TAX LAW

Tax law or revenue law is an area of legal study in which public or sanctioned authorities, such as federal, state and municipal governments (as in the case of the US) use a body of rules and procedures (laws) to assess and collect taxes in a legal context. The rates and merits of the various taxes, imposed by the authorities, are attained via the political process inherent in these bodies of power, and not directly attributable to the actual domain of tax law itself.

Tax law is part of public law. It covers the application of existing tax laws on individuals, entities and corporations, in areas where tax revenue is derived or levied, e.g. income tax, estate tax, business tax, employment/payroll tax, property tax, gift tax and exports/imports tax. There have been some arguments that consumer law is a better way to engage in large-scale redistribution than tax law because it does not necessitate legislation and can be more efficient, given the complexities of tax law.

Recent publications:

Hier het boek bestellen:

REDELIJK AANDEEL; Effectieve fiscus in zeven studies
Joseph Evers

ISBN: 978-94-6240-643-8 (Interactive PDF)

ISBN: 978-94-6240-644-5 (Boek)

De uitdagingen kennen we: opwarming, milieu, schaarste en migratie. Het herstel uit de covid-crisis komt er bij. De fiscus als dragende financiële constructie van onze rechtstaat moet die ontwikkelingen kunnen dragen en het huis steunen waar ieder zich thuis voelt; een huis dat toekomst heeft.
Maar is de fiscus daartoe uitgerust? Redelijk Aandeel doet verslag van een onderzoek om die fiscus in beeld te krijgen en komt met concrete, realistische voorstellen. Het is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor de maatschappelijke actualiteit.

1. Miljoenennota, politiek en toeschouwer 
2. Over de kwaliteit van fiscale regels 
3. Vermogensaanwas wél belasten 
4. Inkomstenbelasting en toeslagen all-in 
5. Inkomenszekerheid zélf regelen 
6. Deelnemend sparen bij ‘s Rijks schatkist 
7. Bedrijfswinst vermogensneutraal belast 
8. De boodschap 

 

Joseph J. M. Evers. Hij studeerde aan de TU-Delft, promoveerde vanuit de KU-Brabant en was gastonderzoeker aan Yale University. Hij werkte als hoogleraar op het gebied van de Operations Research en Logistiek aan de Universiteit Twente en later aan de TU-Delft. Hij was wetenschappelijk directeur van onderzoekschool TRAIL. Zijn ambitie is nu om vanuit deze achtergrond bij te dragen aan het publieke domein.


Publications:

Hans Gribnau (red.)
Pages: 257 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506542

Product Description

 

Dit Liber Amicorum werd in mei 2011 aangeboden aan Richard Happé, ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraard aan de Universiteit van Tilburg. In de bundel zijn de volgende bijdragen opgenomen:

C.W.M. van Ballegooijen -

Moet de meerderheidsregel worden aangepast?
J.W. van den Berge - Reageren op Straatsburg; toetsing van wetgeving aan het verdragsrechtelijke discriminatieverbod (artikel 14 EVRM)
G.J.M.E. de Bont - Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvatting-en en het recht als open stelsel
P.H.J. Essers - Fiscale oorlogsarresten
J.A.G. van der Geld - Ethiek en multinationale ondernemingen
J.L.M. Gribnau - Vrijheid en belastingrecht: een verkenning
G. den Hartogh - Waarom behoren rechtsbeginselen tot het recht?
J.W. Ilsink - Iets over boete en ontneming
E.C.C.M. Kemmeren - De rol van het OESO-Commentaar bij de uitleg van belastingverdragen en het Europese recht: trias politica onder toenemende druk?
P.M.F. van Loon - Waarvan neemt de belastingkamer van de Hoge Raad in cassatie kennis?
A.O. Lubbers - De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger: hoe kan hij zijn beslissing motiveren?J.H.M. Nieuwenhuizen - Horizontale feitenuitleg
E.A.G. van der Ouderaa - De zwanenzang van een bepaling: over de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij de beëindiging van staatssteun
M.R.T. Pauwels - Over de problematiek van incommensurabiliteit, het SGP-arrest, en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
T.W.M. Poolen - Horizontalisering van het toezicht: veranderingen in de verhoudingen
C. van Raad - De verdelingsregels van het OESO Modelverdrag: vragen rond rechtszekerheid en doelmatigheid – een korte verkenning
J.P.F. Slijpen - De hardheidsclausule, sluitstuk van de rechtsbescherming?
L.G.M. Stevens - Alles wat rechtswaarde heeft is weerloos
S.A. Stevens - Maatschappelijke ondernemingen en ethiek: heeft de overheid een voorbeeldrol?
I.J.F.A. van Vijfeijken - De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in het licht van het gelijkheidsbeginsel

 Een onderzoek naar de betekenis van de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode voor het belastingrecht
Charlotte Bastings
Pages: 120 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509345

Product Description

 

Statistische methoden zijn niet meer weg te denken uit de fiscale controlepraktijk. Het gebruik van statistische middelen zorgt voor een efficiënte uitvoering van de controlewerkzaamheden van de fiscus. Daarom leveren deze technieken een aanzienlijke kostenbesparing op. Uit de literatuur en de jurisprudentie is gebleken dat de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode die de Belastingdienst hanteert, voor veel fiscalisten lastige methoden zijn. Ook uit verschillende uitspraken van de Hoge Raad wordt niet geheel duidelijk in welke gevallen de resultaten uit deze methoden gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van een belastingaanslag.

