Verdediging in transitie

€60.00

Rechtsbijstand in strafzaken in postcommunistisch Polen
D.L.F. de Vocht
Shipping Weight: 1100 gram
Published: 02-2009
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058504081

Product Description

Het recht op verdediging behoort als noodzakelijke voorwaarde voor verwezenlijking van het recht op een eerlijk proces tot de fundamenten van de democratische rechtsstaat. De wijze waarop en de mate waarin de positie van de verdediging wordt vormgegeven, verschilt uiteraard per rechtssysteem. Inherent aan alle systemen van strafrechtspleging is echter dat continu wordt gezocht naar het ‘juiste’ evenwicht tussen de instrumentele, op misdaadbestrijding gerichte doelstellingen die men met het strafrecht beoogt te bereiken en de mate waarin aan de verdachte procedurele waarborgen worden geboden.

Dit boek gaat niet als zodanig over de wenselijkheid van Europese minimumwaarborgen en de vele – overigens zeer interessante – vragen die in dat verband zouden kunnen worden gesteld.

Het onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de gevolgen van postcommunistische hervormingen voor de verdediging in het Poolse strafproces. In de eerste plaats om duidelijkheid te verkrijgen over het verloop van een dergelijk transitieproces en in de tweede plaats om te kunnen beoordelen waardoor het effect van gerealiseerde hervormingen wordt bepaald. Streven is om aan de hand van het Poolse voorbeeld bloot te leggen wat er gebeurt wanneer op relatief korte termijn van overheidswege maatregelen worden genomen die de positie van de verdediging in het strafproces beogen te versterken en welke factoren daarbij een rol spelen. Hoe bepalend is de wettelijke normering van verdedigingsrechten en welke invloed hebben andere – bijvoorbeeld rechtsculturele – factoren op het effect van hervormingen? Om het effect van de in het Poolse strafproces doorgevoerde wijzigingen te kunnen beoordelen, worden de standaard van het EVRM en de randvoorwaarden die op basis daarvan aan een effectieve verdediging kunnen worden gesteld als maatstaf genomen. Door te analyseren in hoeverre de Poolse hervormingen aansluiten bij de normen van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM kan zichtbaar worden gemaakt in hoeverre van genoemd verdrag daadwerkelijk een normerende werking op het transitieproces is uitgegaan en wat de feitelijke (meer)waarde van dit soort verdragsnormen is wanneer men op nationaal niveau een verhoging van de graad van rechtsbescherming tracht te realiseren.