De politieke instellingen van de Europese Gemeenschap

€35.00

W. Möhlmann
Pages: 429 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501981

Product Description

 

In deze dissertatie wordt ingegaan op een grote diversiteit aan regelingen van constitutionele aard. In deel I worden vijf ontwerpen voor een Europese grondwet of een Europees basisverdrag besproken, in deel II het regeringsstelsel van de Europese Gemeenschap naar positief recht en in deel III is de hoofdvraag van deze dissertatie beantwoord: Is het regeringsstelsel van de Europese Gemeenschap door de wijzigingen die de lidstaten in het EG-Verdrag hebben aangebracht ‘normaler’ geworden?

Tevens is daarbij de voorgestelde Europese Grondwet aan de orde gesteld. Het begrip ‘normaal’ is in de inleiding gedefinieerd als inhoudende een beter met de regeringsstelsels van een viertal lidstaten van de Europese Unie vergelijkbaar regeringsstelsel. In deel III is gebleken dat het regeringsstelsel van de EG door de diverse verdragswijzigingen die in deze dissertatie zijn bezien inderdaad steeds ‘normaler’ is geworden.Er zijn slechts vier wijzigingen die in een andere richting gaan. Het betreft op de eerste plaats de uitbreiding van het exclusieve initiatiefrecht van de Commissie door het Verdrag van Amsterdam en op de tweede plaats de verruiming door het Verdrag van Amsterdam van de bevoegdheid van het Europees Parlement om niet enkel een ontwerp voor een eenvormig kiesstelsel op te stellen, maar ook een ontwerp voor een kiesstelsel volgens beginselen die de lidstaten gemeen hebben. Op de derde plaats betreft het de opneming door het Verdrag van Maastricht van het secretariaat-generaal van de Raad in het EG-Verdrag en op de vierde plaats de toekenning door het Verdrag van Amsterdam van de bevoegdheid aan het Coreper om, in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen, procedurebesluiten te nemen. Alle overige, in deze dissertatie beziene, verdragswijzigingen hebben het regeringsstelsel van de EG ‘normaler’ gemaakt.

Inhoud:

Deel 1 Enige ontwerpen voor een Europese grondwet of een Europees basisverdrag
Het ontwerpverdrag behelzende het statuut van de Europese gemeenschap: de Europese politieke gemeenschap (1953), de ontwerpverdragen ter instelling van een unie van staten en van een unie van Europese staten en volkeren: het Fouchet-ontwerp (1962), het ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese unie: het Spinelli-ontwerp (1984), de ontwerpgrondwet van de Europese unie: het Herman-ontwerp (1994), het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor europa: het conventieontwerp (2003).

Deel 2 Het regeringsstelsel van de Europese gemeenschap- de Europese commissie - het europees parlement - de raad van de Europese unie - besluitvormingsprocedures - uitvoering.  

Deel 3 De ontwikkeling van het regeringsstelsel van de Europese gemeenschap in vergelijkend perspectief- de Europese commissie - het europees parlement - de raad - de Europese raad - parlementaire controle - besluitvormingsprocedures - uitvoering - conclusie

Bijlage I ontwerpverdrag behelzende het statuut van de Europese gemeenschap
Bijlage II ontwerpverdrag ter instelling van een unie van staten/ontwerpverdrag ter instelling van een unie van Europese staten en volkeren
Bijlage III ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese unie
Bijlage IV ontwerpgrondwet van de Europese unie