Arbeidsplicht en burgerschap

€25.00

Een politiek-filosofische analyse van de reïntegratieverplichting in de Nederlandse bijstandswet.
Hoop, R.
Pages: 328 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500830

Product Description

 

De burger is een veeleisende en calculerende consument geworden. Hij toont belangstelling voor de publieke zaak noch solidariteit met zijn medeburgers. Zo luidt het in beleidsnota’s in de context van de zogenaamde crisis van de verzorgingsstaat. Maar in hoeverre creëert de overheid zelf de geschikte voorwaarden voor de realisatie van het gewenste burgergedrag?

Het liberaal-economische ideaal van zelfredzaamheid komt in de Wwb-arbeidsplicht duidelijk als norm terug. Het meer communitaristisch en republikeins geïnspireerde ideaal, namelijk het streven naar een sterkere sociale en publieke gerichtheid, is veel minder herkenbaar. Die dominantie van de liberale burgerschapsvisie in de Wwb-arbeidsplicht zorgt voor een spanningsveld tussen economische participatie en maatschappelijke deelname, tussen een benadering als consument en als burger, en tussen individuele zelfredzaamheid en sociale verbondenheid.

Ook het meest recente activerings- en levensloopbeleid van de overheid past vooral binnen een liberale burgerschapschapsvisie. Het spanningsveld tussen de vooropgezette burgerschapsidealen binnen de Wwb kan volgens Hoop alleen worden overwonnen door in de arbeidsplicht een ruimere definitie van arbeid en een grotere de rol voor de bijstandsgerechtigde op te nemen.

Renaat Hoop onderzocht in hoeverre verwacht mag worden dat de reïntegratieverplichting in de nieuwe bijstandswet (Wwb) bijdraagt aan de verwezenlijking van twee vooropgezette idealen, namelijk herstel van individuele zelfredzaamheid enerzijds en sterkere maatschappelijke integratie en participatie anderzijds.