Home » Internationaal strafrecht in Nederland

Internationaal strafrecht in Nederland

€20.00

De uitvoering van de internationale verplichting tot strafbaarheidstelling en vervolging van internationale misdrijven
A.J.R. Buisman
Pages: 120 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503800

Product Description

Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de recente uitspraken tegen Nederlanders zoals Van Anraat en Van Kouwenhoven maar ook tegen bijvoorbeeld twee Afghaanse asielzoekers. Ondanks deze veroordelingen is het aantal zaken waarin verdachten van internationale misdrijven voor de Nederlandse rechter komen gering. Sinds 2002 zijn er vijf zaken voor de rechter gekomen waarin de verdachte is gedagvaard voor internationale misdrijven als strafbaar gesteld in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Het aantal verdachten van deze misdrijven zou aanzienlijk hoger moeten zijn. Immers alleen door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) waren er eind 2004 al 769 dossiers naar het Openbaar Ministerie gestuurd over asielzoekers die er van werden verdachtoorlogsmisdaden te hebben gepleegd.

Dit boek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat over de strafbaarstelling van internationale misdrijven. Het tweede deel gaat over de vervolging van internationale misdrijven. In het eerste deel wordt bekeken of de Nederlandse staat voldoet aan zijn internationaleverplichtingen op het gebied van strafrecht betreffende de strafbaarstellingvan internationale misdrijven.

Eerst wordt gekeken welke internationale verplichtingen Nederland heeft tot de strafbaarstelling van internationale misdrijven. Vervolgens zal worden ingegaan op de jus cogens status van de verschillende misdrijven en de implicaties die dit met zich brengt. Daarna zal de doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde aan bod komen en of de verschillende bronnen al dan niet op gelijke wijze resulteren in dezelfde rechtsverplichtingen. Na deze paragraaf zullen de bronnen van internationale verplichtingen op het gebied van het strafrecht geanalyseerd worden. Tenslotte wordt het Nederlandse recht bekeken om te bezien of de internationale verplichtingen op het gebiedvan het strafrecht in Nederland zijn doorgevoerd. Hier staat de vraag centraal of de internationale misdrijven, waarvoor Nederland een verplichting tot strafbaarstellingheeft aanvaard, zijn opgenomen in de Nederlandse wet.

In het tweede deel wordt ingegaan op de Nederlandse staat en zijn internationale verplichtingen op het gebied van strafrecht betreffende de vervolging van internationale misdrijven. Eerst wordt uiteen gezet welke internationale verplichtingenNederland heeft op het gebied van de vervolging van internationale misdrijven.Vervolgens wordt ingegaan op verschillende beginselen die van invloedzijn op de vervolging. Tenslotte wordt geanalyseerd of de Nederlandse staat (het Openbaar Ministerie) (OM)voldoet aan de internationale verplichtingen met betrekking tot de vervolgingvan internationale misdrijven.

De misdrijven die in dit boekaan bod komen zijn: agressie, genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden,slavernij en foltering. Deze selectie is gemaakt op basis van hungemeenschappelijkheid in het schenden van mensenrechten, zoals het recht opleven. Deze selectie (beperking) is van belang om dieper in te kunnen gaan ophet onderwerp.