In dit boek worden eerst de methoden van de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode uitgelegd. Hierbij worden ook de voorwaarden voor een juiste uitvoering van de methoden behandeld. Vervolgens komt de jurisprudentie waarin deze technieken centraal staan, aan bod. Ten slotte volgt een beoordeling in welke gevallen de resultaten uit de controletechnieken kunnen dienen ter onderbouwing van de aanslag.

 

Solomon Negussie
Pages: 321 pages
Shipping Weight: 600 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058501899

Product Description

 

The post-1991 period witnessed the introduction of an unprecedented political structure in the modern history of Ethiopia. The federal Constitution, which was adopted in December 1994 and came into force in August 1995, is built on the principle of ‘the sovereignty of nations, nationalities and peoples’ as a guiding principle of accommodating diversity and the distribution of powers and responsibilities between the central and regional governments. The Constitution confirmed a new approach towards ethnic diversity by stipulating ethno-linguistic criteria to be the primary basis of the federal structure.

This leads us to the study of the implementation of financial aspects of federalism, in short: fiscal federalism, which examines four interrelated issues: first, the distribution of expenditure responsibilities, which depends on the constitutional division of powers and responsibilities, deals with the issue of ‘who does what’. The second issue is the division of the revenue raising powers between the federal government and the regions. Third, the fiscal imbalances between the tiers of government and the disparities between them in executing their respective responsibilities. Here, the study focuses on the causes and impact of the two kinds of financial imbalances, referred to as vertical and horizontal fiscal imbalances. Fourth, the process of adjusting the imbalances and establishing a meaningful relationship between the tiers of government, both of which are indispensable for a viable federal system.In a federal system, there could be some measure of inequality between the regions, i.e. some could be richer than others. 

This study examines not only the regime of fiscal federalism proper in Ethiopia but also seeks to indicate the need to avert the perils of the ethnic-based federal system.

 

internrechtsvergelijking belasting,bijstand en diefstal
M.M.M. Kooij
Pages: 112 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502698


Product Description

 

Welke argumenten liggen ten grondslag aan de bijzondere status van de fiscale fraudeur in het strafrecht? Waarom worden fiscale wetsovertreders anders behandeld dan andere wetsovertreders? Is een rechtvaardiging aanwezig voor de afwijkende bepaling in het fiscale strafrecht? Een antwoord op deze vraag wordt gezocht door de socialezekerheidsfraude en diefstal te vergelijken met fiscale fraude. Aangezien het stelsel van sociale zekerheid een complex geheel van regelingen is, wordt alleen het element de bijstand(sfraude) behandeld.

Inhoud:

1. Inleiding
2. De inkeerregeling, poging & vrijwillige terugtred 
3. Interne rechtsvergelijking
4. Slotbeschouwing: conclusies & aanbevelingen

 

Over de handhavingssamenwerking tussen financiële toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiële autoriteiten in EU-verband
Michiel Luchtman
Pages: 800 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 04-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502629

Softcover : € 69.00Product Description

 

De EU-samenwerking bij de bestrijding van fiscale en financiële criminaliteit verloopt problematisch. Het huidige systeem van samenwerking vertoont tekortkomingen, zowel vanuit het oogpunt van rechtshandhaving, als vanuit het oogpunt van rechtsbescherming. In de situaties waarin er, ondanks nationale verschillen, wél wordt samengewerkt, laat de rechtspositie van de betrokken banken en hun cliënten te wensen over; het gevolg van de grote vrijheid die lidstaten bij de invulling van hun samenwerkingsplicht hebben. Een gezamenlijke Europese aanpak van de problematiek is nodig. Deze zal onvermijdelijk een beperkte harmonisatie van de regels inzake transnationale samenwerking omvatten en supranationale controle door de Europese Commissie en het Hof van Justitie. 

Inhoud
1 Inleiding
2 Inter- en supranationale normering
3 Nederland
4 Duitsland
5 Zwitserland
6 Transnationaal gegevensverkeer in vergelijkend perspectief
7 Beantwoording van de probleemstelling en aanbevelingen

Michiel Luchtman promoveerde in april 2007 cum laude op dit onderwerp. Hij is sinds 2006 verbonden aan het Willem Pompe Insituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

 

Other publications: