GENDER LAW

The United Nations and the Protection of the Rights of Women 

The United Nations Women’s Rights Collection has been created to research and support the United Nation’s global quest for Women’s Rights standards. With the publication the editors aim to bring Women’s Rights to the attention of the legal society to improve the understanding of the status of women in the world. It provides a complete legal overview of the progress made in the area of Women’s Rights and is a very handy tool for comparative research in its area.

The collection is so extensive, that it covers all important Women’s Rights documents from the UN, Committees, special Reports, Conferences and materials, Conventions, Implementations Status, resolutions and even world surveys. The series is published annually and starting off with the UN women’s rights activities from 1945. Every year new volumes are published, making it possible for the legal community to be up to date with the latest developments in the area of Women’s Rights.

This unique series should be represented in every legal collection! 

 

This Collection has 3 different parts:

1. The General overview of the work of the United Nations

2. Special Editions

3. Country specials

To order these books and for more information mail to:

info@wolfpublishers.nl 

Alma Mater

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van dr. Ria Wolleswinkel van de
Universiteit Maastricht
Redactie: Jacques Claessen, Fons Coomans & Dorris de Vocht

2019

Een lange loopbaan bij de Universiteit Maastricht verdient het om bij stil te
staan bij gelegenheid van een naderend pensioen. Ria Wolleswinkel heeft sinds
de start van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verschillende rollen vervuld en
functies bekleed, eerst als student behorend bij de eerste lichting, later in
verschillende wetenschappelijke en onderwijsfuncties, en als bestuurder.
Eigenlijk is het opmerkelijk dat Ria een carrière in de rechtsgeleerdheid heeft
gemaakt, gezien haar (aanvankelijke) aversie tegen juristen. In het boek
Onconventionele Juristen, gepubliceerd bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Juridische Faculteit in 2017, zei ze in een interview: ‘Ik ben uit weerzin tegen juristen rechten gaan studeren. (…) Ik ergerde me aan juristen.’

Blijkbaar heeft die aversie in de loop der jaren plaatsgemaakt voor een zich thuis voelen bij juristen en een grote betrokkenheid bij juridische vraagstukken, en met name hoe juristen en het recht kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving en bescherming van de zwakkeren. Die betrokkenheid was eigenlijk ook al aanwezig toen Ria, nog vóór zij naar Maastricht kwam, studeerde aan de Sociale Academie en werkte als maatschappelijk werkster in een psychiatrische instelling.

Gedurende die lange werkzame periode aan de Rechtenfaculteit heeft Ria samen gewerkt met vele mensen, binnen en buiten de Faculteit, binnen Nederland en in internationale netwerken. In dit boek delen collega’s, oud-collega’s, onderzoekers en bestuurders hun ervaringen met Ria in korte impressies. Anderen kozen voor een meer inhoudelijk verhaal over een onderwerp dat Ria aan het hart ligt. Hoe verschillend deze bijdragen ook mogen zijn, zij hebben één gemene deler: vrijwel alle auteurs typeren Ria als een warm mens met een enorm empathisch vermogen, gevoel voor humor en een oprechte interesse in de ander. De lezer van dit boek zal al snel duidelijk worden dat Ria met deze eigenschappen veel indruk heeft gemaakt op de mensen met wie zij werkte. De titel van dit boek: Alma Mater – vrij vertaald ‘de zorgende moeder’ – vonden wij dan ook zeer passend bij de persoon van Ria. Ria zal enorm gemist gaan worden. We zijn zeer verheugd dat we aan de totstandkoming van dit boek hebben mogen bijdragen en wensen Ria veel geluk voor de toekomst.

Comparing the experiences of Latin American, Caribbean and Dutch Transwomen with the Dutch Healthcare system

Lene Swetzer

ISBN: 9789462403260

2016

Although transgender people have received more and more attention in recent years, their experiences in everyday life, including their experiences with the healthcare system remain heavily understudied. Even more so, the experiences of transgender refugees have been overshadowed by the studies
reflecting the experiences of lesbian and gay refugees. By means of a multiplecase study this ethnographic research aims at 􀏐illing that gap. It sheds light on the different experiences of transwomen with transition-related healthcare in the Netherlands. As the ‘trans’ community in the Netherlands includes many people from South America, the main question is: Against the backdrop of transition-related healthcare, how do Latin American and Caribbean transwomen compared to Dutch transwomen experience the healthcare system in the Netherlands? Besides desk research and participant observation, this question is answered through in-depth conversations (and much time spent) with transwomen. Criminological concepts such as social harm and social sorting have been applied in innovative ways, leading to new insights into both these criminological perspectives and human rights violations in this field.

The author concludes that the ways in which transwomen experience the healthcare system do not differ so much in how care is provided, but rather in the emotional impact thereof. With this study the author hopes to have contributed to an initial step and encouraged further research into this field of study that has been neglected up until now.

About the author
Lene Swetzer holds a Bachelor degree in Cultural Anthropology, and a Master degree in Criminology from the University of Utrecht. She was involved in research projects that deal with a variety of topics, including migration and prostitution. Over the last years, Lene Swetzer did several internships in human rights organisations that support human rights defenders internationally.

Een onderzoek naar de rechtspositie van de meemoeder
Ilse Ultee
Pages: 138 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 05-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401211

Product Description

 

 

 

In deze scriptie onderzocht de auteur de rechtspositie van de meemoeder. Een relatie die ingrijpend zal veranderen indien het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap in werking treedt. De directe aanleiding is de vraag van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, afdeling Familie- en Jeugdrecht, naar meer informatie over deze toekomstige wijziging van het afstammingsrecht. In het rapport staat de volgende vraag centraal: In hoeverre verandert de rechtspositie van de meemoeder op grond van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap en wat zijn de rechtsgevolgen hiervan voor het afstammingsrecht en de daaraan gerelateerde rechten en beginselen, de praktische gevolgen voor het verkrijgen van juridisch ouderschap door de meemoeder en de concrete gevolgen voor de werklast van de rechtbank?

Naar aanleiding van de bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap wordt geconcludeerd dat de wetgever het wenselijk vindt dat het juridisch ouderschap van de meemoeder zonder rechterlijke tussenkomst tot stand kan komen. Geconcludeerd wordt dat de gevolgen van het wetsvoorstel voor het afstammingsrecht ingrijpend zijn, omdat naast de biologische grondslag de sociale grondslag wordt geïntroduceerd. Gebleken is dat ook de praktische gevolgen van het wetsvoorstel groot zijn, aangezien de meemoeder naar nieuw recht veel tijd en geld zal besparen om juridisch ouderschap te verkrijgen.

Door critici worden enige kanttekeningen bij het wetsvoorstel geplaatst die de verbetering van de rechtspositie van de meemoeder nuanceren. Hieruit blijkt ook dat de wetgever het belang van het kind niet in alle gevallen laat prevaleren en dat de wetswijziging zorgt voor een onwenselijke werklastverzwaring voor de rechtbanken. Dit laatste, omdat de wetgever zijn standpunt over de afweging van belangen van alle betrokken partijen niet uitputtend heeft uitgekristalliseerd in de MvT en de rechter de wet verder zal moeten invullen. Aan de rechtbank wordt aanbevolen om het wetsvoorstel te bespreken in landelijke overleggen en vakgroepoverleggen. Op deze manier kunnen de criteria waaraan rechters moeten toetsen worden afgestemd, zodat de rechtseenheid en rechtszekerheid worden gewaarborgd. Tot slot
worden aanbevelingen gedaan aan de wetgever en homo-wensouders, aangezien de inhoud van het rapport ook deze twee doelgroepen raakt. Aan de wetgever wordt geadviseerd om nader onderzoek in te stellen en de aanbevelingen van de critici nogmaals in overweging te nemen. Aan de homo-wensouders wordt aanbevolen om altijd een donorintentieverklaring op te stellen.


