Terugvordering van Staatssteun

€20.00

Een rechtsvergelijkend onderzoek
B.W.N. de Waard, A.J.C. de Moor-van Vught, A.A.L. Beers, J.C.A. de Poorter,G.J. van Slooten.
Pages: 150 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502438

Product Description

Als staatssteun is verleend in strijd met voorschriften van EG-recht en de Europese Commissie terugvordering van die steun gelast, dan dient daadwer-kelijke terugvordering van de steun plaats te vinden, en wel op basis van nationaalrechtelijke regels.

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van rechtsvergelijkend onderzoek naar de vraag welke mechanismen verschillende lidstaten kennen om de terugvordering te realiseren. Het vormt daarmee een voorstudie met betrekking tot de achterliggende vragen of in Nederland nadere wetgeving terzake nodig is, en zo ja, hoe specifiek die wetgeving zou dienen tezijn.

Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie, ten behoeve van de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie, de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van hetministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de directieBestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Financiën. Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.mr.R.J.G.M. Widdershoven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg, aangevuld met mr.G.J. van Slooten, senior manager bij de Groep Douane en Internationale handel van PricewaterhouseCoopers te Rotterdam.Auteurs:mr. G.J. van Slooten, mr. A.A.L. Beers, prof.mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, mr. J.C.A. de Poorter, en prof.mr. B.W.N. de Waard.