In wederzijdse afhankelijkheid

€45.00

Nationaal bestuurlijk toezicht in Europees perspectief
C.N. van der Sluis
Pages: 510 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 01-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503312


Product Description

Het boek behandelt het fascinerende van twee – elkaar confronterende – rechtsstelsels en de betekenis van die confrontatie voor al jaren bestaande constructies in het nationale recht. Bovenop de nationale rechtsstelsels ontwikkelt zich immers een nieuwe rechtsorde, die het Europese integratieproces aan eigen regels bindt.

Het gemeenschapsrecht beweegt door de Nederlandse rechtsorde en noopt op een aantal gebieden tot enige handelingen om de beïnvloeding goed te laten verlopen. Een van die gebieden is het terrein van het binnenlands bestuur en de daarbij behorende interbestuurlijke verhoudingen. Binnen die verhoudingen zijn er immers rechtsregels om de onderlinge relaties tussen de bestuurslagen in het binnenlands bestuur te normeren. Door deze rechtsregels moet een goede uitoefening van het bestuur worden gewaarborgd. Het bestuurlijk toezicht wat van de ene bestuurslaag op de andere kan worden uitgeoefend staat hierbij centraal. Door de invloed van de Europese rechtsorde en bijkomende aansprakelijkheden in Europees verband rijst de vraag of het bestaande instrumentarium van nationaal bestuurlijk toezicht nog toereikend is.

Inhoud
Inleiding
Deel I Autonomie en medebewind in de Europese context
1 Inleiding
2 De gedecentraliseerde eenheidsstaat
3 De wetsgeschiedenis van autonomie
4 De verschillende elementen van autonomie
5 Autonomie in een Europese context
6 De grenzen van autonomie
7 Medebewind
8 Conclusies van deel I

Deel II De Europese dimensie van toezicht en de Wet TES
1 Inleiding
2 De Europese dimensie van toezicht
3 Achtergronden van de Wet TES
4 De Wet TES: een nadere beschouwing
5 De Wet TES: de praktijk
6 Na de Wet TES
7 Conclusies van deel II

Deel III Bestuurlijk toezicht
1 Inleiding2 Motieven voor toezicht
3 De verschijningsvormen
4 Toezicht in de Grondwet
5 Toezicht in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet
6 Informele instrumenten van toezicht7 Trends in de wereld van het bestuurlijk toezicht
8 Conclusies van deel III

Deel IV De Europese Unie en het binnenlands bestuur
1 Inleiding
2 Het Europese openbaar bestuur
3 De Europese rechtsorde
4 Gemeenschapsrecht en het binnenlands bestuur

Deel V Nationaal bestuurlijk toezicht in Europees perspectief
1 Inleiding
2 De gecompliceerde schakelfunctie herzien
3 Nationaal bestuurlijk toezicht als gevolg van de Europese integratie
4 Conclusies van deel V

Van der Sluis promoveerde in 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is thans werkzaam als advocaat.