TERRORISM

Willem Pompe Junior Podium 13 - De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
Voldoen de Wwft-normen, gericht aan banken, ten aanzien van het cliënten-onderzoek en de meldingsplicht, aan het bepaaldheidsgebod?

juni 2020
94 pagina's
Auteur: Gijs A.F.J. Bronzwaer
ISBN: 9789462405837


Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressat en de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressat en niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?

Terrorisme

€24.95

Terrorisme

€24.95

Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest
Pages: 202 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2017
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462404281

Product Description

België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze samenleving.

Het materieel strafrecht is sinds 2001 aangepast om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Die aanpassing heeft in Nederland en België plaatsgevonden grotendeels aan de hand van dezelfde EU- en andere internationale instrumenten. In de NVVS-preadviezen wordt die ontwikkeling beschreven en vervolgens uitvoerig ingegaan op de werking van het materiële strafrecht ter bestrijding van terrorisme in België en Nederland.

Het uitgebreide overzicht van wetgeving en haar toepassing in concrete strafzaken is voor de rechtspraktijk in beide landen instructief. Het specifieke belang van de preadviezen is voorts dat zij een vergelijking mogelijk maken van het Belgische en Nederlandse recht. Want hoewel er sprake is van veel overeenkomsten, bestaan er ook verschillen in de werking van het materieel strafrecht gericht op de bestrijding van terrorisme.

De preadviezen monden uit in een op België en Nederland gezamenlijk en op de landen individueel betrekking hebbende conclusie, alsmede enkele stellingen voor discussie.

 

D. de Ruiter (ed.)
Pages: 418 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 01-2012
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870490

Product Description

That terrorism infringes people’s human rights is something that everybody knows, especially after 9/11. However, terrorism does not have the monopoly on violating human rights.
Counter-terrorism, consisting of different methods to fight terrorism, infringes human rights as well. While fighting terrorism, human rights ought to be respected. However, States do not always live up to this obligation. Next to an examination of the relationship between the obligation to fi ght terrorism and the obligation to protect human rights, this book describes the way
in which counter-terrorism measures, specifically blacklisting and targeted killings, touch upon people’s human rights. The second part of this book includes the most important documents with regard to counter-terrorism and human rights.

M. Kuijer
Pages: 71 pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 03-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501707

Product Description

Martin Kuijer, hoogleraar Rechten van de mens, verdedigt in zijn oratie dat terrorismebestrijding een mensenrechtelijke status behoort te hebben. Staten zijn verplicht hun ingezetenen actief te beschermen tegen levensbedreigende situaties. Maar maatregelen die de staat daartoe neemt, kunnen in strijd zijn met andere grondrechten, zoals privacybescherming. Wat moet een staat dan doen?

Volgens Kuijer moet men in elk specifiek geval waarin terrorismebestrijding (oftewel het recht op bescherming) als het ware in conflict komt met mensenrechten zoals privacy, bekijken welk recht moet wijken. Bij absolute mensenrechten, zoals het folterverbod, mag je ervan uitgaan dat deze afweging ten nadele van de terrorismebestrijding uitvalt. Maar bij andere mensenrechten, zoals privacybescherming, godsdienstvrijheid, vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting, kan zo"n afweging heel goed betekenen dat het andere grondrecht moet wijken voor het belang van een effectieve terrorismebestrijding.

Maatregelen die overheden in het belang van terrorismebestrijding introduceren, moeten volgens Kuijer aan een aantal eisen voldoen, zeker als ze ten koste gaan van andere mensenrechten. Ze moeten voorzien zijn van een deugdelijke wettelijke basis, de noodzaak van de maatregel moet goed zijn gemotiveerd en rechterlijk toezicht moet procedurele rechtsbescherming bieden. Dat laatste acht Kuijer essentieel bij de legitimatie van terrorismemaatregelen, want het is volgens hem principieel onjuist om terrorismeverdachten buiten de rechtsorde te plaatsen.

Martin Kuijer (1972) is sinds november 2004 bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Daarnaast is hij wetgevingsjurist op het ministerie van Justitie, waar hij zich bezighoudt met onder meer de behandeling van klachten op het terrein van Justitie tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij is verbonden aan het Nederlands Juristenblad en het NJCM-Bulletin. Ook is hij gastdocent aan de SSR, de Academie voor Wetgeving, de Universiteit Leiden, en verzorgt hij verscheidene cursussen voor leden van de rechterlijke macht in Oost-Europa. Kuijer neemt aan de VU de plaats in van prof. mr. Egbert Myjer, die werd benoemd tot rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

M. Aksu
Pages: 295 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503091

Product Description

De strijd tegen terrorisme heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 de hoogste prioriteit in kringen van politici en beleidsmakers. De stroom van wetgeving op dit terrein ging – en gaat nog steeds – gepaard met veel discussie over de vraag naar de legitimiteit van de verschillende antiterreurmaatregelen, met na me in relatie tot de mensenrechten.

