De samengestelde Besselink
Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht

H.R.B.M Kummeling et al. (red.)

Waardering voor een vertrekkende hoogleraar wordt in Nederland vaak, niet altijd, tot uitdrukking gebracht in de vorm van een liber amicorum. Het is een tamelijk unieke Utrechtse traditie dat collega’s ook aan het schrijven slaan bij het vertrek van een hoogleraar die nog in het volle academische leven staat, sterker nog, die voornemens is de academische carrière met volle kracht voort te zetten bij een concurrent, veelal welhaast liefkozend aangeduid als ‘zuster’faculteit. Niet iedereen valt die eer te beurt, er moet wel sprake zijn van een langdurige verbondenheid aan Utrecht, en uiteraard van bijzondere prestaties. Leonard Besselink voldoet zonder twijfel aan beide criteria. Als blijk van waardering hebben naaste Utrechtse collega’s uit verschillende disciplines zich dan ook gezet aan het schrijven van deze afscheidsbundel. Diverse bijdragen uit deze bundel zullen voor menig ‘gewone lezer’ zeer de moeite waard zijn. We hopen dat het boek als geheel Leonard Besselink strekt tot verdere inspiratie bij al het belangrijke werk dat hij niet meer onder de vlag van de Universiteit Utrecht gaat verrichten.

Opstellen over (straf)wetgeving

Liber amicorum J. Verheul

R. Haentjens

Dit boek is een Liber amicorum voor Jan Verheul ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van het gerechtshof te Amsterdam

Wie is de mol?

Liber Amicorum Harmen de Mol van Otterloo

Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij  NautaDutilh. Een carrière in de advocatuur bracht hem vele vriendschappen. Om zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is deze bundel met bijdragen van enkele van zijn vrienden samengesteld.

Deze bundel bevat bijdragen op het terrein van het vennootschapsrecht, het enquêterecht, het burgerlijk procesrecht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht. De inhoudelijke verscheidenheid van de in de bijdragen behandelde onderwerpen weerspiegelen Harmen’s veelzijdigheid als advocaat.

Ridderorde

Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Liber Amicorum Ko de Ridder

In deze bundel reflecteren 33 auteurs, vrienden, (oud-)collega`s en promoti van Ko de Ridder op zijn bijdrage aan de wetenschap en de praktijk. Ko de Ridder houdt van ordening. De bijdragen in deze bundel reageren op onderdelen van die ordening. Gekozen is voor de thema`s bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Ko de Ridder benaderde in zijn functie als hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen het ideaal van de homo academicus. Hij heeft een brede blik, zijn oeuvre is programmatisch, zijn begeleiding en colleges zijn inspirerend. En daarbij slaagt hij er telkens in een verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. De afbeelding op de omslag van het planetarium van Eise Eisinga in Franeker verbeeldt de ordening die Ko aanbrengt in zijn werk. Hij neemt collega`s en buitenlandse gasten graag mee naar dat model van het heelal. De auteurs voelen zich sterk verbonden met Ko en zijn in zekere zin onderdeel van zijn orde. Dit boek kan worden begrepen als een blijk van dank daarvoor: een Ridderorde.

Een kwestie van grensoverschrijding
Liber amicorum P.E.L. Janssen

Dit Liber Amicorum werd op 21 november aangeboden aan Paul Janssen tijdens het 25-jarig bestaan van de Open Universiteit. Janssen hield zich bezig met internationaal en Europees recht, maar ook met onderwerpen als (politieke) filosofie en (volkenrechts)geschiedenis.

Humaan strafwerk
Liber Amicorum Gerard de Jonge

Jacques Claessen en Dorris de Vocht (red.)

In deze vriendenbundel wordt duidelijk hoe verscheidene van Gerards(oud-)collega’s over misdaad en straf denken. Allerlei facetten van genoemd thema komen in dit boek aan de orde, en wel vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, waaronder de penologie, het detentierecht, de criminologie, het jeugdrecht, de mensenrechtentraditie, het herstelrecht, de rechtsfilosofie en de neurowetenschap. Deze verscheidenheid aan onderwerpen en perspectieven is niet zonder reden: Gerard heeft zich op veel van de genoemde terreinen zelf begeven en voor de overige toont hij ieder geval belangstelling. Op veel van genoemde gebieden geeft hij zelf vaak aan een ‘dilettant’ te zijn. De vraag is evenwel: betreft het hier oprechte bescheidenheid of een manier om een ander de wind uit de zeilen te nemen, wanneer die ander iets op zijn werk heeft aan te merken?
Hoewel lang niet alle (oud-)collega’s van Gerard tegen elke vorm van vergelding gekant zullen zijn, laten de bijdragen in deze bundel zien dat zij allen staan voor een verstandige, effectieve en menselijke misdaadaanpak. De auteurs zijn ervan doordrongen dat straf(recht) ultimum remedium dient te zijn en dat zoveel mogelijk naar andersoortige interventies dient te worden gezocht. Dit standpunt delen zij met Gerard. Het is aan de lezer om voor zichzelf uit te maken in hoeverre hij of zij aansluit bij het ‘humane strafwerk’ dat Gerard ons nalaat.

 

Onbegrensd Strafecht

Liber amicorum Hans de Doelder

Onder redactie van Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier en Barbara Salverda

De breedte van het terrein van de wetenschap waarop Hans de Doelder zich in zijnacademische carrière heeft begeven en de vele verbindingen met onderwerpen,mensen en instituties die daaruit voortvloeiden, vindt zijn weerslag in de inhoud van deze bundel. In de categorisering van de verschillende bijdragen keren de belangrijkste thema`s in het werk van Hans terug, in het bijzonder het Openbaar Ministerie, de rechtshandhaving, de strafrechtspleging en het tuchtrecht.Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van de strafrechtspleging. 

KLM van Dijk

Liber amicorum Prof.dr.mr. J.J.M. van Dijk


Marc Groenhuijsen, Rianne Letschert, Sylvia Hazenbroek

 

Jan van Dijk (1947) of Tilburg University has a degree in law from Leiden University (1970) and a PhD in criminology from the University of Nijmegen (1977). He held the Pieter van Vollenhoven Chair in Victimology and Human Security from 2005 till 2012 at the University of Tilburg, The Netherlands (International Victimology Institute Tilburg). He is a member of the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings of the Council of Europe in Strasbourg and of the Dutch Commission on Compensation for Victims of Crimes of Violence.

In 2012 he has been awarded the Stockholm Prize in Criminology for his distinguished research on the prevention of crime and victim assistance.

 

Politie in beeld
Liber amicorum Jan Naeyé

M.J. Borgers, M.J.A. Duker en L. Stevens

De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, zijn zeer gevarieerd, maar zoals voor het leven van Jan Naeye geldt, komt ook in de bijdragen telkenmale de politie in beeld.

Wie het curriculum vitae van Jan Naeyé bestudeert, kan maar tot één conclusie komen: door de aderen van Jan stroomt blauw bloed. Op zijn negentiende levensjaar is in zijn leven de politie in beeld gekomen. En de politie is daarna in beeld gebleven. Na enkele jaren van actieve dienst bij de politie, heeft Jan zich op de wetenschap gericht. Een doorsnee-wetenschapper is Jan daarbij nooit geweest of geworden. Dat heeft allereerst met zijn centrale onderzoeksthema te maken. Hoewel ook andere wetenschappers warme belangstelling hebben voor het politiebedrijf, is Jan – voor zover wij hebben kunnen nagaan – nagenoeg de enige die vrijwel al zijn tijd en aandacht aan het politierecht (in ruime zin) heeft gewijd. Het wekt dan ook geen verbazing dat zijn publicaties nagenoeg alle facetten van dit rechtsgebied omvatten. Het is niet overdreven om te stellen dat juist door het werk van Jan Naeye het politierecht zich tot min of meer zelfstandige discipline heeft kunnen ontwikkelen. Ten tweede moet worden gewezen op de creatieve invalshoeken die Jan in zijn werk heeft betrokken. Of het nu gaat om de participerende waarneming waarvan hij in zijn dissertatie fraai gebruik heeft gemaakt, of de grootschalige dataverzameling en -verwerking in de boeken van meer recente datum, een klassieke rechtswetenschapper is Jan nooit geweest. Daarmee is tegelijkertijd een derde reden genoemd waarom Jan geen doorsnee wetenschapper is: allang voordat binnen rechtenfaculteiten termen als multidisciplinariteit in zwang raakten, was Jan bezig met dit type onderzoek.

In wetenschap voor de praktijk

Liber amicorum Michiel Herweijer

A.T. Marseille & H.B. Winter (red.)

Michiel Herweijer is meer dan 25 jaar verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon in 1985 als manager van het Samenwerkingsverband Bestuurswetenschappen Noorden des Lands (SBN), dat hij binnen de kortste keren tot een bruisend en zeer productief onderzoeksinstituut wist te vormen. In 1989 werd hij hoogleraar bestuurskunde. In zijn oratie Macht en onmacht bij de toepassing van het bestuursrecht bouwde hij voort op onderzoeksbevindingen uit de daaraan voorafgaande jaren en plaatste hij deze in een juridische context.

Voor dit liber amicorum zijn uitgenodigd promoti van Michiel; andere auteurs hebben samen met hem een of meerdere onderzoeksprojecten ondernomen.

De bijdragen aan de bundel weerspiegelen de breedte van de belangstelling van Michiel Herweijer en tevens zijn uiteenlopende hoedanigheden van onderzoeker. Hij is een enthousiast onderzoeker, iets waarmee hij zijn promovendi en andere medeonderzoekers mee weet aan te steken; een wetenschappelijk onderzoeker, wat niet alleen blijkt uit de verwerking van veel uit opdrachtonderzoek afkomstige bevindingen in wetenschappelijke publicaties en ten slotte is Michiel een onderzoeker met een onbeperkte nieuwsgierigheid naar de praktijk. Hij is altijd bezig met de vraag hoe in Den Haag of ten gemeentehuize bedachte arrangementen functioneren in de dagelijkse bestuurspraktijk.

Bovendien is hij is pas tevreden als er discussie/gedachtewisseling plaatsvindt.

Principieel Belastingrecht

Liber Amicorum Richard Happé

Hans Gribnau (red.)

Dit Liber Amicorum werd in mei 2011 aangeboden aan Richard Happé, ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Op het rechte pad

Peter J.P. Tak bundel


Y. Buruma, J. Fleuren, PH van Kempen, F. Kusters, T. Mertens

Op het rechte pad. Deze titel schetst een paar kenmerken van Peter Tak, de man aan wie deze bundel is opgedragen. Tak is een reiziger, die het Nederlandse strafrecht in de wijde wereld heeft uitgedragen. Hij liet bijvoorbeeld sporen na in Japan, waar zijn artikelen over de Nederlandse euthanasie bij herhaling zijn vertaald en geannoteerd. Tak is ook gezagsgetrouw. De wet moet worden gehandhaafd. Boeven moeten worden gevangen. Als hij kritisch is – en dat is hij regelmatig – dan is dat, omdat hij meent dat het beter kan. Tak wil anderen op het rechte pad krijgen en houden. Dat blijkt niet alleen uit zijn belangstelling voor de penitentiaire kanten van het strafrecht, maar ook uit zijn streven de eerstejaars studenten een goede werkhouding bij te brengen. En Tak is ietwat rechtlijnig. Die eigenschap is nuttig als hij optreedt in de media. Hij draait er niet om heen, maar hij blijft een professor.

