Recht doen aan leerlingen en ouders

€60.00

De rechtspositie van leerlingen en ouders in het primair en het voortgezet onderwijs.
C.W. Noorlander
Pages: 800 pages
Shipping Weight: 1800 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501949

Product Description

Dit nog steeds uiterst actuele proefschrift geeft een onmisbaar inzicht in een steeds belangrijker element van het onderwijs in Nederland, n.l. de juridische relatie tussen de onderwijsondergaande (leerling/ouders) en de onderwijsgevende organisatie.

In de eerste plaats behandelt dit boek de juridische positie van leerling/ouders binnen het bekostigd primair en voortgezet onderwijs. Aan de rechtspositie van de onderwijsontvanger van overige onderwijssectoren wordt slechts aandacht geschonken, voor zover dit relevant is, dan wel inzicht verschaft in, de rechtspositie van de leerling/ouders binnen het primair en het voortgezet onderwijs.
In de tweede plaats richt dit boek zich op de juridische aspecten van de verhouding tussen het bevoegd gezag van een openbare of bijzondere school en de leerling/ouders.

Er worden, als juridisch relevante onderdelen van de onderwijsverhouding, behandeld:
(1) de toelating,
(2) de uitoefening van grondrechten binnen de school,
(3) de kwaliteit van het onderwijs,
(4) de beoordeling van onderwijsprestaties en tenslotte
(5) de toepassing van tuchtmaatregelen binnen de school.
Tevens worden vooral de individuele aspecten van de juridische verhouding tussen het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere school en leerling/ouders besproken; collectieve aspecten blijven in principe buiten beschouwing. Aan de medezeggenschap van leerling/ouders binnen het primair en het voortgezet onderwijs zal om deze reden slechts zijdelings aandacht worden geschonken. Hetzelfde geldt voor het zitting nemen van ouders in het schoolbestuur.

Als laatste worden alleen die onderdelen van de rechtsverhouding tussen het bevoegd gezag van de openbare en bijzondere school en de leerling/ouders beschreven die als typisch onderwijsrechtelijk kunnen worden aangemerkt en wordt in beperkte mate aandacht geschonken aan het algemene aansprakelijkheidsrecht dat geldt tussen het bevoegd gezag en leerling/ouders. Deze thematiek behoort tot het aansprakelijkheidsrecht en in mindere mate tot het onderwijsrecht. Wel zal de problematiek van aansprakelijkheid voor ondeugdelijk onderwijs worden behandeld.

Inhoud:
Hoofdstuk 1. Inleiding
Deel I: Het normatieve kader: de dragende beginselen van de onderwijsverhouding
Hoofdstuk 2. De hoofdkenmerken van artikel 23 Grondwet
Hoofdstuk 3. Het juridisch karakter van het openbaar onderwijs
Hoofdstuk 4. Het beginsel van de vrijheid van onderwijs
Hoofdstuk 5. Het beginsel van de pedagogische vrijheid
Hoofdstuk 6. Het beginsel van het recht op onderwijs
Hoofdstuk 7. Het beginsel van gelijke onderwijskansen
Hoofdstuk 8. Het beginsel van een behoorlijke kwaliteit van het onderwijs

Deel II: De onderwijsverhouding als rechtsbetrekking
Hoofdstuk 9. Leerling, ouders en bevoegd gezag in een complexe juridische driehoeksverhouding Hoofdstuk 10. De juridische kwalificatie van de onderwijsverhouding

Deel III: Onderdelen van de rechspositie van leerling en ouders
Hoofdstuk 11. Schoolkeuze en toelating
Hoofdstuk 12. De uitoefening van klassieke grondrechten binnen de school
Hoofdstuk 13. De kwaliteit van het onderwijs
Hoofdstuk 14. Beoordeling van onderwijsprestaties
Hoofdstuk 15. De toepassing van tuchtmaatregelen
Hoofdstuk 16. Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 17. Naar een solide rechtspositie van leerlingen en ouders binnen de school