Home » LIBER AMICORUM

De samengestelde Besselink
Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht
H.R.B.M Kummeling et al. (red.)
Pages: 234 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508478

Product Description

Waardering voor een vertrekkende hoogleraar wordt in Nederland vaak, niet altijd, tot uitdrukking gebracht in de vorm van een liber amicorum. Het is een tamelijk unieke Utrechtse traditie dat collega’s ook aan het schrijven slaan bij het vertrek van een hoogleraar die nog in het volle academische leven staat, sterker nog, die voornemens is de academische carrière met volle kracht voort te zetten bij een concurrent, veelal welhaast liefkozend aangeduid als ‘zuster’faculteit. Niet iedereen valt die eer te beurt, er moet wel sprake zijn van een langdurige verbondenheid aan Utrecht, en uiteraard van bijzondere prestaties. Leonard Besselink voldoet zonder twijfel aan beide criteria. Als blijk van waardering hebben naaste Utrechtse collega’s uit verschillende disciplines zich dan ook gezet aan het schrijven van deze afscheidsbundel. Diverse bijdragen uit deze bundel zullen voor menig ‘gewone lezer’ zeer de moeite waard zijn. We hopen dat het boek als geheel Leonard Besselink strekt tot verdere inspiratie bij al het belangrijke werk dat hij niet meer onder de vlag van de Universiteit Utrecht gaat verrichten.

Een kwestie van grensoverschrijding
Liber amicorum
P.E.L. Janssen
Pages: 453 pages
Shipping Weight: 950 gram
Published: 09-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506252

Product Description

Dit Liber Amicorum werd op 21 november aangeboden aan Paul Janssen tijdens het 25-jarig bestaan van de Open Universiteit. Janssen hield zich bezig met internationaal en Europees recht, maar ook met onderwerpen als (politieke) filosofie en (volkenrechts)geschiedenis.

Humaan strafwerk
Liber Amicorum Gerard de Jonge
Jacques Claessen en Dorris de Vocht (red.)
Pages: 441 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 11-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400146


Product Description

 

In deze vriendenbundel wordt duidelijk hoe verscheidene van Gerards(oud-)collega’s over misdaad en straf denken. Allerlei facetten van genoemd thema komen in dit boek aan de orde, en wel vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, waaronder de penologie, het detentierecht, de criminologie, het jeugdrecht, de mensenrechtentraditie, het herstelrecht,

de rechtsfilosofie en de neurowetenschap. Deze verscheidenheid aan onderwerpen en perspectieven is niet zonder reden: Gerard heeft zich op veel van de genoemde terreinen zelf begeven en voor de overige toont hij ieder geval belangstelling. Op veel van genoemde gebieden geeft hij zelf vaak aan een ‘dilettant’ te zijn. De vraag is evenwel: betreft het hier oprechte bescheidenheid of een manier om een ander de wind uit de zeilen te nemen, wanneer die ander iets op zijn werk heeft aan te merken?
Hoewel lang niet alle (oud-)collega’s van Gerard tegen elke vorm van vergelding gekant zullen zijn, laten de bijdragen in deze bundel zien dat zij allen staan voor een verstandige, effectieve en menselijke misdaadaanpak. De auteurs zijn ervan doordrongen dat straf(recht) ultimum remedium dient te zijn en dat zoveel mogelijk naar andersoortige interventies dient te worden gezocht. Dit standpunt delen zij met Gerard. Het is aan de lezer om voor zichzelf uit te maken in hoeverre hij of zij aansluit bij het ‘humane strafwerk’ dat Gerard ons nalaat.

 

Onbegrensd Strafecht - liber amicorum Hans de Doelder
Onder redactie van Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier en Barbara Salverda
Pages: 537 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 12-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462400641

Product Description

De breedte van het terrein van de wetenschap waarop Hans de Doelder zich in zijnacademische carrière heeft begeven en de vele verbindingen met onderwerpen,mensen en instituties die daaruit voortvloeiden, vindt zijn weerslag in de inhoud van deze bundel. In de categorisering van de verschillende bijdragen keren de belangrijkste thema`s in het werk van Hans terug, in het bijzonder het Openbaar Ministerie, de rechtshandhaving, de strafrechtspleging en het tuchtrecht.Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van de strafrechtspleging. 

