Home » WONDERFUL BOOKS IN HUMAN RIGHTS LAW

A cautionary tale
E. Myjer, P. Kempees
Pages: 48 pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 11-2010
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (hardcover) : 9789058505743

Product Description

 

"Once upon a time, not so very long ago (although it may seem ages ago to young people who have grown up with mobile telephones, pizza delivery services, music downloads and social networking web sites), there was an inhuman war. Of course, all wars are inhuman, but this one was really horrible, worse than anything anyone could remember."

Egbert Myjer and Peter Kempees` fairy tale was originally written as a contribution to a liber amicorum  for fellow judge Renate Jaeger. Myjer decided to address the backlog problem of the European Court of Human Rights from an unaccustomed perspective. He chose to write a thinly disguised allegorical story based on fact. Peter Kempees reworked the text, which was originally written in Dutch. Together they worked on what will from now on be known as `Jack and the Solemn Promise, a cautionary tale`.

Er was eens een Nederlandse rechter in Straatsburg die in deze feestmaand aan u een modern sprookje wil voorstellen. Het verhaal is oorspronkelijk geschreven als bijdrage voor een liber amicorum voor rechter Renate Jaeger van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Egbert Myjer en Peter Kempees geven met dit sprookje een kijkje in de Straatsburgse keuken en laten u op een verrassende wijze kennis maken met de hoofdrolspelers in dit Straatsburgse sprookje. Zoals we van Egbert Myjer gewend zijn passeren

enkele markante sprookjesfiguren de revue. Loopt dit boek ook af als een sprookje en leefden ze nog lang en gelukkig?

 Reviews of the book
Interview met Egbert Myjer in de Volkskrant, vrijdag 14 januari 2011
Review in: Archiv des Völkerrechts 49 (2011)

Egbert Myjer
Pages: 292 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 11-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509178

Product Description

 

Egbert Myjer [Prof. mr. B.E.P. Myjer] was van 1 november 2004 tot 1 november 2012 rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Gedurende deze tijd verschenen zijn Myj/meringen in NJCM-bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. Zij zijn in dit boekje voor het eerst gebundeld.

Egbert Myjer mijmert, op de wijze die men van hem – en alléén van hem – kent, over allerlei Straatsburgse aangelegenheden die niet onmiddellijk in de vakliteratuur zijn na te zoeken. Elders trouwens ook niet.

 

over plechtige beloftes, politici die dat even dreigen te vergeten en Straatsburgse rechters die doen waarvoor ze zijn ingehuurd
Egbert Myjer
Pages: 38 pages
Shipping Weight: 150 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509154

Product Description

 

Deze rede werd in verkorte vorm uitgesproken bij gelegenheid van de opening academisch jaar 2012-2013 van de juridische faculteit van de VU. EHRM-rechter Egbert Myjer betoogt waarom rechten van de mens niet soft zijn. De rechten uit het EVRM zijn keiharde minimumrechten en bovendien van een hoge orde. De lidstaten zullen zich moeten houden aan hun beloftes die rechten na te komen. Het EHRM heeft de taak die naleving te controleren. Het Hof mag uitdrukkelijk interpreteren maar is daarbij wel gebonden aan de grenzen van het Weens verdragenverdrag. Kritiek op het Hof is er altijd wel geweest. Hij geeft een aantal richtlijnen voor Staten die menen dat het Hof toch te ver gaat in die interpretatie. Het is wel nuttig te bedenken dat veel uitspraken die ooit voorwerp waren van kritiek nu worden gekoesterd als het ‘acquis’ van het Hof. De grenzen van aanvaardbare interpretatie zijn volgens Myjer nog lang niet bereikt.

 

Tekstboek
Edith Brugmans
Pages: 278 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 01-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504883

Product Description

De mensenrechten zijn de belangrijkste maatstaf voor rechtvaardig samenleven. Maar wat betekenen ze precies? Zijn ze wel zo universeel als wordt beweerd? En waarop zijn de mensenrechten gefundeerd?Deze vragen komen aan bod in de filosofie van de mensenrechten.

In dit boek zijn klassieke en hedendaagse filosofische teksten over mensenrechten bijeengebracht. Dit boek is verplichte literatuur voor rechtenstudenten van de Universiteit Nijmegen.

A report by Upper Mazaruni Amerindian District Council, Amerindian Peoples Association of Guyana, Forest Peoples Programme.
Global Law Association
Pages: 125 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2000
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789056440299

Product Description

This report is the result of the collective call made by the Amerindians of the Upper Mazaruni Amerindian District to compile a detailed report on mining so that others may hear what is happening to us and the true situation in the Upper Mazaruni. We believe that in doing this we are simply asking that our fundamental rights, especially our land rights, be respected. Many non-indigenous people in Guyana believe that the key to development is exploitation of natural resources. Must we really destroy our environment for development; must we the Amerindians pay that price. If this continues our very survival is at risk and our basic rights will continue to be violated.

over de nog immer toenemende werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, over het Veertiende Protocol en over mensenrechten waar ze thuishoren
Myjer, B.E.P.
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500946

Product Description

De in 1998 ingevoerde reorganisatie van het EHRM heeft niet geleid tot minder werkdruk. Integendeel. Het EHRM is inmiddels zo succesvol dat het aantal klachten jaarlijks verder toeneemt. Werden er in 1992 nog slechts 1861 klachten in behandeling genomen, in 1998 was dat aantal al gestegen tot 5981 en in 2003 tot 27.281. En hoewel ook de uitstroom aanmerkelijk is gestegen, loopt de werkvoorraad steeds meer op. Eind 2003 lagen 38.000 zaken te wachten op een beslissing. Dat aantal is sindsdien met duizenden toegenomen.

Binnen de Raad van Europa is men naarstig bezig te bezien hoe de afhandeling van klachten effectiever kan worden uitgevoerd, zonder dat een van de parels aan de kroon van de Europese rechtsbescherming - het zogenaamde individuele klachtrecht - moet worden opgegeven. Myjer behandelt die voorstellen en plaatst daarbij kanttekeningen. Ook gaat hij in op de aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa om nader orde op mensenrechtzaken te stellen in het eigen land.

Prof. mr. B.E.P. (Egbert) Myjer, bijzonder hoogleraar rechten van de mens (VU), tevens hoofdadvocaat-generaal, hoofd van het ressortsparket te Amsterdam, is per 1 november 2004 gekozen tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. In verband met zijn vertrek hield hij op 11 oktober een (tijdelijke afscheids)rede in de aula van de VU, getiteld: `Straatsburg zit er niet voor zweetvoeten.`

Over positieve verplichtingen tot aanwending van strafrecht ter bescherming van fundamentele rechten
P.H. P.H.M.C. van Kempen
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 978908503695

Product Description

 

Het strafrecht is een rechtsinstrument waarvan het gebruik in hoge mate inbreuk maakt op fundamentele rechten. Zo bezien is het ten minste paradoxaal dat de inzet van het strafrecht meer en meer wordt vereist voor de bescherming van mensenrechten. Nog opmerkelijker is dat deze verplichting voor staten tot aanwending van strafrecht juist door internationale rechtsprekende mensenrechteninstellingen uit allerlei fundamentele rechten wordt afgeleid. Zo worden onder andere het recht op leven, het folterverbod en het recht op privéleven ingeroepen om van staten te vereisen dat zij bepaalde gedragingen strafbaar stellen, strafrechtelijke onderzoeken verrichten en de plegers van strafbare feiten vervolgen en bestraffen. In plaats van dat staten aan hun negatieve plicht worden gehouden om geen inbreuk te maken op fundamentele rechten, wordt hier dus juist van hen verlangd dat zij in actie komen en daarmee zogenoemde positieve verplichtingen vervullen. Daarbij worden gelegitimeerde inbreuken op fundamentele rechten voor lief genomen en soms worden deze zelfs vereist.

Inhoud:
1. Inleiding
2. Negatieve vrijheid en strafrecht
3. Positieve verplichtingen
4. Grondslag van de plicht te beschermen (‘duty to protect’)
5. Positieve verplichtingen voor de strafrechtspleging 
6. De negatieve constitutie van de Verenigde Staten
7. Beoordeling positieve verplichtingen tot aanwending strafrecht
8. Een beperkt alternatief
9. Slot

Deze rede werd verkort uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar rechten van de mens aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

Anton van Kalmthout
Pages: 323 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502032

Product Description

In Nederland verblijven naar schatting tussen de 150.000 en 200.000 personen zonder geldige verblijfsvergunning, Velen zijn met hoge verwachtingen naar Nederland gekomen, om al snel te merken wat het betekent geen deel te (mogen) hebben aan onze verzorgingsstaat. Hoe zij leven, waarom zij hier gekomen zijn, wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn, wat het betekent een outcast in onze samenleving te zijn, beseffen wij nauwelijks.

61 verhalen van illegalen, die vaak lang in Nederland verblijven houden ons in deze bundel een spiegel voor.Ieder van de geïnterviewde vreemdelingen heeft een eigen verhaal met een eigen geschiedenis die leidde tot vertrek uit het land van herkomst. Er zijn zeer uiteenlopende redenen waarom de respondenten hun thuisland hebben verlaten. Wat voor de een pure noodzaak was voor het behoud van het eigen leven, was voor de ander een zoektocht naar meer en beter,een zoektocht naar een nieuw leven met kansen en perspectieven. Wat voor sommigen een vlucht was uit de diepe armoede, was voor anderen een stap naar het `grote geld`. Het is duidelijk uit de interviews dat een aantal vreemdelingen zeer ernstige redenen heeft gehad om te vertrekken, en dat anderen dat niet hadden. De beeldvorming over Europa is voor het merendeel van de vreemdelingen dezelfde: Europa is het beloofde land bij uitstek. Alle respondenten hebben in Europa gewerkt, Sommigen legaal, anderen illegaal. Drugshandel wordt door velen genoemd als een manier om rijk te worden, anderen zijn diefstallen of andere criminele feiten gaan plegen om te overleven.

Uit de verhalen blijkt dat het niet zo moeilijk is om als illegaal te leven. Het is duidelijk dat het leven in Europa en Nederland voor de meeste respondenten niet beantwoord heeft aan hun verwachtingen. De meeste respondenten zouden worden ontvangen en dat het aanvragen van asiel of het verkrijgen van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning geen probleem zou zijn. Voor velen is het dus een illusie geworden. Bijna niemand is bereid om onmiddellijk naar het herkomstland terug te keren, slechts enkelen willen dat in de toekomst wel doen op voorwaarde dat ze een som geld kunnen meenemen. Velen zullen zich vestigen in een ander Europees land als de kans zich voordoet.

Het verhaal van de illegaal is een ander verhaal dan wat in de beleidsnotities van de overheid is terug te vinden. Tot nu toe werd dit verhaal niet gehoord. Door dit verhaal wel serieus te nemen en te betrekken in een op andere uitgangspunten gesteld vreemdelingenbeleid kan wellicht een andere weg worden ingeslagen dan voort te gaan op de doodlopende weg van het huidige uitzettingsbeleid.

Bloemlezing uit het werk van Prof. G.E. Mulder
Fokkens, J.W. ; Keijzer, N.
Pages: 155 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500649

Product Description

 

Gerard Mulder († 2004) was zonder twijfel de meest diepzinnige van de huidige generatie Nederlandse strafrechtsgeleerden. Na vele jaren rechtspraktijk, eerst als rechter te Groningen en later als raadsheer in het Gerechtshof te Leeuwarden, heeft hij de overstap gemaakt naar de wetenschap. Hij was hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam van 1967 tot 1972, en aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen van 1972 tot 1976, waarna hij het technisch juridische terrein min of meer vaarwel heeft gezegd en een leeropdracht heeft aanvaard in de algemene rechtsleer.

Mulders instelling ten opzichte van het recht kan worden getypeerd als een van krachtige bescheidenheid. Het recht, het strafrecht in het bijzonder, is als verschijnsel een aspect van de schepping. Mensen hebben aan de schepping deel, en juristen hebben tot taak hun deel te onderhouden en uit te bouwen, met rechtvaardigheid als doelstelling. Aan die taak mogen wij ons niet onttrekken. Tekenend is Mulders vergelijking van het strafrecht met de harde korst van een brood. Hoewel hij die korst vanuit praktijk en theorie goed kent en daarover diverse publicaties van zijn hand zijn verschenen. Hij is op zoek gegaan naar de ethiek, die aan het strafrecht ten grondslag ligt en er tevens door wordt beschermd. Zoals uit de hier bijeengebrachte opstellen blijkt, gaat het hem daarbij niet om een opsomming van ethische normen, maar vooral om de primaire opdracht aan een ieder: zich bewust te worden van zijn taak in het leven, en door daarnaar te handelen bij te dragen aan zijn eigen voltooiing.

 

Over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele n bestuurszaken
Kempen, P.H.P.H.M.C. van
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500342

Product Description

Het hoogste rechtsorgaan, het Europees Hof van de rechten van de mens, kan een klager in het gelijk stellen, maar dat garandeert in Nederland geen rechtsherstel. Zo bepaalde het Hof op 4 februari dat drugshandelaar Kobus L. zes jaar lang inhumaan en mensonwaardig is behandeld in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, maar er bestaat in het strafrecht geen juridische procedure waarmee Kobus L. strafvermindering of schadevergoeding kan eisen.

In de laatste decennia zijn meermaals uitspraken en procedures van de Nederlandse rechterlijke macht onrechtmatig verklaard door het Europees Hof voor de rechten van de mens. Bekend is bijvoorbeeld ook de zaak-Van Mechelen, waarin de anonieme getuigenis van politieambtenaren onrechtmatig werd verklaard en zes beruchte criminelen vrijkwamen. Wanneer het EHRM een rechtszaak onrechtmatig verklaart, ontstaat er een juridisch probleem: het verwerkingsprobleem. De rechtszaak is volgens het Nederlands recht afgesloten. Hoe moet het rechtsherstel voor de klager en anderen in vergelijkbare situatie dan verlopen? Van Kempens speciale regeling kan leiden tot schadevergoeding of strafvermindering voor de gedupeerden, maar ook tot heropening van de strafzaak bij de Hoge Raad zodat veroordeelden ook niet `zomaar` vrijkomen.

Eind 2002 is een mogelijkheid tot herziening bij uitspraken van het EHRM (artikel 457) ingevoerd in het Nederlands strafrecht, maar volgens Van Kempen voldoet deze niet. De herziening geldt namelijk alleen voor de klager en eventuele medeplichtigen, niet voor anderen in vergelijkbare situaties.