The Power of Knowledge

€35.00

Ethical, Legal, and Technological Aspects of Data Mining and Group Profiling in Epidemiology
Custers, B.
Pages: 300 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 11-2004
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (hardcover) : 9789058500854

Product Description

 

Contents:
1. Introduction
2. Data Mining
3. Group Profiles
4. Medical data in Epidemiology
5. How Ethics May Help
6. Laws and Regulations
7. Security Techniques
8. Combining Solutions

Appendices:
A. The European Data Protection Directive
B. Icelandic Act on Health Sector Database

Een onschuldige die door de politie wordt aangesproken kan best openheid van zaken geven. Hij heeft immers niets te vrezen en het komt de opsporing en de veiligheid ten goede. Bart Custers concludeert in zijn proefschrift echter dat een onschuldige wel degelijk wat te vrezen heeft: data mining, een technologie om geautomatiseerd gegevens te analyseren, kan immers de privacy bedreigen. Hij pleit voor een aanpassing van de privacywetgeving en een beperking van de toegang tot allerlei gegevens. In de afgelopen jaren is het verzamelen en verwerken van tal van gegevens aanzienlijk toegenomen. Met behulp van nieuwe technologieën zoals data mining wordt getracht kennis te halen uit verzamelde gegevens.

Bart Custers concentreert zich in zijn proefschrift vooral op medische profielen. Met dergelijke risicoprofielen kunnen sneller en beter voorspellingen worden gedaan over het vóórkomen, de verspreiding en de herstelprognoses van ziekten. Hij komt tot de conclusie dat de Nederlandse privacywetgeving, die toeziet op persoonsgegevens, slechts beperkt toepasbaar is op (vaak anonieme) groepsgegevens. Een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens, zodat ook groepsprofielen hieronder vallen, verdient aanbeveling. Tot op heden ontbreekt een integrale aanpak van de problemen, daarnaast zijn er juridische en technologische maatregelen, en er is aandacht nodig voor bewustwording en handhaving.