Minder beschikken, meer wikken

€15.00

De invloed van twee wetten op de werklast van gerechten
Prof. mr Ybo Buruma, Dave van Toor
Pages: 70 pages
Shipping Weight: 150 gram
Published: 11-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504838

Product Description

 

Evaluatie van wetgeving is even belangrijk als dat het moeilijk uitvoerbaar is vanuit wetenschappelijk oogpunt. De wetgever wil immers weten of zijn inspanningen het beoogde resultaat hebben gehad. Maar wetgeving fungeert in een maatschappelijke, reële context waarin ook andere factoren van invloed zijn op het te onderzoeken fenomeen. Zo moest er in dit onderzoek mee rekening worden gehouden dat naast de twee onderzochte wetten – over de voorlopige hechtenis en de motivering van strafrechtelijke oordelen – andere factoren van invloed zijn geweest op de werklast der gerechten. Evaluatieonderzoekers moeten proberen de invloed van de te evalueren wetgeving te isoleren van die van andere factoren. Dat eist dat zij de ruimte krijgen niet alleen om in alle vrijheid hun basismateriaal te vergaren, maar ook om bij hun analyse met een brede blik naar het te onderzoeken fenomeen te kijken. Ze moeten immers kunnen bedenken welke andere factoren op hun onderzoeksobject van invloed zijn. In dit onderzoek hebben wij die vrijheid ruimschoots gekregen. Sterker nog: onze begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. mr E. Stamhuis heeft ons ertoe aangezet om die vrijheid ten volle te gebruiken. Wij zijn de commissie daarvoor erkentelijk.

In dit onderzoek bleek ook het belang van gelijktijdige aanwezigheid van juridische en sociaal-wetenschappelijke kennis en inzichten. Men kan eigenlijk geen onderzoek doen naar effecten van wetgeving op de werklast van het justitieel apparaat, als men niet heel goed de invloed van aanpalende wetten kan inschatten. Anderzijds is dergelijk onderzoek alleen maar zinvol als men goed weet in welke mate men onderzoeksresultaten bij bepaalde gerechten mag extrapoleren naar resultaten die voor alle gerechten gelden en dat eist sociaal-wetenschappelijke kennis. Met het oog op dat laatste willen wij een bijzonder woord van dank uitspreken aan een van de leden van de begeleidingscommissie, dr. F. P. van Tulder. Het onderzoek vergde feitelijke gegevensvergaring bij diverse gerechten. Wij zijn erkentelijk voor de inspanningen van al onze gastheren. Om de (kwantitatieve) resultaten van het onderzoek goed te duiden is een expertbijeenkomst belegd. De inbreng van de daarbij aanwezige raadsheren, rechters en gerechtssecretarissen heeft ons zeer geholpen bij de analyse.