LABOUR LAW

Labour law (also known as labor law or employment law) mediates the relationship between workers, employing entities, trade unions and the government. Collective labour law relates to the tripartite relationship between employee, employer and union. Individual labour law concerns employees' rights at work also through the contract for work. Employment standards are social norms (in some cases also technical standards) for the minimum socially acceptable conditions under which employees or contractors are allowed to work. Government agencies (such as the former US Employment Standards Administration) enforce labour law (legislature, regulatory, or judicial).

Publications:

Author: Prof. dr. Antoine T.J.M. Jacobs

Arbeidsmediation in de praktijk

Bernadette Boerlage
ISBN (softcover) : 9789462402676

Arbeidsconflicten komen iedere dag voor. Sommige conflicten binnen een organisatie lossen zich vroeg of laat vanzelf op. Wanneer dat echter niet gebeurt is het zaak hulp in te schakelen voordat het conflict escaleert. Als gespecialiseerd arbeidsmediator heeft

Bernadette Boerlage veel organisaties geholpen zonder dat het nodig was om juridische hulp in te schakelen. Door toekomstgericht te zoeken naar creatieve oplossingen, komen partijen vaker tot elkaar. “Arbeidsmediation in de praktijk” geeft, aan de hand van een duidelijke structuur, een aantal voorbeelden van situaties waar een arbeidsmediator in de praktijk mee te maken krijgt. Maar ook: Wat heb je aan al je theoretische kennis als de praktijk weerbarstiger lijkt? Als de emoties hoog oplopen? Als je verschillende culturen aan tafel hebt zitten? En wat doe je als een partij gedwongen wordt tot mediation? Op deze en andere vragen geeft Bernadette aan de hand van casussen antwoord. Voor wie is dit boek?

In de eerste plaats voor de ervaren en minder ervaren arbeidsmediators, maar ook voor werkgevers, P&O’ers, bedrijfsartsen en juristen. Voor mensen die zelf ineen spannende werksituatie verkeren en verder voor iedereen die belangstelling heeft voor mediation.


What (do) we know about people in the workplace?

Brigitte Kroon

ISBN: 978-94-6240-623-0 (interactive pdf)

ISBN: 978-94-6240-624-7 (paperback version)

DOI: 10.26116/OpenPressTiU-Kroon-01-2020

 

Human Resource Management is about managing the labor side of organizations. As labor resides in people, managing labor involves managing people. Because people can think and act in response to management, effective management of people involves a good understanding of psychology, sociology, laws, and economics. Any person in a managerial position should therefore have some basic understanding of human resource management. However, since not every organization is the same, and because the challenges that organizations face are different, there is no ‘one best practice suits all’ recipe for doing HRM. Hence, organizations need people who know where to find the best HRM interventions for the issues that they face.

A Brief Description of the Labour Law of The United States of America for the Purpose of Comparative Labour Law

Antoine Jacobs

ISBN: 978-94-6240-614-8 (interactive pdf)

ISBN: 978-94-6240-615-5 (paperback version)

DOI: 10.26116/OpenPressTiU-Jacobs-02-2020

Published: September 2020

 

Why is American labour law so different from the law in other states? And can we expect in the nearby future changes in the present state of American Labour Law? This textbook tries to find the answer by exploring the background of labour law, the size, geographical situation, population, culture and economic data of the USA.

Suzanne de Rooij
Pages: 328 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 01-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509383

Product Description

 

Sinds 2002 kent Nederland de HBO-Rechtenopleiding. De HBO-Rechtenopleiding is een praktijkgerichte juridische bacheloropleiding. De opleiding wil zich ten opzichte van andere hbo-opleidingen met een rechtencomponent profileren als monodisciplinaire rechtenopleiding. De opleiding wil zich van de wetenschappelijke rechtenopleiding onderscheiden door gedurende de opleiding de praktijk centraal te stellen. De HBO-Rechtenopleiding beoogt afgestudeerden af te leveren die de arbeidsmarkt ‘hands-on’ kunnen betreden. Het is interessant dat er een nieuwe juridische opleiding is gekomen in een veld waar al meerdere opleidingen met een juridische component bestonden, en waar met name de universiteiten sinds jaar en dag degenen zijn geweest die juristen afleverden op de arbeidsmarkt. De vraag rijst waarom deze nieuwe opleiding er is gekomen en of er voor deze nieuwe juristen plaats is op de arbeidsmarkt. De eerste afgestudeerden van de opleiding HBO-Rechten bevinden zich sinds september 2006 op de arbeidsmarkt. In onderhavige studie is gekeken naar de positie van de eerste lichtingen afgestudeerde hbo-juristen in het juridische landschap. Centraal staat de positie van de hbo-juristen in de klassieke juridische beroepen.

