Home » Projects » Cultural Projects » Gerard Strijards

Gerard Strijards

Een Kempische Spoorbaan in de Groote Oorlog
Het Eindhovens Bels Lijntje, Een lek in de Nederlandse neutraliteitspolitiek

ISBN (softcover) : 9789462401679

In augustus 1914, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt het lijntje militair-strategisch belangrijk. Luik wordt, nadat de Duitsers de Maas zijn overgestoken, vanaf 4 augustus gebombardeerd. Burgers nemen per trein de wijk naar het veilige Eindhoven. Eerst nog netjes als betalende passagiers. Maar later, als de Duitsers, gefrustreerd door de onverwachte Belgische weerstand, regelrechte terreur gaan uitoefenen op de Belgische bevolking, wordt de lijn bestormd door wijkelingen, wier aantal toeneemt naarmate de Duitsers het bonter maken.
Eindhoven krijgt ze te verstouwen: reguliere burgers, bedelaars, vagebonden, en losgelaten krankzinnigen. En nog later, in oktober, als de vesting Antwerpen belegerd wordt en dreigt te vallen, prostituees met hun pooiers uit het havenkwartier, criminelen en deserteurs, maar ook militairen die het verband met hun geregelde troep volledig zijn kwijtgeraakt. De Eindhovense Sint Catharinaparochie onder leiding van een enthousiaste kapelaan, neemt het initiatief. Humanitaire opvang is Christenplicht. Dat is niet vanzelfsprekend voor de openbare overheid. Die werkt tegen. Een goede opvang heeft aanzuigende werking. De parochianen houden vol. De aanhouder wint. De rijksoverheid ziet haar taak. Maar het particulier initiatief blijft leidend. In de schaduw van de stadskerk.
Steeds rommelen de wagons van het Belze lijntje aan en af, voor nieuwe, onverwachte en onverhoopte aanvoer zorgend in het dommelige provinciestadje in de Kempen. Het bevalt de Nederlandse Generale Staf niets, maar de besnorde Opperbevelhebber van Landen Zeemacht moet zich tandenknarsend neerleggen bij het bijzondere statuut van het Eindhovens Bels lijntje.
Een lek in de Nederlandse neutraliteitspolitiek. De hele wereld krijgt door.

 


Concilie van Trente , Een jubileum van 450 jaar Volkenrechtelijke aspecten

ISBN (hardcover) : 9789462400276

De tiara van de paus, een drie-kroon.De drie lagen verzinnebeelden de drie functies van het pauselijk ambt: leraar, priester en wereldlijk vorst. Maar ook de macht over hemel, hel en aarde. Drie rechtsmacht-aanspraken.

Gerard Strijards schetst in een openbaar college de worsteling die de Katholieke Kerk doormaakte met de "nieuwigheden" die de reformatie meebracht. Die hadden betekenis voor die drie aanspraken. Vooral de aanspraak op de universele wereldlijke macht boven andere vorsten. Dat was niet vanzelfsprekend meer.

Het Concilie van Trente (1543-1563) herijkte de plaats van de Kerk in het nieuwe internationale bestel van West-Europa. Zonder het te beogen ontwikkelden de Vaders daarbij nieuwe volkenrechtelijke principes in het verkeer tussen Kerk, als supranationale organisatie en staten. Principes die dat internationale recht ook vandaag nog hanteert in het verkeer met andere supranationale organisaties.

Als bijzonder hoogleraar internationaal strafrecht is Strijards steeds alert op deze kerkelijke achtergrond van die principes en hun onstaansgeschiedenis, mét de daarbij behorende politieke spanningsvelden van het moment. In deze voordracht besteedt hij zo aandacht aan de staatkundige achtergronden van het Trents Concilie.

 

 


Een Permanent Strafhof in Nederland

ISBN (softcover) : 9789058500137

Dit boek is het allereerste boek in zijn soort dat een compleet overzicht biedt van de totstandkoming van het permanente Strafhof in relatie tot Nederland als gastland. Alle aspecten die bij het totstandkomen en uitvoeren van het Statuut van het Hof naar voren komen worden in dit boek uitvoerig behandeld.In zijn ten geleide zegt Advocaat generaal mr. Jan Koers ondermeer: ... de eerste druk van dit boek was een speciale uitgave ten behoeve van de Nederlandse advocaten-generaal om hun kennis met betrekking tot de juridische aspecten van het komende Internationaal Strafhof te vergroten. Thans, anno november 2001, hebben inmiddels 46 staten het Rome Statute of the International Criminal Court, geratificeerd. Dit betekent dat het Internationaal Strafhof medio 2002 een feit zal zijn.

Met de uitbreiding van deze uitgave ten opzichte van de eerste druk heeft de schrijver een boek het licht doen zien dat zowel studenten als praktijk-juristen, leden van de rechterlijke macht, advocaten, wetenschappers, wetgevingsjuristen e.d. voldoende materiaal geeft voor een verdere kennismaking en overdenking van dit fenomeen. In de Nederlandse juridische literatuur is dit het eerste boek over dit onderwerp. Met name het toegevoegde zesde hoofdstuk is de moeite waard. De daarin geuite kritische opmerkingen zijn uitingen van een terechte bezorgdheid. Over sommige aspecten kun je anders denken. De schrijver heeft het aangedurfd zijn denkwijze op papier te zetten.

Anders dan bij het ICTY hebben we met de komst van het Internationaal Strafhof te maken met de definitieve vestiging van dit Strafhof. Dit betekent dat uitermate veel (deskundige) aandacht besteed moet worden aan een goede en zorgvuldige juridische inbedding van dit Strafhof in de Nederlandse rechtssfeer. De in dit boek geformuleerde inzichten kunnen daarbij een rol spelen.


Stripe kerk
niet van gisteren

ISBN (hardcover) : 9789058509123

Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen.

In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003 dat deze gebouwen opgericht zijn om gestalte te geven aan het onzienlijke. Dat doen zij nog. Nog steeds. In 2012 voleindt de Sint Trudokerk haar honderdvijfentwintigste jaar als liturgische plek van samenkomst en aanbidding. De gebouwen zullen er nog wel staan na het vergaan van mijn geslacht dat daar nog kerkte - het zijn erkende monumenten - maar de mensen die hen tot dat doel moeten bezielen door hen daartoe te bevolken zullen er niet zijn. Niet meer. Het schijnt onontkoombaar. Wie zal het zeggen?

De Sint Joris te Stratum en de Petrus-kerk aan de Woenselse Kloosterdreef zullen dan gebruikt worden voor die doelen door hen die dan nog belijdend katholieken willen heten. Zo wil het het Bisdom Den Bosch, dat ook moet roeien met de riemen die het heeft. De Strijpse gebouwen zullen dan, wat mij betreft, rijd ik met de bus er langs, ontzield schijnen. En Strijp óók.


The Hague, legal capital of the worldgastlandperikelen

ISBN: 9789058503213

In The Hague - Legal Capital of the World, Gastlandperikelen bij huisvesting van internationale strafgerechten gaat auteur Gerard Strijards in op de driehoeksverhouding tussen gastland, permanent strafhof en de
vergadering van staten-partijen. Hij gaat tevens in op de verantwoordelijkheden van het gastland. Met behulp van verschillende voorbeelden bespreekt hij het hoe en waarom van Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld.