De herdefiniering van het Koninkrijk

€45.00

A.G. Croes
Pages: 511 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501738

Product Description

 

In december 2004 is vijftig jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gevierd, of misschien beter gezegd, herdacht. In het driedelige werk van Oostindie en Klinkers met de alleszeggende titel ‘Knellende Koninkrijksbanden’ wordt in ruim 1500 pagina’s de relatie tussen de rijksdelen in de periode 1940-2000 beschreven. De Koninkrijksbanden knelden van meet af aan. De dekolonisatie binnen het Koninkrijk verliep moeizaam. Vanaf het begin was er bij Nederland sprake van onverschilligheid tegenover de ‘West’. Het Nederlands beleid was in eerste instantie gericht op het behoud van ‘Indië’ en vanaf die periode was er bij de Caribische rijksdelen sprake van gevoelens van teleurstelling en wantrouwen ten aanzien van het Nederlandse beleid.

Voor het formuleren van een nieuw perspectief voor het Koninkrijk is het noodzakelijk om gezamenlijk, los van de historische frustraties, en geabstraheerd van de huidige knellende banden (met de inherente conflicten en irritaties) die hun oorsprong vinden in het verleden, de kaders te bepalen waarbinnen het Koninkrijk en de rijksdelen in de toekomst zullen functioneren. Daarnaast dienen ook de belangen die de partners bij de toekomstige samenwerking binnen Koninkrijksverband kunnen hebben te worden vastgesteld. Juist dit ‘eigen belang’, in materiele en/of immateriële zin, lijkt een conditio sine qua non voor een betere samenwerking in de toekomst. Rekening houdende met de verschillende aspecten, ontwikkelingen en belangen in de toekomst zullen de rijksdelen strategische beslissingen dienen te nemen ten aanzien van de toekomstige samenwerking in Koninkrijksverband. De Caribische rijksdelen staan hierbij ook voor de lange-termijn keuze ten aanzien van hun relatie met de EU. Pas als er tussen de rijksdelen politieke consensus bestaat over het nieuwe perspectief voor het Koninkrijk kan de juridische uitwerking daarvan aan bod komen.

Deze studie gaat dan ook niet over alle verschillende staatsrechtelijke knelpunten in het Koninkrijksbestel die in het verleden zijn gesignaleerd en hoe die met technisch-juridische aanpassingen verholpen zouden kunnen worden. Deze studie gaat ook niet over staatsrechtelijke ‘modellen’ maar over langetermijn strategische keuzes die gemaakt moeten worden en over factoren en omstandigheden waarmee daarbij rekening gehouden moet worden.BoekInleiding en probleemstelling

DEEL I De rechtsorde van het Koninkrijk
DEEL II Het Koninkrijk integreert in Europa
DEEL III De regionale context van de Nederlandse Antillen en Aruba
DEEL IV Het Koninkrijk en de globalisering
DEEL V Een toekomstperspectief voor het Koninkrijk der Nederlanden:
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 De globaliserende wereld
Hoofdstuk 3 Het regionale kader van de Caribische rijksdelen
Hoofdstuk 4 Geopolitieke ontwikkelingen
Hoofdstuk 5 De Europese context
Hoofdstuk 6 De herdefiniëring van het Koninkrijk
Hoofdstuk 7 De strategische benadering van het proces tot herdefiniëring van het Koninkrijk Engelse samenvatting/Summary