Suzanne de Rooij is docent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Zij was daarnaast van (eind) 2007 tot (eind) 2012 als  buitenpromovenda verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

 

De toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU
T. De Lange
Pages: 116 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 04-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403031

Product Description

 

Nederland wil een aantrekkelijk vestigingsland zijn voor hooggekwalificeerde kenniswerkers van buiten de EU. Het migratiebeleid biedt die kenniswerkers  de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemers een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.  Toch maken jaarlijks maar een paar honderd buitenlandse ondernemers van die mogelijkheid gebruik en zijn de afwijzingspercentages hoog.

 

De Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe  de toelating voor arbeid als zelfstandig ondernemer naar Nederland is geregeld, hoe de aanvraag om toelating op grond van het gehanteerde puntenstelsel wordt beoordeeld, wat het resultaat was van die beoordeling en hoe dat resultaat valt te verklaren.  Dat veel ondernemers niet in aanmerking komen voor toelating heeft meerdere oorzaken, zowel gelegen aan de kant van de ondernemers als aan de kant van de Nederlands overheid. Met betere informatievoorziening door de overheid, betere voorbereiding door de ondernemers, enkele aanpassingen aan het puntenstelsel en in de uitvoeringspraktijk, zouden meer buitenlandse ondernemers een kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Daarmee dienen zij een wezenlijk Nederlands belang.

 

Tesseltje de Lange is juriste en al meer dan twintig jaar expert op het gebied van het migratierecht, in het bijzonder arbeidsmigratie en de arbeidsmarktpositie van migranten. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg en lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

 

Een rechtssociologisch onderzoek
M.G.P. Peeters
Pages: 303 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506689

Product Description

 

In Nederland is in de afgelopen 20 jaar veel veranderd op het gebied van compensatie en erkenning voor (ex-) werknemers met asbestziekten. Onder andere is in 2000 een compensatiesysteem operationeel geworden dat bestaat uit het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS-regeling), respectievelijk een bemiddelingsinstituut waarbinnen private partijen samenwerken en een daaraan gekoppeld publiek gefinancierd vangnet. Het idee hierachter is dat de afhandeling van schadeclaims versneld en gepacificeerd kan worden door de aansprakelijkheidsprocedure te standaardiseren en normbedragen vast te stellen. Verder hebben de betrokken partijen gesteld dat dit compensatiesysteem bedoeld is als erkenning van het leed van asbestslachtoffers. Alleen werknemers met mesothelioom kunnen op deze manier compensatie verkrijgen.

Werknemers met andere asbestziekten (asbesttose, longkanker) of beroepsziekten behoren anno 2006 niet tot de kring van gerechtigden. Dit maakt het IAS en de TAS-regeling enerzijds tot een bijzonder compensatiesysteem dat vooral een ad hoc karakter lijkt te hebben. Anderzijds lijkt het instellen van het IAS en de TAS-regeling te passen in een tendens van groeiende interesse in de specifieke compensatie van beroepsziekten.

In dit empirisch rechtssociologisch onderzoek wordt uiteen gezet welke invloed uiteenlopende belanghebbende partijen gehad hebben op deze ontwikkelingen. Hierbij is ervan uitgegaan dat ze die invloed mogelijk uitgeoefend hebben via verschillende wegen (politiek, recht, publieke opinie).

 

De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998
A. Azimi
Pages: 216 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502889

Product Description

De gewijzigde en toegenomen taken van de overheid met de bijbehorende sturende wetgeving hebben tot een zodanige bestuursdruk geleid dat de overheid de afgelopen decennia naar alternatieven heeft gezocht om die taken adequaat uit te kunnen voeren. Sinds de jaren tachtig is een aantal studies verricht naar onder andere de effectiviteit van wetgeving op maatschappelijke en economische structuren. In die studies werden alternatieven gezocht vóór en in wetgeving. Bij alternatieven voor wetgeving gaat het om bijvoorbeeld zuivere vormen van zelfregulering enconvenanten. Bij alternatieven in wetgeving kan men denken aan het gebruik van meer open normen, delegatie en zogenoemde stimulerende wetgeving die inspelen op processen in de maatschappij (zelfregulering binnen wettelijke kaders).

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 bevat tal van open normen die door werkgevers en werknemers nader moeten worden ingevuld. Door middel van een case study in de transport en vervoersector heeft Aziza Azimi bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg onderzocht hoe dat gebeurt. Ze concludeert onder meer dat de invulling niet goed verloopt als de betrokken partijen verschillende belangen hebben, verschillende terminologie gebruiken en minder affiniteit met de open normen hebben.

Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation
B.M.M. Tijink
ISBN (softcover) : 9789058507099

Securing Job-to-Job transitions in the labour market A comparative study of employment security systems in European Countries
Irmgard Borghouts - van de Pas
ISBN (softcover) : 9789058508201

Labour and the Law in Europe 

A Satellite View on Labour Law and Social Security Law in Europe
Antoine Jacobs
ISBN (softcover) : 9789058506726

Sociale Markteconomie 

Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?
R. Slegers
ISBN (softcover) : 9789462403284

Publications: