Onbegrensd Strafecht - liber amicorum Hans de Doelder

€50.00

Onder redactie van Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier en Barbara Salverda
Pages: 537 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 12-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462400641

Product Description

De breedte van het terrein van de wetenschap waarop Hans de Doelder zich in zijnacademische carrière heeft begeven en de vele verbindingen met onderwerpen,mensen en instituties die daaruit voortvloeiden, vindt zijn weerslag in de inhoud van deze bundel. In de categorisering van de verschillende bijdragen keren de belangrijkste thema`s in het werk van Hans terug, in het bijzonder het Openbaar Ministerie, de rechtshandhaving, de strafrechtspleging en het tuchtrecht.Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van de strafrechtspleging:

Inhoud:
Het bestuur dankt Hans de Doelder - Suzan Stoter en Fabian Amtenbrink

STRAFRECHT OVER DE GRENS

Het nieuwe strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao - Edwin Bleichrodt
Strafrechtelijke handhaving van meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief - Renée Kool
Rechtshulp in het Koninkrijk - Ad Machielse
Jeugdigen en vrijheidsbeneming in de West - Annemarie Marchena-Slot
De tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen - Hjalmar van Marle en Michiel van der Wolf
The Death Penalty`s Survival and Application for the Crime of Fraudulent Fundraising in China - Wei Pei en Qianyun Wang
International cooperation against organized crime: lessons learned from combating maritime piracy in Somalia - Ernesto Savona
Levenslang in de Cariben - Rick Smid en Gerben Smid
De wettelijke sanctionering van recidive binnen het Koninkrijk - Sanne Struijk
Corporate criminal liability: Proposals for future EU legislation - Klaus Tiedemann
Union Law and harmonisation of national economic and financial criminal law - John Vervaele

VOORARREST

Van Brogan naar Salduz: alsnog een praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? - Jolande uit Beijerse
Een nieuwe regeling van het voorarrest - Jan Reijntjes

TUCHTRECHT

Tuchtrecht en het nemo tenetur-beginsel. Ontwikkelingen in de betekenis van het nemo tenetur-beginsel voor het wettelijk geregeld tuchtprocesrecht - Tineke Cleiren en Jan Watse Fokkens
Advocatuurlijk tuchtrecht - Jan Lintz en Paul Verloop

HANDHAVING BINNEN EN BUITEN HET STRAFRECHT

(Hoog)geleerde les: tijd voor financiële strafrechtpreventie 2.0? - Rutger de Doelder
Toedeling van handhaving - Peter van Russen Groen en Melis van der Wulp
Oratio pro domo. Revival van het abolitionisme? - Cees Schaap

OPENBAAR MINISTERIE

Een herstelgericht openbaar ministerie - John Blad
De ontwikkeling van het gedoogbeleid, coffeeshop Checkpoint en het recht om te vervolgen - Tom Blom
De `gruwel` van De Doelder. Enkele overpeinzingen over de positie van het Openbaar Ministerie ten opzichte van zijn minister - Henk van de Bunt en Joep Beckers
Nodig of overbodig? Een verkenning van de gedragsaanwijzing van de officier van justitie (artikel 509hh Sv) - Beatrijs Jue-Volker en Eelco Moerman
Een strategische terugtocht van het Openbaar Ministerie. Een opstel over de positie van het Openbaar Ministerie en andere partijen in het strafproces - Ton de Lange
De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving - Miranda de Meijer
Het OM als bestuursorgaan - Lodewijk RogierHet opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de opportuniteitsvraag vervroegd? - Barbara Salverda, Joost Verbaan en Ronald Verbeek
Het opportuniteitsbeginsel revisited - Floriaan Went

FACETTEN VAN DE STRAFRECHTSPLEGING

De werking van de strafrechtspleging en de inrichting van het nationale politiekorps: een mismatch? - Cyrille Fijnaut
Juristen en schuld - Krijn Haak
De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven: een revisie - Arthur Hartmann
Roekeloosheid in het verkeer - Jaap van der Hulst
Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr; navolgenswaardig? - Paul Mevis
Bovenmenselijke rechters-commissarissen? - Vincent Mul
Een nostalgisch verweer breekt toch nog door - Theo de Roos
Een onaardig arrest over vormverweren - Tom Schalken
Enige rechtshistorische opmerkingen in vogelvlucht over de indeling van strafbare feiten - Laurens Winkel

Publicatielijst
Lijst van promoti en promotae