In drie delen wordt de inhoud van dit werk vormgegeven: 
I Inleiding en recht algemeen
II Rechtsvergelijking en criminologie
III Fundamentel rechten en strafrecht

Diverse auteurs schetsen daarbij een beeld van een veelvoud aan onderwerpen; strafprocesrecht, sanctierecht, legaliteit, jurystelsel in Japan, witte-boorden criminaliteit, internationaal recht en vrijheidbeneming, strafrechtspraak in Indonesië, maar ook op Curacao.

 

Pet af
Liber amicorum DH de Jong


B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk

Dirk Herman de Jong nam onlangs afscheid van de Universiteit van Groningen, departement strafrecht en criminologie. Bij zijn afscheid ontving hij deze bundel met de bijdragen op uiteenlopende terreinen van het strafrecht.

Most probably the best professor of forensic psychiatry

Liber amicorum, prof. dr. Dick Raes


Joke Harte, Thieu Verhagen en Mariette Zomer (red.)
Dit liber amicorum, opgedragen aan Dick Raes omvat bijdragen betreffende grote kwantitatieve empirische studies waarvoor jarenlang sectorbreed data verzameld zijn (Brand, Hilterman, Van Emmerik); het type studies waar Dick zich altijd hard voor heeft gemaakt. Maar minstens zoveel waarde hecht hij aan kwalitatieve studies, bij voorkeur op het raakvlak van verschillende disciplines. Dit zien we terug in de diverse juridische (Bakker, Fokkens en Koopmans, Kelk, Van Hattum, Vegter) en (rechts-)filosofische (Mooij, Rozemond, Zomer) bijdragen in dit boek. Op zijn eigen terrein, dat van de forensische psychiatrie, zijn er bijdragen van Blankstein, Harte en Van Nederpelt, Koenraadt, Van der Meer, Van Marle en Van der Wolf, Van Tuinen en Verwaaijen.

Via Straatsburg

€45.00

Via Straatsburg

€45.00

Liber amicorum Egbert Myjer.
Duyx, P.D. ; Zeben, P.D.J. van
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 950 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500922

Product Description

Toen in het voorjaar van 2004 bekend werd dat Egbert Myjer benoemd zou worden tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, ontstond op het Ressortsparket te Amsterdam de gedachte aan een Liber amicorum. Een boek, geschreven door vrienden uit Nederlandse (juridische) netwerken van Egbert, als blijk van vriendschap en waardering.

Het thema van dit Liber amicorum is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden(EVRM), kortweg het Verdrag van Rome, alsmede het tot gelding brengen daarvan via Straatsburg.

De vraag aan de schrijvers was wat Straatsburg, de komende jaren vanuit Nederland en daarbuiten zoal verwachten kan; welke nationale en internationale (strafrechtelijke)onderwerpen dringen zich op om via Straatsburg te toetsen aan de inhoud en doelstellingenvan het Verdrag van Rome?

Liber Amicorum Rene Mazel

Pages: 340 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 11-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058507396

Product Description

Dit boek is geschreven door collega’s van René Mazel bij zijn afscheid als plaatsvervangend directeur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. René Mazel gaat met pensioen na een lange loopbaan in de rijksdienst, door hem ook wel aangeduid als het “schip van staat”. Op dat schip van staat was René nu eens “zwoeger in het vooronder”, dan weer de visionair die in het kraaiennest als eerste land in zicht kreeg en dan weer de kapitein aan het roer. René was altijd een ware inspirator voor collega’s, ambtelijke en politieke leiding en kamerleden. Geen zee ging hem te hoog om het beste uit iedereen te halen. De collega’s van René halen in dit boek het beste uit zichzelf en laten zien waar CZW voor staat. De behandelde onderwerpen zijn net zo divers als de dagelijkse praktijk bij CZW en geven een inkijkje in hoe bij CZW het recht wordt beoefend op het snijvlak van politiek en beleid.

P. Minderhoud (ed.)
Pages: 80 pages
Shipping Weight: 160 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503183

Product Description

 

Ter gelegenheid van het 25-jarig hoogleraarschap Rechtssociologie van Kees Groenendijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseerden het Instituut voor Rechtssociologie en het Centrum voor Migratierecht op 9 maart 2007 een symposium met de titel: “De januskop van het recht”.De januskop staat symbool voor het recht met zijn twee gezichten. Aan de ene kant kan recht de positie van minder machtigen versterken, aan de andere kant wordt recht door de overheid gebruikt als repressiemiddel tegen diezelfde groepen. Dit dubbele karakter van het recht loopt als een rode draad door het wetenschappelijke werk van Groenendijk.

In dit boekje zijn de bijdragen van de vijf sprekers van dit symposium gebundeld.

Inhoud:

Voorwoord, Minderhoud, P.
Onder de microscoop en door de verrekijker. 25 jaar rechtssociologie in Nijmegen. Groot-van Leeuwen, L.E. de & Havinga, T.
He recht, gezien van binnen of buiten. Schuyt, K.
Over de Chinese nachtegaal en andere vreemde vogels : gelijke behandeling als garantie voor verscheidenheid. Terlouw, A.B.
Tussen Hobbes en Locke, de grenzen van het moderniseringsparadigma. Lucassen, L.
De omweg naar Santiago, over de problematische relatie tussen wetenschap en beleid. Engbersen, G.

 

Liber amicorum Fred Fleurke
J. de Ridder, P.L. Polhuis, L.W.J.C. Huberts (red.)
Pages: 237 pages
Shipping Weight: 610 gram
Published: 12-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058505064

Product Description

 

Frederik Fleurke – bijna vijfendertig jaar beoefende hij de academische bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn benoeming in 1973 tot wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep bestuurskunde, zijn promotie op het thema bestuur-bestuurden in 1982, zijn benoeming tot hoogleraar bestuurskunde in 1988 en zijn afscheid in 2009, het zijn data die een opmerkelijke carrière markeren.

De artikelen in deze bundel alsook de auteurs van deze bijdragen weerspiegelen de drieslag in de eigenzinnige bestuurskunde van Fleurke. Allen die in dit boek schrijven hebben een nauwe professionele band met de hoofdpersoon van deze bundel.

De artikelen in de bundel zijn gegroepeerd in drie categorieën.
Het eerste deel heeft de beoefening van de bestuurskunde en het soms tegendraadse karakter daarvan als onderwerp.
Een tweede reeks bijdragen gaat over het bestuur zelf en over de wijze waarop eigenzinnige overheden met hun taken omgaan.
Het derde deel is gewijd aan de dynamiek in de publieke sector: de steeds aanwezige neiging en noodzaak tot verandering die kan profiteren van kritische bestuurskundige advisering. Alle bijdragen getuigen van het feit dat de bestuurskunde-van-Fleurke nooit saai is, maar altijd uitdaagt tot nadenken en tot een weerwoord. Daarenboven kan deze bundel met recht een liber amicorum worden genoemd.

Inhoud

Fred Fleurke, eigenzinnig bestuurskundige,
Eigenzinnige bestuurskunde (1)
Eigen wijs in academisch contractonderzoek, Rudie Hulst
Eigenzinnige wetenschap tegenover eigenwijs bestuur, Rolf Willemse
Kennis en beleid op het Ministerie van VROM, Wim Derksen
Meten is slechts het begin van weten Evidence based policy making en kwalitatief onderzoek, Chris Coolsma
Over (eigen)zinnig besturen, doelen, misverstanden en filosofie, Peter Polhuis

Eigenzinnig bestuur (2)
Zijn de gemeenten rijp voor zelfbestuur?, Ko de Ridder
Fleurke’s organische bijstand aan gemeenten in crisis: de weg naar goed besturen?, Leo Huberts
Duurzame organisatieontwikkeling: op zoek naar betekenissen en zingeving, Peter Polhuis & Jaap Diepeveen
Leergierig bestuur? De leereffecten van klachtprocedures bij de politie, André van Montfort & Daphne Rijerse
Beleid en beheer van de Waddenzee: het natuurbelang centraal, Peter Mendelts & Victor de Jonge

Eigenzinnige Dynamiek in het Openbaar Bestuur (3)
Ratio en volkswoede, Frank van Wijk
Het verschil tussen strategisch management: zijn bedrijfskundige inzichten relevant voor de bestuurskundige praktijk?, Harry Sminia
‘Wie uitgaat om de eenvoud te zoeken, komt thuis met een zak vol verwarring’ Grenzen aan de informalisering van het openbaar bestuur, Rik Koolma
Observaties bij de introductie van marktwerking in de zorg, Albert Kok
Het Voorzorgbeginsel: Zinnig, Onzinnig of Eigenzinnig?, Floor Fleurke

 

Opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak
M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen, J.M.H.F. Teunissen (red.)
Pages: 380 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504302

Product Description

Inhoud
Spectraal overheidsfatsoen als smeermiddel en osmose in het bestuursrecht J.B.J.M. ten Berge
Moet een aanvraag van een vergunning in één keer goed zijn? L.J.A. Damen
Relativiteitsvereiste: exit!? N. Heilhof en A.R. Neerhof
Demandez l’impossible? Incomplete privatisering en poreuze publieke belangen op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht M.A. Heldeweg
Twee collega’s, twee modellen L.E.M. Klinkers
De Bijbel als kennisbron van het recht H. Koning
De Nederlandse Corporate Governance Code B.M van Leeuwen Wederkerig bestuursrecht revisited E.C.H.J. van der Linden
De ondraaglijke lichtheid van het bestuursrecht. Het gelijk van Twan Tak, de blinde fixatie van het bestuursrecht op het besluitbegrip en de noodlottige consequenties daarvan voor het schadevergoedingsrecht G.E. van Maanen
Vormen van besturen B.M.J. van der Meulen
De toezichthoudende rol van de Sociaal-Economische Raad ten aanzien van publiekrechtelijke bedrijfslichamen J.F. Penning de Vries Rule of Law N.H.M. Roos
Het legaliteitsbeginsel als vrijheidspostulaat. Over wetmatigheid van bestuur, publiekrechtelijke bevoegdheid en maatschappelijke vrijheid in het werk van prof.mr. A.Q.C. Tak R.J.N. Schlössels
Artikel 6, eerste lid, van het EVRM en de heffing van griffierecht H.J. Simon
Nationaalrechtelijke toetsing van de vermenging van publiek en privaat aan het Europese recht. E. Steyger Kurieren am Symptom J.M.H.F. Teunissen
Over Twan Tak

Coopmansbundel
E.J.M.F.C. Broers, B.C.M. Jacobs, R.C.H. Lesaffer (red)
Pages: 224 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501882

Product Description

Gedurende 25 jaren - 1965-1990 - was Prof. mr. J.P.A. Coopmans verbonden aan de Tilburgse universiteit, eerst als buitengewoon hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis; later ook de Inleiding tot de rechtswetenschap tot zijn leeropdracht te behoren, maar vanaf 1986 wijdde hij zich weer volledig aan de rechtsgeschiedenis.

Het onderzoek van Coopmans en de medewerkers ver de sectie/vakgroep Rechtsgeschiedenis gedurende deze periode speelde zich af op de terreinen van de handelsrechtsgeschiedenis en het Romeinse recht, maar vooral werd sedert de jaren tachtig de regionale Brabantse rechtsgeschiedenis als onderzoeksterrein uitgebouwd. Kernproject hierbinnen vormde lange tijd het onderzoek naar de Staatse Raad van Brabant, waaruit vele publicaties zijn voortgevloeid, die brede aandacht hebben getrokken.Praktisch strafrecht; Liber amicorum J.M. Reijntjes
Pages: 642 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508188

Product Description

Moeten we martelen niet een beetje toestaan?, Wat doen we met de Nederlandse oorlogsmisdadiger in de oorlog in Irak?, Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? In ‘Praktisch Strafrecht’ Liber Amicorum voor Jan Reijntjes, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit, komen deze onderwerpen onder meer aan de orde. Met veertig actuele, grensoverschrijdende, historische, strafprocessuele en rechtsfundamentele bijdragen verleent het boek een onmisbaar inzicht in hedendaagse aspecten van straf- en strafprocesrecht.

Dit liber amicorum bevat de volgende bijdragen:
Bijzondere strafrechtspleging in de strijd tegen het terrorisme- Over de rechtmatigheid van detentie en berechting van vermeende terroristen in de Verenigde Staten P.L. Bal
Strafbaarstellingen in de strijd tegen terrorisme - Werving ten behoeve van de gewapende strijd en samenspanning tot terroristische misdrijven M.J. Borgers
Trial by media: publiciteit in het vooronderzoek C.H. Brants
Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties voor verkeersfeiten A.J.H. de Bruijn
Terreurbestrijding en asymmetrische oorlogsvoering Y. Buruma
Artikel 12 Sv als laatste strohalm G.J.M. Corstens
De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel H. de Doelder
Past de ISD-maatregel in ons sanctiestelsel? D.H. van EkelenburgG.A. van Hamel
Zijn nalatenschap in het Nationaal Archief en in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam C.J.C.F. Fijnaut
Het nemo teneturbeginsel en het Nederlandse straf(proces)recht J.W. Fokkens & W.J.V. Spek
De tekortschietende raadsman A.A. Franken
Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
Supranationale criminologie R.H. Haveman
Over de betekenis van strafprocedurele grondrechten in het post-Khan tijdperk P. de Hert & S. Gutwirth
Fijnchemie, organisatiecriminaliteit en bedrijfsculturen G. van den Heuvel
Een cumulatie van problematische onderwerpen bij strafbare voorbereiding - Enkele opmerkingen naar aanleiding van de noot van Jan Reijntjes onder HR 17 februari 2004, NJ 2004, 400 J. de Hullu
Corruptie en strafrecht - De rol van het strafrecht bij het bewaken van de integriteit van het openbaar bestuur in de verschillende landen van het koninkrijk D.H. De Jong
Gedachten over de videoconferentie A.H.E.C. Jordaans
Alternatieven voor voorarrest vanuit Europees perspectief P.H.P.H.M.C. van Kempen & F.G.H. Kristen
Het anticipatiegebod bij voorlopige hechtenis: houden of wegdoen? B.F. Keulen
Enige opmerkingen van historische aard aangaande een vrij rechtshulpverkeer en de verdragseis in de wederzijdse rechtshulp in strafzaken A.H. Klip
Verdachte en verdenking G. Knigge
De samenloop van rechtspraak en semi-wetgevende macht binnen het systeem van internationale en gemengde straftribunalen: een spanningsveld? G.G.J. Knoops
Het politieverhoor P.W. van der Kruijs
Het EVRM als juridisch sextant bij vraagstukken van rechterlijke onpartijdigheid in ‘pre-trial decisions’ M. Kuijer
De terugkeer van de bestuurlijke partij in het strafproces A. de lange
Alweer getuigen A.J.M. Machielse
Strafrecht, EVRM en Grondwet Enkele gedachten over het belang, de ontwikkeling en de versterking van een algemeen toetsingskader voor veranderingen binnen het strafrecht P.A.M. Mevis
Een beetje tortuur voor het goede doel- Bespiegelingen over het tortuurverbod, nemo tenetur en vermeende tikkende bommen B.E.P. Myjer
De overtuigingsparadox en het compensatoir straffen- Enkele speculatieve opmerkingen over een rechtspsychologisch onderzoek J.F. Nijboer
De verantwoordelijkheden van de zittingsrechter voor de gang van zaken in het vooronderzoek E. Prakken
De strafrechtsjurist en de retorica Th. A. de Roos
Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? Een korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische euthanasiewetgeving met betrekking tot hulp bij zelfdoding T.M. Schalken
Raadsman bij politieverhoor- De dimensie van het internationale strafprocesrecht G.H. Sluiter
De rolverdeling bij de uitvoering van buitenlandse verzoeken tot bijstand in het opsporingsonderzoek E.F. Stamhuis
Van bamzaaien, haatzaaien en uitingsdelicten- Strafbepalingen over ‘aanzetten tot haat, agressie en geweld’ G.A.M. Strijards
Strafprocessen niet of nauwelijks te volgen? - Iets over eisen aan de motivering van het strafvonnis in het bijzonder in verband met uitdrukkelijk onderbouwde standpunten P.C. Vegter
Over een Hollandse zakenman en een Irakese massamoordenaar H.G. van der Wilt
Geweld dat huiselijk wordt genoemd- M.W. Wolleswinkel
Over het onderbreken en schorsen van het onderzoek ter terechtzitting J. Wöretshofer

 

Geleerde lessen

€35.00

Geleerde lessen

€35.00

M.M. Dolman, P.D. Duyx, H.G. van der Wilt
Pages: 323 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502520

Product Description

 

Bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam ontving Simon Stolwijk dit ‘Liber Amicorum’, waarin een aantal onderwerpen zijn opgenomen; een palet van hedendaagse ontwikkelingen in het strafrecht, waarbij de bijdragen alleen al door (gedeelten) van de titel nieuwsgierig maken naar de verdere inhoud.

Een Opel Manta, slapende mariniers, vermiste geliefden, de bakker als rechter, glurende buren, flutdelicten nodigen de (aanstaande) lezer uit zich verder te verdiepen in dit boek.

Inhoud

Voorwoord,M.M. Dolman, P.D. Duyx, H.G. van der Wilt
Hoe ver reikt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de uitlokker? Een kritische beschouwing van het Opel Manta-arrest, M. Boerlage
Eric O. en de slapende mariniers, G.L. Coolen
De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven, H. de Doelder
De actio libera in causa: in hoeverre kan strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gegrond op verzuim van een voorzorgsplicht?, M.M. Dolman
Het EVRM en een recht op onderzoek naar het lot van vermiste geliefden, P.D. Duyx
Uitgangspunten voor een criminele politiek, R.C.P. Haentjens
Het nulla poena-beginsel behoeft opfrissing, C. Kelk
Een expliciet kwaliteitsdelict: misbruik van voorwetenschap, F.G.H. Kristen
Besturen is afzien, E. Lissenberg
Berechting door de bakker? Enige gedachten over de invoering van lekenrechters als oplossing voor het dalende vertrouwen in de Nederlandse strafrechtspleging, C.F. Mulder
De plaats van de verdachte en zijn raadsman in het onderzoek ter terechtzitting. E, nige opmerkingen over hetgeen in (de jurisprudentie met betrekking tot) het EVRM daaromtrent is vastgelegd, B.E.P. Myjer
Gluren bij de buren, C.F. Rüter
Naar een slachtoffergericht internationaal strafproces?, G.K. Sluiter
‘Flutdelicten’; een noot bij een noot, W.J.V. Spek
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van meerderen in het internationale humanitaire recht, A.H.J. Swart
Rechtspreken in strafzaken: reageren en vooruitzien, M.J.M. Verpalen
Rechtsdwaling: over restauratie en rechtsontwikkeling van een verweer in het (inter)nationale strafrecht, A. van Verseveld
De bevoegdheid van de militaire strafrechter. Het einde van ’t Gedrogt der ongelimiteerde militaire jurisdictie, G.F. Walgemoed
Het hoger beroep in strafzaken gestroomlijnd. Enkele kanttekeningen bij de Wet van 5 oktober 2006, Stb. 470P., G. Wiewel en A.M. van Woensel
De nationale berechting van internationale misdrijven; enkele kanttekeningen bij recente uitspraken, H.G. van der Wilt
Herinneringen aan de hoofdafdeling Staats- en strafrecht 1979-1980, H. Wooldrik

 

Een selectie uit het werk van Prof.mr. P.C. Gilhuis

Pages: 439 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 02-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502421

Product Description

Op 24 februari 2005 overleed prof.mr. P.C. Gilhuis. De overgrote meerderheid van zijn wetenschappelijke werk betrof het omgevingsrecht in brede zin: het recht van de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het waterrecht, het natuurbeschermingsrecht en het snijvlak hiertussen.

Dit boek bevat een selectie uit zijn werk en is relevant voor actuele discussies rond de integratie van wetgeving in een Omgevingswet en een Waterwet.

Systeem in ontwikkeling; Liber amicorum G. Knigge
Harteveld, A., Jong, D.H. de en Stamhuis, E.
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501523


Product Description

Dit Liber werd op 16 september j.l. aangeboden aan G. Knigge.

