Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding

€35.00

M. Aksu
Pages: 295 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503091

Product Description

De strijd tegen terrorisme heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 de hoogste prioriteit in kringen van politici en beleidsmakers. De stroom van wetgeving op dit terrein ging – en gaat nog steeds – gepaard met veel discussie over de vraag naar de legitimiteit van de verschillende antiterreurmaatregelen, met na me in relatie tot de mensenrechten.

In dit boek zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de grenzen en mogelijkheden bij de strafrechtelijke bestrijding van terrorisme, zoals deze volgen uit honderden uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in terrorismegerelateerde zaken. De verschillende hoofdstukken beogen een toetsingskader onder het betreffende Verdragsrecht te bieden voor strafrechtelijke antiterrorismemaatregelen.

Belangrijke vragen over de absoluutheid van het folterverbod, de invulling van de voorwaarde van een redelijke verdenking als basis voor vrijheidsontnemende dwangmiddelen, of de vraag naar de toelaatbaarheid van riskante uitspraken in tijden van een terreurdreiging, worden beantwoord, naast vele andere prangende kwesties die aan de orde komen. Daarbij wordt onder de verschillende Verdragsrechten steeds de vraag beantwoord of hetargument van terrorismebestrijding nu werkelijk iets bijzonders is in de ogen van het Straatsburgse Hof en aldus of het beroep opterrorisme verdergaande inbreuken op de Verdragsrechten kan rechtvaardigen. In het verlengde hiervan wordt – op een voor depraktijk bruikbare manier – inzicht geboden in de ruimte die het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden biedt voor veiligheid.

Dit boek is het resultaat van een promotieonderzoek binnen de vaksectie straf- en strafprocesrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen.