De faillissementspauliana

€45.00

revisie van een relict
G. van Dijck
Pages: 300 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502292

Product Description

 

De actio Pauliana is een bijzonder leerstuk. Voor een lange periode is zij vrijwel het enige instrument in het Nederlandse privaatrecht geweest dat aan een derde de bevoegdheid geeft om rechtshandelingen van een schuldenaar met anderen aan te tasten, dat wil zeggen om handelingen aan te tasten waar hij (de derde) geen partij bij is geweest. Ook het rechtsgevolg is bijzonder: voor zover rechten van rechtsopvolgers te goeder trouw daarbij niet in het geding komen, worden vermogensverschuivingen als gevolg van ongeoorloofde (paulianeuze) handelingen teruggedraaid. Daarmee heeft de actio Pauliana tot doel de belangen van schuldeisers te beschermen.

De meer fundamentele aanpak die in deze studie wordt gevolgd, houdt in dat de faillissementspauliana in verband wordt gebracht met ontwikkelingen die sinds grofweg 1896, het jaar waarin de Faillissementswet in werking trad, in het Nederlandse vermogensrecht hebben plaatsgevonden. De reden dat voor deze intern-systematische toetsingsmaatstaf is gekozen, is het vermoeden dat de faillissementspauliana en het (vermogens)recht zich in ruim 100 jaar van elkaar hebben vervreemd. Aan deze reden ligt de aanname ten grondslag dat het (vermogens)recht coherent, en daarmee voorspelbaar, dient te zijn, en dat het in zekere zin een weerslag vormt van maatschappelijke opvattingen.

Beknopte Inhoudsopgave

Deel I Bezwaren
Inleiding
Onderscheid verplicht-onverplicht
Benadeling van schuldeisers
Overlegcriterium
Wetenschapscriteria
Rechtsgevolgen van een succesvolle toepassing van de criteria

Deel II Revisie
De wenselijkheid van het alternatief instrument en de invulling daarvan op hoofdlijnen
Inventariseren van gezichtspunten
Constructie van het alternatieve instrument
Rechtsgevolgen van succesvolle toepassing van de criteria

Deel III Verkenning en discussie
Bestaande bezwaren/problemen weg?
Hoe werkt het alternatieve instrument?

Bijlage 1: Kwantitatief empirisch onderzoek
Onduidelijkheden
Bewijsmoeilijkheden
Geschillen
Rechtsgevolg
Stijging uitkeringspercentages door opbrengst