Implementatie van Europese vormen van politiële samenwerking

€25.00

Een vergelijkend onderzoek naar implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgevingen van Nederland, Duitsland en Engeland
P.H. van Kempen, F. Kristen
Pages: 147 pages
Shipping Weight: 260 gram
Published: 09-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505651

Product Description

Politiële samenwerking behoort tot die terreinen waarop de totstandbrenging van de Europese rechtsruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid verder is gevorderd en die zich dynamisch ontwikkelt. Tegen die achtergrond schreven de auteurs in 2008, op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking een preadvies waarin de politiële samenwerking met Europese instellingen en tussen de unielidstaten wordt geschetst, en waarin nationale regelgeving ter implementatie van verschillende politiële samenwerkingsvormen wordt geanalyseerd en becommentarieerd.

Over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland, is op de openbare vergadering van de vereniging van 29 februari 2008 in een geanimeerde sfeer besproken. De opmerkingen van de voor de vereniging op-tredende referenten (prof. M.J. Borgers, prof. A.H.J. Swart en prof. J.A.E. Vervaele), de met de ter vergadering aanwezigen gevoerde discussie alsmede uiteenlopende positieve reacties die wij later nog ontvingen, inspireerden ons tot het uitbrengen van een nieuwe druk. Deze monografie is daarvan het resultaat. Op onderdelen van de oorspronkelijke tekst vormt dit boek een uitbreiding en verduidelijking. Daarnaast is in de monografie enige nieuwe literatuur verwerkt en zijn daarin enkele aangepaste rechtsinstrumenten meegenomen. Voor de structuur ervan is een hoofdstukindeling in plaats van paragraafordening gevolgd.

Tot slot is met het oog op het praktisch gebruik in praktijk, wetenschap en onderwijs een afkortingenlijst en een literatuurlijst toegevoegd.