In dit boek zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de grenzen en mogelijkheden bij de strafrechtelijke bestrijding van terrorisme, zoals deze volgen uit honderden uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in terrorismegerelateerde zaken. De verschillende hoofdstukken beogen een toetsingskader onder het betreffende Verdragsrecht te bieden voor strafrechtelijke antiterrorismemaatregelen.

Belangrijke vragen over de absoluutheid van het folterverbod, de invulling van de voorwaarde van een redelijke verdenking als basis voor vrijheidsontnemende dwangmiddelen, of de vraag naar de toelaatbaarheid van riskante uitspraken in tijden van een terreurdreiging, worden beantwoord, naast vele andere prangende kwesties die aan de orde komen. Daarbij wordt onder de verschillende Verdragsrechten steeds de vraag beantwoord of hetargument van terrorismebestrijding nu werkelijk iets bijzonders is in de ogen van het Straatsburgse Hof en aldus of het beroep opterrorisme verdergaande inbreuken op de Verdragsrechten kan rechtvaardigen. In het verlengde hiervan wordt – op een voor depraktijk bruikbare manier – inzicht geboden in de ruimte die het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden biedt voor veiligheid.

Dit boek is het resultaat van een promotieonderzoek binnen de vaksectie straf- en strafprocesrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Horvath, O. ; Bremmers, T.
Pages: 110 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (hardcover) : 9789058501028

Product Description

The conference with this stirring title was a highly appreciated initiative of ICLN, the international criminal law network, and brought together participants from a multitude of institutions, governments, NGOs and universities from across Europe and beyond, in perhaps the most appropriate premises one can wish for an event with this subject: The peace palace at The Hague. An impressive range of experts was willing to share expertise and insights. During the official sessions, the breaks and the reception, participants sought and found the debate. No cause justifies terrorism. The reader will not find crucial solutions, not to fight terror, nor to take away the probable causes of it. 

The reader however will find challenging ideas to overcome national, legal or cultural hindrances which are a menace to the effective jointly concerted pro-active measures and the identical responses towards terrorism.As such, cooperation in the domains of law enforcement and criminal justice is not a new tool at all. concluding that it is the indispensable key to success in the fight against terrorism is not new either. All actors involved in civil society, the official bodies, non governmental organisations and the media are to overcome their problematic particularities, in order to free civil society of terrorism and its roots.


Een onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding door de Wet terroristische misdrijven en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten
J.M. Lintz
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 09-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502971

Product Description

 

De Wet terroristische misdrijven is ingevoerd op 10 augustus 2004 om misdrijven die zijn gepleegd met een terroristisch oogmerk, zwaarder te kunnen straffen. Het gaat om misdrijven, waarbij de dader de bevolking bijvoorbeeld ernstige vrees wil aanjagen, de overheid ergens toe wil dwingen, of de inrichting van de samenleving ernstig wil ontwrichten.

In zijn proefschrift onderzoekt Lintz de bepalingen van de wet en kijkt hij hoe deze zich verhouden tot andere bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Volgens Lintz is er sprake van overkill in de bepalingen van de nieuwe wet. Terrorismebestrijding is niet nieuw. Toch heeft de wetgever bij de Wet terroristische misdrijven gehandeld alsof terrorisme voor 11 september 2001 nog niet bestond. De wetgever heeft geen rekening gehouden met eerdere strafbaarstellingen en strafverhogingen wegens terrorisme. Voor het plegen van een ernstige terroristische aanslag kon altijd al levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. Bovendien heeft de Wet terroristische misdrijven de strafbaarheid van samenspanning verder uitgebreid. Samenspanning was in het Nederlandse strafrecht vóór de genoemde wet slechts strafbaar voor een zeer beperkt aantal misdrijven, namelijk die misdrijven die de veiligheid van de staat in gevaar brengen. Door de Wet terroristische misdrijven kan nu ook de samenspanning voor lichtere delicten bestraft worden met tien jaar gevangenisstraf. Maar strafbaarheid van samenspanning past slecht in de principes van het Nederlandse strafrecht, aldus Lintz. 

“Het Nederlands strafrecht is gericht op het afrekenen van daden. Niet op het straffen van het maken van een afspraak, als er nog geen enkele concrete daad is verricht. Bij veel misdrijven waren het verrichten van een poging en meestal ook het voorbereiden al strafbaar, maar met het strafbaar stellen van samenspanning gaat de wetgeving weer een stapje verder. Dat is terecht voor sommige terroristische misdrijven, maar voor relatief lichtere delicten overdreven.”

Lintz verdedigde zijn proefschrift De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht op donderdag 6 september 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

Urios
Pages: 80 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058500564

Product Description

This book has been published as a result of the conference "The Law On Terror". The student-association Urios (University of Utrecht, The Netherlands) was the organizing committee. The conference was held at October 9th, 2003 at Utrecht University. This year`s theme was the fight against terrorism and its field of tension with human rights. The conference aimed at a current topic. The topicality of terrorism will only increase even more in the future. In this book you will find several lectures of the symposium.