E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed

€40.00

K. Meijer
Pages: 363 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503947

Product Description

 

Tijdens de Bezetting hadden de bezetter en zijn handlangers stelselmatig de eigendommen van voornamelijk joodse Nederlanders geroofd. De Nederlandse regering in ballingschap achtte het daarom nodig bijzondere maatregelen te nemen op het gebied van het rechtsverkeer. Zij regelde dat in het Koninklijk Besluit E 100, het Besluit Herstel Rechtsverkeer. E 100 voorzag ook in het oprichten van een Raad voor het Rechtsherstel, die in augustus 1945 werd geïnstalleerd. De Raad had tot taak de vermogensrechtelijke betrekkingen na de bezetting te saneren. De Raad voor het Rechtsherstel en het rechtsherstel van onroerende goederen staan centraal in dit boek. De Raad voor het Rechtsherstel bestond uit een Dagelijks Bestuur en zes afdelingen. Alleen de Afdeling Rechtspraak maakte deel uit van de rechterlijke macht, de andere afdelingen van de uitvoerende macht. De Afdeling Onroerende Goederen deed uit praktische overwegingen een sterk beroep op de beroepsgroep van de notarissen.

Het notariaat had de transporten van onroerende goederen tijdens de bezetting niet actief tegengewerkt en was dan ook niet ongeschonden uit de oorlog gekomen. De zuivering van deze beroepsgroep stelde niet veel voor. Het onderzoek stelt vast, dat de risico’s die hieraan verbonden waren niet geleid hebben tot misstanden. Het herstelrecht had een voorbeeldfunctie voor het reguliere burgerlijke recht met betrekking tot de brede toepassing van de redelijkheid en billijkheid. De ontwikkelingen binnen de leerstukken van de rechtsverwerking en de beperkende werking van de goede trouw zijn mede geïnspireerd door het voorbeeld van het herstelrecht.

Inhoud:
Afkortingen
Woord vooraf
Plan van behandeling
Hoofdstuk I Inleiding
Hoofdstuk II De organisatie van de roof
Hoofdstuk III De Raad voor het Rechtsherstel en de machtenscheiding
Hoofdstuk IV Herstelrecht in materiële en procedurele zin
Hoofdstuk V Jurisprudentie Raad voor het Rechtsherstel
Hoofdstuk VI Het reguliere woonrecht
Hoofdstuk VII De Raad voor het Rechtsherstel en de redelijkheid en billijkheid Samenvatting
Summary
Literatuurlijst
Trefwoordenregister
Register van aangehaalde jurisprudentie