NIEUWE PUBLICATIES 2020

Inhoudsopgave en voorwoord

Reguleren en procederen

Anita Böcker en Paul Minderhoud (red.)

ISBN: 9789462405493

Op 28 juni 2019 werd ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga als universitair hoofddocent rechtssociologie aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen het seminar ‘Reguleren en procederen’ gehouden.
De bijdragen aan dit seminar zijn in dit boekje gebundeld.


Alma Mater

Redactie Jacques Claessen, Fons Coomans & Dorris de Vocht

ISBN: 9789462405660

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van dr. Ria Wolleswinkel van de Universiteit van Maastricht.


Toezicht op integriteit van wethouders

Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Dick de Cloe & Wouter Doeleman

ISBN: 9789462405721

Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling. Dit boek is een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders. Daarin komt de spanning aan bod die bestaat tussen enerzijds de wettelijke integriteitstaak van de burgemeester en anderzijds het hoofdschap van de gemeenteraad. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een rechtswetenschappelijk onderzoek naar een integriteitsprocedure voor integriteitsvragen en -klachten over wethouders en een empirisch onderzoek naar de integriteitstaak van de burgemeester in relatie tot de benoeming van wethouders.


Op vrijdag 4 oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting plaats van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog over het onderwerp:

Naar een eenvormige(r) toetsing?

Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht

Over dit onderwerp werden (concept) papers voorbereid door:

Nederland, publiek recht

– Tom Barkhuysen (advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden), Roel Becker (masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) en Michiel van Emmerik (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland (afdeling bestuursrecht))

Nederland, privaatrecht

– Joost van der Helm (senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag)

België, publiek recht

– Pieter-Jan van de Weyer (advocaat bij de balie van Antwerpen en wetenschappelijk medewerker KU Leuven)

België, privaatrecht

– Françoise Auvray (Assistent Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven)

Tijdens de vergadering is over deze (concept) papers in dialoog gerelateerde vorm van gedachten gewisseld tussen vijfenveertig juristen uit Nederland en België met verschillende achtergrond (wetgeving, rechterlijke macht, advocatuur en academie; bestuurs- en privaatrechtelijk).

In deze bundel zijn opgenomen:

– de definitieve papers;

– de vraagpunten vanuit het Platform die aan de basis van de papers liggen;

– een (deels) thematisch verslag van de dialoog.

Melanie van Zanten (promovendus exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften, aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht) en Steven Verbeyst (FWO-aspirant, doctoraatsstudent verbonden aan het Leuven Centre for Public Law) hebben het verslag van de meeting verzorgd.

Voor meer informatie kijk op: http://recht-in-dialoog.eu/