FAMILY LAW

Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken

januari 2020
354 pagina's
Auteur: M.R. Bruning D.J.H. Smeets
ISBN: 9789462405592

Meijers-reeks 335 - 

In dit boek staan de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures centraal. In dergelijke procedures kan al snel sprake zijn van een (mogelijk) conflict van belangen tussen die van ouders en van minderjarigen, terwijl er voor minderjarigen veel op het spel staat. Is het mogelijk dan wel wenselijk om de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in het Nederlandse familie- en jeugdrecht uit te breiden en zo ja, op welke wijze? Deze vraag zal worden beantwoord door in te gaan op het juridische kader in Nederland, relevante inter-nationale standaarden en relevante neurocognitieve, psychologische en pedagogische inzichten. Tevens zullen de uitkomsten worden gepresen-teerd van een onderzoek naar de huidige praktijk en de wensen ten aan -zien van het hoorrecht van minderjarigen en hun procespositie volgens jongeren, ouders, rechters, advocaten, bijzondere curatoren, mede-werkers van de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Kinder- en Jongerenrechtswinkels. Geconcludeerd wordt dat de noodzakelijke stap moet worden gezet van communicatie naar effectieve participatie van – ook jonge – minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam in het familie- en jeugdrecht, alsmede voor wetenschappers en studenten op dit terrein.

A Nordic perspective on living together

Rasmus Engelsted Jonasen (ed.)
ISBN: 978-94-6240-569-1 (Papetback)
ISBN: 978-94-6240-589-9 (E-book)

2020

This quadruple report provides comprehensive insight into the legal situation of unmarried cohabitees in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Cohabitees are unmarried couples living together similarly to spouses, but mostly without the same legal security and certainty, as their situation is only in two of four countries regulated in statutory law. Contrary to the intense cooperation
that took place between Denmark, Norway and Sweden in the early 1910s preparing new marriage laws, there has been no cooperation at all regarding the legal status of unmarried cohabitees. That makes it an interesting area for comparative research especially.

The report begins with general depictions of the legal structure in each country and carries readers through to end with suggestions for improvement of the law. It illustrates how, in the status quo of the law, cohabitees meet various statutory limits when arranging their family life; most markedly in respect of property, contract and inheritance law. Touching upon the interplay between the status quo of the law and the personal autonomy of persons to organize
their own family life, authors highlight the most problematic issues of the law applicable to unmarried cohabitants in each country. They provide qualified suggestions to meet these issues as they conclusively call for further statutory legislation to provide all the necessary tools to protect weaker cohabitees and exposed children.
The Nordic Legal Research Group is a project on initiative of four Nordic groups of The European Law Students’ Association (ELSA) in which 11 students gathered throughout 2019 to author this collective report. While written purely by students, the report is a product of close cooperation with three university professors as well as three doctoral candidates specialized within Nordic family law. In particular, the research framework has been developed
by esteemed Family law Professor Ingrid Lund-Andersen while a further group of academics have supervised the process. She pronounces it “an impressive research work prepared by students in their spare time [which] can be useful for legal practitioners, academics at universities as well as for politicians and lawmakers.”.

Meuwse
Pages: 276 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058502933

Product Description

 

Children in need are the concern of parents, professionals, policymakers, society and, last but not least, of children themselves. Children in need, including children who cause serious problems, are entitled to protection and assistance. What is the future of child protection? In 1905, legislation on children and people came into force in the Netherlands: a law concerning the removal of children from parental care and control: a juvenile justice act: and a law on child protection measures. In the same period, similar laws were adopted in other European countries. The Century of the Child, declared by Ellen Key, had just begun. One hundred years later it is time for retrospection, and for reflection and new perspectives, taking guidence from the Convention on the Rights of the Child. This important international human rights treaty was adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 november 1989, and provides standards and procedures that should form the minimum basis for the protection of children.

In this book, professionals from a variety of disciplines share their ideas, experiences solutions and visions, concerning the past and the future, between East and West, and North and South. The book concludes with a set of inspiring recommendations and principles for everyone working with and for children to fully realise the right to child protection.

 

Een onderzoek naar de rechtspositie van de meemoeder
Ilse Ultee
Pages: 138 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 05-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401211

Product Description

 

 

 

In deze scriptie onderzocht de auteur de rechtspositie van de meemoeder. Een relatie die ingrijpend zal veranderen indien het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap in werking treedt. De directe aanleiding is de vraag van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, afdeling Familie- en Jeugdrecht, naar meer informatie over deze toekomstige wijziging van het afstammingsrecht. In het rapport staat de volgende vraag centraal: In hoeverre verandert de rechtspositie van de meemoeder op grond van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap en wat zijn de rechtsgevolgen hiervan voor het afstammingsrecht en de daaraan gerelateerde rechten en beginselen, de praktische gevolgen voor het verkrijgen van juridisch ouderschap door de meemoeder en de concrete gevolgen voor de werklast van de rechtbank?

Naar aanleiding van de bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap wordt geconcludeerd dat de wetgever het wenselijk vindt dat het juridisch ouderschap van de meemoeder zonder rechterlijke tussenkomst tot stand kan komen. Geconcludeerd wordt dat de gevolgen van het wetsvoorstel voor het afstammingsrecht ingrijpend zijn, omdat naast de biologische grondslag de sociale grondslag wordt geïntroduceerd. Gebleken is dat ook de praktische gevolgen van het wetsvoorstel groot zijn, aangezien de meemoeder naar nieuw recht veel tijd en geld zal besparen om juridisch ouderschap te verkrijgen.

Door critici worden enige kanttekeningen bij het wetsvoorstel geplaatst die de verbetering van de rechtspositie van de meemoeder nuanceren. Hieruit blijkt ook dat de wetgever het belang van het kind niet in alle gevallen laat prevaleren en dat de wetswijziging zorgt voor een onwenselijke werklastverzwaring voor de rechtbanken. Dit laatste, omdat de wetgever zijn standpunt over de afweging van belangen van alle betrokken partijen niet uitputtend heeft uitgekristalliseerd in de MvT en de rechter de wet verder zal moeten invullen. Aan de rechtbank wordt aanbevolen om het wetsvoorstel te bespreken in landelijke overleggen en vakgroepoverleggen. Op deze manier kunnen de criteria waaraan rechters moeten toetsen worden afgestemd, zodat de rechtseenheid en rechtszekerheid worden gewaarborgd. Tot slot
worden aanbevelingen gedaan aan de wetgever en homo-wensouders, aangezien de inhoud van het rapport ook deze twee doelgroepen raakt. Aan de wetgever wordt geadviseerd om nader onderzoek in te stellen en de aanbevelingen van de critici nogmaals in overweging te nemen. Aan de homo-wensouders wordt aanbevolen om altijd een donorintentieverklaring op te stellen.


De JHS-Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voorafgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen excelleren op het terrein van het recht. De tweede scriptieprijs werd uitgereikt op 14 maart 2013 aan Ilse Ultee.

 

Transnationale gezinnen en Nederlands en islamitisch familie- en nationaliteitsrecht
Friso Kulk
Pages: 339 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 10-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400337


Product Description

Leden van transnationale gezinnen krijgen te maken met de rechtssystemen van twee (of meer) verschillende landen. Als bijvoorbeeld in Egypte een kind van Egyptisch-Nederlandse
ouders wordt geboren, dan dient de Egyptische geboorteakte als bewijs van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Daarmee zijn niet alleen de regels van het Nederlandse, maar ook die van het Egyptische islamitische recht van belang voor de juridische positie
van dit kind. De beide rechtssystemen zijn op deze en tal van andere manieren in interactie met elkaar.

Dit boek gaat over de ervaringen van ouders in Egyptisch-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gezinnen met familie-, nationaliteits- en internationaal privaatrecht.
Ouders in transnationale gezinnen dragen met hun handelen bij aan de vorming van de juridische positie van hun kinderen in twee landen. Op basis van interviews met ouders in Nederland, Egypte en Marokko wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het handelen van ouders bijdraagt aan die juridische positie en welke verklaringen er zijn te geven voor dat handelen. Hoe gaan ouders om met de verschillen tussen het Nederlandse familierecht en
het op islamitische normen gebaseerde familierecht van Egypte en Marokko? Ervaren zij conflicten of zoeken ze naar pragmatische oplossingen? Welke rol spelen sociale, religieuze en politieke factoren daarin? Daarnaast vormt dit boek een praktijkgerichte beschrijving van de juridische kwesties waar transnationale gezinnen mee te maken krijgen.

A study on legal initiatives, policies and public discussions in Belgium, France, Germany, the United Kingdom and Switzerland
Emma Ratia & Anne Walter
Shipping Weight: 210 gram
Published: 10-2009
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058504630

Product Description

Towards the end of 2008, news audiences in the United Kingdom followed the story of Humayra Abedin, a 33-year-old NHS doctor from East London who was allegedly being held captive in her native Bangladesh by her parents who planned to force her to marry a husband they deemed suitable for her. Abedin sought help, and returned to the United Kingdom on the 16th of December after the High Court had issued an injunction ordering the parents of Abedin to free her. This story does not stand alone: most Western European countries know of similar cases. According to Razack, such cases have signalled the beginning of European legal involvement in the area of forced marriages. Since the 1990s, forced marriage has become a hot political issue in several European countries.

The aim of the study was to create an international and actual overview on the policy on forced marriages in Western Europe. Seeing that the study deals with debates and policy it is necessary to emphasise here that the topic of the study was not so much actual cases of forced marriage as the perception of forced marriage in the different countries. The central question was then to examine what is known about the policy and discussions on forced marriages in Belgium, France, Germany, the United Kingdom and Switzerland. Instead of focusing exclusively on policy, a choice was made for including the societal context in the form of debates on forced marriage in order to have a more complete overview.

dialoog, dwang of drang?
I. Punt
Pages: 60 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 10-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505750

Product Description

Eén van de meest belangrijke beslissingen in het leven van een persoon is de keuze voor ouderschap. De keuze tot het stichten van een gezin is onomkeerbaar en heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De kernfunctie binnen een gezin is opvoeding en verzorging van een kind. De drie R’s van rust, reinheid en regelmaat, die vroeger als basisvoorwaarden voor een juiste opvoeding golden, krijgen tegenwoordig weer steeds meer belangstelling. Dit komt voornamelijk omdat de overheid wil bevorderen dat ouders in moeilijke situaties goed om kunnen gaan met de opvoeding van hun kind. Verantwoordelijkheid van de ouders blijft te allen tijde voorop staan. Een ouder moet een persoon zijn met besef van verantwoordelijkheid voor zijn kind. Dit is de maatschappelijke opvatting over het functioneren van een gezin. De maatschappelijke opvatting is dat er geen randvoorwaarden mogen worden gesteld om kinderen te krijgen. Iedereen heeft in beginsel het recht op procreatie. Een maatregel als verplichte anticonceptie om een zwangerschap te voorkomen, ligt maatschappelijk nog zeer gevoelig. De afgelopen jaren ontstaat echter steeds meer discussie over het onderwerp van verplichte anticonceptie om ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking te voorkomen. 

Ilona Punt onderzoekt in haar masterscriptie of er bij onverantwoord ouderschap door verstandelijk beperkten een inbreuk zou mogen worden gemaakt op het recht op procreatie. Zo bekijkt zij "gelijkwaardig burgerschap" zelfbeschikking en hulpverlenerschap vanuit een juridische bril, maar is er ook ruime aandacht voor het ethische kader .

A Study in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child
Ellen Nissen
Pages: pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 02-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058509536

Product Description

On 29 November 2012 Ellen Nissen was awarded the Hanneke Steenbergen scriptieprijs. This prize is awarded each year for the best thesis on migration law. The foundation and the prize bear the name of Hanneke Steenbergen. During her life Hanneke Steenbergen taught migration law at the University of Leiden and was highly dedicated to the promotion of education on migration law. Her publications made a significant contribution to this field of law. After she passed away in June 2001 her family, friends and colleagues decided to establish a foundation, the primary purpose of which it is to award a yearly prize stimulating research and interest in migration law issues.   This book adopts a child rights perspective in order to analyse and provide insight into the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Focus lies on the specific situation of children who wish to enjoy family life in their home country with a parent from outside the EU. It aims to assess whether, and to what extent, their right to family life and right to abode by virtue of their nationality are taken into account by the Courts.   ‘…a thesis that, in addition to offering a very strong legal analysis, has such a practical range that it could be used as a handbook by anyone working with these issues.’   Jury Report Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2012    

in EU member States
Groenendijk, Fernhout, van Dam, van Oers, Strik
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058502902