De JHS-Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voorafgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen excelleren op het terrein van het recht. De tweede scriptieprijs werd uitgereikt op 14 maart 2013 aan Ilse Ultee.

 

Genderverschillen in pleidooien
O. V. Missioura
Pages: 118 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502995

Product Description

Een onderzoek naar het taalgebruik van de advocaten aan de faculteit Geesteswetenschappen (voorheen faculteit Communicatie en cultuur) van de universiteit van Tilburg.

De verzameling van het materiaal voor dit onderzoek nam in totaal 1,5 jaar in beslag (geschreven materiaal en de video-opnames van de pleitende advocaten in rechtzalen). Dit boek vormt het eerste deel van een uniek en intens veldonderzoek naar pleittechnieken van advocaten.

De verrassende en opzienbarende conclusies van het onderzoek gaan recht in tegen de heersende vooroordelen en de bestaande taaltheorieën. In de rechtszaal gedragen mannen zich toch anders dan van hen werd verwacht en vrouwen hebben ‘de broek aan’ als ze de rechter aankijken. Vrouwelijke advocaten komen vaker in hun pleidooien met een verzoek aan de rechter dan de mannelijke advocaten, ze noemen hun cliënt en zichzelf vaker in hun pleidooi dan de mannelijke advocaten en ze zijn directer en minder beleefd dan hun mannelijke collega’s. Daarentegen zijn de mannen zeer amusant met hun beeldend taalgebruik van tegenstellingen, cynisme en sarcasme en overtreffen hun vrouwelijke collega’s met de gevoelig/emotioneel en beleefd taalgebruik. Aan dit onderzoek hebben vooraanstaande vrouwelijke (11) en mannelijke advocaten (12) deelgenomen.

Deze uitgave is voor iedereen die belangstelling heeft voor genderverschillen,het juridisch taalgebruik en kan tevens een handleiding zijn voor advocaten en overige juristen die pleitnota’s en redevoeringen schrijven.Bij het boek is een CD bijgesloten met de uitgewerkte onderzoeksresultaten

Een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité
Marjolein van den Brink
Pages: 316 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501585

Product Description

Mannen en kinderen eerst! Die kreet is – letterlijk– ongehoord en dat is tekenend voor de losse relatie tussen mannen en kinderen,zowel in de dagelijkse praktijk als in de maatschappelijke perceptie. De verhouding tussen vrouwen en kinderen is daarentegen heel hecht. Hun levens en belangen lijken welhaast onlosmakelijk verbonden en vaak wordt verondersteld dat wat goed is voor kinderen, ook goed is voor hun moeders. In werkelijkheid sporen die belangen echter lang niet altijd. Feministen hebben daarom altijd meteen zekere argwaan gekeken naar het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Sinds de VN besloten tot het ‘mainstreamen van gender’ – het stelselmatig rekening houden met effecten van beleid op vrouwen en mannen – zou voor die argwaan geen reden meer hoeven zijn. Immers, het Kinderrechtencomité moet nu rekening houden met de effecten van zijn werk op de positie van ouders m/v. Als het Comité tegen Noord-Korea zegt 24-uurs kinderopvang ongewenst te vinden, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven doorgaans meer effect hebben op de arbeidsparticipatie van moeders dan van vaders. En als het zegt dat Frankrijk niet langer moet toestaan datvrouwen anoniem bevallen, moet het Comité zich realiseren dat het vrouwen daarmee in een lastig parketkan brengen op een manier die voor mannen niet opgaat.

In dit boek wordt geanalyseerd in hoeverre de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité inzake het rechtvan kinderen op identiteit, opzorg en op (over)leven, gendergelijkheid bevorderen. De analyse laat zien dat verrassend veel aanbevelingen gunstig kunnen uitpakken voor vrouwen, maar ook dat er nog veel kan worden verbeterd. Vooral de voorkeur van het Comité voor het heteroseksuele kerngezin en het belang dat wordt gehecht aan de aanwezigheid van een vaderfiguur in het leven van kinderen, verdienen nuancering.