Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht

Verschijningsdatum december 2019
Platform Voor Publiek- En Privaatrecht In Dialoog
ISBN: 9789462405677

Op vrijdag 4 oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting plaats van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog over het onderwerp: Naar een eenvormige(r) toetsing? Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht

Over dit onderwerp werden (concept) papers voorbereid door:

Nederland, publiek recht
– Tom Barkhuysen (advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden), Roel Becker (masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) en Michiel van Emmerik (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland (afdeling bestuursrecht))

Nederland, privaatrecht
– Joost van der Helm (senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag) België, publiek recht – Pieter-Jan van de Weyer (advocaat bij de balie van Antwerpen en wetenschappelijk medewerker KU Leuven) België, privaatrecht – Françoise Auvray (Assistent Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven)

Tijdens de vergadering is over deze (concept) papers in dialoog gerelateerde vorm van gedachten gewisseld tussen vijfenveertig juristen uit Nederland en België met verschillende achtergrond (wetgeving, rechterlijke macht, advocatuur en academie; bestuurs- en privaatrechtelijk).

In deze bundel zijn opgenomen:
– de definitieve papers;
– de vraagpunten vanuit het Platform die aan de basis van de papers liggen;
– een (deels) thematisch verslag van de dialoog.

Melanie van Zanten (promovendus exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften, aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht) en Steven Verbeyst (FWO-aspirant, doctoraatsstudent verbonden aan het Leuven Centre for Public Law) hebben het verslag van de meeting verzorgd.

Bundel rechtsgeleerde opstellen over wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het genootschap "door tijd en vlijt"
Dumoulin, S. ; Grabandt, E.
Pages: 250 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500434

Product Description

In 1777 is te `s-Gravenhage het juridisch (pleit)genootschap Door Tijd en Vlijt opgericht. Bij de afsluiting van de viering van het 225-jarig bestaan van het genootschap verschijnt deze bundel. Zij bevat rechtsgeleerde opstellen van werkende leden en ereleden van het genootschap. Door Tijd en Vlijt kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van haar leden. Deze verscheidenheid treft in het bijzonder hun dagelijkse werkzaamheden: de leden zijn afkomstig uit de advocatuur, het bedrijfsleven, het notariaat, de staande en de zittende magistratuur en de wetenschap. Maar ook de interessegebieden van de leden zijn zeer uiteenlopend: binnen het genootschap is ruimte voor ondernemingsrecht, effectenrecht, mensenrechten, strafrecht, et cetera.Kortom, vrijwel elk rechtsgebied is in het genootschap vertegenwoordigd. Van tijd tot tijd vinden leden van het genootschap het aardig derden over hun gedachten en bevindingen te informeren. Zo verschenen in 1952 en in 1977 bundels met opstellen "van leerstellige aard". Een bundel over het genootschap zelf verscheen in 2000 onder de naam "In de geest aanwezig".

In deze bundel treft u opstellen over die rechtsgebieden waaromtrent de auteurs van mening zijn dat zij het meest verandering behoeven. De redactie heeft de auteurs namelijk verzocht één enkele vraag te beantwoorden: welke rechtsregel ziet u het liefst toegevoegd aan of juist verwijderd uit het positieve recht? De auteurs hebben zich met grote toewijding van deze opdracht gekweten. Het resultaat is thans verkrijgbaar.

Welberaden

€30.00

Welberaden

€30.00

Beschouwingen over de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden bundel ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
M.J.A. Duker, L.J.A. Pieterse, A.J.P. Schild (red.)
Pages: 370 pages
Shipping Weight: 850 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504128

Product Description

De bundel is samengesteld ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Dit bureau bestaat net als de Hoge Raad zelf uit drie sectoren: de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. De medewerkers ervan ondersteunen sinds 1978 het parket bij de Hoge Raad en de Hoge Raad bij met name het voorbereiden van conclusies en beslissingen. Het wetenschappelijke karakter van dit werk trekt vele medewerkers aan met belangstelling voor het denken en schrijven over het recht.

De in deze bundel opgenomen beschouwingen vormen een duidelijk bewijs van die belangstelling. Het voorbereiden van conclusies en van beslissingen vergt een doordachte werkwijze die het beraad over zaken inhoud geeft en aldus een bijdrage levert aan weloverwogen beslissingen van de Hoge Raad. De titel ‘WelBeraden’ drukt deze ambitie volgens de redactie goed uit.