Product Description

In 2003 the EU Council of Ministers adopted a Directive on the right to family reunification for third country nationals living in the EU. By October 2005 Member States should have transposed the Directive in their national legislation. What is the status of implementation of the Directive after the first year? What are the effects of the Directive in the Member States: did it make national laws more liberal or more restrictive? These are questions that will be dealt with in this book.

The Family Reunification Directive is the first major directive on legal migration adopted by the Council of Ministers after the Treaty of Amsterdam entered into force. The experience with the implementation of this Directive gives interesting information on the development of the national policy of the Member States on migration. Moreover, this book provides information relevant for the implementation of other directives on migration, and for the negotiations on proposals for future directives in this field.

A comparative study
Tineke Strik, Betty Hart, Ellen Nissen
Pages: 125 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 02-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058509574

Product Description

 

This publication presents the outcome of a comparative study on family reunification policies in six EU Member States: Austria, Germany, Ireland, the Netherlands, Portugal and the United Kingdom. The study examined the way in which family reunification policies have developed over the past decade and the positions governments have adopted regarding four main requirements: income, pre-entry test, age and housing. Furthermore, the study analyses the application of these requirements in practice and how their application is perceived by the family members. Based on statistics and interviews, the authors draw  conclusions on the impact of the applicable requirements on migrants and their family members in the Member States included in this study. Considering the recognition at EU level that family reunification is regarded as beneficial to the integration of migrants, this study seeks to clarify whether or not national policies serve to promote or hinder family reunification and contribute to the integration of migrants and their family members.

 

H.C.F.Schoordijk
Pages: 30 pages
Shipping Weight: 100 gram
Published: 06-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505255

Product Description

 

Huwelijks-goederenregimes kennen wij in soorten en maten. Nederland heeft een wettelijk regime van algehele gemeenschap en nog twee regimes die aansturen op verdeling van hetgeen gemeenschappelijk verworven is, t.w. de gemeenschap van winst en verlies en haar variant, die van vruchten en inkomsten aan de ene kant en verrekenbedingen die economisch gezien hetzelfde inhouden aan de andere kant. Beide systemen lijken een clean break (een redelijke exit over en weer bij echtscheiding) te garanderen, maar dit is een vergissing.

Voor dit boek deed Prof. mr. Herman Schoordijk onderzoek naar het fenomeen `clean break`. Hij kijkt naar het recht op een verantwoorde exit, en onderzocht onder meer de wettelijke exitregelingen van Zwitserland, Engeland en Spanje. Hij stelt daarbij de vraag of het niet zinvol zou zijn om te denken in termen van reallocatie.

 

Een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité
Marjolein van den Brink
Pages: 316 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501585

Product Description

Mannen en kinderen eerst! Die kreet is – letterlijk– ongehoord en dat is tekenend voor de losse relatie tussen mannen en kinderen,zowel in de dagelijkse praktijk als in de maatschappelijke perceptie. De verhouding tussen vrouwen en kinderen is daarentegen heel hecht. Hun levens en belangen lijken welhaast onlosmakelijk verbonden en vaak wordt verondersteld dat wat goed is voor kinderen, ook goed is voor hun moeders. In werkelijkheid sporen die belangen echter lang niet altijd. Feministen hebben daarom altijd meteen zekere argwaan gekeken naar het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Sinds de VN besloten tot het ‘mainstreamen van gender’ – het stelselmatig rekening houden met effecten van beleid op vrouwen en mannen – zou voor die argwaan geen reden meer hoeven zijn. Immers, het Kinderrechtencomité moet nu rekening houden met de effecten van zijn werk op de positie van ouders m/v. Als het Comité tegen Noord-Korea zegt 24-uurs kinderopvang ongewenst te vinden, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven doorgaans meer effect hebben op de arbeidsparticipatie van moeders dan van vaders. En als het zegt dat Frankrijk niet langer moet toestaan datvrouwen anoniem bevallen, moet het Comité zich realiseren dat het vrouwen daarmee in een lastig parketkan brengen op een manier die voor mannen niet opgaat.

In dit boek wordt geanalyseerd in hoeverre de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité inzake het rechtvan kinderen op identiteit, opzorg en op (over)leven, gendergelijkheid bevorderen. De analyse laat zien dat verrassend veel aanbevelingen gunstig kunnen uitpakken voor vrouwen, maar ook dat er nog veel kan worden verbeterd. Vooral de voorkeur van het Comité voor het heteroseksuele kerngezin en het belang dat wordt gehecht aan de aanwezigheid van een vaderfiguur in het leven van kinderen, verdienen nuancering.

Is gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang van het kind?
C. van rooijen
Pages: 304 pages
Shipping Weight: 720 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502858

Product Description

Dit boek handelt over gezamenlijk ouderlijk gezag na de echtscheiding. De centrale vraagstelling hierin is, of het in het belang van het kind is dat beide ouders na de echtscheiding evenveel zeggenschap over de kinderen blijven behouden. Is het wel een goed idee van de wetgever in 1998 geweest om twee gewezen echtgenoten met kinderen na de echtscheiding evenveel beslisbevoegdheid te geven over deze kinderen, met alle risico’s op ruzie en onenigheid van dien? Dit in vergelijking met de regeling van 1995, waarbij beide ouders gezamenlijk de keuze maken om beiden met het ouderlijk gezag belast te blijven. Het boek bevat een uitgebreid en diepgaand onderzoek naar de wetsgeschiedenis over de ouderlijke macht/gezag en rechtsvergelijking o.a. met de situatie in de Verenigde Staten van Amerika.“Is gezamenlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?” In het algemeen gesproken kan die vraag bevestigend worden beantwoord. Om die bereidheid en capaciteit goed te kunnen beoordelen, is een aantal specifieke voorzieningen nodig.

De volgende criteria moeten in de wet worden vastgelegd rond de beslissing rond het gezamenlijk gezag
a. De relatie tussen de ouders en kind;
b. Het vermogen van de ouders om met elkaar te communiceren;
c. De bereidheid van de ouders om met elkaar beslissingen omtrent het kind te nemen en een voortgezette relatie tussen het kind en de andere ouder te faciliteren;
d. De gehechtheid van het kind aan zijn omgeving (huis, school, gemeenschap);
e. De fysieke en geestelijke gesteldheid van alle betrokkenen;
f. De voorkeur van het kind;
g. De wens van de oudersReviews of the book
Korte samenvatting in Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement

A cultural criminological perspective on the sub-subcultural world of women in the yakuza underworld
Rié Alkemade
Pages: 104 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 12-2014
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462401938

Product Description

This research explores a lesser-known aspect of the infamous yakuza subculture: the wives. Implementing a triangulation of methods and embracing a cultural criminological perspective, this thesis aims to discover the roles, influences, and positions of these women in this overly patriarchal criminal society. Traveling across the yakuza pyramid, this thesis seeks to understand these women’s subjective perceptions regarding their own positions and how they express these perceptions through popular media depictions. This study reveals that unlike Western mafia wives, yakuza wives have remained outside the sphere of criminal activity in this organized crime structure, remaining in the passive emotionally and financially supportive role. This research further explores the ways in which these women have adapted to their set circumstances by creating a parallel shadow subculture, an exclusively female ‘subsubculture` within the yakuza itself in which they create a sense of solidarity, pride, and confident identities by adopting and mimicking the yakuza rituals and customs as their own.

A legal Comparison of the Private International Law Approaches of Germany and England Concerning the Assessment of the Validity of Marriages Celebrated in Pakistan
Kaiser Chaudhary
Pages: 330 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2014
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462401877

Product Description

During the last decades, massive migration from Asia and Africa to European countries took place. Migrants from these continents, entering Europe, brought their language, their culture and habits, but also their legal traditions with them and, in this way, their (legal) values were introduced to European societies.

In private international law, and more precisely in international family law, century-old core values of the receiving States meet with major values of immigrants. The public debates on the application of religious laws and traditions in Europe are often very emotional, e.g. the burka-ban in France, the minaret referendum in Switzerland or the debate in Germany on the circumcision of Muslims and Jews. However, with regard to marriage, one cannot alter the fact that one can be married abroad, and thus one would also like their foreign marriage to be recognized in the new country of domicile.

This book explores Pakistan, a country whose legal system raises many questions with respect to international family law matters, in particular in relation to marriages celebrated in Pakistan. It is known that Pakistan is a country with a huge Muslim population. However, it is not well established which laws are applicable to marriages of Muslims in Pakistan and too little is known about which laws are applicable to other religious groups.

The past and future migration of Pakistanis to Germany and England has inspired the interest in the topic of this book and the ambition to undertake an analysis of how the private international law of England and Germany deals with marriages celebrated in Pakistan. Next to its theoretical and scientific contribution, this book provides an essential resource of information for professionals that deal with Pakistani marriages, like barristers, civil servants and the judiciary.

The author, Kaiser Chaudhary, will defend his thesis on 22 december 2014.

Anne Walter
Pages: 78 pages
Shipping Weight: 160 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058503862

Product Description

 

This study has been presented at a conference in October 2008 in Osnabrück.

Introduction
So-called reverse discrimination occurs when EU Member States treat their own nationals less favourably than nationals of other Member States in situations where Community law applies. This phenomenon (discrimination of nationals or in German Inländerdiskriminierung) signifies that (in reverse) nationals and not foreigners are discriminated against. The term ‘EU citizen’ in this study describes mobile EU nationals exercising their freedom of movement rights. This phenomenon, known in various areas of European law and sometimes leading to odd results, is defined differently from a European or national law perspective.

Reverse discrimination is primarily understood to be the result of the limited scope of Community law. In cases with a person- or content-related link to EC law the special prohibition of discrimination based on nationality under Article 12 EC is applicable. The description of what is a ‘matter of Community law’ acts at the same time as a boundary to what falls under a national approach. Cases without such a link to Community law, on the other hand are called ‘purely internal situation’. These cases are treated solely under national law of the Member States, and can differ from the solution under Community law. Reverse discrimination therefore pertains to an interface between Community law and national law, and hence the fundamental questions – scope and mode of operation – are related to the concept of Community law and raise the question of its objectives. Since the latter are not static in a European Union built on development, the phenomenon is simultaneously accorded a temporary character: “Reverse discrimination is clearly impossible in the long run within a true internal market, which must of necessity be based on the principle of equal treatment. Such discrimination must be eliminated [by means of the harmonisation of legislation]”. Up to this point, national law is applicable and reverse discrimination is outside the scope of Community law, especially Article 12 EC. From a national perspective, it is consequentially left to national law to solve the problem of reverse discrimination – possibly by adjusting it to Community law.

Table of Contents 
Reverse Discrimination and Family Reunification – from a phenomenon to a problem
PART ONE
The Dutch model
The German model
The Austrian model
The Belgian model
Conclusion: The diversity of national solutions
PART TWO
Legitimacy of Reverse Discrimination vs. Union citizens
The question of the applicability of fundamental freedoms
The role of the Citizenship of the Union in a changing EU
The nature of the prohibition of discrimination arising from
Article 12 EC 40 ‘Old’ and ‘new’ competencies of the Community: the Area of Freedom Security and Justice without internal borders
Holders of dual citizenship: nationals as Union citizens or third-country nationals?
Conclusion: Does Community law permit ‘second-class’ Union citizens?
PART THREE
The Prohibition of Discrimination and the Right to Family life Conclusion: The enhanced role of international instruments
OUTLOOK Nec temere nec timide: On the path to a legal solution

 

Anne Walter
Pages: 80 pages
Shipping Weight: 160 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: Anders
ISBN (softcover) : 9789058503855

Product Description

Die sogenannte Inländerdiskriminierung tritt dann auf, wenn EU-Mitgliedsstaaten ihre eigenen Staatsangehörigen ungünstiger behandeln als Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die dem Gemeinschaftsrecht unterfallen. Dieses auch als ‚Umgekehrte’ Diskriminierung benannte Phänomen bezeichnet, dass nicht Ausländer, sondern (umgekehrt) Staatsangehörige benachteiligt werden. Der Begriff des Inländers ist zwar nicht zwingend mit dem des Staatsangehörigen gleichzusetzen. In dieser Studie wird dennoch der Begriff des ‚Inländers’ verwendet, da er die Immobilität des (inländischen) EU-Staatsangehörigen betont. Der Begriff des Unionsbürgers beschreibt hingegen den mobilen EU-Staatsangehörigen, der dem Freizügigkeitsrecht unterfällt.Das Entstehen dieses aus verschiedenen Bereichen des Europarechts bekannten und teils zu kuriosen Ergebnissen führenden Phänomens wird aus europäischer oder innerstaatlicher Sicht unterschiedlich definiert. Überwiegend wird Inländerdiskriminierung als Folge des begrenzten Anwendungsbereiches des Gemeinschaftsrechts verstanden. Besteht in einem Sachverhalt ein personeller or inhaltlicher ‚Link’ zum EG-Recht, schließt dies die Anwendung des besonderen Verbots der Diskriminierung aufgrund der Nationalität gemäß Artikel 12 EG ein. Die Beschreibung dessen, was ‚Sache des Gemeinschaftsrechts’ ist, fungiert zugleich als Abgrenzung zu den Gegenständen, die einer nationalen Betrachtungsweise unterfallen. Wenn kein inhaltlicher ‚Link’ zum Gemeinschaftsrecht vorhanden ist, erfolgt eine Negativabgrenzung zur sog. ‚absolut internen Situation’. Ihre Behandlung ist dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten unterworfen und kann von der gemeinschaftsrechtlichen Lösung abweichen.

 

J.A.E. van Raak
Pages: 233 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503145

Product Description

 

Het belang om te weten wie je biologische ouders zijn wordt steeds meer ingezien. Behalve in de Wet Donorgegevens is daarvoor in Nederland echter maar weinig bij wet geregeld.

Jeannette van Raak-Kuiper onderzocht hoe die situatie kan worden verbeterd. Hoewel het voor de meeste mensen duidelijk is wie hun ouders zijn, zijn er situaties waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Zo valt te denken aan adoptiekinderen of vondelingen. En veel kinderen die via een kunstmatige voortplantingstechniek zijn geboren, weten niet dat de man door wie zij worden opgevoed niet hun biologische vader is. Daarnaast zijn er kinderen die niet weten dat ze in overspel zijn verwekt. Met de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uit 2004 hebben donorkinderen wel de mogelijkheid in handen gekregen om gegevens over hun biologische ouder te verkrijgen. Maar verder heeft de Nederlandse wetgever nog maar weinig geregeld. 

De auteur onderzocht waarom en op welke wijze het recht op afstammingsinformatie beter kan worden vormgegeven in het Nederlandse recht. In haar proefschrift doet ze een vijftiental aanbevelingen, waaronder wijzigingen in het afstammings- en adoptierecht. Zo stelt ze voor in de wet vast te leggen dat het ouderlijk gezag mede omvat dat de ouder zijn kind dient in te lichten over zijn afkomst. Een andere aanbeveling is om de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting op verzoek van het kind een verklaring af te laten afgeven dat het kind op kunstmatige wijze is verwekt.

Inhoud
1 Inleiding: Het koekoekskind in het vreemde nest 
2 Afstammingsinformatie en statusvoorlichting, gunst of recht?
3 Adoptie: van geheimhouding naar openheid
4 Kunstmatige voortplantingstechnieken: van anonimiteit naar de Wet donorgegevens 
5 Koekoekskinderen en andere afstammingskwesties, niets dan de waarheid in het Nederlandse afstammingsrecht? 
6 Het belang van status- en afstammingsinformatie nader belicht 
7Naar een versterking van het recht op status- en afstammingsinformatie

Jeannette van Raak-Kuiper (1960, Tilburg), studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Ze voerde haar promotieonderzoek uit bij het departement Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan dezelfde universiteit.