De rechtspraak in balans

€35.00

Een onderzoek naar de rol van klassiek-rechtsstatelijke beginselen en ‘new public management’-
E. Mak
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 850 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503305

Product Description

 

De discussie over de rechterlijke organisatie in Nederland kenmerkt zich de laatste jaren door een grote aandacht voor aspecten als transparantie, effectiviteit en efficiëntie. Tegelijkertijd dient met het oog op de legitimiteit van de rechtspraak aandacht te blijven voor het behoud van verworven rechtsstatelijke waarborgen van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De recente moderniseringsdebatten in Nederland, en ook in andere moderne rechtsstaten, komen hiermee in het teken te staan van het vinden van een nieuw evenwicht van uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie.

In dit boek wordt de discussie over de modernisering van de rechterlijke organisatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland geanalyseerd vanuit een constitutioneel perspectief. Beoogd wordt aan te geven welke plaats nieuwe kwaliteitseisen – dat wil zeggen ‘new public management’-beginselen – in het constitutionele kader innemen ten opzichte van klassiek-rechtsstatelijke beginselen.

Een rechtsvergelijkende analyse biedt aanknopingspunten om het constitutionele afwegingskader van beginselen in kaart te brengen en de implicaties voor de invoering van nieuwe oplossingen voor de rechterlijke organisatie te schetsen.

Inhoud:
Inleiding - Op zoek naar een balans: een nieuw perspectief op uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie

Deel I De balans in beeld: een theoretisch kader voor de organisatie van de rechtspraak
Hoofdstuk 1 De rechtspraak in context: een samenspel van uitgangspunten uit twee paradigma’s
Hoofdstuk 2 De rechtspraak in een constitutioneel kader: de juridische ordening van uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie
Hoofdstuk 3 De rechtspraak in balans: een verklaringsmodel voor het evenwicht van uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie
Conclusie van Deel I

Deel II De balans in beweging: een analyse van dilemma’s betreffende de rechterlijke organisatie in het licht van constitutionele beginselen
Hoofdstuk 4 De constitutionele kern van de rechterlijke activiteit: een afbakening van het domein van de rechter
Hoofdstuk 5Het beheer en bestuur van de rechterlijke organisatie: nieuwe organisatievormen belicht
Hoofdstuk 6 De verdeling van rechtsmacht: constitutionele mogelijkheden tot specialisatie van gerechten en van rechters
Conclusie van Deel II

Conclusie - Dichter bij een balans: effecten en mogelijkheden van een nieuwe classificatie van uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie