Maaskantlezing 2015
J.E.M. Polak
Pages: 52 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 03-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402232

Product Description

Jaap Polak is sinds 1 mei 2010 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte vervolgens als advocaat en procureur bij advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam (vanaf 1987 lid maatschap en vanaf 1996 bestuurslid). In 1999 promoveerde hij bij de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en werd hij deeltijdhoogleraar algemeen bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In 2001 werd Jaap Polak lid in buitengewone dienst van de Raad van State waarna in 2010 de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Jaap Polak heeft op 27 maart 2015 de Maaskantlezing uitgesproken aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg.

Buitengewone maaskantlezing 2014
Egbert Myjer
Pages: 40 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 10-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401907

Product Description

Op 10 december 2013 was het 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. De UVRM vertolkte ‘het ‘het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven, door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen,op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten, die Lid van de VN zijn zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.’

In zijn op 17 oktober 2014 gehouden bijzondere Maaskantlezing, bij gelegenheid van het afscheid van mr Gerard Hupperetz als directeur van de Juridische Hogeschool Avans Fontys te Tilburg, laat oud EHRM rechter Egbert Myjer zien hoe de UVRM in de afgelopen decennia nader is uitgewerkt in allerlei bindende verdragsteksten. Een van die teksten is het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Duidelijk is ook dat in de praktijk soms bitter weinig terecht komt van alle goede voornemens. Alleen al de ‘zomer van de grote brandhaarden’ (2014)
laat zien dat er wereldwijd nog heel wat mis is met de bescherming van rechten van de mens. Hebben al die mensenrechtteksten dan wel enige zin? Myjer betoogt dat het zonder de UVRM en de uitwerking daarvan op mondiaal en regionaal niveau zonder enige twijfel allemaal nog veel
beroerder was geweest.

De UVRM mag dan naar Nederlandse normen pensioengerechtigd zijn geworden, de daarin genoemde rechten zijn nog lang niet aan pensioen toe. Ze zijn onvervangbaar.

 

Maaskantlezing 2014
Fred Hammerstein
Pages: 50 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 03-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401044

Product Description

"Het recht levert niet alleen de ordening op die noodzakelijk is voor goed onderling verkeer, maar waarborgt ook de structuur en de zekerheid voor de toekomst die bedrijven nodig hebben om te kunnen investeren."

In de Maaskantlezing van 2014 hield Fred Hammerstein een pleidooi ter vernieuwing van het burgerlijk procesrecht. Hij ging daarbij in op het project KEI (Kwaliteit En Innovatie) met als uitgangspunten digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van de civiele procedure.

Alfred Hammerstein (1946) heeft vanaf 1971 gewerkt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. In 1977 promoveerde hij bij prof. mr. W.C.L. van der Grinten op het onderwerp Zaaksvervanging. Prof. mr. Hammerstein is daarna werkzaam geweest in de rechtbank Arnhem, in het gerechtshof te Arnhem, waarvan hij van 2004 tot 2006 president was, en in de Hoge Raad. Hij is thans raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad, staatsraad in buitengewone dienst en houder van de wisselleerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) met als leeropdracht Geschillenbeslechting.

Maaskantlezing 2012
Erik van den Emster
Pages: 27 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508393

Product Description

 

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys organiseert elk voorjaar de Maaskantlezing met een prominente jurist als spreker. In deze Maaskantlezing spreekt Erik van den Emster over de herziening van de gerechtelijke kaart en het programma rechtspraak en samenleving.

Erik van den Emster studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn opleiding is hij in 1983 in de rechtbank Breda tot rechter benoemd en heeft hij achtereenvolgens gewerkt als rechter in de civiele sector en als rechter-commissaris strafzaken. In 1989 is hij benoemd tot vice-president en heeft hij gedurende vijf jaar de faillissementenkamer voorgezeten om vervolgens vanaf 1994 de  strafsector te leiden. In 1998 is hij benoemd tot voorzitter van de civiele sector in de rechtbank Rotterdam, waarvan hij in november 2000 president werd. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

 

 

Maaskantlezingen 2008 - 2009
A.M. van Kalmthout, E.M.H. Hirsch Ballin, B.E.P. Myjer
Pages: 110 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 04-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506498

Product Description

 

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys organiseert elk voorjaar de Maaskantlezing met een prominente jurist als spreker. In deze bundel zijn de Maastkantlezingen van 2008 en 2009 samengebracht.

