Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging

€40.00

De taak van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde strafrechtelijke sancties vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief bezien
Sonja Meijer
Pages: 450 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508669

Product Description

De tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde sancties vormt het sluitstuk van de strafrechtspleging. Op grond van artikel 553 Sv hebben zowel het openbaar ministerie als de minister van Justitie een taak bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. In dit boek staat deze taak centraal, beschreven vanuit het oogpunt van het openbaar ministerie. Daarbij besteedt de auteur onder meer aandacht aan de rolverdeling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging, en beschouwt zij deze verdeling ook in rechtshistorisch perspectief. Ter uitvoering van zijn taak bij de tenuitvoerlegging, kent de wet het openbaar ministerie discretionaire bevoegdheden toe. Middels onderzoek naar de tenuitvoerlegging van vier sancties, te weten de geldboete, de gevangenisstraf, de taakstraf en de ontnemingsmaatregel, komt de auteur tot een antwoord op de vraag hoe deze bevoegdheden worden genormeerd. De auteur sluit af met een beschouwing van de taak van het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging in de toekomst.