In dit boek ondermeer de volgende bijdragen:
De wetenschappelijke denkwereld van Geert Knigge ALEX HARTEVELD, DIRK HERMAN DE JONG & EVERT STAMHUIS
Is psychische mishandeling strafbaar? Y.G.M. BAAIJENS -VAN GELOVEN
1995-2005; het sanctiestelsel rond de eeuwwisseling J.P. BALKEMA & F.W. BLEICHRODT
Privatisering van de rechtsbescherming en “ineffective counsel” D.V.A. BROUWER
Motiveren: waarom? Y. BURUMA
De vierde tranche AWB: De bestuurlijke boete G.J.M. CORSTENS
Een geloofwaardige voorwaardelijke invrijheidstelling H.K. ELZINGA
Wat werkt averechts? J.P.S. FISELIER
De wijziging van artikel 359 lid 2 Sv: een stap op weg naar een contradictoir strafproces J.W. FOKKENS
Cluysenaers definitie van daderschap: een niet-operationeel begrip E. GRITTER
Het slachtoffer in het brandpunt van dynamiek en stabiliteit van het systeem van strafprocesrecht M.S. GROENHUIJSEN
Een geval van uitzonderlijk ernstig geweld op school W. DE HAAN
De grondslag van het vooronderzoek in strafzaken, in het bijzonder van de voorlopige hechtenis A.E. HARTVELD
De selectie en waardering van bewijsmateriaal J.D. DEN HARTOG
Het irrationele van de levenslange straf; De levenslange gevangenisstraf in Nederland in het licht van de rechtspraak van het EHRM en andere Europese ontwikkelingen W.F. VAN HATTUM
De rechter-commissaris in strafzaken: leidender of lijdelijker? J. HIELKEMA
Enkele opmerkingen over het strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen J. DE HULLU Opmerkingen over de motiveringsplicht bij toepassing van art. 77b Sr A.L.J. JANSSENS
De werkelijke waarde van de grondslagleer D.H. DE JONG
Per amvb naar een nieuwe strafvordering? B.F. KEULEN
Het feit in de ne bis in idem-regel tussen 1886 en 1932: de verrassende opvatting van de Hoge Raad H.G.M. KRABBE
Het gelijk van Knigge N.J.M. KWAKMAN
Ontwikkelingen in het strafrecht - een aperitief J.B.J. VAN DER LEIJ
Een bijzonder geval van valsheid in geschrifte in het Romeinse recht J.H.A. LOKIN
Heeft u even voor de nieuwe Wet politiegegevens? E.C. MAC GILLAVRY
Vrijwillig terugtreden in Nederland en Duitsland A.J.M. MACHIELSE
Hermeneutiek en strafrecht A.W.M. MOOIJ
De vergelding van Knigge M.OTTE
Kanttekeningen bij het ‘gesloten stelsel van rechtsmiddelen’ J.B.H.M. SIMMELINK
Spreektijd voor de niet gemachtigde raadsman; een strafprocessuele gunstverlening E.F. STAMHUIS Naar een Europees Openbaar Ministerie G.A.M. STRIJARDS
Wie beslist over VI? P. C. VEGTER
Eenheid in daderschap? W.H. VELLINGA & F.VELLINGA-SCHOOTSTRA
Strafbaar nalaten: een zorgplicht minder H.D. WOLSWIJK

 

liber amicorum Rudie Hulst

Maart 2018
147 pagina's
Redacteur: Andre van Montfort
ISBN: 9789462404588

Dr. Rudie Hulst (1953) is bijna 40 jaar als onderzoeker en docent verbonden geweest aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft in deze periode veel veranderingen in de academische wereld en op zijn vakgebied, de bestuurskunde, meegemaakt. Rudie wist zich steeds moeiteloos staande te houden door onverstoorbaar zijn eigen lijn te volgen. Ongevoelig voor modieuze trends en hypes streefde hij steeds naar een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dit liber amicorum is een eerbetoon van een aantal (voormalige) collega’s aan een sympathieke bestuurskundige die degelijkheid en betrouwbaarheid hoog in zijn vaandel heeft staan. Enerzijds bevat de bundel een karakterisering van Rudie Hulst als bekwaam onderzoeker en docent. Anderzijds geeft ze een indruk van de bestuurskundige thema’s waarmee Rudie en collega’s zich in de afgelopen decennia hebben beziggehouden. Daarbij komen onderwerpen als decentralisatie, volkshuisvesting, integriteit van bestuur, erfgoedbeheer en ontwikkelingsbestuurskunde aan de orde.

Glijdende Schalen - Liber amicorum J. de Hullu

Groenhuijsen, M.S. ; Simmelink, J.B.H.M.
Pages: 660 pages
Shipping Weight: 1500 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500472

Product Description

Jaap de Hullu is al op relatief jonge leeftijd een coryfee van de strafrechtswetenschap. Hij vestigde zijn naam met een dissertatie over rechtsmiddelen in strafzaken (1989). In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2000 schreef hij een handboek over materieel strafrecht. ‘Glijdende schalen` is naar goed wetenschappelijk gebruik ontleend aan het oeuvre van de vertrekkende hoogleraar. Hij heeft steeds gezocht naar de nuance in het strafrecht; hij is wars van boude generalisaties. Zo heeft hij moeite met harde scheidslijnen tussen de delictscategorieën misdrijf en overtreding, tussen opzet en schuld en een starre afbakening van bijvoorbeeld medeplegen en medeplichtigheid. Zijn gevoel voor de finesse in het recht brengt hem er dan regelmatig toe om een leerstellige dichotomie in te ruilen voor een glijdende schaal. Die glijdende schaal staat dan borg voor een rijkere rechtsbeschouwing, voor vooruitgang in de rechtswetenschap.

Pages: 486 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502058

Product Description

 

Dit liber amicorum is geschreven voor Alis Koekkoek.

Aan deze bundel werken zevenentwintig auteurs mee.
Hun bijdragen zijn gegroepeerd rond vier thema`s, die ook het werk van Alis Koekkoek typeren: "Wisselwerking tussen politiek en staatsrecht", "Europa en de internationalerechtsorde", "Over de grenzen van het nationale recht" en "Puncties van het publiekrecht".

De bundel opent met een schets van Alis Koekkoek als persoon enwetenschapper en wordt afgesloten met zijn bibliografie.

Inhoud:

Alis Koekkoek: een man van overtuiging, E.M.H. Hirsch Ballin & E. J. Janse de Jonge
De toestemming voor prinselijke huwelijken,een erfenis uit de tijd van de Republiek derVerenigde Nederlanden, F.H. van der Burg
Van Hogendorps onderdrukte ministeriëleverantwoordelijkheid, P.L.G. van Velzen
Het rechtskarakter van de parlementaire regelstelling, D.J. Elzinga
Beperkte immuniteit bij parlementaire enquêtes, H.R.B.M. Kummeling
Politiek leiderschap en het Nederlandseparlementaire regeringsstelsel, G.J. Leenknegt
Oorlog en vrede, J. van Schooten - van der Meer
Wetgeving, constitutie en politiek Over de betekenis van de Eerste Kamer voor dekwaliteitsbewaking van de wetgeving, PH. Eijlander
Een inspirerende staatsleer, A. Klink
Het Handvest van de grondrechten in derechtspraak van het Hof van Justitie, G. Overkleeft-Verburg
Het constitutioneel verdrag voor de EU als spiegeln voor de Nederlandse Grondwet, S.C. van Bijsterveld
Köblerjurisprudentie een bedreiging voorconstitutionele positie rechtspraak?, A.J.C. De Moor - van Vugt
Hoe supranationaal is de rechtsordevan het EVRM?, F.M.C. Vlemminx
Federal Constitutionalism/EuropeanConstitutionalism in Comparative Perspective, N.T. Aroney Rechtsvergelijking in het staatsrecht, C.A.J.M. Kortmann
Bestuursrecht in de West in de greep van hetconcordantiebeginsel, R.A.J. van Gestel
Judges under apartheid, R.S. Bos
The loser takes it all, the winner has to fall...Iets over `minority presidents` en enkele andere rechtstatelijke curiositeiten van het Amerikaansekiesstelsel, M. Kooij
Bijzondere opsporingsbevoegdheden en hetsysteem van het Wetboek van Strafvorderingin het post-Van Traa tijdperk, M.S. Groenhuijsen & J .B.H.M. Simmelink
Verbestuursrechtelijking en staatsrecht Over de verhouding van het staatsrecht en het bestuursrecht in het publiek organisatierecht, J.A.F. Peters
Marginale toesing en evenredigheid, B.W.N. de Waard
Tuchtrecht getoetst, M.J.C. Leijten
Recht en beleid ten behoeve van eengemeenschappelijke (hoger) onderwijsruimteder Lage Landen?, J. de Graaf
Artikel 23 Grondwet op de tocht?Naar een debat over betekenis en toekomstvan de onderwijsvrijheid, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens

 

mensenrechten, minderheden en migranten. Liber amicorum voor Prof. mr. R. Fernhout
Kees Groenendijk, Elspeth Guild, Sandra Mantu, Paul Minderhoud, Ashley Terlouw en Karin Zwaan
Pages: 392 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 11-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462400511

Product Description

 

ISSUES THAT MATTER, mensenrechten, minderheden en migranten, bevat 31 wetenschappelijke bijdragen van (voormalige)collega`s, promovendi, medewerkers, vrienden en medebestuursleden van prof. mr. R. Fernhout.
Het boek bevat zes delen:
* asiel- en vluchtelingenrecht
* Europees migratierecht
* het recht op onderwijs
* mensenrechten in het algemeen
* de burger tegenover de staat
* de rechtspositie van vreemdelingen
De bijdragen weerspiegelen de veelzijdigheid van het werk en de belangstelling van prof. Fernhout die van 1985 tot 2013 met een onderbreking van de zes jaar dat hij Nationale ombudsman was aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen was verbonden.

Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet, Remco Nehmelman (red.)
Pages: 356 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2016
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403369

Product Description

 

Dit jaar bestaat het Instituut Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie 55 jaar. Ter viering van onder meer dit elfde lustrum is een jubileumbundel samengesteld. Wanneer in de literatuur of in de media gesproken wordt over de rechter, dan is het vaak in de trant van dat hij te activistisch of te defensief heeft opgetreden. In die zin ligt de rechter veelvuldig onder vuur. De rechter vervult binnen de rechtsstaat een zekere dubbelrol: enerzijds is hij de bewaker van de rechten en vrijheden van het individu jegens de wetgevende (en uitvoerende) macht, anderzijds is hij de bediener van deze macht wanneer verplichtingen afgedwongen moeten worden of van rechten en vrijheden misbruik wordt gemaakt. De bijdragen in deze jubileumbundel geven een brede inkijk in de ontwikkelingen rondom het functioneren van de rechter in ons staatsbestel en op welke wijze kan worden verzekerd dat dat functioneren toekomstbestendig is.

 

Ad Fontes

€30.00

Ad Fontes

€30.00

Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs
E.J.M.F.C. Broers en R.M.H. Kubben (red.)
Pages: 293 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401518

Product Description

Op vrijdag 12 september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, nadat zij in 2012 reeds haar werkzaamheden als universitair hoofddocent bij de sectie rechtsgeschiedenis van het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis had beëindigd. Heel haar werkzame leven is Trix verbonden geweest aan de instelling die zij heeft gekend als Katholieke Hogeschool Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, Universiteit van Tilburg en ten slotte Tilburg University. In haar onderwijs heeft zij met enthousiasme en vakvrouwschap de geschiedenis van het recht uitgelegd aan talloze generaties studenten, en heeft zij hen onderwezen in onder meer de geschiedenis van het strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht. Aan deze en andere terreinen van de rechtsgeschiedenis heeft zij ook menige publicatie gewijd, waarbij zij niet zelden een uitvoerig onderzoek van archivalische bronnen tot uitgangspunt heeft genomen.

De veelzijdigheid van de werkzaamheden en interesses van Trix van Erp-Jacobs wordt ook weerspiegeld in deze bundel die haar bij haar afscheid werd aangeboden, waaraan een groot aantal
collega’s en ex-collega’s uit binnen- en buitenland, beoefenaars en liefhebbers van de rechtsgeschiedenis, een bijdrage hebben geleverd. De onderwerpen lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot rechtsdogmatiek, van middeleeuwse literatuur tot common law. Net als Trix gingen veel auteurs daarbij terug naar de bronnen van het recht. Ad fontes!

 

European Traditions: integration or disintegration
Pim Oosterhuis, Emanuel van Dongen (eds.)
ISBN (softcover) : 9789058509444