Anton van Kalmthout en Ernst Hirsch Ballin verzorgde in 2008 de maaskantlezing bij de opening van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg. Zij spraken over  De Route naar het Recht (over HBO onderwijs) en over Recht en Veiligheid. In 2009 zette Egbert Myjer deze traditie voort met een lezing getiteld  Terrorismebestrijding en mensenrechten, kan dat wel samen?

 

Maaskantlezing 2011
H.N. Brouwer
Pages: 41 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 04-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506528

Product Description

 

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys organiseert elk voorjaar de Maaskantlezing met een prominente jurist als spreker. In de Maaskantlezing van 11 februari 2011 sprak Harm Brouwer over strafrechtjuristen, empirische wetenschappers en de waarheidsvinding.

Harm Brouwer studeerde Nederlands recht in Leiden en internationale betrekkingen in Bologna. Ruim tien jaar was hij werkzaam als bedrijfsjurist. Vervolgens stapte hij over naar de rechterlijke macht, eerst als rechter te Roermond en daarna als raadsheer te Den Haag. Vervolgens was hij drie jaar hoofdofficier van justitie te Leeuwarden en vijf jaar president van de Rechtbank te Utrecht. Sinds april 2004 is hij procureur-generaal en vanaf juni 2005 voorzitter van het College van procureurs-generaal, de hoogste functionaris binnen het Openbaar Ministerie.

 

Maaskantlezing 2010
G.J.M. Corstens
Pages: 36 pages
Shipping Weight: 130 gram
Published: 05-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505149

Product Description

 

In deze Maaskantlezing gaat Geert Corstens in op de rol van de Europese Unie bij het aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit, en laat hij zien hoe het klassieke samenwerkingsmodel – samenwerking, wederzijdse erkenning en optreden op elkaars grondgebied – in combinatie met vertrouwen, respect voor de nationale rechtscultuur en subsidiariteit, bijdraagt aan de  Europeanisering van het strafrecht.

mr. G.J.M. Corstens is sinds 2008 president van de Hoge Raad der Nederlanden. Corstens studeerde in 1969 cum laude af aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1974 aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn carrière was hij onder meer officier van justitie in Arnhem en hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Corstens heeft een groot aantal publicaties verzorgd op het gebied van het strafrecht en de rechterlijke organisatie, waaronder het boek ‘Het Nederlands strafprocesrecht’ (Kluwer 2008) dat inmiddels al in de zesde druk is verschenen.

De Maaskantlezing is een initiatief van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en wordt ieder jaar gegeven door een prominente jurist. Eerder gingen Ernst Hirsch Ballin (2008) en Egbert Myjer (2009) Corstens al voor.

 

 

Maaskantlezing 2013

Jan Loorbach
Pages: 31 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 03-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509802

Product Description

 

In deze 6e Maaskantlezing gaat Jan Loorbach in op de rol van de jurist in 2013. Hij heeft het daarbij over de maatschappelijke opdracht die juristen hebben. Een opdracht om onze rechtsstaat goed te begrijpen en met dat begrip te dienen en te verdedigen.

Jan Loorbach is Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en werkzaam in de ondernemingsrechtelijke procespraktijk, in het gezondheidsrecht en disputen binnen professional services organisaties (met name advocaten, notarissen, accountants en medische beroepen). In zijn gezondheidsrechtpraktijk houdt hij zich mede bezig met institutionele cliënten, zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraar.

Jan behaalde zijn universitaire graad in 1971 in Groningen. Hij ging in 1971 bij NautaDutilh werken en werd partner in 1979. Jan was Deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten van 1996 tot 1999. Hij is basketbal international geweest en was Chef de Mission van de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Sydney (2000). Jan is benoemd tot lid van het bestuur van NautaDutilh. Hij is verantwoordelijk voor de Human Resource portefeuille, een onderwerp waarmee hij zich in het verleden ook al bezighield binnen NautaDutilh. Jan is voorzitter geweest van een commissie die aan het Nederlands Olympisch Comité heeft gerapporteerd over good governance in sportorganisaties. Tevens was hij lid van een commissie die werd ingesteld door de Minister van Justitie die heeft geadviseerd over de toekomst van de advocatuur. Hij is lid van de redactie-commissie die voor het Advocatenblad de rubriek tuchtrechtspraak verzorgt.