Home » Op verhaal komen

Op verhaal komen

€30.00

Institutionele communicatie in de asielprocedure
Nienke Doornbos
Pages: 311 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501783

Product Description

De asielprocedure wordt wel beschouwd als een instrument waarmee een scheiding kan worden gemaakt tussen `echte vluchtelingen en `gelukzoekers`. De mondelinge verklaringen die asielaanvragers in de gehoren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst afleggen, spelen een cruciale rol. Deze worden getoetst op interne consistentie en volledigheid. De verklaringen worden bovendien vergeleken met informatie die de dienst in de loop der jaren heeft verzameld over de landen van herkomst. Het communicatieproces met asielaanvragers is allesbehalve eenvoudig. Het gaat hier om een vorm van institutionele communicatie, die plaatsvindt binnen een juridisch, interculturele en meertalige context. Het indienen van asielverzoek is voor degenen die het betreft een eenmalige gebeurtenis waar persoonlijk veel van afhangt.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft daarentegen vanaf het begin van de jaren negentig een grote routine opgebouwd met het horen van asielzoekers en het beslissen op asielaanvragen. Vanuit juridisch oogpunt is het doel van deze gehoren waarheidsvinding. Er zijn echter tal van factoren die het zicht op die waarheid belemmeren, zoals wederzijds wantrouwen, korte termijnen en beperkte mogelijkheden om onderzoek te doen in landen van herkomst. Vanwege het complexe karakter van de communicatie kan niet worden verwacht dat gehoren met asielzoekers probleemloos verlopen. Interessant is dan ook hoe ambtenaren, rechtsbijstandverleners en tolken met communicatie problemen omgaan en hoe deze proberen te voorkomen.

Dit boek beschrijft en verklaart op basis van observaties en interviews hoe de vraaggesprekken met asielaanvragers verlopen en welke betekenis deze hebben voor het selectieproces dat met de asielprocedure wordt beoogd.

Nienke Doornbos verrichtte haar promotieonderzoek voor het Instituut voor Rechtssociologie en het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds januari 2005 is zij verbonden aan de disciplinegroep Rechtstheorie en Encyclopedie van de Universiteit Utrecht.Reviews of the book
Boekbespreking van Richard Staring voor Sociologie