LAND LAW

Land law is the form of law that deals with the rights to use, alienate, or exclude others from land. In many jurisdictions, these kinds of property are referred to as real estate or real property, as distinct from personal property. Land use agreements, including renting, are an important intersection of property and contract law. Encumbrance on the land rights of one, such as an easement, may constitute the land rights of another. Mineral rights and water rights are closely linked, and often interrelated concepts.

mei 2015
148 pagina's
Stella van Gennip
ISBN: 9789462402294

De Juridische Hogeschool-scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste wordt beoordeeld.

Dit jaar is de scriptieprijs uitgereikt aan Stella van Gennip. Haar scriptie, getiteld Ruimte voor Milieu, gaat op zoek naar de grenzen en beperkingen van bestemmingsplannen en overeenkomsten op het gebied van water, energie en duurzaam bouwen.

Vaak blijkt dat je met slimme regels via het bestemmingsplan veel kan bereiken op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De Juridische Hogeschool wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de Juridische Hogeschool om te kunnen excelleren op het terrein van het recht.

Kasper Krzeminski
Pages: 419 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509871

Product Description

Herverpanding is een opmerkelijke figuur in het Nederlandse zekerhedenrecht.

De in artikel 3:242 BW geregelde vorm van verpanding houdt in dat een pandhouder een door hem in pand verkregen goed verpandt aan een derde. De pandhouder vestigt dus tot zekerheid van een eigen schuld een nieuw pandrecht – het ‘herpandrecht’ – op een goed dat aan de pandgever toebehoort. Een pandhouder is slechts tot herverpanding bevoegd indien de pandgever hem ondubbelzinnig de herverpandingsbevoegdheid heeft toegekend.

Mede door een summiere parlementaire toelichting op het in 1992 ingevoerde artikel 3:242 BW en het ontbreken van enige jurisprudentie over deze rechtsfiguur, bestaat de nodige onduidelijkheid over de vereisten, kenmerken en rechtsgevolgen van herverpanding. Bovendien staat herverpanding op gespannen voet met een aantal fundamentele beginselen van het Nederlandse goederenrecht, waaronder het vereiste van beschikkingsbevoegdheid, het prioriteitsbeginsel en het karakter van pandrecht als beperkt zekerheidsrecht. Deze en andere vragen vormen het onderwerp van dit boek.

Achtereenvolgens worden de historische ontwikkeling en de kenmerken van herverpanding onder de huidige wettelijke regeling uiteengezet. Daarbij wordt ingegaan op mogelijke praktische toepassingen van de rechtsfiguur en de uiteenlopende complicaties die zich bij herverpanding kunnen voordoen. Het sluitstuk van het boek wordt gevormd door een bespreking van herverpanding in het goederenrechtelijk systeem. In dat verband wordt de figuur van herverpanding vergeleken met andere rechtsfiguren en wordt tevens haar verhouding met goederenrechtelijke beginselen besproken.

Door de systematische wijze van behandeling van het onderwerp ontstaat een helder beeld van de rechtsfiguur herverpanding.

Kasper Krzeminski promoveerde cum laude op dit onderwerp op 7 juni 2013.

 

Auteur: D. Vong
ISBN: 9789058508508

2012

Het Compendium is bestemd voor studenten en juristen die in aanraking komen met het huurrecht in hun studie of werk en daarbij snel kennis van het rechtsgebied willen opdoen. Naast het gebruik voor de studie zal ook de jurist die in de praktijk te maken krijgt met het huurrecht een beroep kunnen doen op dit Compendium. Met behulp van schematische overzichten en de belangrijkste hoofdlijnen wordt de regelgeving van de woonruimte in het huurrecht weergegeven. Het doel van het boek is om overzichtelijk en snel informatie te presenteren.

Daarnaast bevat het Compendium de belangrijkste regelgeving met betrekking tot het huurrecht voor woonruimte, zodat de gebruiker te allen tijde de relevante wetten bij de hand heeft.