KLM van Dijk
Liber amicorum Prof.dr.mr. J.J.M. van Dijk
Marc Groenhuijsen, Rianne Letschert, Sylvia Hazenbroek
Pages: 446 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509321

Product Description

Jan van Dijk (1947) of Tilburg University has a degree in law from Leiden University (1970) and a PhD in criminology from the University of Nijmegen (1977). He held the Pieter van Vollenhoven Chair in Victimology and Human Security from 2005 till 2012 at the University of Tilburg, The Netherlands (International Victimology Institute Tilburg). He is a member of the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings of the Council of Europe in Strasbourg and of the Dutch Commission on Compensation for Victims of Crimes of Violence.

In 2012 he has been awarded the Stockholm Prize in Criminology for his distinguished research on the prevention of crime and victim assistance.

 

Politie in beeld
Liber amicorum Jan Naeyé
M.J. Borgers, M.J.A. Duker en L. Stevens
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 11-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506276

Product Description

 

De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zijn zeer gevarieerd, maar zoals voor het leven van Jan Naeye geldt, komt ook in de bijdragen telkenmale de politie in beeld.

Inhoudsopgave
M.G.W. den Boer & R. Fernhout, Politie onder de loep: toezicht op operationeel optreden in Europees perspectief
M.J. Borgers, Het opsporingsbegrip anno 2009
H.K. ter Brake, Toestemming en dwangmiddelen, een verenigbaar stel?
M.J.A. Duker & L. Stevens, Het politiële verdachtenverhoor: meer aandacht gewenst voor de totstandkoming van een betrouwbare verdachtenverklaring
J.W. Fokkens & N. Kirkels-Vrijman, De artikelen 2 politiewet 1993 en 141 en 142 strafvordering als basis voor opsporingsbevoegdheden
C.J.C.F. Fijnaut, The proof of the pudding: Stockwell
L.W.J.C.. Huberts, M.E.D. Lamboo, J.H.J. van den Heuvel & K. Lasthuizen, Hoe staat het met de integriteit van de Nederlandse politie?
P.J. van Koppen, De macht van de politie over verdachten en getuigen
M. Kuijer, Geweldgebruik door de politie en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
E.R. Muller, Veiligheids- en politiebestel altijd in veranderingB.E.P. MyjerStraatsburgse grenzen aan geweldgebruik door de politie
C.J. Petiet, De Rijksrecherche
B.C.M. Raes & B.B. van der Meer, De psycholoog en het opsporingsonderzoekN. RozemondNoodweer door de politie
T.M. Schalken, Politiegeweld en publieke verantwoording
E. van Sliedregt, Over onrechtmatige aanhouding en oorlogsmisdrijven male captus bene detentus en de ‘Eichmann exception’
J. S. Timmer& G. J. Pronk, Politiegeweld in Europa, een vergelijkende verkenning van bevoegdheden tot politieel vuurwapengebruik
B. de Wilde, Het gebruik van anonieme getuigenverklaringen van politieambtenaren voor het bewijs

Over Naeyé

Wie het curriculum vitae van Jan Naeyé bestudeert, kan maar tot één conclusie komen: door de aderen van Jan stroomt blauw bloed. Op zijn negentiende levensjaar is in zijn leven de politie in beeld gekomen. En de politie is daarna in beeld gebleven. Na enkele jaren van actieve dienst bij de politie, heeft Jan zich op de wetenschap gericht. Een doorsnee-wetenschapper is Jan daarbij nooit geweest of geworden. Dat heeft allereerst met zijn centrale onderzoeksthema te maken. Hoewel ook andere wetenschappers warme belangstelling hebben voor het politiebedrijf, is Jan – voor zover wij hebben kunnen nagaan – nagenoeg de enige die vrijwel al zijn tijd en aandacht aan het politierecht (in ruime zin) heeft gewijd. Het wekt dan ook geen verbazing dat zijn publicaties nagenoeg alle facetten van dit rechtsgebied omvatten. Het is niet overdreven om te stellen dat juist door het werk van Jan Naeye het politierecht zich tot min of meer zelfstandige discipline heeft kunnen ontwikkelen. Ten tweede moet worden gewezen op de creatieve invalshoeken die Jan in zijn werk heeft betrokken. Of het nu gaat om de participerende waarneming waarvan hij in zijn dissertatie fraai gebruik heeft gemaakt, of de grootschalige dataverzameling en -verwerking in de boeken van meer recente datum, een klassieke rechtswetenschapper is Jan nooit geweest. Daarmee is tegelijkertijd een derde reden genoemd waarom Jan geen doorsnee wetenschapper is: allang voordat binnen rechtenfaculteiten termen als multidisciplinariteit in zwang raakten, was Jan bezig met dit type onderzoek.

 

Op het rechte pad
Peter J.P. Tak bundel
Y. Buruma, J. Fleuren, PH van Kempen, F. Kusters, T. Mertens
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504203

Product Description

 

Op het rechte pad. Deze titel schetst een paar kenmerken van Peter Tak, de man aan wie deze bundel is opgedragen. Tak is een reiziger, die het Nederlandse strafrecht in de wijde wereld heeft uitgedragen. Hij liet bijvoorbeeld sporen na in Japan, waar zijn artikelen over de Nederlandse euthanasie bij herhaling zijn vertaald en geannoteerd. Tak is ook gezagsgetrouw. De wet moet worden gehandhaafd. Boeven moeten worden gevangen. Als hij kritisch is – en dat is hij regelmatig – dan is dat, omdat hij meent dat het beter kan. Tak wil anderen op het rechte pad krijgen en houden. Dat blijkt niet alleen uit zijn belangstelling voor de penitentiaire kanten van het strafrecht, maar ook uit zijn streven de eerstejaars studenten een goede werkhouding bij te brengen. En Tak is ietwat rechtlijnig. Die eigenschap is nuttig als hij optreedt in de media. Hij draait er niet om heen, maar hij blijft een professor.

In drie delen wordt de inhoud van dit werk vormgegeven: 
I Inleiding en recht algemeen
II Rechtsvergelijking en criminologie
III Fundamentel rechten en strafrecht

Diverse auteurs schetsen daarbij een beeld van een veelvoud aan onderwerpen; strafprocesrecht, sanctierecht, legaliteit, jurystelsel in Japan, witte-boorden criminaliteit, internationaal recht en vrijheidbeneming, strafrechtspraak in Indonesië, maar ook op Curacao.

 

Pet af
Liber amicorum DH de Jong
B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503404

Product Description

Dirk Herman de Jong nam onlangs afscheid van de Universiteit van Groningen, departement strafrecht en criminologie. Bij zijn afscheid ontving hij deze bundel met de bijdragen op uiteenlopende terreinen van het strafrecht.

Inhoud:
Inleiding
Enkele opmerkingen over de voorwaardelijke modaliteit J.P. BALKEMA
Wetende dat H. DE DOELDER
Persoonlijke verschijning ter griffie bij het aanwenden van een rechtsmiddel H.K. ELZINGA
Oud (worden) in de gevangenis J.P.S. FISELIER
De antonimiteit van daderschap en zorgvuldig gedrag E. GRITTER
Een kwestie van kwaliteit Integrale strafrechtswetenschap en de discussie over de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid W.J.M. DE HAAN
Bevestigen of vernietigen A.E. HARTEVELD
Strafproces en feitsbegrip of: Hoe de inrichting van het strafproces de uitleg van de regel ne bis in idem kleurt W.F. VAN HATTUM
Doel(matig) getroffen maar ook vernietigd? Lotgevallen van strafzaken met terecht voorstelde cassatiemiddelenJ. HIELKEMA
Inspiratie uit de West voor een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafrecht J. DE HULLU
‘Symbolisch strafrecht’ en ‘Symbolisch straffen’C. KELK
Beschikkingsmacht centraal bij functioneel plegenBeschouwingen naar aanleiding van het drijfmestarrest M. KESSLER
Artikel 140 Sr. Vier internationale ontwikkelingen en een begrafenis? B.F. KEULEN
Tot oordelen bevoegd G. KNIGGE
Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast H.G.M. KRABBE
De opzet van het opzet N.J.M. KWAKMAN
De rol van het slachtoffer bij het ICC bekeken vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid J.B.J. VAN DER LEIJ
Toerekeningsvatbaarheid en de vraag naar het kwaad, A.W.M. MOOIJ
Straffen en verplichtingen Herkansing voor de taakstraf als voorwaarde? J. A. NIJBOER
Het terugdringen van hoger beroep in strafzaken H.M. OTTE
Uren, dagen, maanden, jaren Een essay over de TBS-longstay als deel van het geheel B.C.M. RAES
Criteria voor toerekening J.M. REIJNTJES
Hoge bomen vangen (nog) geen wind Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers,vervolgbaarheid van publiekrechtelijke Rechtspersonen en de positie van de minister van Justitie E. SIKKEMA 
De voortzetting van de voorlopige hechtenis ex art. 75 Sv E.F. STAMHUIS
Tirannie en territoir G.A.M. STRIJARDS
Detentie, tussen politiek en praktijk J.J.J. TULKENS
Strafrechtersrecht: rechtersregelingen in het strafprocesF. VELLINGA-SCHOOTSTRA
De positie van de verdachte in de cassatiefase anno 2007 W.H. VELLINGA
Enkele opmerkingen over vrijwillig terugtreden bij deelneming H.D. WOLSWIJK

 

Praktisch strafrecht; Liber amicorum J.M. Reijntjes
Pages: 642 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508188

Product Description

Moeten we martelen niet een beetje toestaan?, Wat doen we met de Nederlandse oorlogsmisdadiger in de oorlog in Irak?, Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? In ‘Praktisch Strafrecht’ Liber Amicorum voor Jan Reijntjes, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit, komen deze onderwerpen onder meer aan de orde. Met veertig actuele, grensoverschrijdende, historische, strafprocessuele en rechtsfundamentele bijdragen verleent het boek een onmisbaar inzicht in hedendaagse aspecten van straf- en strafprocesrecht.

Dit liber amicorum bevat de volgende bijdragen:
Bijzondere strafrechtspleging in de strijd tegen het terrorisme- Over de rechtmatigheid van detentie en berechting van vermeende terroristen in de Verenigde Staten P.L. Bal
Strafbaarstellingen in de strijd tegen terrorisme - Werving ten behoeve van de gewapende strijd en samenspanning tot terroristische misdrijven M.J. Borgers
Trial by media: publiciteit in het vooronderzoek C.H. Brants
Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties voor verkeersfeiten A.J.H. de Bruijn
Terreurbestrijding en asymmetrische oorlogsvoering Y. Buruma
Artikel 12 Sv als laatste strohalm G.J.M. Corstens
De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel H. de Doelder
Past de ISD-maatregel in ons sanctiestelsel? D.H. van EkelenburgG.A. van Hamel
Zijn nalatenschap in het Nationaal Archief en in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam C.J.C.F. Fijnaut
Het nemo teneturbeginsel en het Nederlandse straf(proces)recht J.W. Fokkens & W.J.V. Spek
De tekortschietende raadsman A.A. Franken
Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
Supranationale criminologie R.H. Haveman
Over de betekenis van strafprocedurele grondrechten in het post-Khan tijdperk P. de Hert & S. Gutwirth
Fijnchemie, organisatiecriminaliteit en bedrijfsculturen G. van den Heuvel
Een cumulatie van problematische onderwerpen bij strafbare voorbereiding - Enkele opmerkingen naar aanleiding van de noot van Jan Reijntjes onder HR 17 februari 2004, NJ 2004, 400 J. de Hullu
Corruptie en strafrecht - De rol van het strafrecht bij het bewaken van de integriteit van het openbaar bestuur in de verschillende landen van het koninkrijk D.H. De Jong
Gedachten over de videoconferentie A.H.E.C. Jordaans
Alternatieven voor voorarrest vanuit Europees perspectief P.H.P.H.M.C. van Kempen & F.G.H. Kristen
Het anticipatiegebod bij voorlopige hechtenis: houden of wegdoen? B.F. Keulen
Enige opmerkingen van historische aard aangaande een vrij rechtshulpverkeer en de verdragseis in de wederzijdse rechtshulp in strafzaken A.H. Klip
Verdachte en verdenking G. Knigge
De samenloop van rechtspraak en semi-wetgevende macht binnen het systeem van internationale en gemengde straftribunalen: een spanningsveld? G.G.J. Knoops
Het politieverhoor P.W. van der Kruijs
Het EVRM als juridisch sextant bij vraagstukken van rechterlijke onpartijdigheid in ‘pre-trial decisions’ M. Kuijer
De terugkeer van de bestuurlijke partij in het strafproces A. de lange
Alweer getuigen A.J.M. Machielse
Strafrecht, EVRM en Grondwet Enkele gedachten over het belang, de ontwikkeling en de versterking van een algemeen toetsingskader voor veranderingen binnen het strafrecht P.A.M. Mevis
Een beetje tortuur voor het goede doel- Bespiegelingen over het tortuurverbod, nemo tenetur en vermeende tikkende bommen B.E.P. Myjer
De overtuigingsparadox en het compensatoir straffen- Enkele speculatieve opmerkingen over een rechtspsychologisch onderzoek J.F. Nijboer
De verantwoordelijkheden van de zittingsrechter voor de gang van zaken in het vooronderzoek E. Prakken
De strafrechtsjurist en de retorica Th. A. de Roos
Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? Een korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische euthanasiewetgeving met betrekking tot hulp bij zelfdoding T.M. Schalken
Raadsman bij politieverhoor- De dimensie van het internationale strafprocesrecht G.H. Sluiter
De rolverdeling bij de uitvoering van buitenlandse verzoeken tot bijstand in het opsporingsonderzoek E.F. Stamhuis
Van bamzaaien, haatzaaien en uitingsdelicten- Strafbepalingen over ‘aanzetten tot haat, agressie en geweld’ G.A.M. Strijards
Strafprocessen niet of nauwelijks te volgen? - Iets over eisen aan de motivering van het strafvonnis in het bijzonder in verband met uitdrukkelijk onderbouwde standpunten P.C. Vegter
Over een Hollandse zakenman en een Irakese massamoordenaar H.G. van der Wilt
Geweld dat huiselijk wordt genoemd- M.W. Wolleswinkel
Over het onderbreken en schorsen van het onderzoek ter terechtzitting J. Wöretshofer

 

Systeem in ontwikkeling; Liber amicorum G. Knigge
Harteveld, A., Jong, D.H. de en Stamhuis, E.
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501523


Product Description

Dit Liber werd op 16 september j.l. aangeboden aan G. Knigge.

