Praktijkboek slachtofferzorg

€40.00

De rol van het slachtoffer in het strafproces
A.C. Bijlsma
Pages: 458 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 06-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506382

Product Description

NIEUWE VOLLEDIG HERZIENE DRUK

De slachtoffers van een strafbaar feit of diens nabestaanden hebben lange tijd een ondergeschikte rol gespeeld in het strafproces. Na een aantal wetwijzigingen is de positie van het slachtoffer of diens nabestaande in het strafproces verbeterd. Zo hebben zij in voorkomende gevallen spreekrecht of kunnen zij een schriftelijke slachtofferverklaring opstellen en dit laten opnemen in het strafdossier. Sinds 1 januari 2011 is door de nieuwe Wet versterking positie slachtoffer de rol van het slachtoffer in het strafproces ingrijpend gewijzigd. Zo hebben slachtoffers recht op informatie, recht op kennisname van processtukken, de mogelijkheid om stukken aan het procesdossier toe te voegen en recht op bijstand van een raadsman en kunnen zij zich voegen in ad informandum zaken. Benadeelde partijen kunnen de rechter verzoeken om getuigen of deskundigen op te roepen om hun vordering te onderbouwen. Er is een nieuw criterium voor niet ontvankelijkheid inhoudende dat een vordering tot schadevergoeding geen ‘onevenredige belasting van het strafgeding’ met zich mag brengen. Daarnaast is er een voorschotregeling ingevoerd die ertoe strekt om slachtoffers, na oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, van dienst te zijn door het toegewezen schadevergoe dingsbedrag uit te betalen. Tenslotte kunnen met de nieuwe wetgeving de ouders of voogden van jeugdige verdachten onder de 14 jaar binnen het strafproces worden veroordeeld tot schadevergoeding.

In dit boek wordt, naast het geldende straf- en civiel recht, relevante jurisprudentie opgenomen en wordt naar literatuur verwezen. Bij de behandeling van de diverse onderwerpen wordt de wetsystematiek gevolgd. Besproken wordt onder meer de gang van zaken tijdens het opsporingsonderzoek, de verschillende mogelijkheden om een strafzaak af te doen door het Openbaar Ministerie en het onderzoek ter terechtzitting. Ook de diverse soorten schaden komen aan de orde, zoals materiële en immateriële schade. Met andere woorden: van aangifte tot en met cassatie wordt de rol van het slachtoffer besproken.

Dit boek is bedoeld voor een ieder die in de dagelijkse praktijk als professional of als hulpverlener met slachtoffers of nabestaanden te maken krijgt. Het boek is als handboek onder meer voor belang voor de leden van de rechterlijke macht (rechters, leden van het Openbaar Ministerie en zij die werkzaam zijn binnen de juridische ondersteuning) en de advocatuur. Bovendien is het boek een praktisch naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij de bijstand aan slachtoffers of diens nabestaanden. Hierbij wordt met name gedacht aan medewerkers binnen de hulpverlening, de slachtofferzorg, de politie, mediators en schadebemiddelaars.