Mr. D. Vong is advocaat bij Van Stiphout Advocaten te Helmond en is daarnaast jaren actief geweest bij de Rechtswinkel te Best als juridisch adviseur. Tevens heeft hij verschillende jaren de functie van pleittrainer voor de Oefenrechtbank vervuld op Tilburg University.

Wolf studyguide
Danny Vong
Pages: 80 pages
Shipping Weight: 150 gram
Published: 11-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400689

Product Description

 

Deze Wolf Study Guide is bestemd voor studenten en juristen die in aanraking komen met het huurrecht en daarbij snel kennis van dit rechtsgebied willen opdoen. Met behulp van schematische overzichten en de belangrijkste hoofdlijnen wordt de regelgeving van de woonruimte in het huurrecht weergegeven. Het doel van deze studyguide is om overzichtelijk en snel informatie te presenteren. Zoals gebruikelijk is deze studyguide voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.

Mr. D. Vong is advocaat bij Van Stiphout Advocaten te Helmond en is daarnaast jaren actief geweest bij de Rechtswinkel te Best als juridisch adviseur. Tevens heeft hij verschillende jaren de functie van pleittrainer voor de Oefenrechtbank vervuld op Tilburg University.

 

 

in rechtsvergelijkend perspectief
Kim Hoofs
Pages: 309 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 03-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509482

Product Description

Het boek ziet op de doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, waarbij een 4-tal rechtsstelsels met elkaar worden vergeleken. De rechtsstelsels betreffen het Duitse, het Nederlandse, het Belgische alsook het Schotse rechtsstelsel en worden ieder in een apart hoofdstuk beschreven. Alvorens in te gaan op de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken, wordt ingegaan op het criterium waaraan voldaan dient te worden wil van natrekking sprake zijn.   Natrekking treedt doorgaans in wanneer het object ‘duurzaam met het grondstuk is verenigd’. Of aan dit criterium wordt voldaan hangt af van het rechtsstelsel dat aan de onderliggende natrekkingscasus ten grondslag ligt, nu de reikwijdte van de objectieve maatstaven die aan dit criterium ten grondslag liggen per rechtsstelsel verschilt. Hierdoor is het mogelijk dat onder het ene rechtsstelsel een met het grondstuk verenigd object wel met het grondstuk waarmee het is verenigd een eenheid vormt en dus tot de eigendom van het grondstuk kan worden gerekend, terwijl dit onder een ander rechtsstelsel niet het geval hoeft te zijn. De wetenschap of een object al dan tot de eigendom van een grondstuk behoort is niet alleen van belang voor de verkrijger van het grondstuk, maar bijvoorbeeld ook voor de hypotheekverstrekker.   Na bespreking van de natrekking worden de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken in kaart gebracht. Ten gevolge van de doorbreking wordt het object niet langer tot de eigendom van het grondstuk gerekend. Doorbreking van de natrekking kan zowel door als zonder fysieke afscheiding van het object van het grondstuk. Bij de doorbreking zonder fysieke afscheiding ligt de nadruk op het beperkt zakelijke recht van opstal, waarbij ingegaan wordt op de vraag of de bevoegdheden die de opstaller verkrijgt ten aanzien van de objecten ten gunste waarvan het opstalrecht is gevestigd, de opstallen, als eigendom kunnen worden aangemerkt. Bij de doorbreking van de natrekking ten gevolge van fysiek afscheiding van het object ligt de nadruk op het wegneemrecht.

Bartels, S. ; Milo, M.
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058500809

Product Description

 

This book is the result of the fruitful co-operation within the framework of the Ius Commune research school.

It analyses the determination of the real rights’ content in four jurisdictions: Belgium, The Netherlands, Scotland and South-Africa, and is of direct importance to practioners in land law. Steven Bartels and Michael Milo introduce the subject from the perspective of the numerus clausus principle.

Several problems concerning the real rights will be discussed. For example if A owns a(n) piece of land and intents to create a long lease (a property right) in favour of B, which rights and duties are A and B allowed to comprise in the long lease? And May A and B agree on a specific use, on upkeep, repair or even construct? These rights and duties would be binding on A and B, but whether these would also bind subsequent owners and lessees depends on whether these rights and duties are part of the long lease itself. The criteria to determine this so-called content of real rights are rather vague however, and connect to the numerus clausus principle.

 

 

Bijdrage aan een mogelijke Europese regulering
M. Dierikx
Pages: 280 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503558


Product Description

De zoektocht naar een nieuwe woning is een spannende aangelegenheid voor een consument. Er dienen immers de nodige keuzes te worden gemaakt. Wordt het bijvoorbeeld bestaande bouw of nieuwbouw? Een consument die een nieuwbouwwoning verkiest, zal op tijd en tegen de afgesproken prijs een deugdelijke woning willen verkrijgen. Er zijn aan de bouw van een woning echter talrijke risico’s verbonden. Een consument op de bouwmarkt kan risico’s vaak moeilijk inschatten en beheersen, terwijl het verwerven van een woning veelal één van de duurste en belangrijkste investeringen in zijn leven is. Een toereikende rechtsbescherming van de consument is dan ook wenselijk.

Het doel van deze studie is het beantwoorden van een aantal vragen die met de bescherming van de consument op de bouwmarkt verband houden. De belangrijkste vraag luidt: welke uitgangspunten zouden ten grondslag moeten liggen aan regels waarmee een zo ideaal mogelijke bescherming van de consument op de bouwmarkt kan worden bewerkstelligd?

In Deel I wordt ingegaan op de vraag of een Europees juridisch beschermingskader wenselijk is en in Deel II wordt de vraag onderzocht: voldoen de huidige regels in België en Nederlandl? En hoe zou een eventueel ontoereikend beschermingsniveau in deze landen kunnen worden verbeterd?

F. Fleurke
Pages: 32 pages
Shipping Weight: 100 gram
Published: 04-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504920

Product Description

 

In zijn afscheidsrede kijkt Fred Fleurke naar het functioneren van de wijze waarop de minister die belast is met toezicht op de volkshuisvesting, toezicht houdt op de woningcoorperaties. Eenzelfde excercitie voltrok zich 20 jaar eerder, toen Fleurke aantrad als hoogleraar.
Fleurke zorgde ervoor dat de minister opnieuw een opdracht over het toezicht op de woningcorporaties heeft verstrekt. De opdracht werd deze keer wel wat ruimer gesteld. Ze had niet alleen betrekking op het toezicht, maar ook op de verhouding tussen de corporaties en de overheid in het algemeen, en op de vraag hoe deze verhouding in de toekomst zou kunnen worden verbeterd. De achtergrond daarvoor was de golf van kritiek waarin het corporatiebestel de afgelopen jaren terecht is gekomen. Fleurke maakt dan ook een vergelijking tussen het besturingsprobleem van de sociale verhuursector in 1990 en nu, en de wijze van probleemanalyse en advisering op deze twee tijdstippen. Hij sloot zijn betoog af met enkele algemene observaties over de bestuurskunde in relatie tot de bestuurspraktijk.

 

Onderzoek naar de vorm en inhoud van beleid betreffende de omgang met Eigen Initiatieven in de bouw
M.M. Fimerius
Pages: 108 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501837

Product Description

 

In het weekblad Elsevier pleit G. Hoefsloot, bestuursvoorzitter van bouwconcern Heijmans, voor stimulering van innovatie in de bouwsector via Unsolicited proposal`. Het is in het veranderende klimaat in de bouwwereld nodig dat bouwers zich pro-actiever opstellen. Zij moeten al bij de klant aan tafel zitten nog voordat hij een vraag heeft en met innovatieve voorstellen komen. De huidige aanbestedingsregels nodigen echter niet uit tot zo`n benadering, stelt Hoefsloot. Hij noemt het `uiterst frustrerend` dat potentiele opdrachtgevers nu zeggen: Stikgoed idee, wilt u uw idee met zes andere delen, dan mag degene met de laagste prijs het doen.

Het `eigen initatief` is een onderzoek naar de vorm en inhoud van beleid betreffende de omgang met eigen initiatieven in de bouw.