De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht

€35.00

Esther Pans
Pages: 440 pages
Shipping Weight: 501 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502186

Product Description

 

Als een van de weinige landen ter wereld is in Nederland euthanasie wettelijk gereguleerd. Een cruciaal aspect van de in 2002 in werking getreden Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is, dat deze in belangrijke mate bestaat uit “open normen”. Voor die open normen is gekozen om alle omstandigheden van het geval te kunnen meewegen en om ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen en inzichten. Maar wat moet worden verstaan onder “ondraaglijk lijden” of een “vrijwillig en weloverwogen verzoek”?

De flexibiliteit van de wet dwingt tot een interpretatieve houding: men moet de open normen interpreteren – in het licht van rechtspraak, wetgeving en de medische ethiek – om hun precieze inhoud in het concrete geval te kunnen vaststellen. De interpretatie vereist inzicht in de aan de open normen ten grondslag liggende uitgangspunten.

Dat inzicht beoogt dit boek te verschaffen: het onderzoekt en beschrijft de expliciete en impliciete normatieve keuzen die schuilgaan achter de WTL. Daarbij wordt geput uit de parlementaire geschiedenis van de WTL, de daaraan voorafgegane rechtspraak en nationale en internationale medisch-ethische literatuur. De normatieve keuzen worden niet louter in abstracto geanalyseerd. Veelvuldig wordt ingegaan op hun betekenis in specifieke situaties zoals: euthanasie bij dementie, coma, lijden aan het leven en lijden met een (uitsluitend) psychische oorzaak, de juridische status van de wilsverklaring, de rechtspositie van arts en patiënt, terminale sedatie, de meldingsbereidheid van artsen, informed consent, de functie van medische classificaties en de termen ontluistering en kwaliteit van leven.

Inhoud:

Inleiding, probleemstelling en methode
1. Rechtspraak
2. Parlementaire geschiedenis
3. Beschermwaardigheid van het leven
4. Barmhartigheid
5. Zelfbeschikking
6. Waardigheid Concluderende slotbeschouwing
Summary in English Bronnen
Bijlage: de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding