Home » De taalanalyse in de Nederlandse asielprocedure

De taalanalyse in de Nederlandse asielprocedure

€30.00

Een juridische en linguïstische verkenning
K. Zwaan (red.)
Pages: 236 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503572

Product Description

 

Wat is een taalanalyse? In de Vakbijlage taalanalyse van het Bureau Land en Taal van september 2007 staat beschreven wat een taalanalyse wel, en wat het niet is. Daarnaast worden de werkwijze en selectiecriteria van de taalanalisten en linguïsten besproken. Uit de vakbijlage blijkt dat een taalanalyse een middel is om duidelijkheid te verkrijgen over de herkomst van een vreemdeling. Een taalanalyse zegt echter niets over iemands nationaliteit, plaats van geboorte of identiteit. Een taalanalyse wordt uitgevoerd als er reeds twijfel is aan de gestelde herkomst van een vreemdeling.Het uitgangspunt voor het BLT is daarbij dat als iemand het grootste deel van zijn leven in een bepaald gebied heeft doorgebracht, en met name zijn jeugd, waarin vroege taalverwerking plaatsvindt, verwacht mag worden dat hij ten minste één van de taalvarianten spreekt die in dit gebied gangbaar zijn.Uiteindelijk wordt beoordeeld of het geheel aan gedemonstreerde talenkennis van de vreemdeling strookt met de beweerde herkomst.

Het boek bestaat uit twee delen, een juridisch deel (I) en een linguïstisch deel (II).

Het juridisch deel bestaat uit vier hoofdstukken.Het eerste hoofdstuk geeft het algemene juridische kader van de taalanalyse, en komt overeen met de ook door Pinxter geschreven “Introductie taalanalyse” zoals deze te vinden is op het Vluchtweb van Vluchtelingenwerk Nederland.

De tweede bijdrage, van De Munnik, gaat in op het gebruik van de taalanalyse in het asielrecht, en de juridische problemen die hiermee samenhangen. Hij beschrijft onder meer de onderzoeksmethoden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,en gaat in op het recht.op contra-expertise. Tevens geeft hij een uitgebreid jurisprudentieoverzicht.Kulk beschrijft in zijn bijdrage (hoofdstuk 3) in hoeverre het middel en gebruik van de taalanalyse kunnen worden geduid als een schending van “equality of arms”. Hij behandelt dan ook tevens de vraag naar de wetenschappelijkheid van de taalanalyse en gaat in op de vraag wanneer taalanalyse een geschikt middel voor herkomstbepaling zou kunnen zijn.

In hoofdstuk 4 beschrijft Zwaan de functie van de Wet openbaarheid van bestuur. Zij gaat tevens in op de vraag in hoeverre er een rol is weggelegd voor een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur als het gaat om de verkrijging van onderliggende documenten bij een uitgevoerde taalanalyse.

In deel II, het linguïstische deel, wordt in 6 hoofdstukken ingegaan op de linguïstische elementen van de taalanalyse, mede in een zowel juridisch als methodologisch kader.

In hoofdstuk 5 gaat Ten Thije in op de problematiek van de taalanalyse in de asielprocedure. Hij beschrijft onder meer de institutionele structuur van het taalanalyseinterview en de rol van de tolk.
Verrips beschrijft in hoofdstuk 6 de taalanalyse en contra-expertise bij de Taalstudio. Zij gaat onder andere in op de richtlijnen die taalkundigen en juristen hanteren bij het maken en gebruiken van deskundigenrapporten en werpt vragen op over het gebruik van taalanalyse in juridische procedures en over de aansluiting tussen het taalkundig onderzoek en de juridische vraagstelling.

Over het gebruik van de taalanalyse bij intrekking van een verblijfsvergunning asiel, en de rol van het rapport van Van Lensvelt-Mulders daarin, schrijft Dijkman in hoofdstuk 7.Dit artikel heeft zowel een juridisch als linguïstisch karakter.

Het rapport van Van Lensvelt-Mulders over de taalanalyse in methodologisch perspectief is opgenomen in hoofdstuk 8. Zij gaat in op de vraag naar de wetenschappelijkheid van de taalanalyse, en de werving van taalanalisten.

Bureau Land en Taal geeft vervolgens in hoofdstuk 9 een repliek op het rapport van Van Lensvelt-Mulders. Zij gaan daarin in op de beweringen en conclusies uit het rapport.

In hoofdstuk 10 van het boek is het rapport van De Vries opgenomen. Hij heeft de bij het opstellen van de Guidelines for the Use of Language Analysis betrokken linguïsten een vragenlijst voorgelegd. Het betreft een onderzoek naar de consensus onder deze linguïsten over het middel taalanalyse.

De benodigde achtergrondinformatie is opgenomen in de bijlagen van dit boek. Deze documenten zijn nodig om de eerdergenoemde hoofdstukken begrijpelijk te kunnen lezen.