COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

De Commissie gelijke behandeling (CGB) was een door de Nederlandse overheid ingestelde commissie die zich bezighield met het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. De commissie was ingesteld op grond van de Algemene wet gelijke behandeling uit 1994.

De commissie bestond altijd uit 9 leden, maar kon in samenstelling variëren. Uitspraken van de CGB waren niet bindend. Wel kon met een uitspraak van de CGB een uitspraak van een rechter worden gevraagd, waarbij deze laatste het oordeel van de CGB zal meewegen. Met de inwerkingtreding van de Wet College voor de rechten van de mens werd op 2 oktober 2012 het College voor de Rechten van de Mens gevormd. De Commissie gelijke behandeling ging hierin op, en hield daardoor op als zodanig te bestaan.

dr. S.D. Burri
Pages: 475 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 06-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502063

Product Description

 

Sinds haar oprichting in 1994 heeft de Commissie Gelijke Behandeling nog nooit zoveel oordelen uitgebracht als in 2005. Vooral het verbod van leeftijdsonderscheid roept veel vragen op. Mag een supermarktketen de werving voor de functie van caissière beperken tot jongeren tot 19 jaar? Mag een uitzendbureau zich uitsluitend richten tot werkzoekenden van 65 jaar en ouder? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van bemiddelende instanties, zoals een CWI?

De oordelen weerspiegelen ook vaak dilemma’s die zich voordoen in een multiculturele samenleving. Mag een werkgever een aanhanger van het rastafarigeloof niet bevorderen vanwege zijn dreadlocks? Is het aanbieden tegen gereduceerde prijzen van bepaalde cursussen aan Turkse en Marokkaanse vrouwen geoorloofd? Mag de functie van Raad en Daadwinkelier worden voorbehouden aan vrouwen omdat de doelgroep vooral uit (islamitische) vrouwen bestaat?

Deze oordelenbundel bevat alle 245 oordelen die in 2005 zijn uitgebracht, integraal of in samenvatting.Bij opmerkelijke oordelen is een annotatie opgenomen. Het overzicht van de oordelen wordt voorafgegaan door een uitvoerig commentaargedeelte per grond van onderscheid, met aandacht voor rechtspraak en actuele ontwikkelingen op het terrein van de gelijke behandeling. Bovendien zijn in vier thematische bijdragen specifieke onderwerpen uitgewerkt: de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving op verenigingen, gelijke behandeling in pensioenen, de reikwijdte van het verbod van onderscheid naar ras en de toelaatbaarheid van spreidingsbeleid in het onderwijs. De bundel bevat verder een overzicht van rechterlijke uitspraken die een vervolg op eerdere oordelen vormden.

Dit boek is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van anti-discriminatiebureaus en P&O afdelingen en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van het gelijkheidsbeginsel.

 

 

Hoofdredactie: prof. mr. J. H. Gerards, prof. mr. drs. B. P. Vermeulen prof. mr. P.J.J. Zoontjens
Pages: 410 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 06-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502957

Product Description

 

In 2006 ontving de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) meer verzoeken dan ooit, ongelijke behandeling en discriminatie blijven grote maatschappelijke thema’s.

De CGB heeft zich in 2006 uitgesproken over tal van belangrijke en zeer uiteenlopende onderwerpen. Zij gaf oordelen over de weigering van werknemers om anderen de hand te schudden, maar ook over leeftijdonderscheid in seniorenregelingen en pensioenregelingen. Zij sprak zich uit over de vraag of een bank een hypotheek mag weigeren aan mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, en over de vraag of een gezondheidsdienst een speciaal tarief mag hanteren bij hepatitis B-vaccinaties voor homoseksuele. Ook heeft zij zich opnieuw gebogen over vraagstukken van voorkeursbeleid en ongelijke behandeling op grond van geslacht.

Deze oordelenbundel biedt informatie over de oordelen die de CGB in 2006 heeft uitgebracht en verschaft inzicht in hun betekenis en samenhang. Sommige oordelen zijn volledig weergegeven en voorzien van een uitgebreide annotatie, van andere is een korte samenvatting opgenomen. Daarnaast bevat de bundel een uitvoerig commentaar per grond van onderscheid, waarin ook aandacht wordt besteed aan rechtspraak en actuele ontwikkelingen. In vier thematische bijdragen zijn enkele specifieke onderwerpen verder uitgewerkt: de evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, de verenigbaarheid van de nieuwe inburgeringswetgeving met de regelgeving over gelijke behandeling en wisselwerking tussen oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en rechterlijke uitspraken en het vraagstuk van de mogelijke uitbreiding van de gelijkebehandelingswetgeving naar eenzijdig overheidshandelen. De bundel omvat tenslotte een overzicht van relevante rechterlijke uitspraken over de AWGB en een overzicht van de door de CGB uitgebrachte adviezen.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.

 

prof. mr. J.H. Gerards (red.)
Pages: pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503770

Product Description

Deze bundel verschaft inzicht in de betekenis en samenhang van de zeer gevarieerde oordelen die de CGB in 2007 heeft uitgebracht. Ook in 2007 werd een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken aan de CGB voorgelegd. De CGB oordeelde over het - mogen - dragen van gezichtsbedekkende kleding, maar ook over de vraag of bouwbedrijven dove timmermansleerlingen moeten aannemen. Zij oordeelde over de weigering van een horecaondernemer om een feestzaal te verhuren voor een travestiefeest, en over de vraag of een bloedbank homoseksuele donoren mag weigeren.

De bundel bevat uitvoerige commentaren over iedere grond van onderscheid. Daarin wordt ook aandacht besteed aan rechtspraak en actuele ontwikkelingen. De commentaren worden gevolgd door een overzicht van de relevante oordelen. Enkele opzienbarende oordelen zijn integraal opgenomen en voorzien van een uitgebreide annotatie.In vier thematische bijdragen worden specifieke onderwerpen nader belicht, zoals: de bestrijding van discriminerende uitingen op internet en mediation bij de CGB.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.

Oordelen en commentaar 2008
Gerards, J.H. / Zoontjes, P.J.J.
Pages: 378 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504388

Product Description

 

De Oordelenbundel geeft een grondig overzicht van alle oordelen die de Commissie in het afgelopen jaar heeft uitgesproken. In commentaren die per grond zijn gerubriceerd worden de verschillende oordelen besproken en van kanttekeningen voorzien, en worden zij geplaatst in de context van relevante nationale, Europese en internationale ontwikkelingen.

De commentaren zijn dit jaar geschreven door Cremers en Vegter (geslacht), Schoonheim (handicap en chronische ziekte), Van Leeuwen en De Witte (leeftijd), Davidovi ´c en Van Walsum (ras en nationaliteit), Strijkers (seksuele gerichtheid en burgerlijke staat),Vermeulen en Overbeeke (godsdienst, geloofsovertuiging en politieke gezindheid) en Baltussen (arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst).

Ieder commentaar wordt gevolgd door beknopte samenvattingen van de oordelen die op de relevante gronden zijn gewezen, zodat hierover een goed overzicht kan worden verkregen. Daarnaast omvat de bundel een overzicht van relevante rechterlijke uitspraken over de AWGB en een overzicht van de door de CGB uitgebrachte adviezen. Behalve de commentaren, bevat deze oordelenbundel een aantal annotaties bij belangrijke oordelen die in 2008 zijn gewezen. Daarbij is de tekst van deze oordelen steeds integraal gepubliceerd. Ten slotte omvat deze bundel vier thematische bijdragen, waarin door externe auteurs wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen op het terrein van de gelijke behandeling.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.

 

Gelijke behandeling: oordelen en commentaar
Hoofdredacteur: Prof. dr. C.J. Forder
Pages: 388 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: -
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505231

Product Description

 

Deze bundel verschaft inzicht in de betekenis en samenhang van de zeer gevarieerde oordelen die de CGB in 2009 heeft uitgebracht. Ook in 2009 werd een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken aan de CGB voorgelegd. De CGB oordeelde over het - mogen - dragen van gezichtsbedekkende kleding, maar ook over de vraag of bouwbedrijven dove timmermansleerlingen moeten aannemen.


De bundel bevat uitvoerige commentaren over iedere grond van onderscheid. Daarin wordt ook aandacht besteed aan rechtspraak en actuele ontwikkelingen. De commentaren worden gevolgd door een overzicht van de relevante oordelen. Enkele opzienbarende oordelen zijn integraal opgenomen en voorzien van een uitgebreide annotatie.In vier thematische bijdragen worden specifieke onderwerpen nader belicht, zoals: de bestrijding van discriminerende uitingen op internet en mediation bij de CGB.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswet

 

C.J. Forderer (red.)
Pages: 474 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506689

Product Description

 

In 2011 verschijnt alweer de twaalfde Oordelenbundel met daarin een kritische bespreking van de oordelen van de Commissie gelijke behandeling in het licht van het nationale en internationale gelijkebehandelingsrecht. De productie van de Commissie gelijke behandeling in 2010 – weer een groot aantal oordelen en adviezen – wordt besproken door een deskundige onafhankelijke redactie.

