Shibboleth aan de poort

€25.00

de theorie van de taalanalyse als middel van herkomstbepaling in de Nederlandse asielprocedure versus de praktijk van een Soedanese Arabischsprekende asielzoeker met vermeende Nuba-achtergrond
J.N. Detailleur
Pages: 220 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 11-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506054

Product Description

 

De onderzoeksscriptie ‘Shibboleth aan de poort’ behelst een interdisciplinair onderzoek naar de taalanalyse als middel herkomstbepaling, waarbij de opzet en uitvoering van het onderzoeksinstrument vanuit

wetenschappelijke disciplines als de sociolinguïstiek, etnografie, antropologie, Arabische dialectologie en methodologie op validiteit en betrouwbaardheid wordt getoetst. Hierbij is gekozen voor een tweeledige benadering, waarbij de eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan het theoretische kader van de taalanalyse en aan het object van de analyse, zijnde de taal en taligheid. De overige drie hoofdstukken zijn toegespitst op de praktijksituatie waarbij de casus van een Soedanese Arabischtalige asielzoeker met vermeende Nuba-herkomst als uitgangspunt is genomen.

Vanuit de observatie dat in de discussie omtrent de wetenschappelijkheid van de taalanalyse de afgelopen jaren van de zijde van rechtshulpverleners kritiek is geleverd op het overmatige gebruik van vakjargon door linguïsten, is in deze onderzoeksscriptie een poging ondernomen om de toegankelijkheid van het onderwerp voor leken te waarborgen door aan de hand van illustraties en voor niet-linguïsten verstaanbare omschrijvingen de vaktermen in kwestie inhoudelijk toe te lichten.

Met deze onderzoeksscriptie heeft de auteur willen aantonen dat niet alleen de door de beta- en gamma-studies verrichte onderzoeken een directe bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en dat het onderzoek dat verricht wordt door wetenschappers en studenten in de alfawetenschappen wel degelijk de samenleving kunnen verrijken en bijstaan.