Bewijsrecht: het bewijs geregeld?

€30.00

nr. 69
W.D.H. Asser, J.F. Nijboer, Y.E. Schuurmans
Pages: 162 pages
Shipping Weight: 260 gram
Published: 01-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504852

Product Description

 

De laatste decennia is in Nederlandse juridische kring de belangstelling voor bewijs en bewijsrecht merkbaar toegenomen.

Bij initiatieven om het burgerlijke procesrecht te herzien, gaat het mede om het bewijsrecht. In het bestuursrecht wordt een heus debatgevoerd over de vraag in hoeverre het bewijsrecht een wettelijke regeling behoeft. In het strafprocesrecht komt bij wijzigingen van de wet vaak het bewijsrecht indirect, over de band van onderwerpen die vaak ook of juist het vooronderzoek in strafzaken betreffen,aan de orde, terwijl ook in de gepubliceerde rechtspraak en de vakliteratuur veel aandacht wordt besteed aan bewijsrechtelijke kwesties. In de ons omringende landen is dat niet anders. Eveneens is er sprake van een groeiende algemene maatschappelijke belangstelling.

Dit preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking verscheen in december 2009.

Inhoud:

Woord vooraf
Inleiding en verantwoording
Burgerlijk (proces)recht: bewijs in het spanningsveld tussen rechters en partijen (Daan Asser)
Legitimatie van machtsuitoefening: een rechtsvergelijkende analyse van het bestuursrechtelijke bewijsrecht (Ymre Schuurmans)
Straf(proces)recht: het tijdvak van de (forensische) expertise (Hans Nijboer)
Slotbeschouwingen
Bijlage