De redactie heeft de auteurs in belangrijke mate vrij gelaten in de keuze van te behandelen juridische thema`s. Wel is aan de auteurs als richtsnoer meegegeven hun licht te laten schijnen over ontwikkelingen die zich in de laatste vijf jaar hebben voorgedaan in de rechtspraak van de Hoge Raad. Het resultaat is onderverdeeld naar de drie sectoren zoals hierboven vermeld.

Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen
Velden, B. van der
Pages: 560 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 10-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500847

Product Description

In het najaar van 1948 stonden twee melkboeren terecht voor de Heerenveense kantonrechter. Ze hadden op de melkbussen niet de verplichte Nederlandse aanduidingen `melk` en `karnemelk` staan maar in het Fries: `molke` en `sûpe`. Toen zij tijdens het verhoor de rechter kenbaar maakten dat zij liever Fries spraken, reageerde deze vol onbegrip en zei dat hij ze dan niet zou verstaan, of zou willen verstaan. Hij meende dat in het `moderne` Nederland van 1948 iedereen Nederlands zou moeten kunnen spreken. De zaak van de Oldeboornster melkboeren leidde destijds tot meerdere stukken in de pers en de rechter zag zich zelfs genoodzaakt om in de krant te reageren op deze boze artikelen.

Deze zaak is een goed voorbeeld voor de problematiek waar in dit proefschrift onderzoek naar gedaan is: de wijze waarop de Nederlandse - en de Friese - overheid de laatste twee eeuwen hebben gereageerd op pogingen in de Friese samenleving om de Friese taal te gebruiken in het juridische en bestuurlijke verkeer. Aan de zijde van de overheid ontstonden er met enige regelmaat problemen als burgers de Friese taal gebruikten. Men kan dan denken aan rechters, de commissaris van de koningin maar ook de inspecteur van belastingen, ambtenaren van de burgerlijke stand, de hypotheekbewaarders, medewerkers van de Kamer van Koophandel en controleurs van de Warenwet.

Uit dit onderzoek waarop Bastiaan van der Velden op 15 oktober 2004 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde, blijkt dat in de dagelijkse gang van zake het Fries in de rechtbank regelmatig mondeling gebruikt werd.In de periode van de afgelopen twee eeuwen is er een duidelijke ontwikkeling te zien.

25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
Pages: 300 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500625

Product Description

In 2003 bestond het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden 25 jaar. De bijdragen die de medewerkers van het bureau de WB`ers aan de conclusies en arresten leveren, blijven voor buitenstaanders verborgen. Het 25-jarig bestaan was een mooie aanleiding om het wetenschappelijk bureau voor het voetlicht te brengen. Dat de WB-er aan het woord in geschrift komt, ligt hierbij voor de hand.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn 25 bijdragen door (oud)WB-ers vervaardigd. Deze bijdragen heeft de redactie gegroepeerd rond acht thema’s: gelijkheids- en vertrouwensbeginsel, misbruik van procesrecht, toerekening van kennis, onrechtmatig verkregen bewijs, verschoningsrecht, cassatiemiddelen en interpretatie van verdragen.

Elk thema wordt belicht vanuit de drie vakgebieden bij de Hoge Raad, te weten het burgerlijk recht, het strafrecht en het fiscaal recht. De bundel wordt afgesloten met een sfeertekening van 25 jaar WB, waarbij rijkelijk is geput uit persoonlijke ervaringen van de huidige en oud-WB-ers.

Sjoerd Claessens
Pages: 300 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 01-2009
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058503978

Product Description

 

This book gives the reader an insight in the developments of the free movement of lawyers in the European Union.

Contents

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Development of Free Movement of Lawyers 1958 – 2008
Chapter 3. Applying the Model: Free Movement of Lawyers in Practice.
Chapter 4. Free Movement of Persons Seeking to Qualify as a Lawyer
Chapter 5. Observations, Conclusions and Recommendations. Bibliography.
Table of Cases.

 Reviews of the book
Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2010-4
Common Market Law Review 47-6

E. M. F. Schols-van Oppen
Pages: 427 pages
Shipping Weight: 850 gram
Published: 12-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504739

Product Description

 

Over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is uitgebreid gedebatteerd. Maar volgens pensioenjuriste Emilie Schols, is het hele stelsel toe aan een grondige revisie. De huidige inrichting van het Nederlandse pensioen-stelsel werkt in het nadeel van sociaal zwakkeren en is zelfs in strijd met de Europese wetgeving rond gelijke behandeling.Ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: het pensioen van de overheid (de AOW), het werk-nemerspensioen en alles wat iedereen privé kan regelen voor zijn oudedag. Het is de gewoonte om bij de berekening van het werknemers-pensioen rekening te houden met de AOW. Daarom bouwt een werknemer niet over het hele inkomen pensioen op, maar wordt er een bedrag afgetrokken: de franchise. Toepassing van die franchise heeft onder andere tot gevolg dat werknemers met een laag salaris ten opzichte van hun inkomen minder (soms zelfs veel minder) pensioen krijgen dan werknemers met een hoog salaris.

In die groep mensen met lage salarissen zijn migranten, vrouwen, jongeren, gehandicapten en werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd oververtegenwoordigd. Ons omringende landen doen het op dit punt veel beter. Vanwege het denivellerende effect oordeelt Schols dat de toepassing van een franchise in strijd is met de wetgeving over gelijke handeling.Het feit dat de werknemer met een laag salaris niet alleen in euro’s maar ook in procenten minder pensioen krijgt dan een werknemer die meer verdient, is moeilijk te rijmen met het principe van solidariteit. Er is integendeel sprake van ‘omgekeerde’ solidariteit. Daarom kan worden betwijfeld of een bedrijfstakpensioen-fonds dat een dergelijke pensioenregeling uitvoert, wel voldoet aan de vraag vanuit de markt.AOW gerelateerd aan arbeid?Schols concludeert dat de meest eenvoudige oplossing is de franchise zonder meer weg te laten. Dan is er gelijke behandeling en geen omgekeerde solidariteit meer. Het kost ook niet meer.

Het betrekken van de AOW bij de berekening van het werknemerspensioen op solidaire wijze is alleen mogelijk bij een andere inrichting van de AOW: de omvorming van de AOW tot een pensioen dat gerelateerd is aan arbeid. Bij alle huidige discussies rond de AOW is het jammer dat die optie niet is overwogen. Dan zouden werknemers die vroeg aan het werk gaan (vaak met een lager salaris) eerder AOW opbouwen dan werknemers die later aan het werk gaan (vaak met een hoger salaris). Op die manier is er meer solidariteit in de AOW en hebben werknemers met een laag salaris ook beter de mogelijkheid om wat eerder te stoppen dan de werknemer die minder lang gewerkt heeft.

Emilie Schols-van Oppen promoveerde op dinsdag 1 december 2009 bij de Universiteit van Tilburg.

 over lekenrechters en lekenrechtspraak in Europa
Peter J.P. Tak
Pages: 56 pages
Shipping Weight: 110 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502179

Product Description

Er wordt steeds opnieuw geschreven en gepraat over de wenselijkheid van deelname van burgers aan de rechtspraak, in het bijzonder de strafrechtspraak. Rechters zonder toga geeft een beschrijving van de vormen van lekenrechtspraak en een overzicht van hun ontstaanswijzen. Daarnaast bekijkt Tak op welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan het onstaan van de twee hoofdvormen van lekenrechtspraak. Tot slot wordt de werking van de lekenrechtspraak in het strafrecht nader toegelicht. Hoe kan lekenrechtspraak eigenlijk gerealiseerd worden?

Professor Peter J.P. Tak is internationaal erkend als specialist op het gebied van strafrechtsvergelijking. In de media zien we hem vaak om uitleg te geven over strafzaken, waaronder de Deventer moordzaak, en de zaken rondom de Hells Angels en de Hofstadgroep. Naast zijn werk als redacteur bij Nederlandse Jurisprudentie en internationale tijdschriften, is hij Secretary General van de International Penal and Penitentiary Foundation, een strafrechtelijke vereniging met een consultatieve status bij de VN en de Raad van Europa.

Oration by Professor Betty de Hart at Vrije Universiteit Amsterdam, 20 September 2019

Betty de Hart
ISBN: 9789462405400

2019

This lecture addresses the question how race-thinking was part of the Dutch legal system and legal scholarship as a way to explore the ‘legal archive’. It discusses the legal work on race and mixture of three Dutch jurists: L.W.C. van den Berg (1845-1927), a colonial legislator who wrote the Mixed Marriages Act for the Dutch East Indies; W.F. Wertheim (1907-1998), professor in colonial law, who later distanced himself from the Dutch colonial system of which he had been part, and H. de Bie (1879-1955) who, as the first children’s judge in Rotterdam, worried about Dutch girls and their intimate relationships with Chinese men. This study argues that understanding our legal past (the ‘legal archive’) is crucial to further our knowledge about how race and mixture work in law today, and that such knowledge is vital for social justice.