Doorbreking van de natrekking

€30.00

in rechtsvergelijkend perspectief
Kim Hoofs
Pages: 309 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 03-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509482

Product Description

Het boek ziet op de doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, waarbij een 4-tal rechtsstelsels met elkaar worden vergeleken. De rechtsstelsels betreffen het Duitse, het Nederlandse, het Belgische alsook het Schotse rechtsstelsel en worden ieder in een apart hoofdstuk beschreven. Alvorens in te gaan op de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken, wordt ingegaan op het criterium waaraan voldaan dient te worden wil van natrekking sprake zijn.   Natrekking treedt doorgaans in wanneer het object ‘duurzaam met het grondstuk is verenigd’. Of aan dit criterium wordt voldaan hangt af van het rechtsstelsel dat aan de onderliggende natrekkingscasus ten grondslag ligt, nu de reikwijdte van de objectieve maatstaven die aan dit criterium ten grondslag liggen per rechtsstelsel verschilt. Hierdoor is het mogelijk dat onder het ene rechtsstelsel een met het grondstuk verenigd object wel met het grondstuk waarmee het is verenigd een eenheid vormt en dus tot de eigendom van het grondstuk kan worden gerekend, terwijl dit onder een ander rechtsstelsel niet het geval hoeft te zijn. De wetenschap of een object al dan tot de eigendom van een grondstuk behoort is niet alleen van belang voor de verkrijger van het grondstuk, maar bijvoorbeeld ook voor de hypotheekverstrekker.   Na bespreking van de natrekking worden de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken in kaart gebracht. Ten gevolge van de doorbreking wordt het object niet langer tot de eigendom van het grondstuk gerekend. Doorbreking van de natrekking kan zowel door als zonder fysieke afscheiding van het object van het grondstuk. Bij de doorbreking zonder fysieke afscheiding ligt de nadruk op het beperkt zakelijke recht van opstal, waarbij ingegaan wordt op de vraag of de bevoegdheden die de opstaller verkrijgt ten aanzien van de objecten ten gunste waarvan het opstalrecht is gevestigd, de opstallen, als eigendom kunnen worden aangemerkt. Bij de doorbreking van de natrekking ten gevolge van fysiek afscheiding van het object ligt de nadruk op het wegneemrecht.