het onderliggende concept sociale markteconomie en haar mogelijkheden in de Europese praktijk wordt gedacht. 

Ria Slegers is sinds 2002 verbonden aan de Open Universiteit en vanaf 2010 werkzaam als docent/onderzoeker bij de vakgroep Strafrecht, Internationaal en Europees Recht van de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen.

 

Een kritische beschouwing van het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude
H. van Wijk
Pages: 84 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 10-2015
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

Jaarlijks gaan er duizenden personen en bedrijven failliet in Nederland. Inéén op de vier faillissementen blijkt sprake te zijn van fraude. Dit varieertvan het niet of onvolledig bijhouden van een administratie tot het doelbewustopzetten van een miljoenenzwendel. Alle gedragingen hebben gemeen dat deschuldeisers uiteindelijk de dupe zijn. De fraudeurs ontspringen vaak de dans;faillissementsfraude leidt zelden tot een succesvolle vervolging.Op 23 juni 2015 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstelherziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met het wetsvoorstelzou faillissementsfraude effectiever moeten kunnen worden aangepakt.Dit onderzoek verkent de mogelijkheden en tekortkomingen van hetwetsvoorstel. Duidelijk zal worden wat faillissementsfraude precies inhoudt,welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan om faillissementsfraude aante pakken en in hoeverre het wetsvoorstel voldoet aan de voor ogen staandeverbeteringen.

Een analyse van de financiele dienstverlening onder de wet op het financieel toezicht
Fabian David
Pages: 78 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503619

Product Description

In dit boekwerk wordt inzicht verschaft in de kernoorzaak die ten grondslag ligt aan de kwaliteits- en integriteitsproblematiek in de financiële markt en de wijze waarop de wetgever de financiële markt door middel van de Wft tracht te reguleren. Vervolgens wordt verklaard waarom de Wft - in zijn huidige vorm - de verkeerde accenten legt en derhalve niet de beoogde effecten zal sorteren. Er wordt niet alleen een oplossing aangedragen voor de kernoorzaak van voornoemde problematiek, er zal tevens een toekomstscenario worden geschetst van de juridische consequenties (lees: “aansprakelijkheidsclaims”), die aan het voortbestaan van deze kernoorzaak onlosmakelijk verbonden zullen zijn.
An Empirical Analysis of the Interrelationships between Uncertainty, Other Contingency Factors, Capital Budgeting Practices and Performance
Verbeeten, F.
Pages: 225 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2001
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058500144

Product Description

The purpose of this study is to develop a better understanding of how uncertainty (separately or in combination with other contingency factors) affects the design and use of (specific) elements of the management accounting system, i.e. capital budgeting practices.

A theoretical framework has been developed to examine the relationships between uncertainty, other contingencies, capital budgeting practices and performance. The findings support the theory that there are relationships between uncertainty, other contingency factors and capital budgeting practices; however, an “appropriate match” between these variables does not necessarily result in a higher performance.

Frank Verbeeten (1969) graduated in Business Economics (Tilburg University; 1993) and Business Administration (University of South Carolina; 1993). Since 1994, he is working as a Finance & Control consultant at Deloitte & Touche. His research is conducted at Tilburg University.

 

Jernej Letnar Černič, Tara Van Ho (eds.)
Pages: 550 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 03-2015
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462402072

Product Description


The global business environment has changed rapidly in the past decades, but the human rights and business discourse has often lagged behind. At the international level, hard law regulations still seem decades away. United Nations initiatives such as the Guiding Principles and the UN Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises are more than a step in the right direction. However, they alone are insufficient to prevent violations and ensure victims receive justice. This edited book uses a broad and pluralistic understanding of direct human rights obligations, concentrating on legally enforceable standards. The enforceability can come directly from international law, through national legislation, or through non-state actors. The contributions engage both with the law as it is as well as the law as it needs to be developed. In doing so, the book challenges the current reticence to recognise direct human rights obligations of corporations by highlighting the various tools already available for remedying corporate human rights impacts while pushing for the development of further mechanisms.

This book and its contributors have followed pluralistic approaches to human rights and business. The book builds on existing literature, but also offers a unique contribution by considering the effectiveness and availability of current mechanisms as well as discussing gaps in the existing framework for human rights protection. The approach in this book allows for a clearer understanding of the global human rights framework, and the manner in which voluntary and binding initiatives can reinforce one another.

By weaving together analysis on the current standards and practices with critical approaches, this book allows scholars and practitioners to capture the complexity of holding businesses accountable for their human rights impacts.

Jernej Letnar Černič is an Assistant Professor of Human Rights Law at the Graduate School of Government and European Studies (Kranj, Slovenia), where he serves as a Vice-Dean. Tara Van Ho is a Project Associate with the Essex Business & Human Rights Project and a member of the Essex Transitional Justice Network.

Radboud Economic Law Series 3

June 2019
190 pages
Simon Tans/Marc Veenbrink
ISBN: 9789462405325

International trade currently receives significant attention: the Brexit, trade wars and the implications of Free Trade Agreements on national policies, these issues consistently surface in the news and political discourse. Services liberalization has consequences for a broad range of policy areas, ranging from public utility services to the environment and immigration. The challenge is to balance the right to regulate such policy areas with the need to remove barriers to trade in services to open services markets to international trade. From the perspective of states, service trade liberalization is often both something to pursue and something to be wary of. This book contains various chapters dealing with the question how to upgrade trade in services. At the multilateral level, fundamental differences, inter alia in relation to the intrusiveness of liberalization on regulatory autonomy, have led to a stalemate. Yet, liberalization of services trade does move forward, as numerous free trade agreements have entered into force while others are being negotiated. This raises various new issues, as the precise impact of FTA obligations on national legislation is far from clear. Conversely, in EU law liberalization of trade is much further developed revealing new problems, for example relating to the digital economy and new case law of the Court of Justice on the Services Directive. The contributions in this book extensively discuss some of the issues which arise under international law and EU law in light of the liberalization of services markets.

This volume in the Radboud Economic Law series is based on the contributions presented at the third Radboud Economic Law Conference, held at Radboud University Nijmegen, the Netherlands, on 15 June 2018.

Kalin Cvetkov
Pages: 70 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2014
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462401327

Product Description

At present, a company, either small/medium enterprise or huge corporation, develops its activities within a competitive environment where solely the perspicacious one could gain a profit and hold or improve its positions on the market. Therefore, “firms increasingly buy all or at least parts of selected services they need from external service providers. This is especially true for services which rely to a great extent on new information and communication technologies and they carry out that task by means of outsourcing. The aim of the present research is to examine how a premature termination of a business process outsourcing project (hereafter BPO) might infringe upon several major provisions of the current EU data protection framework. Such a question is relevant because of the technological means inherent in a BPO through which personal data are being processed, and of the great possibility for unlawful data processing after a premature termination of the project. Therefore, a BPO falls under the scope of regulation by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Ultimately, as the research will show, the DPD 95/46/EC as a legal instrument devoted to protect the right to personal data protection turns to be unable to provide sufficient protection on the data subjects’ rights in the context of prematurely terminated BPO contract. Therefore, the Proposed Data Protection Regulation represents an instrument that could deal properly with the said issue, especially if some proposals for amendments made within the present paper be taken into account.

 

 

R. Steenvoorde
Pages: 210 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058503510

Product Description

The dynamics of International Economic Relations continuously give rise to demands for new regulatorysolutions. In this context, International Law historically demonstrated an impressive capacity to adapt to changing circumstances and corresponding regulatory needs. However, the characteristics of the current context are that it is almost self-evidently global and thereby denationalises existing state-oriented meanings and systems. In this studythe author sets out to investigate the interaction between new emerging regulatory arrangements in International Economic Relations (the Kyoto Protocol, the Global Compact and the Fair Labor Association) and the existingstate-oriented body of International Law.

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven.
Gillavry, E.C. mac
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1350 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500687

Product Description

De medewerking aan strafvordering door bedrijven is van groot belang voor de opsporing van strafbare feiten. Niet alleen beschikken bedrijven over gegevens die inzicht geven in het handelen van hun cliënten, ook kunnen zij ten behoeve van de strafvordering actief gegevens over hun cliënten verzamelen. De medewerking aan strafvordering door bedrijven is echter met vragen omgeven. Wanneer zijn bedrijven bevoegd om mee te werken aan strafvordering? Welke mogelijkheden hebben opsporingsambtenaren om bedrijven tot medewerking te verplichten? Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de privacy van de burger?

In dit boek wordt de medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht door zowel het juridisch kader als de praktijk in kaart te brengen. Leidraad vormt daarbij de medewerking aan strafvordering door banken en Internet Service Providers. Dit onderzoek beperkt zich echter niet tot de medewerking aan strafvordering in Nederland. Ook in Duitsland en Engeland worden de juridische vormgeving en de praktijk van medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat het juridisch kader de medewerking aan strafvordering door bedrijven in veel mindere mate beheerst dan mag worden verwacht. Dit schaadt de belangen van de burger die voorwerp van het onderzoek is.

 

Risks and Countermeasures in the Post-Internet Hype Era
Schudelaro, T.
Pages: 420 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 10-2003
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058500526

Product Description

 

Over the last ten years, the continuing dematerialization of money and the advent of the internet, electronic commerce, and mobile communications have led to the introduction of a myriad of new electronic payment systems. These systems have the potential to make payments more efficient and to enable anyone to carry out transactions with anybody. However, they reputedly also have the potential to greatly facilitate the crime of money laundering.

In this respect, electronic payment systems have been called the greatest boon to money launderers and have even been presented as one of the four Horsemen of the Apocalypse. Now that the hype surrounding the internet has subsided, the time is right to make an assessment of the true money laundering threat posed by electronic payment systems.

To this end, Electronic Payment Systems and Money Laundering offers an in-depth look at the issues involved, containing a wealth of information about payment processing, money laundering techniques and countermeasures, and a wide range of electronic payment systems.

 

Selected Documents Part I & II
W. van der Wolf (ed.)
Pages: 900 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 09-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058870438

Product Description

 

In two comprehensive volumes, the current international legal framework on money laundering is presented. The two volumes include international regulatory instruments from the United Nations, FATF, Council of Europe, the Egmont Group, Basel Committee and several other reports and best practices.

ISBN part I: 978-90-5887-043-8
ISBN part II: 978-90-5887-044-5