In dit boek ondermeer de volgende bijdragen:
De wetenschappelijke denkwereld van Geert Knigge ALEX HARTEVELD, DIRK HERMAN DE JONG & EVERT STAMHUIS
Is psychische mishandeling strafbaar? Y.G.M. BAAIJENS -VAN GELOVEN
1995-2005; het sanctiestelsel rond de eeuwwisseling J.P. BALKEMA & F.W. BLEICHRODT
Privatisering van de rechtsbescherming en “ineffective counsel” D.V.A. BROUWER
Motiveren: waarom? Y. BURUMA
De vierde tranche AWB: De bestuurlijke boete G.J.M. CORSTENS
Een geloofwaardige voorwaardelijke invrijheidstelling H.K. ELZINGA
Wat werkt averechts? J.P.S. FISELIER
De wijziging van artikel 359 lid 2 Sv: een stap op weg naar een contradictoir strafproces J.W. FOKKENS
Cluysenaers definitie van daderschap: een niet-operationeel begrip E. GRITTER
Het slachtoffer in het brandpunt van dynamiek en stabiliteit van het systeem van strafprocesrecht M.S. GROENHUIJSEN
Een geval van uitzonderlijk ernstig geweld op school W. DE HAAN
De grondslag van het vooronderzoek in strafzaken, in het bijzonder van de voorlopige hechtenis A.E. HARTVELD
De selectie en waardering van bewijsmateriaal J.D. DEN HARTOG
Het irrationele van de levenslange straf; De levenslange gevangenisstraf in Nederland in het licht van de rechtspraak van het EHRM en andere Europese ontwikkelingen W.F. VAN HATTUM
De rechter-commissaris in strafzaken: leidender of lijdelijker? J. HIELKEMA
Enkele opmerkingen over het strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen J. DE HULLU Opmerkingen over de motiveringsplicht bij toepassing van art. 77b Sr A.L.J. JANSSENS
De werkelijke waarde van de grondslagleer D.H. DE JONG
Per amvb naar een nieuwe strafvordering? B.F. KEULEN
Het feit in de ne bis in idem-regel tussen 1886 en 1932: de verrassende opvatting van de Hoge Raad H.G.M. KRABBE
Het gelijk van Knigge N.J.M. KWAKMAN
Ontwikkelingen in het strafrecht - een aperitief J.B.J. VAN DER LEIJ
Een bijzonder geval van valsheid in geschrifte in het Romeinse recht J.H.A. LOKIN
Heeft u even voor de nieuwe Wet politiegegevens? E.C. MAC GILLAVRY
Vrijwillig terugtreden in Nederland en Duitsland A.J.M. MACHIELSE
Hermeneutiek en strafrecht A.W.M. MOOIJ
De vergelding van Knigge M.OTTE
Kanttekeningen bij het ‘gesloten stelsel van rechtsmiddelen’ J.B.H.M. SIMMELINK
Spreektijd voor de niet gemachtigde raadsman; een strafprocessuele gunstverlening E.F. STAMHUIS Naar een Europees Openbaar Ministerie G.A.M. STRIJARDS
Wie beslist over VI? P. C. VEGTER
Eenheid in daderschap? W.H. VELLINGA & F.VELLINGA-SCHOOTSTRA
Strafbaar nalaten: een zorgplicht minder H.D. WOLSWIJK

 

Glijdende Schalen - Liber amicorum J. de Hullu

Groenhuijsen, M.S. ; Simmelink, J.B.H.M.
Pages: 660 pages
Shipping Weight: 1500 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500472

Product Description

Jaap de Hullu is al op relatief jonge leeftijd een coryfee van de strafrechtswetenschap. Hij vestigde zijn naam met een dissertatie over rechtsmiddelen in strafzaken (1989). In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2000 schreef hij een handboek over materieel strafrecht. ‘Glijdende schalen` is naar goed wetenschappelijk gebruik ontleend aan het oeuvre van de vertrekkende hoogleraar. Hij heeft steeds gezocht naar de nuance in het strafrecht; hij is wars van boude generalisaties. Zo heeft hij moeite met harde scheidslijnen tussen de delictscategorieën misdrijf en overtreding, tussen opzet en schuld en een starre afbakening van bijvoorbeeld medeplegen en medeplichtigheid. Zijn gevoel voor de finesse in het recht brengt hem er dan regelmatig toe om een leerstellige dichotomie in te ruilen voor een glijdende schaal. Die glijdende schaal staat dan borg voor een rijkere rechtsbeschouwing, voor vooruitgang in de rechtswetenschap.

European Traditions: integration or disintegration
Pim Oosterhuis, Emanuel van Dongen (eds.)
ISBN (softcover) : 9789058509444