In deze bundel leest u welke vernieuwende ontwikkelingen er waren.

• Maakt een drukker die weigert om handdoeken met homo-vriendelijke teksten te drukken zich schuldig aan discriminatie?
• Waarom is de discriminatiebescherming op grond van de arbeidsduur en de aard van de arbeidsovereenkomst niet opgenomen in de concept-wetsvoorstel Integratiewet?
• Boekt de Commissie vooruitgang in de verdeling van de bewijslast bij sekse-discriminatie of neemt ze juist een stap terug?
• Hoe groot is de kans dat het aankomende College voor de Rechten van de Mens de begeerde ‘A’ status gaat behalen?
• Strookt het idee om een boerka- of hoofddoekverbod in te voeren met de oordelenlijn van de Commissie? En zou een dergelijk verbod de goedkeuring wegdragen van het Europees hof voor de rechten van de mens?

Dit jaar worden voor het eerst naast oordelen ook uitspraken van nationale en internationale instanties besproken waar deze een bijdrage leveren aan bescherming tegen discriminatie.

 

Gelijke behandeling, oordelen en commentaar
C.J. Forderer (red. vz.)
Pages: 510 pages
Shipping Weight: 506 gram
Published: 05-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508492

Product Description

 

Met trots presenteren we de dertiende Oordelenbundel met daarin een kritische bespreking van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling in het licht van het nationale en internationale gelijkebehandelingsrecht. De productie van de Commissie Gelijke Behandeling in 2011 – weer een groot aantal oordelen en adviezen – wordt besproken door een deskundige onafhankelijke redactie. In deze bundel leest u welke vernieuwende ontwikkelingen er waren.

• Mag een vrouw vanwege afwezigheid van werk door zwangerschap of zwangerschapsgerelateerde ziekte een bonus worden onthouden?
• Waarom het wetsvoorstel boekaverbod geen schijn van kans moet krijgen
• Wat zijn de effecten van het pensioenakkoord voor het toekomstig werk van de Commissie?
• Wie heeft gelijk in de zaak over de scholier die haar hoofddoek niet wilde afzetten: de Commissie of de rechtbank en Hof Amsterdam?
• Waarom de Commissie de optimale bescherming van genderidentiteit moet nastreven

Ook dit jaar worden er naast oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling ook uitspraken van nationale en internationale instanties besproken waar deze een bijdrage leveren aan bescherming tegen discriminatie.

 

Prof. mr. R. Holtmaat (red.)
Pages: 306 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 09-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400351

Product Description

 

Gelijke behandeling en non-discriminatie zijn kernrechten die op zichzelf een grote waarde vertegenwoordigen, maar die ook bij de interpretatie en de implementatie van mensenrechten in het algemeen een belangrijke rol (moeten) spelen. Het is daarom van groot belang dat het College voor de Rechten van de Mens heeft besloten om de publicatie van een onafhankelijke en deskundige publicatie op dit terrein mogelijk te blijven maken. Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties is de opvolger van de jaarlijkse Oordelenbundel Gelijke Behandeling, die van 2008 tot 2012 is verschenen. Het boek heeft ten doel om ontwikkelingen op het gebied van het gelijke behandelingsrecht op diepgaande wijze te
bespreken. De oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en, vanaf oktober 2012, van het College voor de Rechten van de Mens (College) staan daarin centraal. Deze oordelen worden per discriminatiegrond besproken. Ook wetgeving en beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak op nationaal, Europees en internationaal niveau komen in deze kronieken aan bod. Bovendien zijn een aantal oordelen van de CGB / het College van een noot voorzien. Daarnaast zijn er annotaties opgenomen van belangwekkende rechterlijke vonnissen en arresten en van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De bijdragen richten zich in hoofdzaak op de ontwikkelingen in het jaar 2012. In enkele gevallen worden ook bijzondere wetenswaardigheden uit de eerste maanden van 2013 vermeld.