Sold out

"Si non solvit in opere..." Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie

€80.00

Antonius Maria van Kalmthout

2001 Nederlands/Engels/Duits/Frans

ISBN: 90-5850-018-7;

950 pagina's;

Hardcover met leeslint

 

De werkstraf bestaat ongeveer dertig jaar en is een veelgebruikte sanctie. Onomstreden is deze vorm van straf echter bepaald niet. Als er geen maatregelen worden genomen, zal het maatschappelijk draagvlak voor de werkstraf sterk afnemen en het voortbestaan ervan zal op het spel komen staan. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het proefschrift dat drs. Anton M. van Kalmthout.

Het proefschrift stelt in hoofdzaak de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden, de werkstraf een levensvatbaar alternatief is voor de (korte) vrijheidsstraf die ongeveer een eeuw bestaat en in de ogen van velen `zinloos en met een verderfelijke uitwerking'. Begin dit jaar is de werkstraf in een nieuwe wettelijke regeling vastgelegd die met grote regelmaat ter discussie staat op wetenschappelijke symposia De auteur analyseert en becommentarieert de geschiedenis en ontwikkeling van de onbetaalde arbeid (dienstverlening, werkstraf, taakstraf) als strafsanctie in Nederland en Europa. Politiek, rechterlijke macht, reclassering en wetenschap hebben in veel landen hun aanvankelijke scepsis en al dan niet gefundeerde bezwaren tegen deze vernieuwing van het strafsanctiestelsel laten varen.
Het proefschrift bestaat uit een (rechtsvergelijkend) literatuuronderzoek naar het ontstaan, de ontwikkeling en juridische vormgeving van de arbeidsstraf, terwijl daarnaast ook veel aandacht wordt besteed aan de uitvoering in de praktijk en de daarbij optredende knelpunten.

Op 16 januari 2002 heeft dr. Anton van Kalmthout de Suringarprijs uit handen van de burgermeester van Utrecht, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf ontvangen. De prijs wordt sinds 1997 uitgereikt en is bedoeld om de ontwikkeling te stimuleren van projecten en initiatieven die bijdragen aan verbetering van de maatschappelijke vooruitzichten van justitiabelen