Wie is de Mol?

€35.00

Liber Amicorum Harmen de Mol van Otterloo
A.M. Boot, F.G.K. Overkleeft en F.E. Vermeulen (red.)
Pages: 258 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 03-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462400993

Product Description

Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij  NautaDutilh. Een carrière in de advocatuur bracht hem vele vriendschappen. Om zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is deze bundel met bijdragen van enkele van zijn vrienden samengesteld.

Deze bundel bevat bijdragen op het terrein van het vennootschapsrecht, het enquêterecht, het burgerlijk procesrecht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht. De inhoudelijke verscheidenheid van de in de bijdragen behandelde onderwerpen weerspiegelen Harmen’s veelzijdigheid als advocaat.

Inhoud:

De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van N.V.’s en B.V.’s in een monistisch of dualistisch bestuursmodel – Een pleidooi voor restrictie
Bastiaan Assink

Grote kantoren en het gedragsrecht
Floris Bannier

Staking van stemmen
Barbara Bier

Spoedarbitrages
Willem Calkoen en Richard Hansen

Een apologie
Gerard Carrière

Geschiedenis van de al dan niet toezichthoudende taak van commissarissen
Peter Dortmond

De statutaire exitregeling en de statutaire eigen geschillenregeling in arbitrage
Gerco van Eck

Collectief verhaal en mededingingsrecht: kansen en keuzes voor benadeelden
Chris Fonteijn

Flexibilisering en digitalisering van het burgerlijk proces
Robert van Galen

De Van der Moolen-enquête: onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onderzoekers in het licht van artikel 6 lid 1 EVRM
René van de Klift

Terugkomen van een in een tussenuitspraak neergelegde eindbeslissing: Audiatur et altera pars?
Erik Minderhoud

Synthetische belangen en het enquêterecht
Gosse Oosterhoff

Inhoud, vorm en stijl
Frans Overkleeft

Corporate mediation in de praktijk
Geert Raaijmakers en Paul Olden

De Mol in het aangeharkte tuintje van Groenselect
Floor Rost Onnes

Een lange lijdensweg
Barbara Rumora-Scheltema en Frans van Koppen

Incidentele vorderingen: beslissen eerst en vooraf?
Bjarni Schim

Enkelvoudig appel in kantonzaken: niet doen
Stefan Schütz

Klachtplicht bij onbehoorlijke taakvervulling en wanbeleid
Gerard van Solinge

Dankzij Harmen de Mol en mijns ondanks toch weer a day in court
Tirtsa Sternfeld

Forum conveniens en internationale joint ventures
Jaap Jan Trommel

Vreemd recht in cassatie
Freerk Vermeulen